منابع پایان نامه درمورد جرم شناسی، جامعه شناسی، بزهکاری نوجوانان، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

فرزندان در محیطی مناسب تر ، اجتماعی شوند .
13- والدینی که معتاد هستند اغلب نگران تاثیر عادتشان بر روی فرزندانشان میباشند ، اما ترک اعتیاد ممکن است برای آن ها مشکل تر از معتادینی باشد که دارای فرزند نیستند . والدینی که می خواهند سریعاً ترک اعتیاد نمایند ، مجبور خواهند بود تا مراقبت از کودکان خود را به یکی از بستگان نزدیک خود بسپارند و یا در صورت نداشتن کسی که آنان را در این مدت تحت مراقبت قراردهد ، آن ها دچار اضطراب و نگرانی شده و حتی ممکن است به همین دلیل ، به اعتیاد خود ادامه دهند . آنچه حائز اهمیت است توجه به این نکته است که در طول درمان، تماس مستمری باید بین والدین و کودکان باقی بماند .
14- به عنوان آخرین پیشنهاد می توان تاسیس سازمان یا نهادی را تحت نام دفتر خدمات حقوقی خردسالان و نوجوانان مطرح کرد که این دفتر بتواند از سویی به شکایات واصله از طرف خردسالان یا بزرگسالان و اشخاص ثالثی که از تجاوز به حقوق خردسالان و نوجوانان در مراجع قانونی دفاع و حمایت نمایند و از سویی دیگر خدمات دفاع حقوقی از کودکان ایجاد گردد.
15- پیشنهاد می گردد که با عنایت به نقش محوری صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و دانشگاه عمومی ، برنامه های متنوع و گوناگونی با مشورت کارشناسان مربوط تهیه شود و در آن ها ، ضمن توجه به نقش و جایگاه خانواده در اجتماع ، شیوه های پیشگیری از بزهکاری فرزندان توسط خانواده ها ، آموزش داده شود.
16- با عنایت به اینکه یکی از محورهای اصلی توسعه فراگیر در هر جامعه ای ، خانواده است ، پیشنهاد می گردد که تمامی نهادها و ارگان های ذی ربط ، ضمن نیاز سنجی درست از احتیاجات خانواده ها ، راهکارهای مناسب برای رفع آن ها را در برنامه های آموزشی و یا دوره های آموزشی ارائه نمایند .
17- یکی از عوامل مهم دربزهکاری فرزندان در خانواده ها ، عامل اقتصادی است بنابراین پیشنهاد می گردد که دولت و سایر ارگان های ذی بط در حد امکانات کشور ، تمام تلاش خود را برای رفع نیازهای اولیه خانواده نظیر مسکن ، خوراک و ………. به کار گیرند . همچنین دولت می تواند با ایجاد زمینه های اشتغال مولد و سازنده خانواده ها ، گام مهمی در حل مشکلات اقتصادی آن ها بردارد .
18- از آنجا که اکثر نوجوانان بزهکار در خانواده های نامتعادل به سر می برند ، لازم است که ضمن شناسایی این خانواده ها ، نسبت به رفع اختلاف و اختلال آن ها اقدام شود . این شناسایی می تواند از طریق نهاد آموزش و پرورش ، نهادهای بهداشتی و حمایتی اجتماع صورت گیرد .
19- پیشنهاد می گردد که هر چه بیشتر به گروه های همسال و دوستان معاشر توجه شود تا از بزهکاری فرزندان جلوگیری به عمل آید .
20- تلاش برای از میان برداشتن تبعیضات طبقاتی ازجامعه که بدون آن نمی توان انتظار کاهش کجروی های اجتماعی را داشت .
21- برقراری کلیه خدمات ضروری در روستا ، برای زندگی راحت انسانی ، مشابه آنچه در شهرها متداول است .
22- فراهم کردن امکانات لازم برای تحصیل تاسطح عالی از سوی دولت ، صرفنظر از موقعیت خانواده .
23- پیشنهاد می گردد دولت نیازهای مالی منطقی و مسکنی مناسب برای فرزندان فراهم کند تا از هر چه بیشتر بزهکاری فرزندان جلوگیری به عمل آید .
24- بالا بردن سطح شعور و سواد جامعه از طریق ایجاد کلاس های آموزشی در نقاط فقیر نشین شهر یا در مراکز رفاه خانواده ، بویژه برای والدین .

منابع و مآخذ
الف- کتاب ها
1ـ اچ مرهن،پال،(1367)، رشد روانی کودک، ترجمه حسین وهاب زاده، چاپ دوم تهران،انتشارات زوار.
2ـ اعزازی،شهلا،(1376)،جامعه شناسی خانواده،چاپ اول،تهران،انتشارات روشنگران.
3ـ آقاجانی، حسین،(1379)، جامعه شناسی، همسر گزینی، ازدواج و طلاق ،چاپ اول،تهران، انتشارات فردا.
