منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، توزیع فراوانی، شناسایی فرصت، آزمون فریدمن

دانلود پایان نامه ارشد

توجه به بررسی دیدگاه مسافر نسبت به عامل مورد بحث، پژوهشگر روش مصاحبه و به ويژه مصاحبه ساخت نيافته را به عنوان مناسبترين شيوه گردآوري داده برگزيد تا همانطور که در فصل دوم به آن اشاره شد با توجه به کمبودها و نیاز مصرف کننده، ویژگیهای مناسب را انتخاب نماید. بنابراین با 29 مسافر و 15 شهروند تا رسیدن به نطقهی اشباع مصاحبه صورت گرفت و در نهایت 11ویژگی مدنظر گردشگران شناسایی شدند.
روش كتابخانه‌اي و جستجو در اينترنت: مقالههایی که در رابطه با شناسایی فرصت انجام شده بود توسط محقق بررسی شد و همچنین از طریق جستجو در اینترنت، به بررسی عامل جاذبههای گردشگری (با محوریت انسان ساخت) و عامل حمل نقل(محوریت درون شهری) در سایر کشوها پرداخته و از این جستجو و پس از اطمینان از اعتبار محتوا، برای بیان نقطه نظر در مصاحبهها بهره گرفته شد.
پرسشنامه: با توجه به اينكه پرسشنامه به عنوان يكي از محبوبترين ابزارهاي جمع‌آوري داده مطرح است، لذا از اين ابزار براي رتبهبندی فرصتهای شناسایی شده استفاده شد. محقق پرسشنامه ای دارای دو بعد “اهمیت”و “رضایت” با طیف اعداد صفر تا ده که در آن صفر بی ارزشترین و ده با ارزشترین مقدار را دارا است طراحی و اقدام به جمع آوری دادههای کمی تحقیق نمود. خلاصه پرسشنامهها در جدول 3-2 قابل مشاهده است. این پرسشنامه شامل دو بخش اصلی است:
الف)مشحصات پاسخدهنده:این بخش شامل اطلاعات جمعیت شناختی پاسخدهندهگان است.
ب)سوالات مرتبط با تغیرهای تحقیق: این بحش متغیرهای تحقیق را انداهگیری میکند و محققساخت است.

جدول 3-2- مشخصه پرسشنامه‌ی عوامل مورد بررسی
عامل
فرصت/ویژگی
تعداد سوالات
شماره سوالات
جاذبههای گردشگری
ساخت تلکابین
2
1و2

شکارگاههای مصنوعی
2
3و4

پیست ورزشهای زمستانی
2
5و6

تورهای گردشگری مخصوص معلولین
2
7و8

ورزشهای بومی مانند چوگان
2
9و10

پرسیتاری از کودکان و سالخوردگان در مراکز خرید تفریحی
2
11و12

برگزلری جشنوارهها و فستیوالها
2
13و14

معرفی جاذبههای گردشگری
2
15و16

سیستم برنامهریزی گردشگری
2
17و18

رستورانهای بینالمللی در مراکز تجاری و تفریحی
2
19و20

حمل و نقل
قیمت
2
1و2

امنیت
2
3و4

کیفیت
2
5و6

در دسترس بودن
2
7و8

دسترسی به اینترنت در ایستگاهها
2
9و10

حمل و نقل معلولین
2
11و12

حمل راحت بار
2
13و14

سرگرمی
2
15و16

سرعت
2
17و18

آگاهی از زمان و مسیر حرکت
2
19و20

حمل و نقل به حومه شهر
2
21و22
3-8. روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده
3-8-1. روایی
مفهوم اعتبار يا روایي به اين سؤال پاسخ مي‌دهد که ابزار اندازه‌گيري تا چه حدي خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1376). روایی به بررسی ابزار مورد نظر از لحاظ وجود تعداد پرسش کافی و مرتبط برای اندازه‌گیری مفهوم مورد نظر می‌پردازد. براي تأیید روایی محتوایی، پرسش‌نامه‌هاي مذکور، در اختیار تعدادي از خبرگان و صاحب‌نظران قرار گرفته و پس از اخذ نظرات اصلاحی آن‌ها، مورد بهره‌برداري قرار گرفت.
3-8-2. پایایی
مفهوم پایایی با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي‌دهد( سرمد، بازرگان و حجازی، 1376). براي سنجش پایایی ابزارهاي اندازه‌گیري، روش‌هاي مختلفی وجود دارد که در پژوهش حاضر ، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای محاسیه ضریب آلفا ابعاد اهمیت و رضایت در هر متغیر اصلی ابتدا بصورت جداگانه و سپس بهمراه هم انجام پذیرفت.
3-8-2-1. روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه
حتی زمانی که از پرسشنامههای معتبر استفاده میشود برای بررسی پایایی میان پرسشها، اندازهگیری متغیرهای امری ضروری است. براین اساس ضریب پایایی کمتر از 6/0 ضعیف، 7/0 قابل قبول و بالاتر از 8/0خوب قلمداد میشود(داناییفرد و همکاران،1391)
همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود، آلفای کرونباخ برای هر متغیر، ابتدا در ابعداد اهمیت و رضایت و سپس بهصورت کلی محاسبه شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر جاذبههای گردشگری 94/0 و برای حملونقل 96/0 بدستآمد که باتوجه به تعریف بیان شده، این پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار میباشد.

