منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، کارآفرینی، رتبه بندی، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

اولویک نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:
ارزش ويژگي دسترسی به اینترنت در ایستگاهها

اهميت
رضايت
نمره نهايي وپژگي
نمره
04/6
20/3
88/8

ویژگی تجهیزات حمل و نقل معلولین: اين ويژگي كه سئوال 11 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 12 رضايت از آن را مي‌سنجيد، با استفاده از فرمول اولویک نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:
ارزش تجهیزات حمل و نقل معلولین

اهميت
رضايت
نمره نهايي وپژگي
نمره
12/5
50/4
74/5
ویژگی راحتی در جریان سفر(حمل راحت بار): اين ويژگي كه سئوال 13 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 14 رضايت از آن را مي‌سنجيد، با استفاده از فرمول اولویک نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:
ارزش ویژگی راحتی در سفر

اهميت
رضايت
نمره نهايي وپژگي
نمره
28/5
18/5
38/5
ویژگی وسایل سرگرم کننده در سفرهای درون شهری: اين ويژگي كه سئوال 15 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 16 رضايت از آن را مي‌سنجيد، با استفاده از فرمول اولویک نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:
ارزش ویژگی وسایل سرگرم کننده در حمل و نقل عمومی

اهميت
رضايت
نمره نهايي وپژگي
نمره
58/4
44/4
72/4
ویژگی سرعت در حمل و نقل عمومی: : اين ويژگي كه سئوال 17 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 18 رضايت از آن را مي‌سنجيد، با استفاده از فرمول اولویک نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:
ارزش ویژگی سرعت در حمل و نقل عمومی

اهميت
رضايت
نمره نهايي وپژگي
نمره
32/7
14/8
6/5

ویژگی اطلاع رسانی در حمل و نقل عمومی: : اين ويژگي كه سئوال 19 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 20 رضايت از آن را مي‌سنجيد، با استفاده از فرمول اولویک نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:
ارزش ویژگی اطلاع رسانی

اهميت
رضايت
نمره نهايي وپژگي
نمره
42/6
24/6
60/6

ویژگی برنامه حمل و نقل خارج از شهر: : اين ويژگي كه سئوال 21 پرسشنامه اهميت آن و سئوال 22 رضايت از آن را مي‌سنجيد، با استفاده از فرمول اولویک نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از:
ارزش ویژگی برنامه حمل و نقل خارج از شهر

اهميت
رضايت
نمره نهايي وپژگي
نمره
16/5
44/5
88/4
حال براي رتبه بندي ويژگيها با استفاده از نمرات به دست آمده، نتايج را به ترتیب امتیاز مرتب مي‌كنيم:

جدول 4-14: رتبه بندی ویژگیهای عامل حمل و نقل
رتبه
نام فرصت
نمره نهايي
1
اینترنت
88/8
2
قیمت
66/6
3
اطلاع رسانی
60/6
4
کیفیت
22/6
5
سرعت
05/6
6
توانیابان
74/5
7
امنیت
62/5
8
حمل بار
38/5
9
حمل و نقل حومه شهر
88/4
10
در دستربودن وستیل نقلیه
8/4
11
وسایل سرگرمی
72/4
که در این رتبه بندی دسترسی به اینترنت به عنوان با ارزشترین ویژگی و وسایل سرگرمی به عنوان کم ارزترین ویژگی نشان داده شده است.
اين رتبه‌بندي نتايج را مي‌توان در نمودار 4-8 به عنوان نتيجه نهايي دید.

نمودار4-8: رتبه بندی نهایی ویژگیهای عامل حمل و نقل
رتبه‌بندي نتايج فوق را مي‌توان در شكل 4-7 به عنوان نتيجه نهايي مشاهده کرد. شايان ذكر است كه پژوهشگر سخت بر اين باور است كه به دست آوردن ويژگيهاي مورد توجه به صورت كاملتر و جامعتر در تحقيقات آتي بهتر امكان پذير است و اين پژوهش گامي است در جهت ايجاد پايه‌هاي بهتر براي تحقيقات مفصلتر و بهتر در آينده. از اين رو بي‌شك تحقيقات پر دامنه‌تري كه نمونه بزرگتري را در بر بگيرد و از روشهاي جديدتر پژوهش در اين زمينه استفاده كند، مي‌تواند ويژگيها را بهتر مورد توجه قرار دهد و حتي ويژگيهاي جديدي را كه احتمالأ در اين پژوهش مورد غفلت قرار گرفته‌اند، يا اينكه در آينده به ويژگيهاي مورد علاقه مصرف كننده اضافه مي شوند را شناسايي كند.
4-4. جمع‌بندی
در این فصل به طور کلی به تجزیه‌ و‌ تحلیل اطلاعات پرداخته شد و محقق فرصتها و ویژگیهای مورد نظر گردشگران را پس از شناسایی اولویتبندی کرد. برای هرکدام از ویژگی میتوان با نگرشی کارآفرینانه اقدام به راه اندازی کسب و کار نمود. در فصل آتی پیشنهاداتی در زمینه آنچه در این فصل شناسایی و اولویتبندی شد ارائه خواهد شد.

