منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، توزیع فراوانی، درصد تجمعی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

دادههاي جمعآوري شده آزمون كرد.
در تحقيق حاضر از روش توصيفي پيمايشي استفاده نموده است، و روش گردآوري اطلاعات مبتني بر تحقيقات ميداني است. به عبارت ديگر روش تحقيق حاضر از لحاظ هدف، كاربردي است. از سوي ديگر چون تحقيق حاضر به بررسي تفاوت ديدگاهها نيز اشاره دارد، از روش مقايسهاي نيز استفاده نموده است. يعني بر مبناي اطلاعات جمعآوري شده از گروههاي مختلف نمونه، صحت و سقم فرضيات تحقيق آزمون انجام و سپس با مقايسه ديدگاهها، نتايج به كل جامعه تعميم داده خواهد شد. دراين تحقيق از جامعه آماري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال1391 استفاده شده است. مهمترین روش‌های گردآوری اطلاعات در این تحقیق، مطالعات کتابخانهای و تحقیقات میدانی و به منظور جمعآوری داده‌ها برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به اينكه تحقيق از نوع زمينهيابي و مقياس رتبهاي ميباشد، و رايجترين ابزار جمعآوري در اين زمينه پرسشنامه و محاسبه است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه
در فصل قبل به تشریح قلمرو تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، تهیه پرسشنامه شامل تعیین قابلیت اطمینان (پایایی) و روایی آن و روش جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها، پرداخته شد.
در این فصل داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار SPSS تجزیه و تحلیل می‌شود. تجزیه و تحلیل دادهها فرایندی چند مرحله‌ای است كه طی آن داده‌هایی كه به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند، خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شود تا زمینه برقراری روابط بین داده‌ها و انجام تحلیل‌های علمی به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم شود. در این فرایند داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می‌شود. در این فرایند فنون گوناگون آماری در استنتاج‌ها و تعمیم نتایج نقش بسزایی بر عهده دارد.
تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول توزیع فراوانی و درصد فراوانی اطلاعات عمومی بدست آمده از سؤالهای عمومی پرسشنامه محاسبه می‌شود. همچنین، توزیع فراوانی و درصد فراوانی تجمعی و آمارههای توصیفی برای سؤالهای تحقیق نیز محاسبه میشود. در مرحله دوم با استفاده از آمار استنباطی فرضیه‌های تحقیق آزمون خواهد شد.

4-2- آمار توصیفی
در این بخش، برای اعتبار بخشیدن به یافته‌های تحقیق، نتایج حاصل از محاسبه توزیع فراوانی و درصد فراوانی تجمعی و آمارههای توصیفی سؤالهای پرسشنامه و سایر متغیرهای تحقیق تشریح می‌شود.

4-2-1- میزان استفاده از حسابداری مدیریت
در این بخش، نتایج حاصل از محاسبه توزیع فراوانی و درصد فراوانی تجمعی و آمارههای توصیفی سؤال‌های مربوط به میزان استفاده ازحسابداری مدیریت ارائه شده است.

4-2-1-1- حسابداری مدیریت
همان‌طور که در جدول شماره 4-1 ملاحظه می‌شود، برای سؤال اول پرسش‌نامه که برای بررسی اهمیت حسابداری مدیریت طراحی و تدوین شده است، تنها 20/6 درصد از پاسخ‌دهندگان به وجود یک واحد حسابداری مدیریت در شرکت مطبوع خود اشاره کرده‌اند. در 50/15 درصد موارد نیز فقط یک کارمند به صورت مستقل برای موضوعات مربوط به حسابداری مدیریت و تهیه گزارش‌های مربوط به آن وجودداشته و در سایر موارد حسابداری مدیریت از اهمیت چندانی برخوردار نبوده است.

جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال اول – حسابداری مدیریت
شماره سؤال‌
کدام گزینه زیرنشان دهنده وجود یک بخش حسابداری مدیریت درشرکت شماست؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
تفاوت بین حسابداری مدیریت وحسابداری مالی وجود ندارد و حسابداری مدیریت اساساً برای اهداف داخلی شرکت است و مدیران رده بالا معتقدند که هرکسی نمی‌تواندآن را انجام دهد.
23
80/17
80/17
2
موضوعات مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان قسمتی از کار حسابداری مالی شناسایی میشود و نیازی به برگزاری جلسات نمیباشد.
41
80/31
60/49
3
در اینجا یک واحد مجزا برای حسابداری مدیریت وجود ندارد و کارمندان حسابداری برای انجام موضوعات مربوط به حسابداری مدیریت از طریق برگزاری جلسات در مواقع لزوم، اقدام مینمایند.
37
70/28
30/78
4
درشرکت ما فقط یک کارمند به صورت مستقل برای موضوعات مربوط به حسابداری مدیریت و تهیه گزارش‌های مربوط به آن وجود دارد.
20
50/15
80/93
5
واحدحسابداری مدیریت به عنوان یک بخش مجزا ازحسابداری مالی وجود دارد؛ ولی درعین حال با دیگر بخش‌ها در ارتباط است و از اطلاعات آن‌ها در گزارش‌های حسابداری مدیریت استفاده می‌شود.
8
20/6
100
جمع
129
100

