منابع پایان نامه درمورد توسعه مدل، انتقال اطلاعات، عملکرد دانش آموزان

دانلود پایان نامه ارشد

عملکرد دانش آموزان در کلاس مرتبط بود.
Zhang & Venkatesh
(2013)
ارتباطي
هر دو
درجه، بينيت
هر دو
جنس، مقام، تصدي، تجربه کامپيوتري، مهارت متکي به خود در امور کامپيوتري و وجدان
عملکرد شغلي
شبکه‌هاي ارتباطي محيط کاري آنلاين و آفلاين بر روي عملکرد شغلي تاثير مثبت داشتند.
جوادي‌نيا و همکاران
(1391)
ارتباطي
آنلاين
اندازه شبکه، حجم ارتباط
هر دو
سن، جنسيت، رشته، مقطع تحصيلي، معدل، كل ساعات مطالعه در زمان و خارج از زمان امتحان
عملکرد تحصيلي
دانشجويان با معدل و عملكرد تحصيلي پايين تر نسبت به دانشجويان با عملكرد و معدل بالاتر، بيشتر از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنند.

2-9 جمع بندي
با توسعه سيستم‌ها و فناوري‌هاي شبكه، امكان جمع آوري و استفاده همزمان از اطلاعات فراهم شده است. يعني اطلاعات سازمان، در لحظه وقوع از طريق شبكه در اختيار مديران قرار مي‌گيرد. زمانيکه سازمان‌ها وسعت مجازي‌سازي را افزايش مي‌دهند، علاوه بر شبکه‌هاي ارتباطي محيط کاري آفلاين(چهره به چهره)، کارکنان با يکديگر به صورت مجازي و از طريق شبکه‌ها آنلاين ارتباط برقرار مي‌کنند. بسياري از سازمان‌ها به اهميت فناوري اطلاعات و تاثير آن بر سرعت و دقت جريان امور، رضايت بيشتر مشتريان، سيستم‌هاي پشتيباني، تصميم گيري مديران و به ويژه كارايي سازمان‌ها پي برده‌اند. آگاهي از اين گونه تاثيرات باعث گرديده بيشتر سازمان‌ها به سرعت به سمت استفاده از فناوري اطلاعات گرايش پيدا كنند. مديران بايد توانايي درك وكاربرد فناوري اطلاعات را داشته باشند. كار با رايانه و توانايي بهره برداري ازشبكه اينترنت از ضروريات مهارت‌هاي مديران درعصر نوين است. امروزه رايانه‌ها همان نقشي را ايفا مي‌كنند كه تلفن‌ها در چند دهه گذشته داشته‌اند. با رشد فناوري از يك سو و خارج شدن فرايندهاي سازماني ازحالت ايستا ازسوي ديگر، سازمان‌ها نيازمند بازنگري مجدد در عملكرد خود هستند تا با ايجاد زمينه‌هاي مساعد بتوانند به پويايي لازم جهت تطبيق با تغييرات فناوري و محيطي دست يابند. الگوهاي جديد مديريتي ايجاب مي‌نمايد مديراني كه تفكر ديجيتالي لازم را ندارند ضمن آموزش‌هاي فشرده با فناوري اطلاعات و كاربرد‌هاي آن آشنا شوند (صرافي زاده، 1383).
زير ساخت فناوري اطلاعات توجه سازمان‌هاي زيادي را به خود جلب کرده است. اين زير ساخت كه عموماً به صورت بهره برداري جمعي از دستگاه‌هاي الكترونيكي، ارتباط از راه دور، نرم افزار، ايستگاه‌هاي كامپيوتري نامتمركز و رسانه‌هاي يكپارچه تعريف مي‌شود، برسازماندهي فاصله‌هاي مكاني و به طبع آن بر ديگر سيستم‌ها اثر عميقي برجاي گذاشته است. سيستم‌هاي پست الكترونيك، توسعه برنامه هايي به شكل نرم افزار براي ايجاد مدارك و اسناد الكترونيكي ايجاد شبكه‌هاي ارتباطي داخلي و همچنين توسعه اينترنت، انتقال اطلاعات را سرعت مي‌بخشد. همه اين موارد به جريان افقي اطلاعات درون سازمان منتهي مي‌شوند. توسعه شبكه‌هاي كامپيوتري در سازمان، موانع سنتي جداسازي بخش‌هاي مختلف سازمان را از ميان برداشته و به بهبود عملكرد، كارايي بيشتر، كيفيت بهتر، نوآوري و پاسخ گويي مناسب به مشتري منجر شده است (Evans, 2006).
فناوري اطلاعاتي و ارتباطي به همه فضاهاي اجتماعي، سازماني و فردي در جوامع بشري وارد شده و شيوه زندگي روزمره، کار و معرفت افراد را تحت تاثير قرار داده است. فناوري‌هاي نوين ارتباطي نقاط دور عالم را در شبکه‌هاي جهاني به يکديگر پيوند مي‌دهند، ارتباطات کامپيوتري مجموعه‌اي از جوامع مجازي را به وجود مي‌آورند و در نتيجه‌ي آن همه ساختارها و فرايندهاي مادي و معنوي بشري دگرگون مي‌شوند.

