منابع پایان نامه درمورد توسعه سیاسی، افغانستان، مشارکت سیاسی، اعتماد سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

به اهداف پژوهش،پرسشنامه ای که حاوی اطلاعاتی پیرامون ویژگی های کلی پاسخگویان وسئوالات و فرضیه های مرتبط بااهداف تحقیق می باشد، طراحی شد.
آشناترین روش پرسش که امروز متداول ترین آن باید باشد،پرسش از طریق پرسشنامه است که در واقع نوعی
مصاحبۀ فردی است که مصاحبه شونده باید بدون تأثیرگذاری مصاحبه گر یک پرسشنامه را پرکند. درمجموع
کنترل وضعیت مصاحبه در این روش درحد کمی است. مصاحبه شونده احتیاجی ندارد که به سوالات مطابق
ردیف چاپی آنها پاسخ دهد.او برای پاسخ دادن به یک یک سوالات وقت زیادی را در اختیار دارد.در حقیقت
پرسشنامه راهبرد کتبی وثابت یک نظرپرسی است ودرساخت و تنظیم ،هم باید نظرهای منطقی وهم روانشناختی را در نظرگرفت.
در این تحقیق پرسشنامه ها به اندازه مورد نیاز تکثیر شد و در اختیار دانشجویان قرار گرفت، و به آنها وقت کافی داده شد تا به سوالات پاسخ بدهند.
8 – فنون تجزیه و تحلیل داده ها
بعد از اینکه اطلاعات توسط پرسشنامه جمع آوری شد برای اینکه داده ها به صورت دقیق وارد برنامه spss گردد ابتدا داده ها کد گذاری و سپس وارد برنامه spss شد و با استفاده از این برنامه به تحلیل و توصیف داده ها پرداخته شد. ابتدا از جدول های توصیفی برای توصیف متغیرها استفاده شد و سپس برای کشف رابطه میان متغیرها از آزمون کای اسکور استفاده شده است.
9 – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
الف ) تعریف متغیرهای مستقل
– سن
در این پژوهش سن پاسخگویان ثبت شده است، این متغیر در سوال 1 بخش اول پرسشنامه آمده است.
– جنس
در این پژوهش جنس پاسخگویان ثبت شده است، این متغیر در سوال 2 بخش اول پرسشنامه آمده است.
– رشته تحصیلی
منظور رشته ای است که دانشجو در آن رشته مشغول تحصیل است که در این پژوهش رشته تحصیلی به دو دسته علوم انسانی و غیر علوم انسانی تقسیم بندی شده است. این متغیر در سوال 3 بخش اول پرسشنامه آمده است.
– رسانه منتخب
منظور این است که دانشجویان مورد تحقیق ما از کدام رسانه ( رادیو، تلویزیون، اینترنت، مطبوعات و ماهواره ) بیشتر استفاده می کند، این متغیر در سوال 4 بخش اول پرسشنامه آمده است.
– میزان استفاده از تلویزیون های مورد بررسی
منظور مدتی است که فرد از تلویزیون های مورد بررسی استفاده می کنند، برای اندازه گیری این متغیر از سوال8 بخش اول پرسشنامه استفاده شده است.
رضایت
تعریف نظری : «مقصود از رضایتمندی، مقبولیت و رضایت و پذیرش رسانه از سوی مخاطبان به عنوان یک وسیلۀ تأمین کنندۀ نیازهای خبری یا شناختی مخاطب است»( رستمی، 1378: 162).
تعریف عملیاتی : در این تحقیق ما رضایت دانشجویان را از نوع برنامه های تلویزیون های خصوصی مورد بررسی سنجیده ایم که آنها از چه نوع از برنامه های این تلویزیون ها بیشتر رضایت دارند که ما ابتدا برنامه های پخش شده از این شبکه های تلویزیونی را به سه بخش : الف : سرگرمی ب : آگاهی اخبار و اطلاعات ج : طرح مسائل و مشکلات جامعه تقسیم کرده ایم که پاسخگو با انتخاب برنامۀ مورد رضایت خود به جواب پاسخ ارائه می کند که این سوال در بخش اول پرسشنامه در سوال 5 آمده است.
اعتماد
تعریف نظری : مفهوم اعتماد در زندگی انسانها نقش مهمی داشته است. باربارا میزتل برای اعتماد سه نقش اساسی را در زندگی انسانها قائل شده است : الف : زندگی اجتماعی را قابل پیش بینی می سازد، ب : احساس اجتماعی بودن را ایجاد می کند، ج : کارکردن اشخاص را با یکدیگر آسان می کند.(Misztal, 2001: 68)
تعریف عملیاتی : در این تحقیق ما اعتماد دانشجویان را به صورت یک مفهوم ذهنی و کلی مورد پرسش قرار داده ایم تا میزان نگرش مثبت خود را نسبت به شبکه های مورد بررسی بیان کنند، بنابراین، با این سوال که : میزان اعتماد آنها به شبکه های تلویزیونی مورد بررسی چه اندازه است ؟ این سنجش انجام شده است. سوال 10 بخش اول پرسشنامه مربوط به بررسی اعتماد دانشجویان دانشگاه هرات به شبکه های تلویزیونی مورد بررسی است.

