منابع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، برنامه های تلویزیون، سرمایه فرهنگی، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

که بیشترین میزان استفاده در میان دانشجویان دانشگاه هرات را دارد . این جدول فرضیه ما را مبنی بر اینکه تلویزیون در میان سایر رسانه های مورد بررسی بیشترین مخاطب را در میان دانشجویان دانشگاه هرات دارد تایید می کند.

3 – چگونگی رضایت ازنوع برنامه های شبکه های تلویزیونی مورد بررسی
رضایت دانشجویان از نوع برنامه های پخش شده توسط تلویزیون های مورد بررسی را با تقسیم این برنامه ها به سرگرم کننده، آگاهی دهنده و دادن اطلاعات و طرح مسائل و مشکلات جامعه مورد سنجش قرار داده ایم. پاسخگو با انتخاب نوع برنامه ها میزان رضایت خود را از نوع برنامه های پخش شده ابراز کرده است.

الف : چگونگی رضایت از نوع برنامه های شبکۀ تلویزیونی آریانا
جدول شمارۀ 5
توزیع فراوانی و نسبی چگونگی رضایت ازنوع برنامه های تلویزیون آریانا
درصد
فراوانی
میزان رضایت از نوعیت برنامه ها
32
128
1- سرگرمی
30
119
2- آگاهی اخبار و اطلاعات
23
91
3- طرح مسائل و مشکلات جامعه
15
62
4- بدون جواب
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شمارۀ 5 مشاهده می شود که بیشترین میزان رضایت از تلویزیون آریانا به خاطر برنامه های سرگرم کننده آن است، به این صورت که 128 پاسخگو که 32 % پاسخگویان را شامل می شود، گویه سرگرمی را انتخاب نموده اند، به تعداد 119 پاسخگو که 30% پاسخگویان است گویه آگاهی اخبار و اطلاعات را انتخاب کرده اند. برنامه هایی که به طرح مسائل و مشکلات جامعه می پردازد کمترین تعداد پاسخگویان را دارا است که 91 پاسخگو که 23 % کل جمعیت است آن را انتخاب کرده اند. 62 نفر یا 15% به این سوال جواب نداده اند.
چیزی که قابل ملاحظه است این است که تعداد پاسخگویانی که به این سوال پاسخ نداده اند قابل توجه است که نشانگر این است که به علت تعدد شبکه های تلویزیونی در افغانستان پاسخ دهندگان نمی توانند همه این شبکه های تلویزیونی را تماشا کنند و دلیل اینکه پاسخی هم ارائه نشده است شاید به همین دلیل باشد.
ب : چگونگی رضایت از نوع برنامه های شبکۀ تلویزیونی تمدن

جدول شمارۀ 6
توزیع فراوانی و نسبی چگونگی رضایت از نوع برنامه های تلویزیون تمدن
درصد
فراوانی
چگونگی رضایت از نوع برنامه ها
13
52
1- سرگرمی
45
181
2- آگاهی اخبار و اطلاعات
24
97
3- طرح مسائل و مشکلات جامعه
18
70
4- بدون جواب
100
400
جمع کل
با توجه به داده های جدول شمارۀ 6 که نشان می دهد 181 نفر که شامل 45 % جمعیت می شود گزینه آگاهی اخبار و اطلاعات را انتخاب نموده اند که نشان می دهد میزان رضایت دانشجویان دانشگاه هرات از تلویزیون تمدن بیشتر به خاطر برنامه های آگاهی اخبار و اطلاعات این شبکه تلویزیونی است و کمترین میزان رضایت از برنامه های سرگرم کنندۀ این تلویزیون است که 52 نفر یا 13 % آن را انتخاب کرده اند. 97 نفر یا 24% گویه مسائل و مشکلات جامعه را انتخاب کرده اند، 70 نفر دیگر نیز یا 18% به این سوال پاسخ نداده اند.
ج : چگونگی رضایت از نوع برنامه های شبکۀ تلویزیونی سبا
جدول شمارۀ 7- توزیع فراوانی و نسبی چگونگی رضایت از نوع برنامه های تلویزیون سبا
درصد
فراوانی
چگونگی رضایت از نوع برنامه ها
46
185
1- سرگرمی
16
63
2- آگاهی اخبار و اطلاعات
10
41
3- طرح مسائل و مشکلات جامعه
28
111
4- بدون جواب
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شمارۀ 7 تعداد 185 نفر یا 46% درصد گویه سرگرمی را انتخاب کرده اند که نشان می دهد اغلب پاسخگویان بیشتر به خاطر برنامه های سرگرمی آن رضایت دارند، و 41 نفر یا 10% گویه مسائل و مشکلات جامعه را انتخاب کرده اند، 63 نفر یا 16% گویه آگاهی اخبار و اطلاعات را انتخاب کرده اند، به تعداد 111 نفر دیگر هم با 28% درصد به این سوال جواب نداده اند.