فصل سوم- روش پژوهش

3-1 مقدمه
دستيابي به دانش با روش تحقيق آن علم تلقي مي‌شود. آنچه نظريه علمي را از ساير روش‌هاي کسب دانش متمايز مي‌کند به کار بردن روش علمي راي دستيابي به دانش است. انتخاب روش پژوهش يکي از مراحل مهم پژوهش مي‌باشد که بستگي به اهداف، ماهيت موضوع و امکانات اجرايي آن دارد (ايران نژاد پاريزي، .(1378
اين فصل به متدولوژي پژوهش اختصاص دارد، با معرفي نوع و روش پژوهش آغاز شده و در ادامه به تشريح جامعه آماري، نمونه آماري، شناسايي متغير‌ها و توسعه مدل، روش جمع آوري داده‌ها و ابزار گرد آوري داده‌ها و پايايي و روايي پرسشنامه مي‌پردازد. در پايان نيز روش‌هاي آماري مورد استفاده در پژوهش شرح داده مي‌شوند.
3-2 نوع و روش پژوهش
روش تحقيق مجموعه‌اي از قواعد ابزارها، روش‌هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت‌ها،كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات است. تحقيق پيمايشي يا زمينه يابي، جمعيت‌هاي كوچك و بزرگ را انتخاب كرده و با مطالعه نمونه‌هاي منتخب از آن جوامع براي كشف ميزان نسبي توزيع و روابط متقابل متغيرهاي روانشناختي و جامعه مورد بررسي قرار مي‌دهد (کرلينجر، 1377). هدف اين پژوهش بررسي تاثير شبکه‌هاي ارتباطي آنلاين و آفلاين بر عملکرد شغلي مي‌باشد که از نظر نوع تحقيق توصيفي است. تحقيق توصيفي شامل روش‌هايي است که هدف آن توصيف شرايط با پديده‌هاي مورد بررسي است (بازرگان و همکاران، 1384). همچنين از بعد روش گردآوري داده‌ها از نوع پژوهش‌هاي غير آزمايشي (اكتشافي) محسوب مي‌شود، زيرا به بررسي موضوعي مي‌پردازد كه اطلاعات قابل توجهي در رابطه با ابعاد آن وجود ندارد و پژوهشگر امكان مداخله در شرايط آزمودني‌ها را ندارد )سرمد و همكاران، 1385). اين پژوهش از نظر ارتباط بين متغيرها از نوع همبستگي مي‌باشد، زيرا همبستگي بين شبکه‌هاي ارتباطي کارکنان به عنوان متغير مستقل و عملکرد شغلي آنها به عنوان متغير وابسته، را بررسي مي‌کند. در تحقيق همبستگي، هدف اصلي آن است که مشخص شود آيا رابطه‌اي بين دو يا چند متغير وجود دارد و اگر اين رابطه وجود دارد اندازه و جهت آن چگونه است (خاکي،1382).
3-3 روش‌شناسي پژوهش
اين پژوهش شامل 2 فاز (مرحله) مي‌باشد. فاز اول پژوهش به بررسي تاثير شبکه‌هاي ارتباطي بر عملکرد شغلي کارکنان مي‌پردارد و در فاز دوم ژوهش به بررسي تاثير عوامل فرهنگي موثر بر ارتباطات و عملکرد که منجر به اختلاف در نتايج اين پژوهش و پژوهش مشابه در ايالت متحده آمريکا شده است، پرداخته مي‌شود. شکل 3-1 ساختار اين دو فاز (مرحله) را نشان مي‌دهد.

