منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، اطلاعات حسابداری، درصد تجمعی، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

ت شرکت در موردحسابداری مدیریت است؟
1
5
519/2
160/1
3
شرکت شما چگونه موضوعات حسابداری مدیریت را در میان بخشها، قسمتها و واحدها میگنجاند؟
1
5
434/2
124/1
4
کدام گزینه زیر برنامهکاری برای کارکنان حسابداری مدیریت را نشان میدهد؟
1
5
465/2
219/1
5
شرکت شما چگونه نیازمندیها و انتظارات مشتریان جاری وآتی خود را تعیین میکند؟
2
5
558/3
611/0
4-2-1-2- اطلاعات حسابداری مدیریت
همان‌طور که در جدول شماره 4-7 ملاحظه می‌شود، برای سؤال ششم پرسش‌نامه که برای بررسی چگونگی توصیف قابلیت دسترسی، قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات حاصل از حسابداری مدیریت طراحی و تدوین شده است، در کمتر از 50 درصد از موارد، پاسخ‌دهندگان به این مورد اشاره کرده‌اند که قابلیت دسترسی، قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات حسابداری مدیریت بطور منصفانه وجود دارد.

جدول 4-7: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال ششم – اطلاعات حسابداری مدیریت
شماره سؤال‌
شرکت شما چگونه قابلیت دسترسی، قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات حاصل از حسابداری مدیریت را توصیف می‌کند؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
ظاهراً اطلاعات شرکت و پایگاه دادهها (نه لزوماً حسابداری مدیریت) قابل دسترسی، قابل اتکا و به موقع است.
19
70/14
70/14
2
اطلاعات حسابداری مدیریت قابلیت دسترسی عمومی دارد. درعین حال، مشاهده میشود که جهت استفاده استفاده‌کنندگان علاقهمند، قابل اتکا و به موقع می‌باشد.
50
80/38
50/53
3
قابلیت دسترسی، قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات حسابداری مدیریت به‌ صورت منصفانه محفوظ است. اگرچه، امکانات فناوری اطلاعات به‌طور کامل برای قابلیت دسترسی، قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارش‌ها بکار برده نمیشود.
28
70/21
20/75
4
قابلیت دسترسی، قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات حسابداری مدیریت بطور منصفانه وجود دارد. استفاده از فناوری اطلاعات، قابلیت دسترسی، قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارش‌های حسابداری مدیریت را تسهیل کرده است.
25
40/19
60/94
5
در اینجا تجزیه و تحلیل تفضیلی و با جزئیات قابلیت دسترسی، قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات حسابداری مدیریت وجود دارد. استفاده از فناوری اطلاعات، قابلیت دسترسی، قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارش‌های حسابداری مدیریت را تسهیل کرده است.
7
40/5
100
جمع
129
100

همان‌طور که در جدول شماره 4-8 ملاحظه می‌شود، برای سؤال هفتمپرسش‌نامه که برای بررسی چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری مدیریت و استفاده از آن توسط مدیران شرکت طراحی و تدوین شده است، در 45 درصد از موارد، پاسخ‌دهندگان به وجود تفاوت بین اطلاعات حسابداری مدیریت و اطلاعات حسابداری مالی در شرکت مطبوع خود اشاره کرده‌اند و در سایر موارد اطلاعات حسابداری مدیریت به صورت مجزا وجود ندارد و به عنوان بخشی از حسابداری مالی مورد توجه مدیران بوده است.

جدول 4-8: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال هفتم – اطلاعات حسابداری مدیریت
شماره سؤال‌
در شرکت شما چگونه اطلاعات حسابدرای مدیریت تجزیه و تحلیل؛ و توسط مدیران اجرایی و سایر مدیران شرکت استفاده میشود؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
اساساً یک استفاده کلی از هر نوع اطلاعات حسابداری به‌وسیله مدیران اجرایی و مدیریت برای برنامه‌ریزی، گسترش سیاست، توسعه آموزش و بهبود وجود دارد.
40
31
31
2
اساساً استفاده از اطلاعات کلی حسابداری مدیریت عمومی (کلی) و گزارش‌ها به‌وسیله مدیران اجرایی و مدیریت جهت برنامه‌ریزی، توسعه سیاست و آموزش و بهبود وجود دارد. تفاوتی بین گزارشگری حسابداری مدیریت و گزارشگری مالی وجود ندارد.
31
24
55
3
اینجا یک مجموعه از اطلاعات حسابداری مدیریت برای استفاده داخلی وجود دارد و حسابداری مالی جهت گزارشگری برون سازمانی است. بین مدیران اجرایی و مدیریت از لحاظ هدف‌های برنامه‌ریزی، توسعه سیاست، گسترش آموزش و بهبود تفاوت وجود دارد.
24
60/18
60/73
4
تجریه و تحلیل تفضیل و با جزئیات و استفاده ازاطلاعات حسابداری مدیریت و گزارش‌ها به‌وسیله مدیران اجرایی و مدیریت جهت برنامهریزی، گسترش سیاست، توسعه آموزش و بهبود وجود دارد. اگرچه اطلاعات با تمام جزئیات تفضیل استفاده نمیشود.
24
60/18
20/92
5
استفاده موًثر از نوع خاصی از اطلاعات حسابداری مدیریت به‌وسیله مدیران اجرایی و مدیریت برای طرح‌ها، گسترش سیاست، آموزش و بهبود وجود دارد. اطلاعات حسابداری مدیریت ازجنبه راهبردی جهت برنامه‌ریزی، کنترل و هدف‌های تصمیم‌گیری استفاده میشود.
10
80/7
100
جمع
129
100

