منابع پایان نامه درمورد دانشجویان، کتابداران، رضایتمندی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه حکیم و30% در دانشگاه آزاد و34% مابقی در دانشگاه علوم پزشکی مشغول به کارند.

جدول4-3توزیع فراوانی کتابداران برحسب رشته تحصیلی
درصد فراوانی
فراوانی
رشته
5/61
16
کتابداری
5/38
10
غیر کتابداری
100
26
جمع
به تفکیک رشته 5/61% افراد در رشته کتابداری و5/38% در رشته‌ای به غیر از کتابداری تحصیل نموده‌اند.
جدول 4- 4توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کتابداران
درصد فراوانی
فراوانی
مدرک
5/11
3
کاردانی
8/30
8
کارشناسی
0/50
13
کارشناسی ارشد
7/7
2
دیپلم
یافته‌ها در جدول 4-4 نشان می‌دهد، نیمی از کتابداران دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند که نشان‌دهنده اهمیت کتابداران به افزایش دانش و آگاهی در زمینه شغلی‌شان می‌باشد.

جدول4-5توزیع فراوانی کتابداران برحسب سن و سابقه کار
انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
متغیر
6/6
34/39
52
31
سن
9/8
6/11
28
1
سابقه کاری

طبق نتایج جدول 4-5 مسن‌ترین کتابدار 52 سال و باسابقه‌ترین کتابدار 28 سال سابقه کاری داشت. میانگین سنی کتابداران 39 سال می‌باشد و میانگین سابقه کاری حدود 11.5 سال می‌باشد.

جدول 4- 6توزیع فراوانی کتابداران بر اساس سابقه خدمت
درصد فراوانی
فراوانی
سابقه کار
6/34
9
کمتر از 6 سال
4/15
4
بین6 تا 10 سال
50
13
بیشتر از 10سال

طبق نتایج جدول 4-6 نیمی از کتابداران موردمطالعه از سابقه کاری بالای ده سال برخوردارند، که نشان‌دهنده تجربه بالای ایشان می‌باشد.

4-2-2. توصیف آماری دانشجویان موردمطالعه

جدول4-7توزیع فراوانی دانشجویان برحسب جنسیت
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت

53
222
زن
47
197
مرد
100
419
جمع

بر اساس یافته‌های جدول4-7 ، 53 %پاسخگویان در پژوهش زن و47%مرد بودند.

جدول4-8توزیع فراوانی دانشجویان برحسب دانشگاه محل تحصیل
درصد فراوانی
فراوانی
دانشگاه
52
218
حکیم سبزواری
1/25
105
آزاد
6/8
36
علوم پزشکی
3/14
60
پیام نور
100
419
کل

یافته‌ها در جدول 4-8 نشان می‌دهد، 52%از دانشجویان شرکت‌کننده در پژوهش حاضر، در دانشگاه حکیم سبزواری1/25 % در دانشگاه آزاد، 6/8% در دانشگاه علوم پزشکی و3/14% در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند.

جدول4- 9 توزیع فراوانی دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی
درصد فراوانی
فراوانی
مقطع تحصیلی
1/9
38
کاردانی
2/69
290
کارشناسی
3/19
81
کارشناسی ارشد
4/2
10
دکتری
100
419
کل

1/9% از دانشجویان در مقطع کاردانی،2/69% در مقطع کارشناسی،3/19% در مقطع کارشناسی ارشد و 4/2% در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند.

جدول 4-10آمار توصیفی سن دانشجویان
انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
متغیر
7/3
41/22
46
18
سن

میانگین سنی دانشجویان شرکت‌کننده در پژوهش حاضر 22 سال می‌باشد.

نمودار4-1 هدف مراجعه به کتابخانه

طبق نمودار 4-1 و بر اساس هدف از مراجعه به کتابخانه بیشترین هدف در مراجعه به کتابخانه از سوی دانشجویان، برای مطالعه شخصی و امانت کتاب می‌باشد.

نمودار 4-2 علت مراجعه به کتابدار
در نمودار 4-2 مشاهده می‌شود که بیشترین فراوانی در مورد علت مراجعه به کتابدار به‌منظور یافتن کتاب در قفسه بود(68/27).

نمودار4-3 میزان نیاز به کمک کتابدار

نمودار 4-3 نشان می‌دهد، 54/46% دانشجویان موردمطالعه بیان کرده بودند که تا حدودی به کمک کتابدار نیاز دارند و 79/30 درصد به مقدار زیاد و بسیار زیاد به کمک کتابداران نیاز داشتند.