شکل 3-1 روش‌شناسي پژوهش

3-4 شناسايي متغير‌ها و توسعه مدل
– متغير مستقل: متغيري است که متغير وابسته از طريق آن تبيين يا پيش‌بيني مي‌شود. به اين متغير، متغير محرک يا درونداد نيز گفته مي‌شود و متغيري است که توسط پژوهشگر اندازه‌گيري، دستکاري يا انتخاب مي‌شود يا تاثير يا رابطه آن با متغير ديگر اندازه‌گيري مي‌شود (دلاور، 1385). متغيرهاي مستقل اين پژوهش ارتباط مستقيم آنلاين، ارتباط غيرمستقيم آنلاين، ارتباط مستقيم آفلاين و ارتباط غيرمستقيم آفلاين مي‌باشند.
– متغير وابسته: متغيري است که مشاهده يا اندازه‌گيري مي‌شود تا تاثير متغير مستقل بر آن مشخص شود و به آن متغير پاسخ، برونداد يا ملاک گفته مي‌شود (دلاور، 1385). متغير وابسته در اين پژوهش عملکرد شغلي مي‌باشد.
3-4-1 توسعه مدل
اين پژوهش به دنبال ارتقاي درک افراد از اثر تکنولوژي بر عملکرد شغلي کارکنان مي‌باشد و با استفاده از نظريه شبکه اجتماعي بررسي مي‌کند که چگونه روابط شبکه‌اي مانند روابط مستقيم و غيرمستقيم در محيط کاري آنلاين وآفلاين بر عملکرد شغلي تاثير مي‌گذارند. اثر تکنولوژي با تمايز بين شبکه‌هاي ارتباطي محيط کاري کارکنان به شبکه‌هاي آنلاين و آفلاين نشان داده شده است. شکل a مدل اوليه پژوهش را نشان مي‌دهد که هيچ تمايزي ميان شبکه‌هاي ارتباطي آنلاين و آفلاين قائل نشده است و شکل b مدل ثانويه را نشان مي‌دهد که بين شبکه‌هاي آنلاين و آفلاين تمايز قائل شده و در درک عملکرد شغلي مهم مي‌باشد. به منظور دستيابي به منابع، افراد مي‌توانند از رسانه‌‎هاي ارتباطي آنلاين و آفلاين استفاده کنند. بنابراين، توانايي دستيابي به منابع توسط قابليت‌هاي رسانه‌هاي ارتباطي آنلاين و آفلاين محدود مي‌شود. نقش رسانه‌هاي ارتباطي آنلاين و آفلاين در روابط مستقيم و غيرمستقيم متفاوت مي‌باشد. با توجه به تفاوت‌هاي ارتباطات آنلاين و آفلاين در دستيابي به منابع، ارتباطات در شبکه‌هاي آنلاين و آفلاين امکان دسترسي به منابع مکمل را فراهم مي‌کند. همانطور که عدم وجود مزيت در يک شبکه مي‌تواند توسط شبکه ديگر تامين شود، محدوديت‌هاي يک شبکه نيز مي‌تواند از طريق شبکه ديگر برطرف شود. بنابراين، مدل پيشنهادي شامل روابط تعاملي براي نشان دادن اثر تکاملي شبکه‌هاي آنلاين و آفلاين مي‌باشد.

روابط شبکه‌اي

(a) مدل اوليه

روابط شبکه‌اي

روابط تعاملي
مستقيم آفلاين * غيرمستقيم آفلاين
مستقيم آنلاين * غيرمستقيم آنلاين
مستقيم آفلاين * مستقيم آنلاين
غيرمستقيم آفلاين * غيرمستقيم آنلاين
مستقيم آفلاين * غيرمستقيم آنلاين
غيرمستقيم آفلاين * مستقيم آنلاين
(b) مدل ثانويه
شکل3-2 مدل مفهومي پژوهش

3-5 توسعه فرضيه‌ها
با توجه به متغيرها و مدل مفهومي پژوهش، سه مجموعه فرضيه توسعه داده مي‌شود که مجموعه اول فرضيه‌ها درمورد تاثير روابط آفلاين، مجموعه دوم فرضيه‌ها درمورد تاثير روابط آنلاين و مجموعه سوم فرضيه‌ها در مورد اثرات تعاملي روابط آفلاين و آنلاين استدلال مي‌‎کنند.

