منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، ضریب تعیین، اندازه شرکت، نسبت بدهی

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده شده در مدل‌های تحقیق، ارائه شده است.

جدول 4-21: آمار توصیفی متغیرهای عملکردی وسایرمتغیرهای نهایی استفاده شده درمدل‌های تحقیق
متغیرهای تحقیق
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
بازده دارایی‌ها
060/0-
59/0
140/0
124/0
بازده حقوق صاحبان سهام
370/0-
67/0
338/0
273/0
میزان استفاده ازحسابداری مدیریت
289/0
000/1
585/0
227/0
امتیازاستفاده ازتکنیک‌های حسابداری مدیریت
380/0
920/0
613/0
144/0
یادگیری سازمانی
300/0
1
660/0
177/0
تعامل بین میزان استفاده ازحسابداری مدیریت
و یادگیری سازمانی
117/0
908/0
398/0
236/0
تعامل بین امتیازاستفاده از تکنیک‌های حسابداری مدیریت
و یادگیری سازمانی
132/0
826/0
405/0
184/0
اندازه شرکت
932/10
114/19
632/13
716/1
نسبت بدهی
050/0
840/1
602/0
219/0

4-3- آمار استنباطی
4-3-1- فرضیه اول
برای آزمون فرضیه اول تحقیق مبنی بر اینکه «بین بکارگیری رویکردهاوتکنیک‌های حسابداری مدیریت و عملکرد تولیدی رابطه معناداری وجود دارد»، چهار مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی به شرح زیربرآورد و مورد بررسی قرار گرفته است.
برای برآورد مدل اول، متغیر وابسته یعنی بازده دارایی‌ها به همراه متغیرمستقل میزان استفاده ازحسابداری مدیریت و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و نسبت بدهی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول‌های شماره 4-22 و 4-23 ارائه شده است.

جدول 4-22: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل اول – فرضیه اول
ضریب همبستگی (R)
ضریب تعیین (R2)
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون فیشر
معناداری
آزمون فیشر
آماره
دوربین – واتسون
556/0
309/0
293/0
669/18
000/0
194/2

در يك معادله رگرسيون چند متغيره، چنانچه هيچ رابطه‌اي ميان متغير وابسته و متغيرهاي مستقل و کنترلی وجود نداشته باشد، بايد تمامي ضرايب متغيرهاي مستقل و کنترلی در معادله، مساوي صفر باشد. از اين رو، بايد معنادار بودن معادله رگرسيون مورد آزمون قرار گيرد. اين كار با استفاده از آزمون فیشر انجام مي‌شود. همان‌طور که در جدول شماره 4-22 ملاحظه می‌شود، مقدار آزمون فیشر و معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماریکه همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است پذیرفته نمی‌شود و مدل رگرسیون برآورد شده، از لحاظ آماری معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با 309/0 است. یعنی فقط 9/30 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با 194/2 است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد. افزون بر این، برای بررسی نرمال‌بودن توزیع خطاهای مدل، نمودار توزیع فراوانی خطاها با نمودار توزیع نرمال مقایسه شده است که نتایج حاصل، بیانگر این است که توزیع خطاها تقریباً نرمال است. لازم به ذکر است که مقدار میانگین خطاها که در سمت راست شکل شماره 4-1 ارائه شده است، بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار آن نزدیک به 1 است.

شکل 4-1: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل اول -فرضیه اول
در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل که در جدول شماره 4-23 ارائه شده است، توضیح داده می‌شود.همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی، بیانگر وجود رابطه مثبت بین میزان استفاده ازحسابداری مدیریت و بازده دارایی‌ها است. با این وجود، مقدار آماره tو معناداری مربوط به متغیر مستقل، بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست. با در نظرگرفتن نتایج این مدل، فرضیه اول تحقیق پذیرفته نمی‌شود. ضرایب و سطح معناداری آماره t مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده این است که اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معنادار و نسبت بدهی دارای رابطه منفی و معنادار با بازده دارایی‌ها است.

جدول 4-23: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل اول -فرضیهاول
نام متغیر
ضریب
خطای استاندارد
آماره t
معناداری
میزان استفاده ازحسابداری مدیریت
021/0
042/0
500/0
618/0
اندازه شرکت
018/0
006/0
058/3
003/0
نسبت بدهی
241/0-
044/0
441/5-
000/0
مقدار ثابت
033/0
090/0
368/0
714/0

برای برآورد مدل دوم، متغیر وابسته یعنی بازده دارایی‌ها به همراه متغیرمستقل امتیاز استفاده از تکنیک‌های حسابداری مدیریت و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و نسبت بدهی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول‌های شماره 4-24 و 4-25 ارائه شده است.

جدول 4-24: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل دوم – فرضیه اول
ضریب همبستگی (R)
ضریب تعیین (R2)
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون فیشر
معناداری
آزمون فیشر
آماره
دوربین – واتسون
558/0
312/0
295/0
855/18
000/0
196/2

همان‌طور که در جدول شماره 4-24 ملاحظه می‌شود، مقدار آزمون فیشر و معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است پذیرفته نمی‌شود و مدل رگرسیون برآورد شده، از لحاظ آماری معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با 312/0 است. یعنی فقط 2/31 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با 196/2 است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد. افزون بر این، برای بررسی نرمال‌بودن توزیع خطاهای مدل، نمودار توزیع فراوانی خطاها با نمودار توریع نرمال مقایسه شده است که نتایج حاصل، بیانگر این است که توزیع خطاها تقریباً نرمال است. لازم به ذکر است که مقدار میانگین خطاها که در سمت راست شکل شماره 4-2 ارائه شده است، بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار آن نزدیک به 1 است.