شماره سؤال‌
سؤال‌های اطلاعات حسابداری مدیریت
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
6
شرکت شما چگونه قابلیت دسترسی، قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات حاصل از حسابداری مدیریت را توصیف می‌کند؟
1
5
620/2
119/1
7
در شرکت شما چگونه اطلاعات حسابدرای مدیریت تجزیه و تحلیل؛ و توسط مدیران اجرایی و سایر مدیران شرکت استفاده میشود؟
1
5
481/2
312/1
4-2-2- استفاده از حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد
همان‌طور که در جدول شماره 4-10 ملاحظه می‌شود، برای سؤال دوازدهم پرسش‌نامه که برای بررسی استفاده از شاخص‌های مالی و غیرمالی در ارزیابی عملکرد طراحی و تدوین شده است، در بیشتر از 80 درصد از موارد، پاسخ‌دهندگان به این مورد اشاره کرده‌اند که بیش از 2 شاخص مالی و غیرمالی استفاده شده است تا نتایج عملکرد شرکت را ارزیابی کند.
جدول 4-10: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال دوازدهم–ارزیابی عملکرد
شماره سؤال‌
شرکت شما چگونه شاخص‌های عملکرد متفاوت استفاده شده به‌وسیله شرکت را در اندازهگیری نتایج خود نشان می دهد؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
حداقل 1 شاخص مالی و غیرمالی استفاده شده است تا نتایج عملکرد شرکت را ارزیابی کند (مثل درصد ذخیره بهای تمام شده، درصد افزایش در فروش، درصد گردش کار، درصد غیبت در ماه و…)
3
30/2
30/2
2
حداقل 2 شاخص مالی و غیرمالی استفاده شده است تا نتایج عملکرد شرکت را ارزیابی کند (مثل درصد ذخیره بهای تمام شده، درصد افزایش در فروش، درصد گردش کار، درصد غیبت در ماه و…)
21
30/16
60/18
3
حداقل 3 شاخص مالی و غیرمالی استفاده شده است تا نتایج عملکرد شرکت را ارزیابی کند (مثل درصد ذخیره بهای تمام شده، درصد افزایش در فروش، درصد گردش کار، درصد غیبت در ماه و…)
37
70/28
30/47
4
4 تا 5 شاخص مالی و غیرمالی استفاده شده است تا نتایج عملکرد شرکت را ارزیابی کند (مثل درصد ذخیره بهای تمام شده، درصد افزایش در فروش، درصد گردش کار، درصد غیبت در ماه و…)
38
40/29
70/76
5
بیش از 5 شاخص مالی و غیرمالی استفاده شده است تا نتایج عملکرد شرکت را ارزیابی کند (مثل درصد ذخیره بهای تمام شده، درصد افزایش در فروش، درصد گردش کار، درصد غیبت در ماه و…)
30
30/23
100
جمع
129
100

همان‌طور که در جدول شماره 4-11 ملاحظه می‌شود، برای سؤال سیزدهم پرسش‌نامه که برای بررسی چگونگی توصیف عملکرد شرکت در 3 سال گذشته طراحی و تدوین شده است، در بیش از 50 درصد از موارد، پاسخ‌دهندگان به استفاده از حداقل 2 راه‌کار که دارای نتایجی بیش از 1 مورد است، اشاره کرده‌اند.

