منابع پایان نامه درمورد حقوق و دستمزد، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

تعهد را بيمه‌گذار و وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شد موضوع بيمه مي‌نامند. (مجموعه قوانين بيمه، 1371، 6)
2-5- تعريف فني بيمه
تعريف قانوني بيمه بيشتر ناظر بر جنبه حقوقي بيمه است و ماهيت تعاوني و مكانيسم بيمه را منعكس نمي‌كند. به هر حال ريشه لغوي بيمه هر چه باشد مفهوم و مكانيسم فني و تعاوني آن يكي است و آن عبارت است از مؤسسه يا صندوق مشتركي كه كارش سازمان دادن به تعاون افراد در معرض خطر از طريق جمع‌آوري وجوهي معين طبق موازين آماري به منظور مقابله با عواقب خطرها است. پرفسور ژوزف آمار27 فرانسوي بيمه را چنين تعريف مي‌كند «بيمه عملي است كه به موجب آن يك طرف (بيمه‌گذار) متعهد پرداخت مبلغي به نام حق بيمه مي‌شود و طرف ديگر (بيمه‌گر) با قبول مجموعه خطراتي، طبق موازين آماري پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده مي‌گيرد.» (صالحي، 1372، 58)
2-6- سيستم‌هاي مختلف بيمه
در يك تقسيم‌بندي، سيستم‌هاي بيمه به سه دسته بيمه‌هاي اجتماعي، تعاوني و بازرگاني تقسيم مي‌شوند:
الف) بيمه‌هاي اجتماعي
رشته جديدي است كه در زمره علوم اجتماعي بوده و هدف آن استقرار تامين اجتماعي و حفظ مصالح عامه مردم است. براي اولين بار در سال 1883 در آلمان مطرح شد و در سال 1930 در فرانسه بيمه‌هاي اجتماعي پذيرفته شد. در ايران اولين مؤسسه‌اي كه كاركنان خود را در برابر خطر فوت بيمه دسته‌جمعي كرد بانك مركزي ايران در تيرماه سال 1344 بود. بنابراين بيمه‌هاي اجتماعي را مي‌توان يك سلسله خدمات و امكانات خاصي در جهت تامين رفاه، آسايش عمومي يا حداقل براي طبقه‌هاي خاص اجتماع دانست. از جمله خطرهاي تحت پوشش تامين اجتماعي، آثار، حوادث، بيماري‌ها، از كارافتادگي، نقص عضو، بيكاري، پيري، وضع حمل، ازدواج و كمك عائله‌مندي و فوت را مي‌توان برشمرد. (دستباز، 1377، 231)

ب) بيمه‌هاي تعاوني
بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، شالوده بيمه از تعاون و همياري بوجود آمده عده‌اي كه خطرات مشابه تهديدشان مي‌كرد دور هم گرد آمدند و حق بيمه‌هاي خود را در صندوقي متمركز و از اين محل خسارت وارد شده را جبران نمودند سود حاصل را بين خود به نسبت حق بيمه‌اي كه هر يك پرداخته بودند تقسيم نمودند و به اين ترتيب مؤسسات بيمه تعاوني به وجود آمدند. در اين مؤسسه‌ها نقش بيمه‌گر در اداره گروه تعاوني حذف شده است و هر بيمه‌گذار در ضمن بيمه‌گر نيز هست. اشكال كار اين مؤسسات در ابتدا عدم تكافوي حق بيمه در پرداخت خسارت و تأمين آن به صورت تكميلي از اعضا بود بعدها نيز بيمه تكميلي حذف شد كه نهايتاً منجر به توسل به بيمه‌اي اتكايي شد. (جباري، 1349، 41)
ج) بيمه‌هاي بازرگاني
بيمه‌هاي بازرگاني جزء رايج‌ترين بيمه‌ها به شمار مي‌آيند شركت‌هاي بيمه در گروه مؤسسه‌هاي بازرگاني قرار مي‌گيرند. بيمه‌هاي بازرگاني توسط مؤسساتي اداره مي‌شود كه فعاليت آنها جنبه تجاري داشته و ممكن است متعلق به دولت يا بخش خصوصي باشد. مؤسسه‌هاي بازرگاني داراي خصوصيات ذيل مي‌باشند:
1- سهام اينگونه موسسات ممكن است متعلق به دولت يا بخش خصوصي باشد.
