منابع پایان نامه درمورد دارایی ها، منابع مالی، بهای تمام شده، دارایی ثابت مشهود

دانلود پایان نامه ارشد

شود.
PROF it : رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود.
LIQD it : نقدینگی که از طریق حاصل جمع حجم معاملات دریافتی و حجم معاملات موجود منهای حجم معاملات قابل پرداخت محاسبه می شود.
SIZE it : اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود.

3-3 تعریف متغیرهای تحقیق
لگاریتم عدم کارایی مدیریتی(uit):
لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است. کارآفرینی در این تحقیق همان عدم کارایی مدیریتی است که نشان دهنده این موضوع است افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند(Chowdhury etal,2013).
محاسبه متغیر مستقل( Log uit: لگاریتم عدم کارایی مدیریتی)
در این تحقیق متغیر مستقل از طریق معادله 2-1) محاسبه می شود. معادله 2-1) از طریق تابع تاثیرات ثابت محاسبه می شود. مدل رگرسیونی آن بصورت زیر است:
معادله 2-1)

Yit : درآمد فروش محاسبه شده شرکت i در زمان t بوده است
wit : از مجموع متغیرهای ورودی( COGS و SGA ) شرکت i در زمان t بوده است.
COGS : عبارت است از هزینه های نیروی کار و مواد اولیه که برای تولید کالا یا خدمات صرف می شود.
SGA: هزینه های مربوط به تبلیغات و فروش و توزیع می باشد.
Qit : از مجموع متغیرهای کنترل( TA و FA ) شرکت i در زمان t بوده است.
TA : کل دارایی شرکت ها ست
FA : دارایی های ثابت شرکت ها ست