همان‌طور که در جدول شماره 4-2 ملاحظه می‌شود، برای سؤال دوم پرسش‌نامه که برای بررسی اهمیت فرهنگ سازمانی و تعهدات شرکت‌ها درمورد حسابداری مدیریت طراحی و تدوین شده است، تنها 40/19 درصد از پاسخ‌دهندگان به نبود توجه به حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکت مطبوع خود اشاره کرده‌اند و در سایر موارد حسابداری مدیریت مورد توجه مدیران بوده است.

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال دوم – حسابداری مدیریت
شماره سؤال‌
کدام گزینه نشان‌دهنده فرهنگ سازمانی و تعهدات مدیریت شرکت در مورد حسابداری مدیریت است؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
مدیریت توجهی به حسابداری مدیریت نمینماید.
25
40/19
40/19
2
مدیریت، کارکنانی که به حسابداری مدیریت توجه میکنند و راه‌هایی برای اصلاح و بهبود فعالیت‌های سازمانی ارائه میدهند را تشویق می‌کند.
48
20/37
60/56
3
مدیریت متعهد به فرستادن کارکنان غیرتجاری (غیردرگیردرفرایند تجاری شرکت) به بخش‌ها و واحدهای مربوط به تجارت،جهت توسعه فعالیت‌های شرکت است.
29
40/22
79
4
مدیریت متعهد به فرستادن کارکنان غیرحسابداری به واحدحسابداری جهت توسعه درزمینه ابزارهای حسابداری مدیریت وآشنا ساختن آن‌ها با نتایج مؤًثراین ابزارها است.
18
14
93
5
مدیریت معتقدبه درگیر کردن کارکنان حسابداری با مباحث وموضوعات مربوط به حسابداری مدیریت است و به نیازهای آموزشی درزمینه حسابداری مدیریت نیز توجه می‌نماید.
9
7
100
جمع
129
100

همان‌طور که در جدول شماره 4-3 ملاحظه می‌شود، برای سؤال سوم پرسش‌نامه که برای بررسی بکارگیری حسابداری مدیریت در بخش‌ها، قسمت‌ها و واحدهای شرکت‌ها طراحی و تدوین شده است، تنها 36/26 درصد از پاسخ‌دهندگان به این مورد اشاره کرده‌اند که شركت فقط از معيارهاي مالي جهت ارزيابي و برنامه‌ريزي‌هاي راهبردی خود استفاده مينمايد و در سایر موارد شاخص‌های حسابداری مدیریت مورد توجه مدیران بوده است.

جدول 4-3: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال سوم – حسابداری مدیریت
شماره سؤال‌
شرکت شما چگونه موضوعات حسابداری مدیریت را در میان بخشها، قسمتها و واحدها میگنجاند؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
شركت فقط از معيارهاي مالي جهت ارزيابي و برنامه‌ريزي‌هاي راهبردی خود استفاده مينمايد.
34
35/26
35/26
2
شرکت از تعدادی شاخص مبتنی بر حسابداری مدیریت، که شامل یا معیارهای مالی و یا معیارهای غیرمالی است در راستای هدف‌های راهبردی شرکت استفاده مینماید (مثل افزایش سهام بازار، افزایش سودآوری، افزایش سودمندی و…).
34
35/26
70/52
3
معیارهای حسابداری مالی و حسابداری مدیریت جهت ارزیابی و برنامهریزی راهبردی شرکت دخالت داده میشود.
34
35/26
05/79
4
شرکت از تعدادی کاربرگ مربوط به معیارهای عملکرد استفاده میکند که لزوماً براساس حسابداری نیستند و جهت ارزیابی و ترکیب کردن هدف‌های راهبردی آن است.
25
35/19
40/98
5
شرکت از شاخص‌های خاصی مبتنی برحسابداری مدیریت که شامل هم معیارهای مالی و هم معیارهای غیرمالی در راستای هدف‌های راهبردی شرکت است، استفاده می‌نماید.
2
60/1
100
جمع
129
100

همان‌طور که در جدول شماره 4-4 ملاحظه می‌شود، برای سؤال چهارم پرسش‌نامه که برای بررسی برنامه کاری کارکنان حسابداری مدیریت طراحی و تدوین شده است، 50/39 درصد از پاسخ‌دهندگانبه این مورد اشاره کرده‌اند که فرصت‌ها و الزاماتی در برنامه کاری کارکنان حسابداری مدیریت شرکت‌ها وجود دارد و در سایر موارد سیاست کاری خاصی که تنها مختص کارکنان حسابداری یا کارکنان حسابداری مدیریت باشد، وجود ندارد.