جدول 3-3: ضریب آلفای کرونباخ متغییر‌ها و ابعاد تحقیق
متغییرهای اصلی تحقیق
ابعاد هر متغیر
تعداد سوالات
آلفای کرونباخ هر بعد
آلفای کرونباخ هر متغییر

جاذبههای گردشگری
اهمیت
10
694/.
94/0

رضایت
10
806/0

حمل و نقل
اهمیت
11
915/0
96/0

رضایت
11
836/0

کل پرسشنامه
42 سوال

3-9. روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش از نرم افزار اس.پی.اس.اس و در دونوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل دادهها استفاده شده است. در سطح توصیفی استفاده از مشخصههای آماری مانند فراوانی و درصد به رسم نمودار و تحلیل اطلاعات پرداخته شد. در سطح استنباطی از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شد. از آزمون فریدمن برای رتبهبندی متغیرها در دو بعد “اهمیت”و”رضایت” و از مدل اولویک51 برای رتبهبندی نهایی استفاده شد.
3-9-1.آزمون فریدمن52
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویتبندی تعدادی از متغیرها استفاده میشود. اگر سیگموند آزمون کمتر از 5درصد(05/0)باشد، فرضیه صفر رد شده و فرض یکسان بودن اولویتها پذیرفته نمیشود.
3-9-2: مدل شناسایی فرصت اولویک
اين تحقيق مدل شناسايي فرصت اولويك را به عنوان بنيان پژوهش قرار مي‌دهد. مطابق اين الگو فرايند شناسايي فرصت شامل گام‌هاي زير است:
گام نخست، برنامه‌ريزي مصاحبه‌هاي مبتني بر نتيجه: در اين مرحله با دست‌اندركاران و سپس خود مصرف‌كنندگان مصاحبه صورت گرفت تا ويژگيهاي مهم مؤلفههای گردشگری كه مي‌توان از آنها استفاده كارآفرينانه كرد، شناخته شوند. سپس از يافته‌هاي اين مصاحبه‌ها سئوالهاي پرسشنامه طراحي شد.
گام دوم، استخراج نتايج مورد نظر: در اين مرحله از يافته‌هاي مصاحبه‌هاي صورت گرفته در گام پيش، پرسشنامه‌اي طراحي شد كه از طريق آن نظر مصرف كنندگان از دو بعد اهميت و رضايت نسبت به ويژگي مطرح شده سنجيده شد. به اين ترتيب كه براي هر يك از ويژگيهاي به دست آمده نمره‌اي بين 1 تا 10 از جهت اهميت و بين 1 تا 10 از جهت رضايت از برآورده شدن بازار در بازار جاري از ديد مصرف كنندگان به دست آمد.
گام سوم، سازماندهي نتايج: نمرات به دست آمده براي هر يك از عوامل اهميت و رضايت براي هر ويژگي فهرست شدند و از طريق فرمول زیرنمره نهايي به هر ويژگي داده شده است.
فرمول 3-2:

ارزش یک فرصت= ](اهميت + (اهميت- رضايت)[

گام چهارم، رتبه‌بندي نتايج بر اساس اهميت و رضايت: سپس نمره به دست آمده براي هر ويژگي را با نمره ساير ويژگيها مقايسه نموده و رتبه بندي فرصتها بر اساس اين نمرات انجام شد.
گام پنجم، به كارگيري نتايج: با استفاده از فرصتهاي شناسايي شده و با استفاده از دانشي كه پژوهشگر در طول انجام پژوهش به دست آورد از نتايج تحقيق پيشنهاداتي براي استفاده كارآفرينان ارائه گردید.
3-10. جمع‌بندی
بر اساس مطالب بیان شده روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از لحاظ متغیر کیفی است و از لحاظ ابزار جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی است. برای جمع‌آوری اطلاعات ابتدا با کمک مطالعات کتابخانه‌ای و سپس به صورت میدانی و با ابزار پرسشنامه استفاده گردید. در این پژوش ابتدا فرصتها و ویژگیها در دو عامل گردشگری حمل و نقل و جاذبههای گردشگری شناسایی و پس از آن با توزیع پرسشنامه در جامعه هدف که گردشگران بوده اند، رتبه بندی انجام شد.