5-1. مقدمه
در این فصل به طور کلی به بحث در مورد یافته‌ها و نتایج پژوهش پرداخته می‌شود. سپس یه بحث و نتیجه‌گیري کلی می‌پردازیم و در انتهاي فصل، محدودیت‌هاي پژوهش و پیشنهاداتی براي انجام پژوهش‌هاي بعدي ارائه می‌شود.
این فصل از بخش هاي زیر تشکیل شده است:
• مقدمه
• خلاصه پژوهش
• بحث و نتیجهگیری
• پیشنهادها
• محدودیتها
• جمعبندی
5-2. خلاصه پژوهش
5-2-1. خلاصه نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی
در این بخش خلاصه اطلاعات توصیفی شامل جنسیت، سن و تحصیلات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نتایج نشان داد که روش کیفی در بین مصاحبه شوندگان بیش‌ترین تعداد افراد نمونه مربوط به مردان می‌باشد که حدود 63% از کل افراد مورد مطالعه را نشان می‌دهند. بیش‌ترین تعداد افراد نمونه مربوط به گروه سنی 25-35 سال می‌باشد که 43% را به خود اختصاص داده‌اند.
در روش کمی در جامعهی پاسخ دهندگان زنان با 53% از کل افراد بیش‌ترین تعداد افراد نمونه را تشکیل داده اند. افراد بین 20تا30 سال با فراوانی 39% بیشترین جمعیت سنی و مدرک کارشناسی با 38% کل جامعه فراوانترین سطح تحصیلات در این جامعه میباشد.
5-2-2. خلاصه نتایج حاصل از تحلیل یافتهها
همانطور که در جدول4-7مشاهده شد، اولویتبندی فرصتهای شناسایی در جاذبههای گردشگری به صورت زیر است:

1. نگهداری از خردسالان و سالخوردگان در مراکز تجاری و تفریحی
2. معرفی جاذبههای گردشگری
3. تورهای گردشگری مخصوص معلولین
4. برگزاری جشنوارهها و فستیوالها
5. تلکابین
6. پیست ورزشهای زمستانی
7. شکارگاههای مصنوعی
8. ورزشهای بومی
9. رستورانهای بینالمللی در جاذبههای گردشگری
10. امکان رزرو اماکن و جاذبههای گردشگری پیش از سفر
آنچه از مطالب بدست آمده برداشت میشود این است که از نظرگردشگران مورد اول جذابیت بیشتری دارد و کارآفرینان میتوانند ابتدا برای این فرصت و پس از آن به ترتیب اولویت برای سایر فرصتها اقدام کنند.
در رابطه با ویژگیهای حمل و نقل آنجه از پژوهش حاصل شد به شرح زیر است:
1. اینترنت
2. اطلاع رسانی
3. قیمت
4. کیفیت
5. راحتی حمل بار در سفر
6. امنیت
7. حمل و نقل خارج از شهر
8. تجهیزات حمل و نقل معلولین
9. سرعت
10. وسایل سرگرم کننده
11. در دسترس بودن وسایل نقلیه
آنچه از مطالب بدست آمده برداشت میشود این است که از نظرگردشگران مورد اول جذابیت بیشتری دارد و کارآفرینان میتوانند ابتدا برای این ویژگی و پس از آن به ترتیب اولویت برای سایر ویژگیها اقدام کنند.
5-3. بحث و نتیجه‌گیری
مشهد، کلان‌شهری با ۳۲۸ کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ این شهر با 2،766،258 تن جمعیت، دومین کلانشهر پر جمعیت ایران پس از تهران است. این شهر به واسطهی وجود حرم علی بن موسی‌الرضا، هشتمین امام شیعیان، سالانه پذیرای بیش از ۲۷ میلیون زائر از داخل و دو میلیون زائر از خارج از کشور است.(مرکز آمار ایران،1390)
همچنان که تأکید شد، حرم مطهر امام رضا(ع) به عنوان رکن اساسی گردشگری در شهر مشهد، مورد توجه شهروندان و مسافران، با سطوح مختلف درآمدی و فرهنگی، با اهداف گوناگون معنوی وکسب آرامش روانی، از گذشــته تا امروز مطرح بوده است. تأثیر شگرف وجود حرم بر شکلگیری و توسعه شهر مشهد به هیچ عنوان قابل انکار نیست و مرقد شریف هشتمین امام شیعیان، همه سال محل حضور و زیارت خیل مشتاقانی است که علاوه برمشهد و پیرامون، از سراسر ایران و حتی از خارج از کشور به شهر مشهد سفر میکنند. نکته قابل تأمل و تذکر در این رابطه این است که طبق اعلام مدیران آستان قدس رضوی، غیر از ایام خاص و آیین های مذهبی، بهطور عمومی زائران تنها 30درصد از زمانی را که در مشهد هستند، در حرم مطهر می گذرانند و باقیمانده اوقات حضور در مشهد را غالباً صرف خرید یا مراجعه به سایر مکانهای گردشگری شهر می نمایند.(نوروزی،لیلا؛1386،ص65). بنابراین حتی اگر از 30درصد حضور مسافران در حرم مطهر و برای زیارت صرف نظر نماییم، هنوز زمان زیادی برای عملی ساختن فرصتهای کارآفرینانه شناسایی شده، وجود دارد.
تحقیقات نشان داده است که کارآفرینی با رشد گردشگری و افزایش تقاضاهای جدید نسبت به انواع مختلف گردشگری وابسته است. فعالیت های گردشگری اصولا از نوع بنگاههای اقتصادی کوچک است. شرکت های کوچک اغلب می توانند واکنش سریعی به نیازها و بازارهای جدید بدهند و این مقدمه ای برای انواع نوآوریها می شود. کارآفرینان توانایی شناسایی فرصتهای بارز و توسعه محصولات و یا خدمات جدیدی که مورد تقاضای بازار می باشد را دارند. آنها همچنین فرصت های بهکارگیری منابع جدید اقتصادی را فراهم میکنند.(اربابیان و همکاران،1393)
امروزه کارآفرینی در گردشگری اهمیت زیادی پیدا کرده است. نقش کارآفرینان گردشگری در تمام عرصههای گردشگری می تواند بسیار حیاتی باشد. چه در بخش عوامل گردشگری که قابل مشاهده و ملموس هستند و چه در بخشهای بازاریابی(داخلی و بین المللی) و مدیریت گردشگری که ضعفهای خرد و کلان آنها مانع فعالیت صحیح و جلب رضایت بالای گردشگران برای بازگشت دوباره به محل میشود.(نجفی نوه خشکه،پری؛ آزادی، سیامک،1391)
دامنهی تأثیرات کارآفرینی در بخش گردشگری بسیار وسیع است که بررسی آنها خود چندین پروژه ی تحقیقاتی خواهد شد. اما از کلانترین و ملموسترین این تأثیرات میتوان رشد اقتصادی منطقه، و در صورت ورود ارز، رشد اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داد. دستیابی به این مهم کار چندان سختی نیست زیرا در ایران به دلیل مشکلات عدیده گردشگری نیاز چندانی به خلق و ایجاد یک نیاز جدید نیست، بلکه رفع کردن نیازهای فعلی گردشگران با شیوههای مبتکرانه خود می تواند کیفیت و در نتیجه رضایت مشتری را بالا ببرد.
درمشهد به دلیل وجود همیشگی گردشگر و عدم نیاز تلاش سازمانهای مختلف به جلب مشتری، و همچنین به دلیل عدم توجه به کیفیت و رضایت گردشگران، فضای کارآفرینی برای افرادی که دیدگاهی کارآفرینانه دارند، بسیار باز است.
این افراد می توانند به صورت فردی اقدام به کارآفرینی و رفع نیازهای گردشگران کنند و یا از طریق سازمانی که در آن مشغول به فعالیت هستند اقدام به کارآفرینی نمایند. شرکت‌های کارآفرین، محیط خارجی خود را فعالانه بررسی می‌کنند و این روند اکتشاف، نیاز به توانایی یادگیری دارد (دادا و فاگ، 2014)
باتوجه به نمودار 4-6 مشخص شد که بین فرصتهای شناسایی شده، در جاذبههای گردشگری، نگهداری از خردسالان و سالخوردگان در مراکز تفریحی و تجاری که زیر مجموعه جاذبههای گردشگری میشود بالاترین اهمیت را دارا بود. ساخت محلهای نگهداری کودکان با مربیان با تجربه در اماکن گردشگری بزرگ و همچنین سالنهای مخصوص سالخوردگان از فرصتهایی است که در کشورهای توسعه یافته دیده میشود. کودکان و سالخورگان کمتوان، از دلایلی هستند که می توانند حتی انگیزههای سفر را از بین ببرند. دغدغههای رسیدگی به آنها می تواند در آغاز سفر، میل به سفر را از بین ببرد و همچنین در طول سفر، گردشگر را از انجام برخی کارها که باید زمان بیشتری را صرف آن کند، مانند خرید کردن، بازمیدارد و از همه مهمتر می تواند بر دیدگاه فرد نسبت به سفرش تأثیر گذاشته وآنرا به عنوان خاطره ای بد در ذهن مسافر ثبت کند که این ذهنیت میتواند بر میل مجدد آنها به سفر تأثیر عمیقی بگذارد. به همین دلیل ایجاد امکانی برای نگهداری از خردسالان و سالخوردگان امری بسیار مهم است که می تواند در مراکز خرید و یا هتلها برقرار گردد.
تورهای گردشی مخصوص ناتوانان جسمی(معلولین) دومین فرصت جذاب است. امروزه در تمام دنیا برای ناتوانان جسمی برنامههای گردشگری متعددی برگزار میشود و از آنها دعوت میشود تا با شرکت در این برنامهها روحیه خود را بالا ببرند.
معرفی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، توزیع فراوانی، شناسایی فرصت، آزمون فریدمن Next Entries منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، اولویت بندی، شهرستان مشهد، جاذبه های گردشگری