فرصت های سرمایه گذاری(INVOPPit) :
فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری کل بدهی ها محاسبه می شود.
سرمایه‌گذاری دامنه وسیعی از فعالیتها را در بر می‌گیرد و شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی قابل دادوستد و غیرقابل دادوستد است. در مطالب حاضر، منظور از “سرمایه‌گذاری” سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به خصوص اوراق بهادار قابل دادوستدی است که توسط دولتها یا شرکتها منتشر می‌شود. اوراق بهادار قابل دادوستد دارایی‌های مالی‌ای هستند که به آسانی و با حداقل هزینه در بازارهای مالی انسجام‌یافته قابل خرید و فروش هستند. سرمایه‌گذاری روشی برای حفظ ارزش پول و کسب عایدی می‌باشد. به هر حال، دو ویژگی اصلی سرمایه‌گذاری؛ زمان و ریسک است. از دست دادن منافع در حال حاضر قطعی و مبلغ آن معین است. اما، پاداش سرمایه‌گذاری مربوط به آینده است و مبلغ آن اغلب نامشخص است.
در واقع سرمایه‌گذاری خرید اقلام دارایی و یا‌ ‌‌‌اوراق بهاداری است که با گذشت زمان منجر به ایجاد درآمد و افزایش ارزش برای سرمایه‌گذار خواهد شد. از این رو، هنگامی که فرد یک ورقه بهادار را خریداری می‌کند، سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته ‌است، اما خرید یک خانه به قصد سکونت سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. چرا که خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، بازده معینی در طی زمان برای ما به وجود نمی‌آورد، اما خرید ورقه‌ بهادار به‌طور بالقوه دارای بازده است. هر فردی که در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند دارای هدف مشخصی است. او برای بدست‌آوردن سود و کسب منافع بیشتر در این بازار گام می‌نهد. در حقیقت شخص سرمایه‌گذار به امید بدست‌آوردن ارزشی در زمان آینده از ارزش‌های کنونی چشم‌پوشی می‌نماید. اگر عوامل ترغیب‌کننده برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، افراد به‌طور معمول مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می‌دهند. بنابراین فرد سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری کنونی خود انتظار بدست‌آوردن بازده مثبت داشته باشد و بهره‌مندی از ثروت و فرصت‌های مصرف در آینده ترغیب‌کننده وی خواهد بود.
تامین مالی از طریق بدهی(LEV):
بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل.
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادي به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تأمین مالی است . این نوع تصمیم گیري ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین، تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن است. در نتیجه، یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردي مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمان بندي مدت و ریسک سود آوري و انتخاب شیوه تأمین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادي از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریانهاي نقدي حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهاي مالی و انتشار سهام است . معمولا روش هاي تأمین مالی در دو گروه تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مطالعه میشود. امروزه مسأله تأمین مالی ، یکی از مسائلی مهمی است که هر شرکتی به نحوي با آن روبه روست . تصمیم هاي تأمین مالی و سرمایه گذاري در شرکت ها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگري اتخاذ می شوند. در تصمیم هاي تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند. در تصمیم هاي سرمایه گذاري، شرکت از بعضی از مزایاي فعلی به امید تحصیل مزایاي بیشتر در آینده چشم پوشی می کند. سرمایه گذاري در ماشین آلات و تجهیزات میتواند مصداق آینده نگري در کسب سود و بازده سرمایه گذاري باشد. چرخه تولید و توسعه و پیشرفت شرکتهاي سهامی به وسیله منابع مالی مناسب به حرکت درمی آید . براي اجرا و تکمیل پروژه هاي صنعتی و اجرایی منابع مالی لازم است منابع سرمایه مناسب تهیه و تدارك دیده شود و همین امر باعث اهمیت مقوله روش تأمین مالی میشود . ازجمله مهمترین روش تأمین مالی در میان شرکتهاي سهامی فعال در بورس اوراق بهادار، وام هاي بلندمدت بانکی و انتشارسهام عادي است. با توجه به اینکه براي تأمین مالی شرکتها، هر دو منبع مذکور استفاده می شود و از طرفی، واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع اطلاعات اساسی در نماد تغییرات قیمت و بازده متجلی میشود، لذا منابعی که شرکت ها براي تأمین سرمایه استفاده میکنند، حائزاهمیت بسیار است . در این میان، با توجه به ادبیات موضوع، عوامل متعددي ممکن است برتأمین مالی شرکت ها تأثیر بگذارند؛ لذا با توجه منابع تأمین مالی، شرکت ها داراي بازده و ریسک متفاوتی در عرصه بازارهاي تأمین سرمایه هستند. بنابراین، تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثري در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. (شیخ و همکاران، 1392) مديران بايد تصميم بگيرند وجوه مورد نياز خود را چگونه تأمين كنند و منابع مالي در دسترس را چگونه مصرف كنند.
انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته ي منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم بندي میشود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاري، سود سهام پرداختنی و هزینه هاي پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته ي منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم میشود. پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است و از طریق آن پشتوانه ي عظیمی در اقتصاد هر کشور به دست میآید. منابع این سرمایه گذاري ها از طریق سود انباشته، فروش سهام جدید، تسهیلات بانکی یا به وسیله ي ترکیبی از این منابع قابل تأمین است. یکی از اهداف مهم مدیریت مالی حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. به این منظور، هدف مدیران مالی یافتن راه هاي تامین منابع مالی براي رسیدن به این هدف است. (ابرزی و همکاران، 1386)
دارایی های مشهود: TASSET it :
دارایی های مشهود که از طریق نسبت کل دارایی های ثابت به دارایی های کل محاسبه می شود.
بر طبق بند 5 استاندارد حسابداری شماره 11 ایران تعریف دارایی های مشهود به قرار زیر است: (اسکندری،1387)
الف)به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات،اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود و
ب)انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.
این گونه دارایی ها،منابعی هستندکه شرکت برای انجام فعالیت روزمره به آنها نیاز دارد.مانندزمین،ساختمان اداری،کارخانه،انبار ماشین آلات و وسایط نقلیه.این دارایی ها معمولا بخش عمده ای از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهند.
ویژگی های عمده دارایی ثابت مشهود به شرح زیر است:
1-ماهیت فیزیکی و مشهود دارند.
2-به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده اند.
3-دارای عمر مفید نسبتا طولانی بوده و منافع اقتصادی آنها مربوط به بیش از یک دوره مالی است.
4-در عملیات به طور مستمر مورد استفاده قرار می گیرد.
دارایی های ثابت مشهود بر حسب ماهیتی که دارند به سه گروه فرعی زیر طبقه بندی می شوند:
1-دارایی های استلاک پذیر مانند ساختمان ،ماشین آلات و تجهیزات که دارای عمر اقتصادی محدود می باشند و در اثر استفاده و گذشت زمان فرسوده شده و از ارزش آنها کاسته می شوداز این رو طبق اصل تطابق هزینه ها با درآمد بهای تمام شده این گونه داریی ها طی عمر مفید آنها به خدمات یا محصولات تولید شده تخصیص می یابد.
2-دارایی های استهلاک ناپذیر مانند زمین که معمولا دارای عمر اقتصادی نا محدود است و بر خلاف سایر دارایی ها در نتیجه استفاده یا گذشت زمان تحلیل یا از بین نمی رود.
3-دارایی های نقصان پذیر مانند معادن و جنگل ها،مراتع و سایر منابع و ذخایر طبیعی که در اثر استخراج و بهره برداری تهی شده و ارزش آنها به تدریج کاهش می یابد.این گونه دارایی ها مادامی که استخراج نگردیده اند،معمولا در گروه جداگانه ای تحت عنوان منابع و ذخایر طبیعی در ترازنامه طبقه بندی می شوند،اما پس از استخراج به عنوان موجودی کالا گزارش می شوند.
حسابداری دارایی ثابت مشهود عبارت است از:
1-شناخت(اولیه،مخارج بعدی،تجدید ارزیابی)
2-استهلاک
3-کاهش ارزش
4-واکذاری و کنارگذاری
بر طبق استاندارد 11و17 مخارج مرتبط با یک قلم دارایی ثابت مشهود و نا مشهود تنها زمانی به عنوان دارایی شناسایی می شود که:
الف)جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشدو
ب)بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد.
داریی ثابت باید معادل بهترین برآورد ارزش متعارف خود در تاریخ تحصیل ثبت شوند.بهترین برآورد ارزش متعارف دارایی معمولا بهای تمام شده آن در تاریخ تحصیل می باشد.بهای تمام شده دارایی ثابت متشکل از:
الف)قیمت خرید،شامل عوارض گمرکی و مالیات های غیر قابل استرداد خرید پس از کسر تخفیفات تجاری
ب)هر گونه مخارج مرتبط مستقیمی که برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری تحمل می شوند
ج)برآورد اولیه مخارج پیاده سازی و ببر چیدن دارایی و بازسازی محل نصب آن بابت تعهدی که در زمان تحصیل دارایی یا در نتیجه استفاده از دارایی طی یک دوره خاص برای مقاصدی غیر از تولیدطی آن دوره تقبل می شود.با توجه به اینکه چنین مخارجی در آینده واقع می شود،تعهد مرتبط باآن باید بر اساس ارزش فعلی آن در زمان تحصیل دارایی شناسایی شود و به حساب بدهی منتقل شود.
نمونه هایی از مخارج مرتبط مستقیم یا غیر مستقیم قابل انتساب به دارایی:
1-مخارج آماده سازی محل نصب
2-مخارج حمل و نقل اولیه
3-مخارج نصب و مونتاژ
4-هزینه حقوق و مزایای کارکنانی که به طور مستقیم در ساخت دارایی مشهود مشارکت داشته اند.
5-مخارج پیاره سازی و جابه جایی دارایی قدیمی
6-حق الزحمه فنی از قبیل حق الزحمه مهندسان و معماران
7-مخارج راه اندازی و مخارج قبل از مرحله تولید برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری ضرورت داشته باشد.
الف-مخارج تولید آزمایشی دارایی،پس از کسر عواید حاصل از فروش اقلام تولید شده(مانند نمونه های تولید شده هنگام آزمایش تجهیزات)
ب)مخارج سربار مرتبط تا رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره بردئاری مانند حقوق مدیر پروژه های سرمایه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد استقراض، تامین مالی، بورس اوراق بهادار، انتشار سهام Next Entries منابع پایان نامه درمورد رگرسیون، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، سطح معنی داری