4-1. مقدمه
مطابق طرح تحقيق ارائه شده در فصل سوم، دو جامعه نمونه را برای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در دو عامل جاذبههای گردشگری و حمل و نقل، به طور جدا براي به دست آوردن داده مورد بررسي قرار داده شد. مشروح يافته‌ها به شرح زير است.
این فصل از بخش هاي زیر تشکیل شده است:
• مقدمه
• اطلاعات توصیفی نمونه آماری
• یافتههای تحقیق
• جمع‌بندی
4-2. اطلاعات توصیفی نمونه آماری
در این بخش اطلاعات توصیفی نمونه آماری برحسب جنسیت، سن و میزان تحصیلات آورده شده است.
4-2-1. اطلاعات توصیفی نمونه مصاحبهشوندگان
4-2-1-1 وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
همانطور که در فصل سوم توضیح داده شد19 نفر از خبرگان شناسایی شدند. پژوهشگر اقدام به برقراري ارتباط با تمام اين جامعه كرد كه در مجموع 12 مجموعه درخواست پژوهشگر را براي مصاحبه پذيرفتند. تلاش شد تا با مدير عامل هر مجموعه مصاحبه صورت گيرد. از بین مسافران نیز 29 نفر و شهروندان 15 نفر برای مصاحبه انتخاب شدند و مصاحبه با آنها انجام شد.
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد خبرگان را به تفکیک جنسیت آنها نشان می دهد. براساس این اطلاعات بیشترین تعداد افراد نمونه مربوط به مردان با 63% از کل است.

جدول 4-1: فراوانی جامعه مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت
متغیر جنسیت
فراوانی
درصد
زن
21
37%
مرد
35
63%
جمع کل
56
100%

نمودار 4-1- فراوانی جامعه مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت

4-2-1-2. وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد مصاحبه شوندگان را به تفکیک سن آن‌ها نشان می‌دهد .بر اساس اطلاعات این جدول، بیش‌ترین تعداد افراد مربوط به گروه سنی 25-35 می‌باشد که 43% را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول 4-2- فراوانی جامعه مصاحبه شوندگان به تفکیک سن
متغیر سن
فراوانی
درصد
کمتر از 25
6
10%
25-35
24
43%
35-45
15
27%
45-55
10
18%
بیشتر از 55
1
2%
جمع کل
56
100

نمودار 4-2- فراوانی جامعه مصاحبه شوندگان به تفکیک سن

4-2-1-3 وضعیت و سمت شغلی بخش جاذیههای گردشگری
وضعیت شغلی مصاحبه شوندگان به… دسته تفکیک میشود که در جدول 4-3 قابل مشاهده است.
جدول4-3: فراوانی وضعیت و سمت شغلی مصاحبهشودگان
گزینهها
فراوانی
درصد
مدیر اجرایی
2
17%
مدیرعامل
4
33%
کارشناس گردشگری شهرداری
3
25%
کارشناس سرمایهگذاری میراث فرهنگی
1
8%
کارآفرین گردشگری
2
17%
مجموع
12
100

نمودار4-3: وضعیت و سمت شغلی مصاحبهشودگان

4-2-2. اطلاعات توصیفی جامعه پاسخدهندگان
4-2-2-1. وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌دهندگان را به تفکیک جنسیت آن‌ها نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول، بیش‌ترین تعداد افراد نمونه مربوط به زنان می‌باشد که حدود 53% از کل افراد مورد مطالعه را نشان می‌دهند و مردان 47% از افراد را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول 4-4: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک جنسیت
متغیر جنسیت
فراوانی
درصد
زن
182
53%
مرد
161
47%
جمع کل
343
100%

نمودار4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت

4-2-2-2 وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌دهندگان را به بر حسب سن آن‌ها نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول، بیش‌ترین تعداد افراد نمونه مربوط به افراد بین 20 تا 30 می‌باشد که حدود 39% از کل افراد مورد مطالعه را نشان می‌دهند.

جدول 4-4 فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک سن
متغیر سن
فراوان
درصد
کمتر از 20 سال
51
15%
بین 20 تا 30 سال
135
39%
بین 30 تا 40 سال
106
31%
بین 40 تا 50 سال
31
9%
بیشتر از 50 سال
20
6%
مجموع
343
100%

نمودار4-4- وضعیت پاسخ دهندگان برحسب سن
4-2-2-3. وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات
جدول 4-5 فراوانی و درصد پاسخ‌دهندگان را به بر حسب تحصیلات آن‌ها نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول، فراوانترین مدرک تحصیلی افراد نمونه مربوط به کارشناسی می‌باشد که حدود 38% از کل افراد مورد مطالعه را نشان می‌دهند.

جدول 4-6: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک تحصیلات
متغیر تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
78
23%
فوق دیپلم
70
20%
کارشناسی
130
38%
کارشناسی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد کارآفرینی، جامعه آماری، کسب و کار، شناسایی فرصت Next Entries منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، آزمون فریدمن، سطح معنادار، رتبه بندی