شکل 4-2: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل دوم -فرضیه اول

در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل که در جدول شماره 4-25 ارائه شده است، توضیح داده می‌شود.همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی، بیانگر وجود رابطه مثبت بین امتیاز استفاده ازتکنیک‌های حسابداری مدیریت و بازده دارایی‌ها است. با این وجود، مقدار آماره tو معناداری مربوط به متغیر مستقل، بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست. با در نظرگرفتن نتایج این مدل نیز فرضیه اول تحقیق پذیرفته نمی‌شود. ضرایب و سطح معناداری آماره t مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده این است که اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معنادار و نسبت بدهی دارای رابطه منفی و معنادار با بازده دارایی‌ها است.

جدول 4-25: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدلدوم – فرضیه اول
نام متغیر
ضریب
خطای استاندارد
آماره t
معناداری
امتیازاستفاده ازتکنیک‌های حسابداری مدیریت
052/0
065/0
798/0
426/0
اندازه شرکت
017/0
006/0
033/3
003/0
نسبت بدهی
241/0-
044/0
443/5-
000/0
مقدار ثابت
016/0
094/0
173/0
863/0

برای برآورد مدل سوم، متغیر وابسته یعنی بازده حقوق صاحبان سهام به همراه متغیرمستقل میزان استفاده ازحسابداری مدیریت و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و نسبت بدهی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول‌های شماره 4-26 و 4-27 ارائه شده است.

جدول 4-26: نتایج حاصل از بررسی کلی مدلسوم – فرضیهاول
ضریب همبستگی (R)
ضریب تعیین (R2)
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون فیشر
معناداری
آزمون فیشر
آماره
دوربین – واتسون
519/0
270/0
253/0
737/4
000/0
129/2

همان‌طور که در جدول شماره 4-26 ملاحظه می‌شود، مقدار آزمون فیشر و معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است پذیرفته نمی‌شود و مدل رگرسیون برآورد شده، از لحاظ آماری معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با 270/0 است. یعنی فقط 27 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با 129/2 است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد. افزون بر این، برای بررسی نرمال‌بودن توزیع خطاهای مدل، نمودار توزیع فراوانی خطاها با نمودار توریع نرمال مقایسه شده است که نتایج حاصل، بیانگر این است که توزیع خطاها تقریباً نرمال است. لازم به ذکر است که مقدار میانگین خطاها که در سمت راست شکل شماره 4-3 ارائه شده است، بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار آن نزدیک به 1 است.

شکل 4-3: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل سوم – فرضیهاول

در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل که در جدول شماره 4-27 ارائه شده است، توضیح داده می‌شود.همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی، بیانگر وجود رابطه مثبت بین میزان استفاده ازحسابداری مدیریت و بازده حقوق صاحبان سهام است. با این وجود، مقدار آماره tو معناداری مربوط به متغیر مستقل، بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست. با در نظرگرفتن نتایج این مدل نیز فرضیه اول تحقیق پذیرفته نمی‌شود. ضرایب و سطح معناداری آماره t مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده این است که اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معنادار با بازده حقوق صاحبان سهام است. با این وجود، نسبت بدهی رابطه معناداری با بازده حقوق صاحبان سهام ندارد.

جدول 4-27: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل سوم – فرضیهاول
نام متغیر
ضریب
خطای استاندارد
آماره t
معناداری
میزان استفاده ازحسابداری مدیریت
098/0
108/0
916/0
361/0
اندازه شرکت
037/0
015/0
485/2
001/0
نسبت بدهی
076/0-
115/0
667/0-
506/0
مقدار ثابت
025/0
233/0
108/0
914/0

برای برآورد مدل چهارم، متغیر وابسته یعنی بازده حقوق صاحبان سهام به همراه متغیرمستقل امتیاز استفاده از تکنیک‌های حسابداری مدیریت و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و نسبت بدهی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول‌های شماره 4-28 و 4-29 ارائه شده است.

جدول 4-28: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل چهارم – فرضیهاول
ضریب همبستگی (R)
ضریب تعیین (R2)
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون فیشر
معناداری
آزمون فیشر
آماره
دوربین – واتسون
519/0
269/0
245/0
711/4
000/0
125/2

همان‌طور که در جدول شماره 4-28 ملاحظه می‌شود، مقدار آزمون فیشر و معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است پذیرفته نمی‌شود و مدل رگرسیون برآورد شده، از لحاظ آماری معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با 269/0 است. یعنی فقط 9/26 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با 125/2 است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد. افزون بر این، برای بررسی نرمال‌بودن توزیع خطاهای مدل، نمودار توزیع فراوانی خطاها با نمودار توریع نرمال مقایسه شده است که نتایج حاصل، بیانگر این است که توزیع خطاها تقریباً نرمال است. لازم به ذکر است که مقدار میانگین خطاها که در سمت راست شکل شماره 4-4 ارائه شده است، بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار آن نزدیک به 1 است.

شکل 4-4: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل چهارم – فرضیهاول

در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل که در جدول شماره 4-29 ارائه شده است، توضیح داده می‌شود.
جدول

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، درصد تجمعی، حسابداری مدیریت، اطلاعات حسابداری Next Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی، اندازه شرکت، نسبت بدهی