سرمایۀ فرهنگی
تعریف نظری : سرمایۀ فرهنگی، یعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد و آن در برگیرندة تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته می شود. (فکوهی، ۱۳۸۱, ۳۰۰).
تعریف عملیاتی : در این تحقیق ما میزان سرمایه فرهنگی دانشجویان را با طرح دو سوال 6 و 7مورد سنجش قرار داده ایم و سپس جواب این دو سوال را با هم ادغام کرده ایم، سپس برای جوابها سه شاخص معین کرده ایم که عبارتند از : کم ، متوسط ، زیاد
الف : سلیقه ادبی ؛ که در سوال ششم به آن پرداخته شده که در آن میزان علاقمندی به کتاب مورد پرسش قرار گرفته است.
ب: سلیقه سینمایی ؛ که در سوال هفتم به آن پرداخته شده است و میزان علاقه مندی به دیدن فیلم های سینمایی در آن مورد پرسش قرار گرفته است.
متغیر وابسته
توسعۀ سیاسی
تعریف نظری : «توسعۀ سیاسی فرایندی است که طی آن نظامهای ساده اقتدار گرا جای خود را به نظام های حق رای همگانی، احزاب سیاسی، نمایندگی، و بوروکراسی های مدنی می دهد»(فرقانی،1382:34). به صورت کلی می توان گفت که صاحب نظران توسعۀ سیاسی را یکی از ابعاد مهم توسعه ملی دانسته اند که موجب توانایی نظام سیاسی و نهادهای دولتی می شود و فضا را برای گفتگوهای سیاسی و انتقاد سیاسی فراهم می سازد که همۀ اینها موجب می شود مشروعیت سیاسی نظام ها تقویت شده و توسعه ملی در نهایت تحقق یابد.
تعریف عملیاتی : در این تحقیق به منظور ارزیابی نقش تلویزیون های خصوصی در توسعۀ سیاسی افغانستان این شاخص ها در نظر گرفته شده است : اعتماد سیاسی، مشارکت سیاسی، مشروعیت سیاسی و فرهنگ سیاسی، و سپس برای هرکدام از این چهار شاخص پنج گویه ساخته شده است که در مجموع چهار شاخص توسعه سیاسی 20 گویه را در بر دارد. لازم به یاد آوری است گویه های چهار شاخص توسعه سیاسی در بخش دوم پرسشنامه آمده است.
برای عملیاتی کردن توسعه سیاسی 20 گویه ساخته شده است که در پایان با توجه به نمره هر شاخص که 20 می شود برای توسعه سیاسی کمترین نمره را 20 و بیشترین نمره را صد در نظر گرفته ایم به عبارت دیگر کسانی که کمترین نقش در توسعه سیاسی را برای تلویزیون های مورد بررسی در نظر بگیرند 20 نمره و برای کسانی که بیشترین نقش را در نظر بگیرند نمره 100 را در نظر گرفته ایم.
کسانی که بین 20 تا 43 نمره بیاورند نظرشان این است که تلویزیون های خصوصی مورد بررسی نقش خیلی کم در توسعه سیاسی در افغانستان دارند.
کسانی که 44 تا 51 نمره را بیاورند نظرشان این است که تلویزیون های مورد بررسی نقش کمی در توسعه سیاسی افغانستان دارند
کسانی که 52 تا 58 نمره را بیاورند نظرشان این است که تلویزیون های مورد بررسی نقششان در توسعه سیاسی افغانستان متوسط است.
کسانی که 59 تا 67 را بیاورند نظرشان این است که تلویزیون های مورد بررسی نقششان در توسعه سیاسی افغانستان زیاد است.
کسانی که بین 68 تا 100 نمره بیاورند نظرشان این است که تلویزیون های خصوصی نقش خیلی زیادی در توسعه سیاسی افغانستان دارند. این گزینه حدود 30 نمره را در بر گرفته است زیرا این قسمت به علت داشتن پاسخ خیلی کم توسط برنامه اس. پی. اس. اس ری کود(recode) شده است.
همچنین ابتدا یک جدول توصیفی به صورت طیف لیکرت 5 گزینه ای از نگرش دانشجویان دانشگاه هرات در مورد نقش تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی گرفته شده است که در بخش اول فصل چهارم آمار توصیفی آمده است .
در بخش دوم فصل چهارم که مربوط رابطه بین متغیرها است متغیرهای سرمایه فرهنگی، میزان اعتماد، توسعه سیاسی ری کود(recode) شده است به این صورت که گزینه های خیلی کم و کم به گزینه کم و گزینه های زیاد و خیلی زیاد هم به گزینه زیاد ری کود شده است تا سنجش رابطه این متغیرها دقیق تر انجام شود.