جدول 4-11: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال سیزدهم – ارزیابی عملکرد
شماره سؤال‌
شرکت شما چگونه عملکرد شرکت در 3 سال گذشته که شامل بهبودهای حسابدرای مدیریت است را توصیف می‌کند؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
استفاده از حداقل 1 راهکار تداوم بهبود (مانند مرور ساده به‌وسیله تحلیل‌گر، الگویابی بهینه در مقابل رقبا) که دارای نتایجی حداقل در 1 مورد است (افزایش سود، گردش، ذخیره و بهرهوری).
13
10/10
10/10
2
استفاده از حداقل 1 راهکار تداوم بهبود (مانند مرور ساده به‌وسیله تحلیل‌گر، الگویابی بهینه در مقابل رقبا) که دارای نتایجی حداقل در 2 مورد است (افزایش سود، گردش، ذخیره و بهرهوری).
16
40/12
50/22
3
استفاده از حداقل 2 راهکار تداوم بهبود (مانند مرور ساده به‌وسیله تحلیل‌گر، الگویابی بهینه در مقابل رقبا) که دارای نتایجی حداقل در 1 مورد است (افزایش سود، گردش، ذخیره و بهرهوری).
29
50/22
45
4
استفاده از حداقل 2 راهکار تداوم بهبود (مانند مرور ساده به‌وسیله تحلیل‌گر، الگویابی بهینه در مقابل رقبا) که دارای نتایجی حداقل در 2 مورد است (افزایش سود، گردش، ذخیره و بهرهوری).
37
60/28
60/73
5
استفاده از حداقل 2 راهکار تداوم بهبود (مانند مرور ساده به‌وسیله تحلیل‌گر، الگویابی بهینه در مقابل رقبا) که دارای نتایجی حداقل در 3 مورد است (افزایش سود، گردش، ذخیره و بهرهوری).

34
40/26
100
جمع
129
100

جدول 4-12: آمار توصیفی سؤال‌های 12و 13–ارزیابی عملکرد
شماره سؤال‌
سؤال‌های حسابداری مدیریت
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
12
شرکت شما چگونه شاخص‌های عملکرد متفاوت استفاده شده به‌وسیله شرکت را در اندازهگیری نتایج خود نشان می دهد؟
1
5
620/2
119/1
13
شرکت شما چگونه عملکرد شرکت در 3 سال گذشته که شامل بهبودهای حسابدرای مدیریتاست را توصیف می‌کند؟
1
5
481/2
312/1

4-2-3- تکنیک‌های حسابداری مدیریت
در این بخش، نتایج حاصل از محاسبه توزیع فراوانی و درصد فراوانی تجمعی و آمارههای توصیفی سؤال‌های مربوط به میزان استفاده ازتکنیک‌های حسابداری مدیریت ارائه شده است.

جدول4-13: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال‌های مرتبط با تکنیک‌های حسابداری مدیریت
شماره سؤال
تکنیک‌های حسابداری مدیریت
توزیع فراوانی

هیچ‌گاه(اصلاً)
به ندرت
گاهی اوقات
اغلب
همیشه
1
تجزیه وتحلیل صورت‌های مالی از طریق نسبت‌ها
تعداد
1
0
21
51
56

درصد
80/0
0
30/16
50/39
40/43

درصد تجمعی
80/0
80/0
10/17
60/56
100
2
کنترل بودجه‌ای و بودجه‌بندی
تعداد
0
0
20
53
56

درصد
0
0
50/15
10/41
40/43

درصد تجمعی
0
0
50/15
60/56
100
3
بهایابی استاندارد
تعداد
0
13
60
41
15

درصد
0
10/10
50/46
80/31
60/11

درصد تجمعی
0
10/10
60/56
40/88
100
4
تجزیه وتحلیل هزینه- منفعت
تعداد
0
25
31
41
32

درصد
0
40/19
24
80/31
80/24

درصد تجمعی
0
40/19
40/43
20/75
100
5
کنترل و مدیریت بهای تمام شده کالای فروش رفته
تعداد
0
13
35
56
25

درصد
0
10/10
10/27
40/43
40/19

درصد تجمعی
0
10/10
20/37
60/80
100
6
تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و برنامه‌ریزی سود
تعداد
2
18
48
51
10

درصد
60/1
14
20/37
50/39
80/7

درصد تجمعی
60/1
50/15
70/52
20/92
100
7
استفاده از اقلام مربوط به بهای تمام شده در تصمیم‌گیری
تعداد
7
18
36
50
18

درصد
40/5
14
90/27
80/38
14

درصد تجمعی
40/5
40/19
30/47
86
100
8
تجزیه و تحلیل آماری
تعداد
22
31
37
19
20

درصد
10/17
24
70/28
70/14
50/15

درصد تجمعی
10/17
10/41
80/69
50/84
100
9
EOQ
تعداد
39
27
37
22
4

درصد
20/30
90/20
70/28
10/17
10/3

درصد تجمعی
20/30
10/51
80/79
90/96
100
10
EVA
تعداد
23
23
58
23
2

درصد
80/17
80/17
45
80/17
6/1

درصد تجمعی
80/17
70/35
60/80
4/98
100
11
چرخه کنترل کیفیت
تعداد
29
18
26
17
39

درصد
40/22
14
20/20
20/13
20/30

درصد تجمعی
40/22
40/36
60/56
80/69
100
12
کیفیت بهای تمام شده
تعداد
3
1
28
50
47

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی، آزمون فرضیه، میزان استفاده Next Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، ضریب تعیین، اندازه شرکت، نسبت بدهی