منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی، اندازه شرکت، نسبت بدهی

دانلود پایان نامه ارشد

که مقدار میانگین خطاها که در سمت راست شکل شماره 4-8 ارائه شده است، بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار آن نزدیک به 1 است.

شکل 4-8: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل دوم – فرضیهسوم

در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل که در جدول شماره 4-37 ارائه شده است، توضیح داده می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضریب مثبت متغیرهای مستقل مورد بررسی، بیانگر وجود رابطه مثبت بین امتیازاستفاده ازتکنیک‌های حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و تعامل بین امتیازاستفاده ازتکنیک‌های حسابداری مدیریت و یادگیری سازمانی با بازده دارایی‌ها است. با این وجود، مقدار آماره tو معناداری مربوط به متغیرهای مستقل، بیانگر این است که این روابط از لحاظ آماری معنادار نیست. با در نظرگرفتن نتایج این مدل نیز فرضیه سوم تحقیق پذیرفته نمی‌شود. ضرایب و سطح معناداری آماره t مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده این است که اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معنادار و نسبت بدهی دارای رابطه منفی و معنادار با بازده دارایی‌ها است.

جدول 4-37: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل دوم – فرضیهسوم
نام متغیر
ضریب
خطای استاندارد
آماره t
معناداری
امتیازاستفاده ازتکنیک‌های حسابداری مدیریت
285/0
282/0
008/1
315/0
یادگیری سازمانی
127/0
224/0
569/0
570/0
تعامل بین امتیاز استفاده از تکنیک‌های حسابداری مدیریت و یادگیری سازمانی
289/0
379/0
762/0
447/0
اندازه شرکت
018/0
006/0
077/3
003/0
نسبت بدهی
240/0-
044/0
397/5-
000/0
مقدار ثابت
099/0-
184/0
538/0-
591/0

برای برآورد مدل سوم، متغیر وابسته یعنی بازده حقوق صاحبان سهام به همراه متغیرهای مستقل میزان استفاده ازحسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و تعامل بین میزان استفاده ازحسابداری مدیریت و یادگیری سازمانی و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و نسبت بدهی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول‌های شماره 4-38 و 4-39 ارائه شده است.

جدول 4-38: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل سوم – فرضیه سوم
ضریب همبستگی (R)
ضریب تعیین (R2)
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون فیشر
معناداری
آزمون فیشر
آماره
دوربین – واتسون
396/0
156/0
145/0
562/4
000/0
150/2

همان‌طور که در جدول شماره 4-38 ملاحظه می‌شود، مقدار آزمون فیشر و معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است پذیرفته نمی‌شود و مدل رگرسیون برآورد شده، از لحاظ آماری معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با 156/0 است. یعنی 6/15 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با 150/2 است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خود همبستگی وجود ندارد. افزون بر این، برای بررسی نرمال‌بودن توزیع خطاهای مدل، نمودار توزیع فراوانی خطاها با نمودار توریع نرمال مقایسه شده است که نتایج حاصل، بیانگر این است که توزیع خطاها تقریباً نرمال است. لازم به ذکر است که مقدار میانگین خطاها که در سمت راست شکل شماره 4-9 ارائه شده است، بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار آن نزدیک به 1 است.

شکل 4-9: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل سوم – فرضیه سوم

در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل که در جدول شماره 4-39 ارائه شده است، توضیح داده می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضریب مثبت متغیرهای مستقل مورد بررسی، بیانگر وجود رابطه مثبت بین میزان استفاده ازحسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و تعامل بین میزان استفاده ازحسابداری مدیریت و یادگیری سازمانی با بازده حقوق صاحبان سهام است. با این وجود، مقدار آماره tو معناداری مربوط به متغیرهای مستقل، بیانگر این است که این روابط از لحاظ آماری معنادار نیست. با در نظرگرفتن نتایج این مدل نیز فرضیه سوم تحقیق پذیرفته نمی‌شود. ضرایب و سطح معناداری آماره t مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده این است که اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معنادار با بازده حقوق صاحبان سهام است. با این وجود، نسبت بدهی رابطه معناداری با بازده حقوق صاحبان سهام ندارد.

جدول 4-39: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل سوم – فرضیه سوم
نام متغیر
ضریب
خطای استاندارد
آماره t
معناداری
میزان استفاده ازحسابداری مدیریت
977/0
548/0
783/1
077/0
یادگیری سازمانی
344/0
424/0
811/0
419/0
تعامل بین میزان استفاده ازحسابداری مدیریت ویادگیری سازمانی
070/1
736/0
453/1
149/0
اندازه شرکت
050/0
015/0
598/3
000/0
نسبت بدهی
061/0-
114/0
536/0-
593/0
مقدار ثابت
315/0-
371/0
849/0-
398/0

برای برآورد مدل چهارم، متغیر وابسته یعنی بازده حقوق صاحبان سهام به همراه متغیرهای مستقل امتیاز استفاده از تکنیک‌های حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و تعامل بین امتیاز استفاده از تکنیک‌های حسابداری مدیریت و یادگیری سازمانی و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و نسبت بدهی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول‌های شماره 4-40 و 4-41 ارائه شده است.

جدول 4-40: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل چهارم – فرضیه سوم
ضریب همبستگی (R)
ضریب تعیین (R2)
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون فیشر
معناداری
آزمون فیشر
آماره
دوربین – واتسون
389/0
152/0
137/0
397/4
000/0
146/2

همان‌طور که در جدول شماره 4-40 ملاحظه می‌شود، مقدار آزمون فیشر و معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است پذیرفته نمی‌شود و مدل رگرسیون برآورد شده، از لحاظ آماری معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با 152/0 است. یعنی 2/15 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با 146/2 است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد. افزون بر این، برای بررسی نرمال‌بودن توزیع خطاهای مدل، نمودار توزیع فراوانی خطاها با نمودار توریع نرمال مقایسه شده است که نتایج حاصل، بیانگر این است که توزیع خطاها تقریباً نرمال است. لازم به ذکر است که مقدار میانگین خطاها که در سمت راست شکل شماره 4-10 ارائه شده است، بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار آن نزدیک به 1 است.