* روابط آفلاين
– روابط مستقيم آفلاين: در ميان مکانيزم‌هاي مختلف دستيابي به منابع، ارتباط قوي، دريافت سريع اطلاعات، شباهت شبکه، يکپارچگي اطلاعات و انتقال اطلاعات متني در روابط مستقيم آفلاين در درجه بالايي قرار دارند. ارتباطات مستقيم آنلاين به دريافت سريع اطلاعات و نگهداري درست اطلاعات منجر مي‌شود زيرا اطلاعات مسافت کوتاه‌تري را براي رسيدن به هدف طي مي‌کنند(Burt, 1992) . زماني که دو نفر به صورت مستقيم و رو در رو ارتباط برقرار مي‌کنند، بهتر مي‌توانند سوءتفاهم‌ها را برطرف کنند، بنابراين، برقراري ارتباط آسان‌تر است (Dennis et.al, 2008). سهولت ارتباطات به تعامل بيشتر منتهي مي‌شوند که نشان دهنده ارتباط قوي است. زمانيکه افراد به طور مرتب با يکديگر در تعامل هستند، يکديگر را بهتر مي‌شناسند و با افرادي که شبيه خودشان هستند رابطه برقرار مي‌کنندMcPherson et.al, 2001) .(Ibarra, 1992;به بيان ديگر، روابط مستقيم آفلاين احتمالا به افراد کمک مي‌کنند تا شباهت‌ها را توسعه دهند. ارتباطات رو در رو، اشارات مانند زبان بدن و صورت را منتقل مي‌کنند، تمرکز فرد را افزايش مي‌دهند، سوءتفاهم‌ها را برطرف مي‌کنند و در انتقال اطلاعات متني (مفهومي) خوب هستند (Becker- Beck et.al, 2005; Dennis et.al, 2008). هريک از اين نقط قوت روابط مستقيم آفلاين به طور مثبت بر عملکرد شغلي موثر هستند. بنابراين چنين فرض شده است:
H1a – روابط مستقيم آفلاين با عملکرد شغلي ارتباط مثبت خواهند داشت.
– روابط غيرمستقيم آفلاين: همانطور که بررسي‌ها نشان مي‌دهند، ارتباطات ضعيف، هزينه نگهداري، دسترسي به شبکه و نظارت شخص ثالث در ارتباطات غيرمستقيم آفلاين در درجه بالا قرار دارند. زماني که دو نفر با واسطه به يکديگر متصل مي‌شوند، ارتباط آنها دشوار مي‌شود به اين دليل که همه پيام‌هايي که بين آنها مبادله مي‌شوند نيازمند عبور از واسطه‌ها هستند. که چنين امري ارتباط آنها را دشوار مي‌کند، و ارتباطات کمتر منجر مي‌شود که بيانگر ارتباط ضعيف است. کارکناني که به طور غيرمستقيم به شبکه آفلاين متصل مي‌شوند در مقايسه با کارکناني که به طور مستقيم وصل شده‌اند نياز به صرف زمان و تلاش کمتري براي ارتباط با يکديگر دارند به همين دليل نگهداري ارتباطات غيرمستقيم آفلاين ارزان است Ahuja, 2000; Burt, 1992;) Hansen, 2002). هزينه پايين تر مي‌تواند قابليت دسترسي به شبکه را افزايش دهد. کارکناني که به صورت غيرمستقيم آفلاين ارتباط برقرار مي‌کنند تحت نظارت بخش سوم ( واسطه) قرار مي‌گيرند Reagans &) .(McEvily, 2003 هريک از اين

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سلسله مراتب، عملکرد دانش آموزان Next Entries منابع پایان نامه درمورد انتقال اطلاعات، انتقال دانش، تلفن همراه