منابع پایان نامه درمورد دانشجویان، عوامل محیطی، سطح معنادار، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

مقدار
میانگین
انحراف معیار
عوامل فردی
89/2
83/4
8590/3
40253/0
عوامل سازمانی
56/3
00/5
3974/4
43225/0
عوامل محیطی
60/3
00/5
6077/4
44714/0
عوامل فرهنگی
00/1
00/5
1346/3
03497/1
یافته‌های جدول 4-21 نشان میدهد عوامل محیطی از میانگین بالاتری (6077/4) نسبت به سایر عوامل مؤثر بر تعامل، برخوردارند و عوامل فرهنگی دراین‌بین کمترین میانگین را دارا هستند(1346/3)
جدول 4-22 توصیف آماری عوامل فردی مؤثر بر تعامل بین فردی کاربر و کتابدار
انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
متغیر
08/1
69/3
5
2
شخصیت کتابدار
47/0
69/4
5
4
داشتن انگيزه كافي براي ارائه خدمات
47/0
6923/4
5
4
وجود اعتماد و درک متقابل ميان کاربر و کتابدار
45/0
73/4
5
4
احترام به كاربر و توجه به درخواست وی
40/0
80/4
5
4
دارا بودن توان و روحيه بالا براي برقراري تعامل
65/1
76/2
5
1
تميزي و آراستگی ظاهري و پوشش
97/1
92/2
5
2
جوان بودن
92/0
30/4
5
1
انعطاف‌پذیری در برخورد با انواع كاربران
90/0
53/4
5
1
پذيرا بودن و داشتن برخورد اولیه مناسب باکاربر
46/1
34/2
5
1
صبوري واستقامت
85/0
57/4
5
1
دارا بودن قدرت خودكنترلي وپرهيز ازپرخاش درموقعيت هاي چالش برانگیز
85/0
42/4
5
1
برقراري ارتباط مناسب باكاربرودست يافتن به احساس رضايت درونی
21/1
03/2
5
1
علاقه واشتياق كتابداربه برقراري تعامل باكاربرورفع نيازاطلاعاتي وی
89/0
38/4
5
1
تجربه بالاي كتابداردربرخورد با انواع كاربران
56/0
65/4
5
3
داشتن حافظه نسبتاً قوي وتوانايي ذخيره وبازيابي اطلاعات در مواقع مورد نیاز
66/0
26/4
5
3
مساعدبودن شرايطروحي وعاطفي كتابدار
11/1
96/2
5
1
آشنايي بافرهنگ،لهجه وگويش اقوام اصلي ايران
48/0
65/4
5
4
گویا و شفاف صحبت کردن کتابدار با کاربر در آغاز تعامل و ادامه آن تا دریافت پاسخ از جانب کاربر

یافته‌های جدول 4-22 نشان می‌دهد، در بین عوامل فردی اثرگذار بر تعامل، عامل دارا بودن توان و روحیه بالا جهت برقراری تعامل دارای میانگین بیشتری(80/4) نسبت به سایر عوامل است. عامل علاقه و اشتیاق كتابدار به برقراري تعامل با کاربر و رفع نیاز اطلاعاتی وی، کمترین میانگین(03/2) را دراین‌بین دارا می‌باشد.
جدول 4-23 توصیف آماری عوامل سازمانی مؤثر بر تعامل بین فردی کاربر و کتابدار
انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
متغیر
70/0
42/4
5
3
متخصص بودن مدیر کتابخانه
61/0
30/4
5
3
متخصص بودن كتابداروداشتن مدرك حداقل كارشناسي کتابداری
64/0
42/4
5
3
ارائةآموزشهاي ارتباط بين فردي توسط سازمان مادر
64/0
42/4
5
3
تقسيم وظايف و اختیارات منطقي كتابداران توسط مدیر کتابخانه
67/0
30/4
5
3
درنظرگرفتن معياري براي رضايت كاربرازتعامل باكتابداروباهدف تشويق كتابدار براي به كارگيري مهارتهاي ارتباطي مناسب
67/0
30/4
5
3
نظرسنجي ازكاربران درزمينةنحوةبرخوردكتابداران باهدفتشويق مادي ومعنوي كتابداران خوش برخورد وداراي مهارتهاي ارتباطي بالا
63/0
61/4
5
3
ثبات وامنيت شغلي بالا
42/0
76/4
5
4
رضايت شغلي بالا
93/0
19/4
5
1
وجود انواع سبك هاي مديريتي دركتابخانه

