منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی، آزمون فرضیه، میزان استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

سازمانی چقدر است و چه تاًثیری بر عملکرد شرکت خواهد داشت.
برای جمعآوری دادهها و آزمون فرضیهها ازپرسشنامه استاندارد نفما180 استفاده میشود. پرسشنامه نفمابهترین گزینه جهت ارزیابی شرکتها در این زمینه میباشد. این پرسشنامهرسمأ بوسیله انجمن حسابداران مالزی(MIA)181و انجمن حسابداران مدیريت182(CIMA) در سیزدهم آوریل 2004 در کوالالامپور بوجود آمد. هدف پرسشنامه نفما ارزیابی میزان استفاده از رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت است و نیز جلب توجه شرکتها به استفاده از این تکنیکها و آگاه ساختن آنها به تأثیر استفاده از این تکنیکها و ابزارها جهت تطابق با تغییرات سریع محیط تجاری امروزی میباشد و بررسی این مسأله که میزان استفاده از این تکنیکها چه تأثیری بر ایجاد ارزش در شرکتها دارد.
این تحقیق براساس تحقیقهای نورماعمر و همكاران183(2004) میباشد که با تحقیقات خود در مقاله ای با عنوان “ارزیابی ایجاد ارزش در شرکتها از طریق پرسشنامه نفما” به بررسی این مسأله پرداختهاند که آیا بکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت باعث ایجاد ارزش و ارزش آفرینی در شرکتها میشود یا خیر. و در مقالهای دیگر با عنوان “نفما، ابزاری برای ایجاد ارزش در شرکتها” به بررسی ابعاد مختلف این تکنیکها پرداختهاند و نشان دادهاند کهبکارگیری تکنیکها و ابزارهای حسابداری مدیریت باعث ایجاد ارزش در شرکتها شده است.

مدل کلی و اصلی رگرسیون طراحی شده جهت آزمون فرضیه ها به صورت زیر می باشد:

در رابطه با استفاده از رویکردهای و تکنیک های حسابداری مدیریت و تاثیری که بر عملکرد شرکت ها خواهند گذاشت ، تحقیقات نشان می دهند که بکارگیری این تکنیک ها باعث افزایش نرخ بازده دارایی ها می شوند (نورماعمر، 2008).
جهت آزمون فرضیه ها نیز از مدل های زیر استفاده می شود.

3-4-1- متغیرهای تحقیق
با توجه به فرضیههای تحقیق، متغیر وابسته در این تحقیق عملکرد تولیدی میباشد و متغیر مستقل در این تحقیق سطح یادگیری سازمانی و رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریتاست. متغیرهای کنترل این تحقیق اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی داراییها) و نسبت بدهی است.

3-5- جامعه و نمونه آماری
3-5-1- جامعه آماری
جامعه آماري در حقيقت همه عناصري است كه يك تحقیق معين در آن مصداق پيدا ميكند و مايليم درباره آن استنباط كنيم. حدود هر جامعه تحقیقي بر پايه تعريف آن مشخص ميشود و تعريف جامعه از تلفيق ويژگيهاي مشتركي كه عناصر آن جامعه دارا است و از لحاظ موضوع تحقیق نيز مهم تلقي ميشود، بيان ميگردد و به عبارت ديگر جامعه مجموعه اعضاي حقيقي يا فرضي است كه نتايج تحقیق به آن انتقال داده ميشود (دلاور، 1384).جامعه آماري این تحقیق شامل کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اورق بهادار ميباشد.

3-5-2- نمونه آماری
در صدر برنامهريزي هر مطالعه يا تحقيقي اين سؤال مطرح است كه اندازه نمونه چقدر باشد. انتخاب نمونه بزرگتر از حد نياز براي حصول نتايج مورد نظر، سبب اتلاف منابع ميشود. در حاليكه نمونههاي خيلي كوچك اغلب تحقیقگر را به نتايجي سوق ميدهند كه فاقد استفاده عملي است. از اين رو، تعيين اندازه نمونه به نوع نياز بستگي دارد (آذر، 1384).
هدف همه نمونهبرداريها در تحقیق علمي تهيه گزارههاي دقيق و با معنا درباره يك گروه بر اساس مطالعه زير مجموعهاي از آن گروه است. اين گروه ممكن است مجموعهاي از افراد يا اشيا باشد. دسترسي به ويژگيهاي گروه كلي مورد مطالعه در صورتي امكان پذير است كه حالات گوناگون يا موارد مختلف مورد مطالعه را بارها مورد آزمايش قرار داده باشيم (طاهري، 1379).
نمونه‌ آماري انتخاب شده در اين تحقیق، شرکتهاي پذيرفته ‌شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران است که داراي ويژگيهاي زير باشند:‌
1. شركتهايي كه دوره مالي آنها 30 اسفند باشد و هيچگونه تغيير دوره مالي نداشته باشند.
2. شركتهاي تولیدی كه فعاليت آنها سرمايهگذاري وتأمين مالي نباشد وصرفا تولیدی باشد.
3. شركتهاي تولیدی كه سهام آنها در سال حداقل يكبار در بورس معامله شده باشد و تا پايان دوره جزء شركتهاي باقيمانده تولیدی در بورس باشند.
4. شركتهاي تولیدی که دارای سیستم های اطلاعات مدیریت وبخش های مدیریتی مستقل داشته باشد كه اطلاعات مورد نياز آنها در دسترس باشد.
با توجه به محدودیتهای ذکر شده تعداد 160 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید.