2- به صورت تجاري يا بازرگاني اداره مي‌شوند.
3- درآمدشان مشمول ماليات است.
4- دولت در مواقع اضطراري تعهدي نسبت به پرداخت اضافه هزينه آنها را ندارد.
5- موضوع بيمه مي‌تواند اشخاص، اموال و يا مسئوليت باشد و همچنين جنبه اختياري دارند. (ثبات، 1377، 8)
2-7- انواع رشته‌هاي بيمه
در عرف جهاني، بيمه، رشته‌هاي گوناگون بيمه‌هاي بازرگاني را به طور معمول بر حسب طبيعت و تكنيك يا بر حسب موضوع آنها بخش‌بندي مي‌كنند. در تقسيم‌بندي بر حسب تكنيك و سرشت عمليات، بيمه‌ها را به بيمه‌هاي غرامتي (توزيعي) و بيمه‌هاي تشكيل سرمايه رده‌بندي مي‌كنند. كه همه بيمه‌هاي اموال و بيمه‌هاي مسئوليت مدني جزء بيمه‌هاي غرامتي و انواع بيمه‌هاي عمر جزء بيمه‌هاي تشكيل‌ سرمايه يا سرمايه‌اي است كه در آنها سرمايه مقطوع و معيني مورد تعهد بيمه‌گران قرار مي‌گيرد. در تقسيم‌بندي ديگري بيمه‌ها را به بيمه‌هاي دريايي و غير دريايي تقسيم‌بندي مي‌كنند. در قانون بيمه مركزي ايران مصوب سال 1350، بيمه‌هاي بازرگاني شامل بيمه‌هاي زندگي (عمر) و غيرزندگي (ساير رشته‌ها) مي‌گردد. در تقسيم‌بندي بر حسب موضوع بيمه‌ها را به سه رشته: بيمه‌هاي اموال، بيمه‌هاي اشخاص، بيمه‌هاي مسئوليت مدني دسته‌بندي مي‌كنند. (فرجامي، 1376، 67)
2-8- بيمه اشخاص
در اين گروه بيمه، بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ و بيمارستاني‌ هريك‌ از بيمه‌شدگان‌ كه ‌براساس‌ شرايط قرارداد و با رعايت‌ فرانشيز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد را جبران نمايد. به‌ طوركلي‌ تعهدات‌ بيمه‌گر شامل‌ هزينه‌هاي‌ ويزيت‌ پزشك‌، جراحي‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمايش‌هاي‌ پزشكي‌، مخارج ‌بيهوشي‌، هزينه‌هاي‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجايي‌ به‌ بيمارستان‌، هزينه‌هاي‌ دارو، دندانپزشكي‌، دندان‌ مصنوعي‌، زايمان‌ و هرچيز ديگري‌ است‌ كه‌ بيمه‌گر براساس‌ شرايط قرارداد خود را ملزم به پرداخت آن کرده است. رشته بيمه اشخاص(درمان) مشتمل بر 3 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:
2-9- بيمه درمان گروهي تمام درمان
در اين زير رشته بيمه‌اي، بيمه ايران بيمه‌گر اول بيمه‌شدگان بوده و هزينه درمان ايشان را جبران مي‌نمايد. بر اساس اين قراردادها هزينه‌هاي درمان با توجه به مندرجات قرارداد توسط بيمه‌گر جبران مي‌شود
در اين بيمه نامه، بيمه ايران بيمه‌گر اول بيمه‌شدگان بوده و هزينه درمان ايشان را جبران مي‌نمايد. بر اساس اين قراردادها هزينه‌هاي درمان با توجه به مندرجات قرارداد توسط بيمه‌گر جبران مي‌شود. همچنين بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ و بيمارستاني‌ هريك‌ از بيمه‌شدگان‌ كه ‌براساس‌ شرايط قرارداد و با رعايت‌ فرانشيز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد را جبران نمايد. به‌ طوركلي‌ تعهدات‌ بيمه‌گر شامل‌ هزينه‌هاي‌ ويزيت‌ پزشك‌، جراحي‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمايش‌هاي‌ پزشكي‌، مخارج ‌بيهوشي‌، هزينه‌هاي‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجايي‌ به‌ بيمارستان‌، هزينه‌هاي‌ دارو، دندانپزشكي‌، دندان‌ مصنوعي‌، زايمان‌ و هرچيز ديگري‌ است‌ كه‌ بيمه‌گر براساس‌ شرايط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ كرده‌است‌. (www.iraninsurance.ir)
2-9-1-اهداف بيمه نامه
در اين گروه بيمه، بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ و بيمارستاني‌ هريك‌ از بيمه‌شدگان‌ كه ‌براساس‌ شرايط قرارداد و با رعايت‌ فرانشيز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد را جبران نمايد. به‌ طوركلي‌ تعهدات‌ بيمه‌گر شامل‌ هزينه‌هاي‌ ويزيت‌ پزشك‌، جراحي‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمايش‌هاي‌ پزشكي‌، مخارج ‌بيهوشي‌، هزينه‌هاي‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجايي‌ به‌ بيمارستان‌، هزينه‌هاي‌ دارو، دندانپزشكي‌، دندان‌ مصنوعي‌، زايمان‌ و هرچيز ديگري‌ است‌ كه‌ بيمه‌گر براساس‌ شرايط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ كرده‌است‌. در اين بيمه نامه، بيمه ايران بيمه‌گر اول بيمه‌شدگان بوده و هزينه درمان ايشان را جبران مي‌نمايد. بر اساس اين قراردادها هزينه‌هاي درمان با توجه به مندرجات قرارداد توسط بيمه‌گر جبران مي‌شود.
2-9-2-خسارات تحت پوشش
با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:
هزينه‌هاي بستري و جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود (Day Care) (با بيش از 6 ساعت بستري)، آنژيوگرافي قلب و انواع سنگ‌شكن
هزينه‌هاي اعمال جراحي مغز و اعصاب (به‌استثناي ديسك ستون فقرات)، قلب، پيوند كبد، ريه و پيوند كليه، مغز استخوان
هزينه‌هاي زايمان اعم از طبيعي و سزارين
هزينه‌هاي پاراكلينيكي شامل سونوگرافي، ماموگرافي، راديوتراپي، انواع اسكن، انواع سي‌تي‌اسكن، انواع آندوسكوپي، MRI، اكوكارديوگرافي
هزينه‌هاي مربوط به تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژيوگرافي چشم
هزينه‌هاي جراحي‌هاي مجاز سرپايي شامل شكستگي‌ها، گچ‌گيري، ختنه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم، تخليه كيست و ليزر درماني
هزينه‌هاي رفع عيوب انكساري چشم (با نقص بينايي هر چشم 4 ديوپتر يا بيشتر) براي دو چشم
هزينه آمبولانس (حداكثر تعهدات سالانه براي جبران هزينه هاي آمبولانس و ساير فوريت هاي پزشكي كه نهايتاً منجر به بستري شدن بيمه شده در بيمارستان گردد در داخل شهر 300.000 ريال و بين شهري 600.000 ريال است كه از محل تعهدات بند جراحي هاي عمومي قابل پرداخت مي باشد.)