یافته های جدول 4-23 نشان می دهد که عامل رضایت شغلی بالا با میانگین 76/4 نسبت به سایر عوامل سازمانی، تاثیر گذارتر می باشد.
جدول 4-24 توصیف آماری عوامل محیطی مؤثر بر تعامل بین فردی کاربر و کتابدار
انحراف معیار
میانگین
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
متغیر
702/0
42/4
5
3
تأكيدكتابخانه بر برقراري سكوت وآرامش دركتابخانه
760/0
53/4
5
2
محل استقراركتابخانه وسهولت دسترسي كاربران به آن
401/0
80/4
5
4
نوع چيدمان تجهيزات كتابخانه به ويژه ميزامانت با هدف قابل مشاهده بودن و مراجعه سريع كاربر به كتابدار
643/0
57/4
5
3
وجود امكانات تهويه وسيستم گرمايش وسرمايشي مناسب درمحيط كار
503/0
57/4
5
4
نشانه ها وتابلوهاي راهنما با هدف هدايت كاربربه بخش مورد نظروجلوگيري ازسردرگمي وی
یافته های جدول 4-24 نشان می دهد، در بین عوامل محیطی اثرگذار بر تعامل، عامل نوع چيدمان تجهيزات كتابخانه به ويژه ميزامانت با هدف قابل مشاهده بودن و مراجعه سريع كاربر به كتابدار، نسبت به سایر عوامل اثرگذارتر می باشد(80/4).
جدول 4-25 توصیف آماری عوامل فرهنگی مؤثر بر تعامل بین فردی کاربر و کتابدار
متغیر
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف معیار
رعايت پاره اي ملاحظات وحساسيت ها درفرهنگ اسلامي نظيرتماس چشمي مستقيم
1
5
50/3
27/1
ترجيح كاربران براي برقراري ارتباط با كتابدار همجنس با خود
1
5
69/2
28/1
از نظر کتابداران مورد مطالعه، از بین دو عامل فرهنگی ذکر شده در جدول 4-25، عامل رعايت پاره اي ملاحظات وحساسيت ها درفرهنگ اسلامي نظيرتماس چشمي مستقيم، نسبت به عامل دیگر، اثر گذارتر تشخیص داده شده است.
4-3. بخش دوم-آمار استنباطی

در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف، فرید من، من ویتنی، لون، تی نمونه های مستقل ، تحلیل واریانس و آزمون علامت یک نمونه ای ،کروسکال والیس و ولچ وبراون فورسیت استفاده شده است.

4-3-1. سوال های پژوهش:
سوال1: از دیدگاه کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار، مهم ترین عوامل مؤثر در میزان آشنایی و بکارگیری مهارت‌های ارتباطی مناسب هنگام تعامل با دانشجویان کدام است؟