جدول 4-4: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال چهارم – حسابداری مدیریت
شماره سؤال‌
کدام گزینه زیر برنامهکاری برای کارکنان حسابداری مدیریت را نشان می‌دهد؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
در اینجا برنامه کاری برای تمام کارکنان شرکت وجود دارد و سیاست کاری خاصی که تنها مختص کارکنان حسابداری باشد، وجود ندارد.
31
24
24
2
در اینجا برنامه کاری برای تمام کارکنان مالی وجود دارد، تقریباً غیررسمی است و مختص کارکنان حسابداری مدیریت نمیباشد.
47
50/36
50/60
3
در اینجا فرصت‎هایی برای کارکنان حسابدرای مدیریت وجود دارد. دراین رابطه، کارکنان باید خودشان برنامههای آموزشی مربوط را که علاقه‌مند به دانستن آن هستند بدانند. مدیریت ممکن است بهترین برنامه آموزشی برای آن‌ها را نداند.
19
70/14
20/75
4
در اینجا الزاماتی در برنامه کاری کارکنان حسابداری مدیریت توسط مدیر تعیین شده است. ممکن است کارکنان حسابداری مدیریت نیاز به درخواست از مدیریت جهت نوع آموزش مورد علاقه خود داشته باشند.
24
60/18
80/93
5
در اینجا الزاماتی در برنامه کاری کارکنان حسابداری مدیریت توسط مدیر تعیین شده است. کارکنان حسابداری مدیریت آموزش ویژه مرتبط حسابداری مدیریت را جهت توسعه و گسترش کارشان دریافت کردهاند.
8
20/6
100
جمع
129
100

همان‌طور که در جدول شماره 4-5 ملاحظه می‌شود، برای سؤال پنجم پرسش‌نامه که برای بررسی تعیین نیازمندی‌ها و انتظارات مشتریان جاری و آتی طراحی و تدوین شده است، در بیش از 52 درصد از موارد، پاسخ‌دهندگان به این مورد اشاره کرده‌اند که نیازهای خدماتی مشتریان با توجه به نوع فعالیت شرکت جهت پاسخ‌گویی به آن‌ها مشخص شده است و در سایر موارد چنین رویکردی، وجود ندارد.

جدول 4-5: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال پنجم – حسابداری مدیریت
شماره سؤال‌
شرکت شما چگونه نیازمندیها و انتظارات مشتریان جاری وآتی خود را تعیین میکند؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
در اینجا نیازهای خدماتی مشتریان با توجه به نوع فعالیت شرکت جهت پاسخ‌گویی به آن‌ها مشخص نشده است و توسط کارکنان تمام بخشهای شرکت درک نشده است.
0
0
0
2
در اینجا نیازهای خدماتی مشتریان با توجه به نوع فعالیت شرکت جهت پاسخ‌گویی به آن‌ها مشخص نشده است.
2
60/1
60/1
3
در اینجا نیازهای خدماتی مشتریان با توجه به نوع فعالیت شرکت جهت پاسخ‌گویی به آن‌ها مشخص نشده است و کارمندان تمام تلاش خود را در جهت ایجاد رضایت‌مندی در مشتری انجام می‌دهند.
59
70/45
30/47
4
در اینجا نیازهای خدماتی مشتریان با توجه به نوع فعالیت شرکت جهت پاسخ‌گویی به آن‌ها مشخص شده است، ولی توسط کارکنان تمام بخشهای شرکت درک نشده است.
62
48
30/95
5
در اینجا نیازهای خدماتی مشتریان با توجه به نوع فعالیت شرکت جهت پاسخ‌گویی به آن‌ها مشخص شده است و توسط کارکنان تمام بخشهای شرکت اجرا میشود.
6
7/4
100
جمع
129
100

جدول 4-6: آمار توصیفی سؤال‌های 1 الی 5 – حسابداری مدیریت

سؤال شماره
سؤال‌های حسابداری مدیریت
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
1
کدام گزینه زیرنشان دهنده وجود یک بخش حسابداری مدیریت درشرکت شماست؟
1
5
605/2
135/1
2
کدام گزینه نشان‌دهنده فرهنگ سازمانی وتعهدات مدیری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی، آزمون فرضیه، میزان استفاده Next Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، ضریب تعیین، اندازه شرکت، نسبت بدهی