د : چگونگی رضایت از نوع برنامه های شبکۀ تلویزیونی یک

جدول شمارۀ 8
توزیع فراوانی و نسبی چگونگی رضایت از نوع برنامه های تلویزیون یک
درصد
فراوانی
چگونگی رضایت از نوع برنامه ها
51
204
1- سرگرمی
20
82
2- آگاهی اخبار و اطلاعات
14
57
3- طرح مسائل و مشکلات جامعه
14
57
4- بدون جواب
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شمارۀ 8 که نشان می دهد 204 نفر یا 51% گویه سرگرمی را انتخاب نموده اند که علامت این است که برنامه های سرگرمی این تلویزیون نسبت به سایر برنامه های آن بیشتر رضایت پاسخگویان را جلب کرده است، و 57 نفر یا 14 % گزینه مسائل و مشکلات جامعه را انتخاب کرده اند، و 82 نفر یا 20% نیز گزینه آگاهی اخبار و اطلاعات را انتخاب نموده اند. تعداد کسانی که به این سوال پاسخ نداده اند 57 نفر با 14% است.

ه : چگونگی رضایت از نوع برنامه های شبکۀ تلویزیونی طلوع
جدول شمارۀ 9
توزیع فراوانی و نسبی رضایت از نوع برنامه های تلویزیون طلوع
درصد
فراوانی
چگونگی رضایت از نوع برنامه ها
38
153
1- سرگرمی
25
102
2- آگاهی اخبار و اطلاعات
25
100
3- طرح مسائل و مشکلات جامعه
11
45
4- بدون جواب
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شمارۀ 9 به تعداد 153 نفر یا 38% گویه سرگرمی را انتخاب کرده اند که نشان می دهد رضایت پاسخگویان از این تلویزیون بیشتر به خاطر برنامه های سرگرمی آن است، به تعداد 102 نفر با 25% گویه آگاهی اخبار و اطلاعات را انتخاب کرده اند و 100 نفر دیگر با 25% گویه مسائل و مشکلات جامعه را انتخاب نموده اند، 45 نفر دیگر با 11% به این سوال جواب نداده است.

4- میزان اعتماد دانشجویان به برنامه های سیاسی شبکه های تلویزیونی مورد بررسی

در سوال 14 پرسشنامه میزان اعتماد دانشجویان دانشگاه هرات نسبت به 5 شبکۀ مورد بررسی آریانا، تمدن، سبا، تلویزیون یک و طلوع مورد سنجش قرار گرفته است، که به تفکیک برای هر یک از شبکه ها نتایج آن می آید.

الف : میزان اعتماد به برنامه های سیا سی شبکۀ تلویزیونی آریانا

جدول شمارۀ 10
میزان اعتماد دانشجویان دانشگاه هرات به شبکۀ تلویزیونی « آریانا »
درصد
فراوانی
میزان اعتماد به شبکه آریانا
8
32
خیلی کم
10
38
کم
30
120
تا حدودی
28
114
زیاد
16
65
خیلی زیاد
8
31
بدون پاسخ
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شمارۀ دهم 120 نفر یا 30% گزینه تا حدودی را انتخاب نموده اند که نشان می دهد درجۀ اعتماد دانشجویان به تلویزیون آریانا متوسط است، و 114 نفر یا 28% گزینه زیاد را انتخاب کرده اند، و تعداد کسانی که به این تلویزیون خیلی اعتماد دارند به تعداد 65 نفر یا 16% بوده است و کسانی که گزینه کم را انتخاب کرده اند 38 نفر یا 10% و خیلی کم با 32 نفر یا 8% در رتبه اخر قرار دارد ، تعداد کسانی که به این سوال جواب نداده اند 31 نفر یا 8% بوده اند.

ب : میزان اعتماد به برنامه های سیاسی شبکۀ تلویزیونی تمدن

جدول شمارۀ 11
میزان اعتماد دانشجویان دانشگاه هرات به شبکۀ تلویزیونی «تمدن»
درصد
فراوانی
میزان اعتماد به شبکه تمدن
13
55
خیلی کم
15
61
کم
25
98
تا حدودی
23
92
زیاد
13
50
خیلی زیاد
11
44
بدون پاسخ
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شمارۀ 11 به تعداد 98 نفر یا 25% میزان اعتمادشان به برنامه های سیاسی این تلویزیون متوسط است و 92 نفر با 23% میزان اعتمادشان به برنامه های سیاسی تلویزیون تمدن زیاد است، 61 نفر یا 15% گزینه گزینه کم، 55 نفر یا 14% گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اند، تعداد کسانی که به این سوال پاسخ نداده اند 44 نفر یا 11% است.