4ـ بایزیدی،ابراهیم،(1390)،تحلیل آماری داده های پرسشنامه ای توسط نرم افزار SPSS،چاپ دوم،تهران،نشرعابد.
5ـ بهشتی،احمد،(1377)، خانواده درقرآن،چاپ اول،قم،مرکزانتشارات دفترتبلیغات اسلامی.
6ـ تمیمی،امری،عبدالواحد بن محمد،(1381)،عزرالحکم ودرالکلم،ترجمه مصطفی درایتی،چاپ اول،مشهد،انتشارات ضریح آفتاب.
7ـ توسلی،غلام عباس،(1375)،نظریه های جامعه شناختی،چاپ پنجم،تهران،انتشارات سمت.
8ـ جمشیدی،حسن،عطاری کرمانی،عباس،(1378)،راهنمای ازدواج وطلاق،تهران،انتشارات آفرینش.
9ـ حرعاملی،محمدبن حسن،(1389)، وسائل الشیعه،جلد7،قم،انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه ،دفترانتشارات اسلامی.
10ـ دانش،تاج زمان،(1381)،مجرم کیست،جرم شناسی چیست،چاپ نهم،تهران،انتشارات کیهان.
11ـ زارعی،کاظم،(1382)، اعتیادمساله روز،چاپ اول،تهران،انتشارات مکنون.
12ـ زراعت،عباس،(1386)،حقوق کیفری موادمخدر،چاپ اول،تهران،انتشارات ققنوس.
13ـ ستوده،هدایت الله،(1389)،آسیب شناسی اجتماعی،چاپ نوزدهم،تهران،انتشارات آوای نور.
14ـ شامبیاتی،هوشنگ،(1370)، بزهکاری اطفال ونوجوانان،چاپ اول،تهران،انتشارات پاژنگ.
15ـ شامبیاتی،هوشنگ(1389)،بزهکاری اطفال ونوجوانان،چاپ یازدهم،تهران،انتشارات مجد.
16ـ شرام،ویلبر،لایل،جک وپاکر،ادوین بی،(1377)،تلویزیون درزندگی کودکان ما،ترجمه محمود حقیقت کاشانی،چاپ اول،تهران،مرکزتحقیقات صدا وسیما.
17ـ شرقی،محمدرضا،(1364)،مراحل رشد وتحول انسان،تهران،انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاداسلامی.
18ـ شهیدثانی، (1383)، اللمعه والدمشقیه،جلد9،بیروت،انتشارات موسسه الاعلمی للمطبوعات.
19ـ شیخاوندی،داور،(1360)، جامعه شناسی انحرافات ومسائل جامعوی،مشهد،انتشارات مرندیز.
20ـ شیخی،محمدتقی،(1382)،جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ومددکاری اجتماعی،چاپ پنجم،تهران،انتشارات حریر.
21ـ فرجاد،محمدحسین،(1383)، آسیب شناسی کج روی اجتماعی،چاپ اول،تهران،مرکزمطبوعات وانتشارات قوه قضاییه.
22ـ فیض کاشانی، ملامحسن،(1416) تفسیر صافی، ج 5، قم، انتشارات الهادی.
23ـ قائمی،علی،(1366)،آسیب ها وعوارض اجتماعی،ریشهیابی، پیشگیری، درمان،چاپ اول،تهران،انتشارات امیری.
24ـ قائمی،علی،(1374)،کودک وخانواده نابسامان،جلداول،تهران،انتشارات انجمن اولیا ومربیان.
25ـ قرآن کریم
26ـ کی نیا،مهدی،(1346)،علوم جنایی،جلد3، چاپ دوم،تهران،انتشارات دانشگاه.
27ـ کی نیا،مهدی،(1374)،روان شناسی جنایی،چاپ اول،تهران،انتشارات رشد.
28-کی نیا، مهدی،(1373)، پژوهشی در عوامل اجتماعی طلاق،چاپ اول، قم، انتشارات مطبوعات دینی.
29ـ گواهی، زهرا،(1373)،بررسی حقوق زنان درمساله طلاق،چاپ اول،تهران،مرکز چاپ ونشرسازمان تبلیغات اسلامی.
30ـ محمدی اصل،(1385)، عباس، بزهکاری نوجوانان و نظریههای انحراف اجتماعی،چاپ اول، تهران،انتشارات علم.
31ـ معظمی،شهلا،(1388)،بزهکاری کودکان ونوجوانان،چاپ دوم،تهران،انتشارات دادگستر.
32ـ معظمی، شهلا،(1382)، فرار دختران چرا؟چاپ اول، تهران،نشر گرایش.
33ـ ملک محمودی، امیر،(1381)،اعتیادجوانان،اصفهان،انتشارات شهیدفهمیده.