هدف ازطرح این سؤال شناسایي مهمترین عوامل مؤثربرتعامل بين فردي ازدیدگاه كتابداران بود تا بدین وسيله عوامل مؤثر دراین زمينه شناسایي شده وبراي تقویت وارتقاي آنها تدابيري اندیشيده شود. پس ازگردآوري پاسخهاي داده شده به پرسشنامه عوامل مؤثر برتعامل بين فردي، این سوال مطرح شدكه آیا بين عوامل مؤثر دربه كارگیري مهارتهاي ارتباطي مناسب هنگام تعامل با دانشجویان اولویت وجود داردیا خير و اگرپاسخ مثبت است، اولویت اول تا چهارم كدامند.به عبارت دیگر، ازدیدگاه كتابداران، مهمترین عوامل مؤثردربه كارگيري مهارتهاي ارتباطي مناسب هنگام تعامل بادانشجویان، به ترتيب اولویت كدامند؟
جدول4-26 نتایج آزمون فریدمن براي اولویت بندي مهمترین عوامل مؤثردربه كارگيري مهارتهاي ارتباطي
آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری
37/49
3
000/0

همانطوركه در جدول4-26 ملاحظه ميگردد، سطح معناداري آزمون فریدمن کمتر از 05/0 ميباشد. بهاین مفهوم كه برخي ازعوامل مؤثر بربه كارگيري مهارتهاي ارتباطي دراولویت قراردارند. درمرحله بعد، براي تعيين اولویتهاي نخست تاچهارم به بررسي و مقایسه ميانگين رتبه ها ميپردازیم كه نتایج حاصل درجدول 4-27 ارائه شدهاست.
جدول4-27 ميانگين رتبه هابراي اولویت بندي مهمترین عوامل مؤثر بربه كارگيري مهارتهايارتباطي
عامل
میانگین رتبه
رتبه
عوامل فردی
85/1
3
عوامل سازمانی
06/3
2
عوامل محیطی
63/3
1
عوامل فرهنگی
46/1
4
همانطوركه در جدول4-27 مشاهده ميشود، مهمترین عوامل مؤثر بر به كارگيري مهارتهايارتباطي مناسب هنگام تعامل كتابداران با دانشجویان و به طوركلي تعامل بين فردي، ابتدا عوامل محیطی است و پس ازآن عوامل سازمانی ، فردي و فرهنگي ميباشند.(فهرست عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی کاربر و کتابدار در پیوست 4 آورده شده است)
سوال2: مهم ترین عوامل رضایتمندی دانشجویان از برقراری ارتباط با کتابداران کدامند؟وضعیت رضایت دانشجویان چگونه است؟
هدف از طرح اين سؤال، شناسايي مهمترين عوامل رضايتمندي تعامل با كتابداران از ديدگاه دانشجويان و سنجش ميزان تأثير هر عامل بر رضايتمندي است. با توجه به آنكه متغير عوامل رضايتمندي دانشجويان از برقراري ارتباط با كتابداران داراي توزيع نرمال نيست(جدول 4-28)، لذا از آزمون غير پارامتري علامت براي آزمون فرض زير استفاده خواهد شد.(جدول4-29)
اگر فرض كنيم كه: M، ميانۀ متغير عوامل رضايتمندي دانشجويان دوره كارشناسي از برقراري ارتباط با كتابداران در جامعه مورد بررسي باشد، از آنجايي كه متغير عوامل رضايتمندي دانشجويان در طيف 5 گزينه‌اي مقياس ليكرت ارائه شده است (از هرگز تا هميشه) مقاديري بين 1 تا 5 را به خود اختصاص مي‌دهد؛ بنابراين مقادير كمتر و يا مساوي 3 را به عنوان عدم تأثير و بالاتر از 3 را به عنوان وجود تأثير در نظر مي‌گيريم لذا بايستي فرضهاي زير را آزمون كنيم:
                                                                              