3-6- روش جمعآوری دادهها
گردآوري داده‌هاي مورد نياز تحقیق، يکي از مراحل اساسي آن است و به لحاظ اهميت آن، بايد به طور دقيق تعريف و مشخص شود. مرحلۀ گردآوري داده‌ها، آغاز فرايندي است که طي آن تحقیق‌گر يافته‌هاي ميداني و کتابخانه‌اي را گردآوري مي‌کند و سپس به خلاصه سازي يافته‌ها از طريق طبقه‌بندي و سپس تجزيه و تحليل آنها مي‌پردازد و فرضيه‌هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و در نهايت نتيجهگيري مي‌کند و پاسخ مسأله تحقیق را به اتکاي آنها مي‌يابد. به عبارت ديگر، تحقیق‌گر به اتکاي داده‌هاي گردآوري شده حقيقت را آن طور که هست کشف مي‌کند. بنابراين، اعتبار داده‌ها اهميت بسياري دارد، زيرا داده‌هاي غير معتبر مانع از کشف حقيقت مي‌گردد و مسأله و مجهول مورد نظر تحقیق‌گر به درستي معلوم نمي‌شود و يا تصويري انحرافي و ناصحيح از آن ارائه خواهد شد. براي حفظ اعتبار داده‌هاي گردآوري شده، تحقیق‌گر بايد داده‌هاي صحيح را با دقت تمام گردآوري کند (حافظ نيا، 1385).
مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق به این شرح است:
الف- مطالعات کتابخانهای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق از منابع کتابخانهای، کتابهای مرتبط و نیز از شبکه جهانی اینترنت استفاده گردیده است.
ب- تحقیقات میدانی: به منظور جمعآوری اطلاعات از مصاحبه با صاحبنظران و نخبگان در زمينه بودجه در سازمان استفاده شده است. به منظور جمعآوری دادهها برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده شده است.
با توجه به اينكه تحقيق از نوع زمينهيابي و مقياس رتبهاي ميباشد، و رايجترين ابزار جمعآوري در اين زمينه پرسشنامه و محاسبه است.
جدول(3-1) تعداد پرسشنامه توزیع شده و جمعآوری شده

توزيع شده
جمعآوري شده
عدم دريافت پاسخ
تعداد پرسشنامه
160
129
31

3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها
بعد از جمعآوري دادهها و طبقهبندي آنها توسط تحقیقگر مرحله بعدي فرآيند تحقیق که به مرحله تجزيه و تحليل شهرت دارند، آغاز ميشود در اين مرحله در تحقيق بسيار با اهميت است زيرا نشان دهنده تلاشها و زحمات گذشته است. در اين مرحله تحقیقگر اطلاعات و دادههاي مورد نظر خود را با استفاده نرم افزار صفحه گسترده Excel طراحي و تکميل مينمايد و سپس به منظور تجزيه و تحليل آماري اطلاعات نرم افزار Spss و Eviews استفاده مينمايد دراين مرحله آنچه قابل ذکر است، اينکه تحقیقگر بايد اطلاعات و دادههاي خود را در مسير هدف تحقيق، پاسخگويي به سؤالات تحقيق و نيز ارزيابي فرضيههاي تحقيق خود مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
در اين تحقيق جهت آزمون فرضیهها، اطلاعات جمعآوری شده بنحو زير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است:
الف – توصيفي: ابتدا مشاهدات توسط روش آمار توصيفي شامل جداول فراواني و توافقي، نمودارهاي آماري و شاخصهاي تمايل مركزي و پراكندگي توصيف شده است.
ب – استنباطي:مشاهدات با استفاده از روشهاي آمار استنباطي و با استفاده از آزمونهاي آلفاي كرونباخ جهت تاييد اعتبار پرسشنامه، از آزمون ناپارامتري تي يك نمونهاي، پس از حذف سؤالات دارای انحراف معیار بالاتر از 5 %، در مرحله بعد جهت تاييد يا رد فرضيههاي اصلي 1 الي 4 استفاده شده است.
– اصول كلي آزمون T-Test و انحراف استاندارد:
– اساس اين آزمون مبتني بر مدل ليكرت ميباشد (1- كاملا كم، 2- كم، 3- متوسط، 4- زياد، 5- كاملا زياد)،
– انحراف استاندارد ميتواند براي مقايسه تغييرپذيري چندين متغير و نيز صورت و شكلي از يك توزيع را ارائه دهد.
– آزمونT-Test یک نمونهای براي تعيين معنيداري تفاوت ميانگين بدست آمده از هر سؤال انجام ميشود. براي مثال ميانگين آماري بيشتر از 3 دربرگيرنده علامت موافق، و ميانه آماري كمتر از 3 در بر گيرنده علامت مخالف ميباشد. اين تحقيق چولگي نرمال را براي نرمال بودن اطلاعات نمونه در نظر ميگيرد.
3-7-1-آزمون فرض آماري ميانگين يك جامعه (آزمون t، يك نمونهاي):
هرگاه نمونه از جامعهاي نرمال با انحراف معيار نامعلوم انتخاب شود، توزيع نمونهگيري x بر اساس حجم نمونه به اين شرح تعيين ميشود.