4-2-3. آمار توصیفی پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان:

توصیف آماری رضایت‌مندی دانشجویان
مؤلفه‌های عوامل رضایتمندی دانشجویان شامل این موارد می‌باشد: مراجعه پذیر بودن، اشارات و حرکات، علاقه‌مندی به ارائه خدمات، اعلام آگاهی از حضور دیگران، برقراری تماس چشمی، لحن صدا، بازگویی یا نقل محتوا، اجتناب از کاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعال، استفاده از پرسش‌های باز، اظهارنظر و ارائه پیشنهاد، اجتناب از تشخیص پیش از موقع، انعکاس کلامی احساسات مراجعه‌کننده، استفاده از مشوق‌ها، تنظیم عواطف، برقراری ارتباط با کتابدار همجنس، پایان رضایت‌بخش به گفتگو. در جدول 4-11 توصیف آماری رضایتمندی دانشجویان از مجموع این عوامل محاسبه‌شده است.
جدول4- 11 توصیف آماری رضایت‌مندی دانشجویان
انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
متغیر
6/0
2/3
86/4
49/1
رضایت‌مندی

کمترین میزان رضایتمندی برابر با 49/1 (از مقیاس5 ) و بیشترین میزان 86/4 می‌باشد. میانگین رضایتمندی کل دانشجویان از مهارت‌های ارتباطی کتابداران برابر با 2/3 می‌باشد.
در ادامه و در جدول 4-12 میانگین و انحراف معیار برای عوامل رضایتمندی دانشجویان نیز آورده شده است.

جدول 4-12 توصیف آماری عوامل رضایتمندی دانشجویان

متغیرها
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف معیار
مراجع‌پذير بودن
25/1
00/5
3759/3
68134/0
اشارات و حركات
00/1
00/5
9976/3
84008/0
علاقمندي به ارائه خدمت
00/1
00/5
5998/2
88600/0
اعلام آگاهي از حضور ديگران
00/1
00/5
4487/3
04177/1
لحن صدا
00/1
00/5
5990/3
12458/1
بازگويي يا نقل محتوا
00/1
00/5
9236/2
90512/0
اجتناب از كاربرد واژگان خاص
00/1
00/5
9761/3
06461/1
برقراري تماس چشمي
00/1
00/5
1337/3
6417/1
گوش دادن فعّال
00/1
00/5
7780/3
00282/1
استفاده از پرسشهاي باز
00/1
00/5
2792/3
12212/1
اظهارنظر و ارائه پيشنهاد
00/1
00/5
2358/3
84466/0
تعامل با كتابدار همجنس با خود
00/1
00/5
4105/3
25598/1
اجتناب از تشخيص پيش از موقع
00/1
00/5
3699/3
12779/1
انعكاس كلامي احساسات مراجعه‌کننده
00/1
00/5
5919/2
09448/1
استفاده از مشوق‌ها
00/1
00/5
8783/2
16034/1
تنظيم عواطف
00/1
00/5
2959/3
17113/1
پايان رضایت‌بخش به تعامل
1.00
00/5
6937/3
89110/0

طبق نتایج جدول 4-12 رضایت از متغیرهای اشارات و حرکات (99/3) و اجتناب از کاربرد واژگان خاص (97/3) بیشترین میانگین را داشته است و علاقه‌مندی به ارائه خدمت و انعکاس کلامی احساسات مراجعه‌کننده کمترین میانگین (59/2)را در رضایتمندی دانشجویان داشته‌اند.

جدول4-13 توصیف آماری رضایت‌مندی دانشجویان به تفکیک دانشگاههای محل تحصیل
انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
دانشگاه
70/0
1637/3
86/4
49/1
حکیم
61/0
2362/3
51/4
57/1
آزاد
45/0
7341/3
69/4
60/2
علوم پزشکی
47/0
0586/3
14/4
00/2
پیام نور

طبق جدول 4-13 میانگین رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از سایر دانشجویان بالاتر است و رضایتمندی دانشجویان دانشگاه پیام نور از سایر دانشگاه‌ها کمتر است.

جدول4-14توصیف آماری رضایت‌مندی دانشجویان به تفکیک جنسیت

انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
جنسیت
63/0
16/3
86/4
49/1
زن
62/0
2/3
86/4
71/1
مرد

طبق نتایج جدول 4-14 مشاهده می‌شود، میانگین رضایتمندی دانشجویان مرد از دانشجویان زن بیشتر می باشد.

جدول4-15توصیف آماری رضایت‌مندی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی

انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
مقطع تحصیلی
55/0
51/3
46/4
57/2
کاردانی
63/0
16/3
86/4
49/1
کارشناسی
73/0
22/3
69/4
71/1
کارشناسی ارشد
35/0
54/3
97/3
69/2
دکتری

طبق نتایج جدول 4-15 مشاهده می‌شود که اختلاف اندکی در رضایتمندی دانشجویان مقاطع کاردانی و دکتری نسبت به سایر مقاطع وجود دارد بدین‌صورت که رضایتمندی در دانشجویان این دو مقطع از سایر دانشجویان بیشتر و رضایتمندی در دانشجویان مقطع کارشناسی کمتر از بقیه می‌باشد.