2-9-3- شرايط عمومي
شرايط عمومي يا متن بيمه نامه در واقع مفاد قرارداد فيمابين بيمه گر و بيمه گزار بوده كه به امضاي بيمه گر رسيده و تحويل بيمه گزار مي گردد.كليه جزئيات بيمه نامه به مانند پوششها، استثنائات، وظايف و تعهدات بيمه گر و بيمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و ساير موارد در آن درج گرديده است.شرايط عمومي بسته به نوع بيمه نامه صادره مي تواند يك يا چندين صفحه باشد و همچنين شرايط عمومي در هرنوع بيمه نامه ثابت مي باشد.(www.iraninsurance.ir)
2-9-4-بيمه‌هاي درماني گروهي
آنچه ما امروزه به نام بيمه گروهي مي‌شنايم يكي از پديده‌هاي جديد به حساب مي‌آيد و بيشتر از 60 تا 70 سال از پيدايش آن نمي‌گذرد، اما عليرغم اين عمر كوتاه از چنان اقبال و گسترش برخوردار گرديده كه در جوامع صنعتي و پيشرفته يكي از ستون‌هاي حفاظتي و حمايتي اغلب خانواده‌ها محسوب مي‌گردد. بيمه‌هاي گروهي يك طرح بيمه‌اي است كه طي آن تعداد زيادي از افراد تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. رشد و توسعه بيمه‌هاي گروهي در جهان و همزمان با انقلاب صنعتي در اروپا آغاز گرديد و با توجه به طرح‌هاي رفاهي كارفرمايان و به منظور تأمين كاركنان خود و افراد تحت تكفل آنها از اين پوشش ارائه شده توسط شركت‌هاي بيمه استقبال نمودند. يكي از جنبه‌هاي مهم كه باعث گسترش و تكامل بيمه‌هاي درماني گرديد، اهميت اين نوع پوشش‌ها براي جامعه بوده است. زيرا باعث شد كه يك رفاه نسبي در جامعه متداول شود و جامعه كمتر تحت فشار قرار گيرد. يكي از خصايص بارز بيمه‌هاي گروهي، نحوه پرداخت حق بيمه آن است. حق بيمه بصورت ماهانه و همزمان با پرداخت حقوق و دستمزد از گروههاي تحت پوشش كسر و به شركت بيمه پرداخت مي‌گردد. خصيصه بارز ديگر اين است كه فرد تا زماني كه عضو گروه است تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد و نرخ حق بيمه هم بر اساس ميانگين سني افراد گروه محاسبه مي‌شود. (1972:17 Pickerson)
2-9-5-انواع بيمه‌هاي درمان گروهي در جهان
طرح‌هاي متفاوتي كه با اسم قراردادهاي بيمه درمان گروهي ارائه مي‌شود عبارت‌اند از:
بيمه هزينه‌هاي بيمارستاني
بطور كلي هزينه‌هاي بيمارستاني ناشي از ناخوشي و جراحات و صدمات بدني در بيمه‌نامه‌هاي درمان‌گروهي قابل پرداخت مي‌باشد. در اين طرح‌ها، هزينه‌هاي بيمارستاني شامل اتاق، هزينه‌هاي همراه، خدمات ويژه، هزينه‌هاي جراحي، اتاق عمل، عكسبرداري، آزمايشگاه و لابراتوار و دارو مي‌باشد. بستري شدن در بيمارستان داراي شرايط خاصي است كه از جمله اينكه بيمار حتماً بايد كليه آزمايشات مربوط به تشخيص پزشكي را انجام دهد و كليه خدمات درماني از قبيل اعمال جراحي و يا معالجات تحت نظر پزشكان متخصص انجام پذيرد و حداقل هم مدت 24 ساعت تحت نظر پرستاران در بيمارستان بستري باشد. نياز به بستري شدن در بيمارستان مي‌بايست توسط پزشك معالج بيمه شده تجويز شده باشد و در زمان بستري شدن هم بيمه‌نامه داراي اعتبار بوده باشد (Kern’s 1994:54).
بيمه‌هاي گروهي هزينه‌هاي اعمال جراحي28
عملاً بيشترين هزينه‌هاي درماني مربوط به حق‌العمل جراحان و متخصصان مي‌باشد و به همين دليل حداكثر تعهد بيمه‌گر بر اساس قراردادهاي متفاوت براي هر عمل جراحي در نظر گرفته شده است.
بيمه دستمزد پزشكان29
در اين طرح بيمه‌اي، هزينه‌هاي معمول و متعارف پزشكان بر اساس تعرفه‌هاي مورد عمل در آن منطقه جغرافيايي و يا ايالت خاص پرداخت مي‌گردد. هزينه‌هاي ويزيت پزشك در مطب يا منزل و يا بيمارستان قابل پرداخت است.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق فرانسه، جبران خسارت، مفهوم وجود Next Entries منابع پایان نامه درمورد دندانپزشک، اشخاص ثالث