منابع پایان نامه درمورد تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک، موانع توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

اجرای تجارت الکترونیک
(امیرخانی و متقی ثابت، 1389)

(

(

(
(

(
(

(کیاکجوری و همکاران، 1386)

(

(
(

(

(

(عزیزی و همکاران، 1384)

(
(
(

(
(

(
(

(

(صنایعی و همکاران، 1388)
(

(
(

(

(

(باباگلی و خانلرزاده، 1389)

(
(

(
(
(
(
(

تحقیق حاضر
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

روش تحقیق

4-1- مقدمه

با توجه به اهمیت روزافزون بکارگیری تجارت الکترونیک در صنعت کشور و بخصوص در صنایع کوچک و متوسط، در این تحقیق سعی شده است به شناسایی موانع استفاده از این مقوله در شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته شود. از سوی دیگر با اهمیت صنعت نساجی در کشور، این صنعت برای تحقیق انتخاب شده و با محدود نمودن چارچوب تحقیق به واحدهای صنعتی نساجی مستقر در استان یزد، این پژوهش به دنبال شناسایی موانع توسعه EC و یافتن راهکارهای عملی است. در این فصل به روش تحقیق، نحوه تنظیم پرسشنامه و جمع آوری داده ها و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.

4-2- نوع روش تحقیق

این پژوهش از لحاظ دسته بندی تحقیقات، برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات کیفی محسوب می شود که به روش پیمایش اجرا شده است. پیمایش عبارتست از جمع آوری اطلاعات با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف، پیشبینی یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت میپذیرد. پیمایش معمولا در مقیاس بسیار وسیع انجام می شود و نقطه مقابل تجربیات آزمایشگاهی است.
هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها به حل مسائل موجود پرداخته می شود، تحقیق از نوع کاربردی است. تحقیق حاضر از نظر پژوهش کاربردی و کمی است و از نظر روش جزء تحقیقات پیمایشی محسوب می شود.

4-3- جامعه و نمونه آماری
4-3-1- جامعه

اشاره به گروهی داردکه از یک خصوصیت مشترک برخوردارند که آنها را از دیگر گروهها متمایز می کند. جامعه به گروهی از افراد، رویدادها و پدیده های مورد بررسی پژوهشگر اشاره می کند که وی می خواهد آنرا مطالعه کند (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1389).

4-3-2-جامعه هدف

پژوهشگران همیشه کلیت یک جامعه را مطالعه نمی کنند، زیرا نمی توانند همه اعضاء جامعه را شناسایی کنند یا نمی توانند فهرست اسامی آنها را بدست آورند. بنابراین در عمل جامعه هدف را مطالعه می کنند. به عبارت دیگر جامعه هدف، فهرستی از همه اعضاء جامعه است که نمونه از آن استخراج شده است (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1389).
جامعه هدف این پژوهش با توجه به اینکه مورد کاوی خوشه نساجی استان یزد است، شامل افراد از واحدهای صنعتی نساجی (کوچک و متوسط) می باشد. سازمان صنایع کوچک و دفتر خوشه نساجی یزد آمار این واحدها را به شرح زیر می داند:
فعالان اصلی خوشه نساجی یزد تولید کنندگان واحدهای کوچک و متوسط می باشند که از نظر نوع تولید به 6 دسته تقسیم می شوند: پارچه رومبلی، روفرشی، پرده ای و سوسن، دستمال ابریشمی، پارچه پیراهنی و محصولات متفرقه (ترمه و لیلی و مجنون)

پراکندگی این واحدها را در سطح استان می توان به نحوه زیر طبقه بندی کرد:
1 منطقه گرد فرامرز و ابرند آباد 50 درصد
2 مناطق مریم آباد و محمود آباد و اکرم آباد 40 درصد
3 شهرک صنعتی و پراکنده در سطح استان 10 درصد

در مجموع در 700 واحد تولیدی، 25000 نفر اشتغال دارند و با وجود سطح بالای اشتغال کمترین سرانه سرمایه گذاری را در بین سایر بخشهای صنعتی به خود اختصاص داده است (شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، 1389)
در حال حاضر استان یزد کاملترین تنوع را در انواع رشته های نساجی در کشور دارد. استان یزد در تولید پارچه های پنبه ای و الیاف مصنوعی، ریسندگی نخ پنبه و پلی استر و فرش ماشینی و پارچه فاستونی رتبه دوم و در تولید پارچه رومبلی رتبه اول را در کشور داراست (شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، 1389)

4-3-3- عضو جامعه آماری

عضو جامعه آماری جزئی از کل جامعه آماری است. هر کدام از افراد از واحدهای خوشه نساجی یزد عضو این جامعه آماری هستند.