ج : میزان اعتماد به برنامه های سیاسی شبکۀ تلویزیونی سبا :

جدول شمارۀ 12
میزان اعتماد دانشجویان دانشگاه هرات به شبکۀ تلویزیونی « سبا»
درصد
فراوانی
میزان اعتماد به شبکه سبا
20
79
خیلی کم
25
100
کم
28
114
تا حدودی
9
34
زیاد
2
10
خیلی زیاد
16
63
بدون پاسخ
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شمارۀ 12 به تعداد 114 نفر یا 28% از پاسخگویان میزان اعتمادشان به برنامه های سیاسی تلویزیون سبا متوسط است. تعداد 100 نفر یا 25% گزینه کم، 79 نفر یا 20% گزینه خیلی کم، 34 نفر یا 9% گزینه زیاد، 10 نفر یا 2% گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده اند و 63 نفر با 16 % به این سوال پاسخ نداده اند.

د : میزان اعتماد به برنامه های سیاسی شبکۀ تلویزیونی یک

جدول شمارۀ 13
میزان اعتماد دانشجویان دانشگاه هرات به شبکۀ تلویزیونی «یک»
درصد
فراوانی
میزان اعتماد به شبکه تلویزیون یک
16
62
خیلی کم
18
72
کم
29
117
تا حدودی
18
73
زیاد
6
22
خیلی زیاد
13
54
بدون پاسخ
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شمارۀ 13 از مجموع 400 پاسخگو 117 نفر یا 29% میزان اعتمادشان به برنامه های سیاسی تلویزیون یک متوسط است و 73 نفر یا 18% درصد گزینه زیاد را انتخاب نموده اند، 72 نفر یا 18% گزینه کم را انتخاب کرده اند، 62 نفر یا 16 % گزینه خیلی کم و 22 نفر یا 6% گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند که در این صورت میزان اعتماد دانشجویان دانشگاه هرات به برنامه های سیاسی تلویزیون یک متوسط است، به تعداد 54 نفر یا 13% به این بخش از سوال پاسخ نداده اند.

ه : میزان اعتماد به برنامه های سیاسی شبکۀ تلویزیونی طلوع :

جدول شمارۀ 14
میزان اعتماد دانشجویان به شبکۀ تلویزیونی « طلوع»
درصد
فراوانی
میزان اعتماد به شبکه طلوع
10
40
خیلی کم
6
24
کم
21
85
تا حدودی
29
116
زیاد
28
113
خیلی زیاد
6
22
بدون پاسخ
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شمارۀ 14 تعداد 116 نفر یا 29% اعتماد زیاد به برنامه های سیاسی تلویزیون طلوع دارند و به همین منوال تعداد 113 نفر یا 28% اعتماد خیلی زیاد به برنامه های سیاسی این تلویزیون دارند و 85 نفر یا 21% اعتمادشان به برنامه های سیاسی تلویزیون طلوع متوسط بوده و 40 نفر یا 10% اعتمادشان خیلی کم بوده و 24 نفر یا 6% میزان اعتمادشان به این تلویزیون کم است. 22 نفر یا 6% درصد به این بخش از سوال 12 جواب نداده اند.
5 – میزان اعتماد دانشجویان دانشگاه هرات به مجموع تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی چه اندازه است؟
جدول شماره 15
جدول میزان اعتماد به صورت کلی به تلویزیون های خصوصی مورد بررسی
درصد
فراوانی
میزان اعتماد به تمام شبکه های مورد بررسی
4
16
خیلی کم
6
26
کم
30
120
تا حدودی
35
141
زیاد
5
18
خیلی زیاد
20
79
بدون پاسخ
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شماره 15 مشاهده می شود که 141 نفر یا 35 % پاسخگویان با انتخاب گزینه زیاد نشان داده اند که به تلویزیون های خصوصی مورد بررسی به صورت کلی اعتماد زیاد دارند. 120 نفر با 30 % اعتمادشان به تلویزیون های مورد بررسی متوسط است و 79 نفر یا 20 % پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند .
لازم به یاد آوری است که این جدول از ادغام کردن جدولهای میزان اعتماد پاسخگویان به تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی که به صورت جدا آمده است به دست آمده است و میزان اعتماد پاسخگویان را به صورت کلی به شبکه های مورد بررسی نشان می دهد.
6 – میزان سرمایۀ فرهنگی دانشجویان دانشگاه هرات چه اندازه است ؟
میزان سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه هرات در سوال 6 بخش اول پرسشنامه در بخش اول توسط میزان مطالعه آنان و و در بخش دوم با میزان علاقه مندی پاسخگویان به فیلم های سینمایی سنجیده شده است که با یکجا کردن هر دو بخش میزان سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه هرات به دست آمده است.

جدول شماره 16
توزیع فراوانی و نسبی میزان سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه هرات
درصد
فراوانی
میزان سرمایه فرهنگی
2
8
خیلی کم
17
70
کم
48
192
متوسط
26
103
زیاد
5
20
خیلی زیاد
2
7
بدون پاسخ
100
400
جمع کل

با توجه به داده های جدول شماره 16 مشاهده می شود که 192 نفر یا 48 % پاسخگویان گزینه متوسط را انتخاب کرده اند که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد علوم انسانی، فرهنگ سیاسی، توزیع فراوانی، رشته تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه درمورد میزان استفاده، افغانستان، توزیع فراوانی، توسعه سیاسی