منابع پایان نامه درمورد تحلیل های آماری، روابط بین الملل، کشورهای پیشرفته

دانلود پایان نامه ارشد

محاسبه شده و هم پوشانی آنها تست می شود. این رویه در هر دو روش جدول عمر و برآوردکننده حد محصول امکان پذیر است.
روش دوم محاسبه آماره های آزمون خاصی برای مقایسه دو یا چند تابع بقا می باشد. این آماره ها براساس برآوردهای حد محصول توابع بقا هستند، لذا در روش جدول عمر قابل استفاده نیستند.

4-6-1- مقایسه توابع بقا بر اساس نرخ ورود به صنعت
به منظور تجزیه و تحلیل بیشتر، مقایسه ای نیز بر مبنای نرخ ورود به صنعت انجام داده ایم. شرکت هایی که در طول دوره مطالعه در سال هایی وارد شدند که نرخ ورود به صنعت در آن سال ها بالاتر از میانگین نرخ ورود بوده را Density و شرکت هایی که در سال های با نرخ ورود کمتر از میانگین وارد شدند را Narrow نامگذاری کردیم.
4-6-1-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون
آماره های آزمون محاسبه شده در جدول 4-10 نشان داده شده است:

جدول 4-10- آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ ورود به صنعت
SN Org Des Test Statistic T-Stat DF Signif
—————————————————————–
1 0 1 Log-Rank (Savage) 11.3614 1 0.9993
1 0 1 Wilcoxon (Breslow) 9.7717 1 0.9982
1 0 1 Wilcoxon (Tarone-Ware) 10.6401 1 0.9989
1 0 1 Wilcoxon (Prentice) 10.7039 1 0.9989

مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

همانطور که در جدول 4-10 مشاهده می شود هر چهار آماره در سطح 5% معنی دار هستند و این نشان دهنده آن است که توابع بقای شرکت هایی که در سال های با نرخ ورود بالا وارد صنعت شده اند با شرکت هایی که در سال هایی که نرخ ورود به صنعت در آن پایین بوده است، متفاوت است.

4-6-1-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقا
الف) روش حد محصول

نمودار 4-3- مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت- روش حد محصول
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود توابع بقای دو گروه بعد از 5سال و نیم، با همدیگر همپوشانی نداشته و مسیر آن ها از هم جدا می شود. شرکت هایی که در سال های با نرخ ورود بالا وارد صنعت شده اند (Density)، نسبت به شرکت هایی که در سال های با نرخ ورود پایین، وارد صنعت شده اند (Narrow) بقای بیشتری پیدا کرده اند.

ب) روش جدول عمر

نمودار 4-4- مقایسه توابع بقا بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود توابع بقای دو گروه اول و دوم تازه واردها در هر دو نوع شرکت های Density و Narrow با همدیگر همپوشانی دارند و دارای بقای تقریباً 100% هستند و بعد از تقریباً 85 ماه (تقریبا 7 سال)، دیگر با همدیگر همپوشانی نداشته و مسیر آن ها از هم جدا می شود و شرکت هایی که در سال های با نرخ ورود بالا وارد صنعت شده اند (Density)، نسبت به شرکت هایی که در سال های با نرخ ورود پایین، وارد صنعت شده اند (Narrow) بقای بیشتری پیدا کرده اند. به عنوان مثال بعد از گذشت 205 ماه تقریباً 95% شرکت های Density در صنعت باقی مانده اند در حالیکه در همان ماه 75% شرکت های Narrow باقی مانده اند.

4-6-2- مقایسه توابع بقا بر اساس شدت سرمایه
به منظور مقایسه توابع بقا بر اساس شدت سرمایه نیز شرکت ها را به دو گروه شرکت های با شدت سرمایه بالا Upintenو شرکت های با شدت سرمایه پایین Downinten تقسیم کرده ایم. از این رو شرکت هایی که شدت سرمایه آن ها بزرگتر مساوی میانگین شدت سرمایه کل صنعت بوده Upinten و آن هایی که شدت سرمایه کمتری از میانگین شدت سرمایه کل داشته اند Downinten نامگذاری شده اند.

4-6-2-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون
آماره های محاسبه شده ی بر اساس شدت سرمایه در جدول 4-11 آمده است:

جدول 4-11- آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب شدت سرمایه

SN Org Des Test Statistic T-Stat DF Signif
—————————————————————–
1 0 1 Log-Rank (Savage) 10.2508 1 0.9986
1 0 1 Wilcoxon (Breslow) 9.8304 1 0.9983
1 0 1 Wilcoxon (Tarone-War 10.1348 1 0.9985
1 0 1 Wilcoxon (Prentice) 10.2589 1 0.9986

مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

هر چهار آماره در سطح 5% معنی دار هستندو این نشان دهنده آن است که بین شرکت های با شدت سرمایه بالا و شرکت های با شدت سرمایه پایین تفاوت معنی داری وجود دارد.

4-6-2-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقا
الف) روش حد محصول: نمودار توابع بقا بر حسب شدت سرمایه به صورت زیر می باشد:

نمودار 4-5- مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش حد محصول
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
نمودار فوق نیز تفاوت معنی دار بین شرکت های با سرمایه بالا و پایین را نشان می دهد. با توجه به نمودار تا پایان ماه240، 70 درصد از شرکت های با سرمایه پایین باقی مانده اند، درحالیکه شرکت های با شدت سرمایه بالا تا پایان دوره مطالعه زنده مانده اند. به همین دلیل نمودار تابع بقای مربوط به آن ها به صورت یک خط افقی در نمودار دیده می شود.