شکل 4-10: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل چهارم – فرضیه سوم

در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل که در جدول شماره 4-41 ارائه شده است، توضیح داده می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضریب مثبت متغیرهای مستقل مورد بررسی، بیانگر وجود رابطه مثبت بین امتیازاستفاده ازتکنیک‌های حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و تعامل بین امتیازاستفاده ازتکنیک‌های حسابداری مدیریت و یادگیری سازمانی با بازده حقوق صاحبان سهام است. با این وجود، مقدار آماره tو معناداری مربوط به متغیرهای مستقل، بیانگر این است که این روابط از لحاظ آماری معنادار نیست. با در نظرگرفتن نتایج این مدل نیز فرضیه سوم تحقیق پذیرفته نمی‌شود. ضرایب و سطح معناداری آماره t مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده این است که اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معنادار با بازده حقوق صاحبان سهام است. با این وجود، نسبت بدهی رابطه معناداری با بازده حقوق صاحبان سهام ندارد.

جدول 4-41: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم – فرضیه سوم
نام متغیر
ضریب
خطای استاندارد
آماره t
معناداری
امتیازاستفاده ازتکنیک‌های حسابداری مدیریت
194/1
726/0
644/1
103/0
یادگیری سازمانی
506/0
575/0
879/0
381/0
تعامل بین امتیاز استفاده از تکنیک‌های حسابداری مدیریت و یادگیری سازمانی
255/1
975/0
288/1
200/0
اندازه شرکت
050/0
015/0
662/3
000/0
نسبت بدهی
072/0-
114/0
633/0-
528/0
مقدار ثابت
506/0-
473/0
070/1-
287/0

فصل پنجم
نتيجهگيري و پيشنهادهای تحقیق

5-1- مقدمه
در این تحقیق سعی شد تا به بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بربکارگیری اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد تولیدی شرکت پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا سعی شد تا طرح جامعی از این موضوع ارائه شود. این امر در فصل اول صورت گرفت و مسألهای که این تحقیق به دنبال آن بود، بدین صورت بیان شد: آیا بیناطلاعات حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و عملکرد تولیدی رابطه معناداری وجود دارد؟
با توجه به بیان مسأله، اهداف و اهمیت اجرای این تحقیق، فرضیههای تحقیق مطرح شد. از این رو، اهمیت تحقیق بدین صورت بیان شد که این تحقیق از این جهت میتواند حائز اهمیت باشد که، توسط مدیران، کارکنان شرکتها، سرمایهگذاران و دانشگاهیان مورد استفاده خواهد بود و منجر به افزایش بینش و آگاهی مدیران و سایر افراد مذکور در خصوص استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت و بهبود تصمیمهای اتخاذی آنان خواهد شد.
جهت بررسی مبانی نظری فرضیهها و پیشینه مطالعات صورت گرفته، در فصل دوم مباحثی در خصوص مبانی نظری هر یک از متغیرها مطرح گردید و به بررسی مطالعاتی که در این خصوص صورت گرفته، پرداخته شد. در فصل سوم، ضمن تشریح مجدد فرضیههای تحقیق، مدلها و متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن روش کار و روش آزمون فرضیهها در قالب چند مرحله تشریح شد. در نهایت، در فصل سوم تمامی آزمونهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق توضیح داده شد. در فصل چهارم، هر یک از فرضیهها مورد آزمون قرار گرفت و در قالب دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج و یافتههای این تجزیه و تحلیلها در این فصل بیان میشود.
جهت آزمون این فرضیهها، از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق بر اساس داده‌های گردآوری شده از آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل‌ها به کمک نرم افزار SPSSصورت گرفت. در ادامه، به بیان نتایج حاصل از آزمون فرضیهها پرداخته و پس از آن محدودیتها و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی بیان میشود.

5-2- نتيجهگيري
به طور کلي، نتايج حاکي از آن است که بین استفاده از رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و عملکرد تولیدی رابطه معناداری وجود ندارد. در اين تحقيق متغيرهاي اندازه شرکت و نسبت بدهی به عنوان متغيرهاي کنترلي در مدل تحقيق لحاظ شده است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح شده است که در ادامه نتایج حاصل از آزمون این فرضیهها ارائه میشود.

5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
در فرضیه اول این تحقیق، رابطه بین بکارگیری رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت و عملکرد تولیدی بررسی گردید. در واقع ما به دنبال بررسی این هستیم که آیا مدیران در تصمیمگیری از رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت بهرهمند میشوندیا خیر. آیا استفاده از این رویکردها و تکنیکها بر عملکرد شرکت اثرگذار است؟
ما در فرضیه اول دو نماینده برای عملکرد شرکت مشخص نمودیم: 1- بازده داراییها 2 – بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین میزان استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت و تکنیکهای حسابداری مدیریت به عنوان نماینده رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت به جهت آزمون این فرضیه در نظر گرفته شد. در نتیجه چهار مدل به منظور آزمون این فرضیه تدوین گردید. در این مدلها متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شد.
به طور کلی در دو مدلی که بازده داراییها به عنوان نماینده عملکرد شرکت استفاده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، ضریب تعیین، اندازه شرکت، نسبت بدهی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد امر به معروف، حقوق ایران، نهی از منکر، قانون اساسی