34ـ ممتازی،سعید،(1381)،خانواده واعتیاد،زنجان،انتشارات مهدیس.
35ـ مهرانگیزکار،(1369)،فرزندان اعتیاد،چاپ اول،تهران،انتشارات روشنگران.
36ـ نجفی توانا،علی،(1382)،نابهنجاری وبزهکاری اطفال ونوجوانان ازمنظرجرم شناسی،تهران،انتشارات راه تربیت.
37ـ نجفی، شیخ محمد حسن،(1981)، جواهر الکلام، تصحیح محمد قوچانی، ج32، قم،چاپ بیروت.
38ـ نوری،مهدی،(1368)،رشد وتکامل شخصیت،چاپ اول،تهران،انتشارات دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات.
39ـ هاپکینز،کنت دی ودیگران،(1382)،اندازه گیری وارزشیابی تربیتی وروان شناختی،ترجمه شیلا علاقمند،چاپ دوم،تهران،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ایران.
40ـ هایدی،روژن باوم،(1367)،خانواده به منزله ساختاری درمقابل جامعه،ترجمه محمدصادق مهدوی،تهران،مرکزنشردانشگاهی.

ب- مقالات
41ـ آتش پور،حمید،محمدزاده،تورج،(1376)،نقش مهاجرت درپیدایش انواع جرایم،ماهنامه اصلاح وتربیت،شماره33،صص 35-31.
42ـ بابازاده،ارشد،(1383)،تاثیرفقربربزهکاری، ماهنامه اصلاح و تربیت،شماره33،
صص12-10.
43ـ بابایی، محمد علی، هاشمی دمنه، فاطمه السادات،(1392)، پیامدهای جرم شناختی هدف مند سازی یارانه ها، پژوهش نامه حقوق کیفری، سال چهارم،شماره اول،صص 33-31.
44ـ تفضلی،محمدرضا،(1384)،آثارطلاق برفرزندان،فصل نامه تخصصی فقه وتاریخ تمدن دانشکده الهیات دانشگاه آزادمشهد،شماره34، صص68-58.
45ـ چلبی،مسعود،روزبهانی،توران،(1388)،نقش خانواده به عنوان عامل ومانع بزهکاری نوجوانان،فصل نامه پژوهش نامه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهیدبهشتی،شماره29.ص52.
46ـ حبیب زاده ملکی،(1388)،اصحاب،قاسمی،محمد،رابطه بین استفاده ازرسانه ها وبزهکاری نوجوانان،فصل نامه پژوهش های ارتباطی،سال شانزدهم،شماره 58،صص117-96 .
47ـ حسینی، احمد، یکه کار، شیرین،(1390)، بررسی مقایسه ای عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری دختران نوجوان شهر تهران، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال چهارم، شماره 12.ص110.
48ـ خسرو شاهی، قدرت اله، منصوری، حیدر،(1389)، پیشگیری زودرس از بزهکاری با رویکرد خانواده مدار، فصلنامه علمی، ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم ،
شماره 16،صص16-11 .
49ـ شکر بیگی، عالیه،(1389 )، بررسی رابطه بین طلاق و بزهکاری فرزندان، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، سال دوم،شماره1،صص79-78.
50ـ فتاحیان،مراد،طاهریان،عزیز،(1376)،پایگاه اجتماعی بزهکاران کانون اصلاح وتربیت کرمانشاه،اداره کل زندانیان کرمانشاه،آرشیو مرکز آموزشی وپژوهشی سازمان زندان ها واقدامات تامینی تربیتی کشور،ص25.
51ـ کریمی پور، صادق، قربان حسینی، علی اصغر،(1378)، والدین معتاد و فرزندان،ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 56،صص36-35.
52ـ مهدوی، محمد صادق،(1381)، تاثیر فقدان پدر بر خانواده، مجله شناخت، شماره 35،صص233-231.
53ـ همدانیان،اکبر،(1378)،طلاق آفتی برجان فرزندان وجامعه،روزنامه جمهوری اسلامی.
54ـ یزدانی،فضل الله،(1390)،پیامدهای روانی طلاق برکودکان،پژوهش های مدیریت راهبردی،بصیرت،سال دهم،شماره31-،30، صص 233-231.

ج ـ پایان نامه ها
55 ـ اکبری،لیلا،(1385)،بررسی شیوه های پیشگیری ازبزهکاری کودکان ونوجوانان درقواعد واسنادبین المللی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه تهران.
56 ـ ربانی،عفت،(1390)،تاثیرطلاق دربزهکاری کودکان ونوجوانان،پایان نامه کارشناسی ارشدحقوق جزا وجرم شناسی،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد.
57ـ روحانی، مصطفی،(1389)، خانواده و بزهکاری با تاکید بر موقعیت فرزند، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع مجمع البیان Next Entries منبع مقاله با موضوع فضایل اخلاقی