قاعدۀ آزمون فرض صفر در مقابل يك، به صورت زير است.
اگرو فقط اگر P-value 0.05 آنگاه فرض صفر را رد و فرض يك را مي‌پذيريم.
جدول 4-28 نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای اثبات نرمال بودن متغیرهای پژوهش در عوامل رضایتمندی دانشجویان
متغير
آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معنا‌داري آزمون
متغير
آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معنا‌داري آزمون
مراجع‌پذير بودن
093/0
419
000/0
استفاده از پرسشهاي باز
178/0
419
000/0
اشارات و حركات
162/0
419
000/0
اظهارنظر و ارائه پيشنهاد
090/0
419
000/0
علاقمندي به ارائه خدمت
067/0
419
000/0
تعامل با كتابدار همجنس با خود
165/0
419
000/0
اعلام آگاهي از حضور ديگران
199/0
419
000/0
اجتناب از تشخيص پيش از موقع
215/0
419
000/0
لحن صدا
214/0
419
000/0
انعكاس كلامي احساسات مراجعه كننده
115/0
419
000/0
بازگويي يا نقل محتوا
067/0
419
000/0
استفاده از مشوق‌ها
166/0
419
000/0
اجتناب از كاربرد واژگان خاص
0236/0
419
000/0
تنظيم عواطف
177/0
419
000/0
برقراري تماس چشمي
180/0
419
000/0
پايان رضايت بخش به تعامل
119/0
419
000/0
گوش دادن فعّال
263/0
419
000/0

در جدول 4-28 در اثبات نرمال بودن متغیرها در تمامی موارد سطح معناداری کمتر از 05/0 است لذا تمام متغیر ها نرمال نیستند. لذا از آزمون غیر پارامتری علامت برای آزمون فرض های آورده شده در بالا استفاده می شود.
جدول 4-29 آزمون علامت براي متغير عوامل رضايتمندي دانشجويان از برقراري ارتباط با كتابداران
متغير

ميانه در نمونه
تعداد كمتر از ميانه
تعدادمساوي ميانه
تعداد بيشتر ازميانه
سطح معنا‌داري آزمون
متغير
ميانه در نمونه
تعداد كمتر از ميانه
تعداد مساوي ميانه
تعداد بيشتر از ميانه
سطح معناداري آزمون
مراجع‌پذير بودن
25/3
93
51
275
000/0
استفاده از پرسشهاي باز
3
105
118
196
000/0
اشارات و حركات
4
41
37
341
000/0
اظهارنظر و ارائه پيشنهاد
2/3
127
50
242
000/0
علاقمندي به ارائه خدمت
67/2
269
27
123
000/1
تعامل با كتابدار همجنس با خود
4
98
111
210
000/0
اعلام آگاهي از حضور ديگران
4
73
130
216
000/0
اجتناب از تشخيص پيش از موقع
4
84
124
211
000/0
لحن صدا
4
75
103
241
000/0
انعكاس كلامي احساسات مراجعه كننده
5/2
243
64
112
000/1
بازگويي يا نقل محتوا
3
187
62
170
82/0
استفاده از مشوق‌ها
3
160
132
127
97/0
اجتناب از كاربرد واژگان خاص
4
42
71
306
000/0
تنظيم عواطف
3
103
127
189
000/0
برقراري تماس چشمي
3
130
118
171
010/0
پايان رضايت بخش به تعامل
3.67
69
50
300
000/0
گوش دادن فعّال
4
49
87
283
000/0

همانطور كه در جدول 4-29 مشاهده مي‌گردد، سطح معناداری عوامل مراجع‌پذير بودن، اشارات و حركات، اعلام آگاهي از حضور ديگران، اجتناب از كاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعّال، برقرار ی تماس چشمی، استفاده از پرسشهاي باز ، اظهارنظر و ارائه پيشنهاد ، تعامل با كتابدارهمجنس باخود ، اجتناب از تشخيص پيش از موقع ، پايان رضايت‌بخش به تعامل، لحن صدا و تنظيم عواطف كمتر از 05/0 بوده است؛ لذا فرض صفر را رد و فرض مقابل را مي‌پذيريم؛ به اين معنی كه عوامل ذكر شده، مهمترين عوامل مؤثر بر رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران است و ساير عوامل تأثير

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد کتابداران، دانشجویان، تعامل بین فردی، رضایتمندی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، توسعه انسانی، توسعه هزاره، جهانی شدن