ب) روش جدول عمر:

نمودار 4-6- مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش جدول عمر
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
طبق نمودار فوق گروه اول و دوم از تازه واردهای هر دو نوع شرکت های با شدت سرمایه بالا و پایین با یکدیگر همپوشانی دارند و دارای بقای 100% می باشند اما بعد از آن که گروه سوم به بعد تازه واردها وارد صنعت می شوند، شرکت های با شدت سرمایه بالا بقای بیشتری نسبت به شرکت های با شدت سرمایه پایین دارند.

4-6-3- مقایسه توابع بقا بر اساس نرخ رشد صنعت
به منظور درک بیشتر تأثیر نرخ رشد صنعت، مقایسه توابع بقا بر اساس نرخ رشد صنعت نیز صورت گرفته است. بر این اساس این متغیر را نیز در فایل دستور نرم افزار TDA بصورت یک متغیر موهومی تعریف کردیم، بدین صورت که زمانی که نرخ رشد صنعت بالاتر از میانگین بوده را تحت عنوان HighGrowth و زمانی که نرخ رشد پایین تر از میانگین بود را با نام LowGrowth وارد نرم افزار کرده ایم.

4-6-3-1- روش اول: محاسبه آماره آزمون

جدول 4-12- آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ رشد صنعت

SN Org Des Test Statistic T-Stat DF Signif
————————————————————-
1 0 1Log-Rank (Savage) 0.3195 1 0.4281
1 0 1Wilcoxon (Breslow) 0.6722 1 0.5877
1 0 1Wilcoxon (Tarone-War 0.5101 1 0.5249
1 0 1Wilcoxon (Prentice) 0.4229 1 0.4845

مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

همانطور که ضرایب معنی داری برآورد شده در جدول فوق نشان می دهند، همه ضرایب در سطح خطای 5% بی معنی بوده و به عبارت دیگر می توان گفت بین توابع بقای شرکت ها زمانی که نرخ رشد صنعت بالاست با زمانی که نرخ رشد صنعت پایین است اختلاف معنی داری وجود ندارد.

4-6-3-2- روش دوم: ترسیم نمودار بقا
الف) روش حد محصول

نمودار 4-7- مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است توابع بقای دو گروه با یکدیگر همپوشانی داشته و این نشان می دهد بین توابع بقای شرکت ها زمانی که نرخ رشد صنعت بالاست با زمانی که نرخ رشد صنعت پایین است اختلاف معنی داری وجود ندارد.

ب) روش جدول عمر

نمودار 4-8- مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
همانطور که در نمودار 4-8 می توان دید بین دو گروه تفاوت چندانی وجود ندارد.

4-7- خلاصه فصل چهارم
در این فصل با استفاده از روش های تجزیه وتحلیل تاریخچه ای – رخدادی و با استفاده از نرم افزار TDA مجموعه داده های انتخاب شده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شد و فرضیه های پژوهشی مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل اکتشافی داده ها از هر دو روش ناپارامتریک برآورد کننده حد محصول معروف به کاپلان- مایر و جدول عمر استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل نیمه پارامتریک رگرسیون کوکس استفاده شد. به منظور تحلیل های بیشتر، مقایسه ای بین توابع بقا بر اساس نرخ ورود به صنعت، شدت سرمایه و نرخ رشد صنعت صورت گرفت.
طبق تجزیه و تحلیل انجام شده ، در فصل بعد به سوال ها و فرضیه های تحقیق پاسخ داده خواهد شد.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه
هدف از انجام هر تحقیق و پژوهشی، ارائه جواب به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیه های تحقیق می باشد تا بتوان در نهایت در خصوص موضوع تحقیق و مسئله ی پژوهشی به نتیجه گیری پرداخت. اصولاً تمامی مراحل تحقیق در جهت رسیدن به آگاهی برای نتیجه گیری صورت می گیرد. در فصل های گذشته این تحقیق موضوع صنایع برق و الکترونیک استان مازندران و بقاء مورد بررسی قرار گرفت. و با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری، فرضیه های پژوهشی بیان شده آزمون گردید. در این فصل نتایج تحقیق با توجه به داده ها و آزمون های آماری ارائه می گردد، سپس بحث و نتیجه گیری و در نهایت موارد پیشنهادی در دو بخش، تحت عناوین پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.

5-2- مروری برمساله، اهداف و سوال
یکی از بخش های مهم در کشور، بخش صنعت است که به دلیل ویژگی های ساختاری خود نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. توسعه صنایع نوین و مبتنی بر تکنولوژی برتر (Hi-tech) به دلیل به وجود آمدن فرصت های تازه برای کشورهای در حل توسعه به منظور بهبود جایگاه خود در عرصه اقتصاد جهانی همواره مورد توجه این قبیل کشور های بوده است.
نقش حیاتی صنعت الکترونیک به عنوان یک صنعت (Hi-tech) در کلیه ابعاد زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست. امروزه توجه خاصی به اهمیت حیاتی و استراتژیک صنعت الکترونیک می شود و توسعه صنعت و تکنولوژی الکترونیک و زیرگروه های آن نظیر ارتباطات و مخابرات، کامپیوتر، کنترل و اتوماسیون در صدر صنایع بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. صنعت الکترونیک علاوه بر اهمیت اقتصادی آن، اهمیت استراتژیک بسیار مهمی نیز دارد.چرا که امروزه زندگی اجتماعی و روابط بین الملل به شدت و ابسته به این صنعت و تکنولوژی می باشد و مسلماً کشوری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، آزمون فرضیه، ضریب همبستگی Next Entries منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، اندازه شرکت، مدل رگرسیون