4-2-4.توصیف آماری پرسشنامه‌های مهارت‌های ارتباطی کتابداران و عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی
مهارت‌های ارتباطی کتابداران شامل دو مؤلفه مهارت‌های ارتباطی کلامی و غیرکلامی می‌باشد که در جدول 4-16 آمار توصیفی مربوط به مهارت‌های ارتباطی کلامی و غیرکلامی و در آخر مهارت‌های ارتباطی به‌صورت کلی آورده شده است.
جدول4-16آمار توصیفی پرسشنامه مهارتهای کتابداران:
انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
متغیر
31/0
96/3
50/4
10/3
مهارت‌های کلامی
29/0
23/4
86/4
64/3
مهارت‌های غیرکلامی
26/0
07/4
53/4
50/3
مهارت‌های ارتباطی

یافته‌های جدول 4-16نشان می‌دهد میانگین مهارت‌های غیرکلامی کتابداران از مهارت‌های کلامی بالاتر است.
جدول4-17توصیف آماری مهارت‌های ارتباطی کتابداران به تفکیک جنسیت
انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
جنسیت
متغیر
30/0
91/3
40/4
10/3
زن
مهارت‌های کلامی
28/0
16/4
50/4
65/3
مرد

31/0
22/4
86/4
64/3
زن
مهارت‌های غیرکلامی
27/0
26/4
64/4
00/4
مرد

25/0
04/4
50/4
50/3
زن
مهارت‌های ارتباطی
26/0
20/4
53/4
79/3
مرد

طبق یافته‌های مشاهده‌شده در جدول 4-17 میانگین مهارت‌های ارتباطی کتابداران مرد نسبت به کتابداران زن بیشتر می‌باشد.

جدول4-18توصیف آماری مهارت‌های ارتباطی کتابداران به تفکیک دانشگاه محل خدمت
انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
دانشگاه
متغیر
18/0
99/3
20/4
65/3
حکیم
مهارت‌های کلامی
25/0
06/4
35/4
75/3
آزاد

44/0
88/3
50/4
10/3
علوم پزشکی

.
75/3
75/3
75/3
پیام نور

25/0
416/4
79/4
00/4
حکیم
مهارت‌های غیرکلامی
32/0
40/4
86/4
07/4
آزاد

29/0
16/4
57/4
64/3
علوم پزشکی

.
14/4
14/4
14/4
پیام نور

15/0
06/4
32/4
79/3
حکیم
مهارت‌های ارتباطی
26/0
20/4
50/4
88/3
آزاد

32/0
00/4
53/4
50/3
علوم پزشکی

.
9/3
91/3
91/3
پیام نور

طبق نتایج جدول 4-18 مهارت‌های میانگین نمره مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاه آزاد از سایر دانشگاه‌ها بیشتر و کتابدار پیام نور کمتر از سایرین می‌باشد.

جدول4-19توصیف آماری مهارت‌های ارتباطی کتابداران به تفکیک رشته
انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
رشته
متغیر
32/0
90/3
35/4
10/3
کتابداری
مهارت‌های کلامی
28/0
07/4
50/4
65/3
غیر کتابداری

33/0
21/4
86/4
64/3
کتابداری
مهارت‌های غیرکلامی
25/0
27/4
86/4
07/4
غیر کتابداری

27/0
03/4
50/4
50/3
کتابداری
مهارت‌های ارتباطی
22/0
15/4
53/4
85/3
غیر کتابداری

طبق یافته‌های جدول4-19 مشاهده می‌شود که کتابداران با رشته تحصیلی غیر کتابداری در مهارت‌های ارتباطی کلامی بهتر از کتابداران دارای تحصیلات کتابداری بوده‌اند و در مهارت‌های ارتباطی به‌صورت کلی نیز با اختلاف کمی، بهتر از کتابداران دارای تحصیلات کتابداری ظاهرشده‌اند. در مهارت‌های غیرکلامی هر دو گروه تقریباً مشابه هم می‌باشند.

جدول4-20توصیف آماری مهارت‌های ارتباطی کتابداران به تفکیک مدرک تحصیلی
انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
مدرک تحصیلی
متغیر
26/0
05/4
25/4
75/3
کاردانی
مهارت‌های کلامی
34/0
95/3
50/4
40/3
کارشناسی

31/0
91/3
35/4
10/3
کارشناسی ارشد

14/0
30/4
40/4
20/4
دیپلم

37/0
42/4
86/4
21/4
کاردانی
مهارت‌های غیر کلامی
36/0
25/4
86/4
64/3
کارشناسی

26/0
20/4
79/4
79/3
کارشناسی ارشد

00/0
07/4
07/4
07/4
دیپلم

28/0
20/4
50/4
94/3
کاردانی
مهارت‌های ارتباطی
34/0
07/4
53/4
50/3
کارشناسی

23/0
03/4
47/4
62/3
کارشناسی ارشد

08/0
209/4
26/4
15/4
دیپلم

یافته‌های جدول 4-20 نشان‌دهنده این است که کتابداران در مقطع دیپلم از مهارت‌های ارتباطی بهتری نسبت به سایرین برخوردارند.
جدول 4-21 توصیف آماری عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی کاربر و کتابدار
متغیر
کمترین مقدار
بیشترین

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد کتابداران، دانشجویان، تعامل بین فردی، رضایتمندی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، توسعه انسانی، توسعه هزاره، جهانی شدن