4-3-4- نمونه
نمونه زیرمجموعه ای از جامعه است. در برگیرنده برخی از اعضاء منتخب جامعه است. به عبارتی برخی و نه همه عناصر جامعه می توانند نمونه را تشکیل دهند. بنابر این یک نمونه، گروهی فرعی یا زیرمجموعه ای از جامعه است. با بررسی نمونه پژوهشگر می تواند قادر به استخراج نتایجی شود که قابل تعمیم به جامعه است.
گروه نمونه، مدیران واحدهای خوشه نساجی یزد هستند که طبق جدول کرجسی- مورگان جهت نمونه گیری از جامعه ای با 700 واحد تولیدی 248 نمونه لازم است.
از طرفی به علت محدودیتها در راستای تکمیل پرسشنامه ( عدم همکاری برخی واحدها در تکمیل پرسشنامه، وقت و هزینه زیاد) تکمیل این تعداد پرسشنامه میسر نبوده است.
از سوی دیگر راسکو قواعد زیر را برای تعیین حجم نمونه پیشنهاد می کند (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1389):
برای بیشتر بررسی ها حجم نمونه بزرگتر از 30 و کمتر از 50 مناسب است.
در جاهاییکه نمونه ها به نمونه های فرعی تقسیم می شوند حداقل حجم نمونه برای هر طبقه 30 می باشد.
در پژوهشهای چند متغیری حجم نمونه باید چند برابر (ترجیحا 10 برابر) و بزرگتر از تعداد متغیرها در پژوهش باشد.
طبق قانون دوم راسکو، بنا به تمرکز جغرافیایی واحدها در مناطق گرد فرامرز و ابرند آباد، مریم آبادو محمود آباد و اکرم آباد، شهرک صنعتی و پراکنده در سطح استان اگر 5 منطقه درنظر گرفته شود تعداد 150 نمونه کافیست . در این تحقیق 184 نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند.
لازم به توضیح است که در حد امکان نمونه گیری تصادفی بوده است. ولی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه واقعی، نمی توان به طور قطع نمونه گیری تصادفی انجام داد.

4-4- روش گرداوری داده ها:

در طی مراحل این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با خبرگان و همچنین از پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است.

روش کتابخانه ای:
به منظور تنظیم ادبیات و مبانی نظری پژوهش که در فصل دوم ارائه شده است و نیز به منظور کشف موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط، طرح سئوالات پرسشنامه و ارائه پرسشهای پژوهش، مطالعات نظری با استفاده از تحقیق کتابخانه ای و نیز جستجوی اینترنتی صورت گرفته است.

روش پیمایشی:
پس از تحقیق کتابخانه ای پرسشنامه ای تنظیم شده و از آن جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است.

4-5- شرح مراحل تحقیق

در این تحقیق نحوه انجام پژوهش به صورت زیر بوده است:
بررسی پیشینه موضوع
استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
جمع آوری نظرات خبرگان IT و صنعت در مورد این عوامل
استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی
تهیه مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در SME ایرانی
تهیه پرسشنامه
تکمیل پرسشنامه توسط صاحبان صنعت
ارزیابی نظرات مدیران صنعت و تجزیه و تحلیل داده ها
اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای مستقر در خوشه نساجی
ارائه مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای مستقر در خوشه نساجی یزد

شکل 4-1- مراحل انجام پروژه

4-5-1- بررسی پیشینه موضوع

جهت آشنایی بیشتر با موضوعات طرح شده در پژوهش، شامل مفاهیم تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک و متوسط، بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط و مزایا و محدودیتهای آن و جهت ورود به گام بعدی تحقیق، جزوات، مقالات، کتب، نشریات، سایتهای اینترنتی، پایان نامه ها و مطالب مرتبط با موضوع تحقیق، جستجو، تهیه، مطالعهو یادداشت برداری گردید.