اعتماد سیاسی
تعریف نظری : استون اعتماد سیاسی را ” مجموعه از نگرشهای مثبت نسبت به موضوعات سیاسی می داند که این موضوعات هم به رژیم سیاسی و هم متصدیان اقتدار در جامعه برمی گردد. در واقع اعتمادسیاسی شکلی از حمایت رژیم سیاسی و صاحبان قدرت سیاسی است” ( Gabriel, 1995: 360)
تعریف عملیاتی : اعتماد سیاسی را ما در این تحقیق از طریق ساختن پنج گویه تعریف عملیاتی نموده ایم که این گویه ها شامل گویه های 1 تا 5 بخش دوم پرسشنامه است.
1- تلویزیون های مورد بررسی می توانند به از میان بردن اختلافات قومی کمک کنند.
2- تلویزیون های مورد بررسی می توانند در ایجاد ثبات و تعادل سیاسی کمک کنند.
3- تلویزیون های مورد بررسی می توانند مدافع حقوق جامعه در برابر حکومت باشند.
4- تلویزیون های مورد بررسی نیز مثل رسانه های دولتی توجیه گر اعمال دولت هستند.
5- تلویزیون های مورد بررسی به اختلافات قومی و مذهبی دامن می زنند.
این گویه ها در قالب یک طیف لیکرت در اختیار پاسخگویان قرار گرفته تا نظر خود را در مورد هر یک از گویه ها در قسمت پنج گزینه ای تعبیه شده اظهار کنند که عبارت بودند از :
کاملاً مخالف(1 امتیاز) موافق( 2 امتیاز) متوسط ( 3 امتیاز ) موافق ( 4 امتیاز ) و کاملاً موافق ( 5 امتیاز). این نوع امتیاز دهی برای گویه های مثبت در نظر گرفته شده است و برای گویه های منفی به صورت معکوس امتیاز دهی شده است. در نهایت هر پاسخگو از مجموع این 5 گویه بین 5 تا 20 امتیاز را کسب می کند که طیف آن چنین است : بالا متوسط پایین

طیف میزان اعتماد سیاسی 25 17 9 1
کسانی که از 1 تا 9 امتیاز را کسب کنند نمره شان پایین است
کسانی که از 9 تا 17 امتیاز را کسب کنند نمره شان متوسط است
کسانی که از 17 تا 20 امتیاز را کسب کنند نمره شان بالا است.
مشارکت سیاسی
تعریف نظری : مشارکت سیاسی عبارت از : «هر نوع اقدام داوطلبانه موفق یا ناموفق ،سازمان یافته یا بی سازمان، مقطعی یا مستمر که برای تأثیر گذاری بر انتخاب سیاست عمومی، ادارۀ امور عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی اعم از محلی یا ملی، روشهای قانونی یا غیر قانونی را به کار گیرد»(پای و دیگران،1380 : 247).
تعریف عملیاتی : در این تحقیق ما مشارکت سیاسی را با ساختن پنج گویه تعریف عملیاتی نموده ایم که گویه های 6 تا 10 بخش دوم پرسشنامه را تشکیل می دهد.
6 – تلویزیون های مورد بررسی در ایجاد رقابت سیاسی در جامعه کمک می کنند.
7- تلویزیون های مورد بررسی در جذب گروههای مسلح سیاسی در حکومت ملی نقش دارند.
8- تلویزیون های مورد بررسی مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق می کنند.
9- تلویزیون های مورد بررسی به اخبار و اطلاعات سیاسی داخلی کشور نسبت به مسائل خارجی کمتر توجه می کنند.
10 – تلویزیون های مورد بررسی مخالف پیوستن گروههای مسلح سیاسی به بدنه دولت ملی هستند.
این گویه ها در قالب یک طیف لیکرت در اختیار پاسخگویان قرار گرفته تا نظر خود را در مورد هر یک از گویه ها در قسمت پنج گزینه ای تعبیه شده اظهار کنند که عبارت بودند از :
کاملاً مخالف(1 امتیاز) موافق( 2 امتیاز) متوسط ( 3 امتیاز ) موافق ( 4 امتیاز ) و کاملاً موافق ( 5 امتیاز). این نوع امتیاز دهی برای گویه های مثبت در نظر گرفته شده است و برای گویه های منفی به صورت معکوس امتیاز دهی شده است. در نهایت هر پاسخگو از مجموع این 5 گویه بین 5 تا 20 امتیاز را کسب می کند که طیف آن چنین است :
بالا متوسط پایین

طیف میزان مشارکت سیاسی 25 17 9 1
کسانی که از 1 تا 9 امتیاز را کسب کنند نمره شان پایین است
کسانی که از 9 تا 17 امتیاز را کسب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد گروه آموزشی، سرمایه فرهنگی، تولید ناب، عوامل اقتصادی Next Entries منابع پایان نامه درمورد علوم انسانی، فرهنگ سیاسی، توزیع فراوانی، رشته تحصیلی