مقداري از توزيع تصادفي Tو درجه آزادي r = n – 1است.
شرايط استفاده از آزمون Tبه شرح زير است:
– نمونه كوچك باشد.(n30)،.
– واريانس جامعه مجهول باشد.
– توزيع جامعه اصلي نرمال باشد.
توضيح اينكه اگر تعداد نمونه بيشتر از 30 باشد، توزيع T در نرمافزار SPSS بصورت خودكار به توزيع z تبديل خواهد شد.

3-7-2- تنظيم پرسشنامه
روش مورد استفاده در اين تحقيق روش پيمايشي است كه به موجب آن، جهت جمعآوري دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. اين روش بررسي به اين دليل انتخاب شد كه كم هزينهترين و ارزانترين راه جمعآوري اطلاعات نسبت به ساير روشها است. پرسشنامه تنظيم شده، بدون تاكيد بر نامدار بودن و سؤالات فاقد هر گونه سوگيري و جهتگيري خاصي بوده و انتظار ميرود پاسخها به واقعيت نزديك باشد. از طرف ديگر جهت سهولت و سرعت در ارائه پاسخ از سوي پاسخدهندگان، تا حد امكان سعي شده است كه پرسشنامه فاقد گستردگي و پيچيدگي باشد، تا باعث دلسردي پاسخدهنده نشود.
يك ابزار اندازهگيري، هنگامي داراي روايي است كه چيزي قصد سنجيدنش را دارد، بدرستي بسنجد. به عبارت ديگر، ابزار اندازهگيري، آن چيزي را اندازهگيري كند كه هدف ميباشد. در اين رابطه، جهت حفظ روايي پرسشنامه بعد از مطالعه چندين مقاله و پاياننامه و همچنين مصاحبه با متخصصان و كارشناسان به تهيه پرسشنامه گرديد و سپس مورد تأييد اساتيد و صاحبنظران قرار گرفت. همچنين اعتبار يا پايايي پرسشنامه به اين معني كه اگر صفتهاي مورد سنجش با همان وسيله و تحت شرايط مشابه و در زمانهاي مختلف، دوباره اندازهگيري شوند، نتيجه تقريبا يكسان حاصل ميشود، به شرح زیر بررسی شده است:
به منظور بررسي پايايي پرسشنامه، در ابتدا و در مرحله آزمايشي تعداد 50 پرسشنامه بين جامعه آماري كه نمونه از آن انتخاب شده است، توزيع و جمعآوري شد. پس از تجزيه وتحليل دادهها، ضريب پايايي با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد، كه آلفاي پرسشنامه0.8597 درصد به دست آمد.
در جدول ارائه شده زير شماره سؤالات مربوط به هر متغير مشخص شده است:

جدول (3-2) تعداد سئوالات مربوط به هر متغیر
متغير مورد بررسي
سئوالات اختصاصی
حسابداري مديريت
5
اطلاعات حسابداري مديريت
2
یادگیری سازمانی، ابعاد یادگیری سازمانی و تسهیلکنندههای یادگیری سازمانی
4
نتایج تجارت (معیارهای عملکرد)
2
رویکردهای حسابداری مدیریت
26

3-8- خلاصه فصل
يك محقق پس از انتخاب موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. انتخاب روش تحقيق به هدفها و ماهيت موضوع تحقیق و امكانات اجرايي آن بستگي دارد. بنابراين هنگامي ميتوان در مورد روش و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را آغاز كند تا او را هر چه دقيقتر، آسانتر و سريعتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخهايي كه براي پرسش تحقيق در نظر گرفته شده ياري نمايد.
در تدوين فرضيه بايستي چند ويژگي را در نظر داشته باشيم: الف)، فرضيه بايد رابطه بين دو يا چند متغير را پيش بيني كند. ب)، فرضيه بايد روشن، بدون ابهام و بصورت يك جمله خبري بين متغيرها باشد. ج)، بايد داراي استنتاجهاي ذهني روشن براي آزمون روابط بين متغيرها باشد. د)، فرضيه بايد آزمونپذير باشد، يعني بتوان آنرا با استفاده از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، عملکرد سازمان، عوامل کلیدی Next Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، توزیع فراوانی، درصد تجمعی، تحلیل داده