4-5-2- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط

بر اساس بررسی روی پیشینه موضوع، موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط از منابع داخلی و خارجی استخراج شد.

4-5-3- جمع آوری نظرات خبرگان IT و صنعت در مورد این موانع

پس از استخراج موانع توسعه EC در SMEs از تحققات پیشین، این موانع طی انجام مصاحباتی با 3 نفر از خبرگان IT، عامل توسعه خوشه نساجی یزد، 4 نفر از مدیران واحدهای صنعتی کوچک مطرح شد و نظرات این خبرگان دریافت گردید.

4-5-4- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در SMEs ایرانی

با توجه به نظرات خبرگان، موانع توسعه تجارت الکترونیک در SMEs ایرانی اصلاح و تعدیل شد. این موارد شامل 16 مورد ذیل می باشد:
عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی با تجارت الکترونیک:
مطالعات نشان داده است که شرکتهای کوچک و متوسط، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکنند. اما این شرکتها بایست برای بقای بیش از چند سال خود در مقابل شرکتهای بزرگ، از طریق استفاده از فناوری های جدید مشکلات ناشی از اندازه خود را مرتفع سازند.
یکی از چالشهای اصلی جذب فناورهای جدید نظیر تجارت الکترونیک، اطلاعات در مورد این فناوریهاست. با وجود آنکه کسب اطلاعات در مورد این موضوع به سادگی امکانپذیر است، اما شرکتهای کوچک و متوسط غالبا فاقد منابع و تواناییهای لازم جهت کسب اطلاعات صحیح و با کفایت لازم هستند. بدین ترتیب عدم آشنایی درست مدیران صنایع کوچک به واسطه نیاز مبرم به حمایت آنها در پیاده سازی تجارت الکترونیک، از معضلات این امر به شمار می رود.

کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص
فقدان افراد متخصص در زمینه تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه و بخصوص ایران از مهمترین محدودیتهای بهره گیری بهینه از تجارت الکترونیک به شمار می رود. بسیاری از متخصصان فقط در زمینه بکارگیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و درصد ناچیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید در مقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در زمینه تجارت الکترونیک بپردازند (کیاکجوری و همکاران، 1386). شولتز نشان می دهد که بخش کلی از تغییرات در درآمد ملی ناشی از تغییر در سرمایه های فیزیکی جامعه است و سهم قابل توجهی از تغییرات GNP می تواند ناشی از سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی باشد و نقش سرمایه انسانی در تولید ملی را اساسی می داند. “بکر” اشاره می کند رشد درآمد ملی بیشتر ناشی از افزایش سرمایه انسانی است (کیاکجوری و همکاران، 1386).
فقدان کادر فنی یا ناکافی بودن مهارتها در موضوعات تجارت الکترونیکی یکی از چالشهای پیش روی کارآفرینان در عرصه تجارت جهانی است.

بالا بودن هزینه های اولیه تجارت الکترونیک:
هر شرکت برای ورود به عرصه تجارت الکترونیک باید استراتژی خود را مشخص کند و در این راستا تحلیل هزینه منفعت باید صورت گیرد. بسیاری از شرکتهای کوچک بدون توجه به این مقوله مهم، با ورود به تجارت الکترونیک با شکست مواجه شده اند.
هزینه های اولیه تجارت الکترونیک عبارتند از هزینه سخت افزارهای مورد نیاز نظیر کامپیوتر و هزینه راه اندازی سایت و هزینه طراحی های گرافیکی و …. این هزینه ها شاید برای شرکتهای بزرگ که از یک ساختار بزرگ مالی برخوردارند مشکل مهمی نباشد ولی برای شرکتهای کوچک می تواند یک معضل اساسی محسوب شود.

آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک:
همچنان که جهت استفاده از پدیده های سودمند، نیاز به اگاهی از کم و کیف آن پدیده هاست؛ استفاده از تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این ارتباط می توان گفت با توجه به آنکه این شرکتها هنوز تنها به شیوه سنتی بازاریابی و تجارت می نمایند، هنوز آگاهی کافی از مزایای این شیوه تجارت ندارند.

پیچیدگی تجارت الکترونیک برای اجرا:
پیچیدگی (Complexity) همواره نقشی عمده و پراهمیت در همهٔ زمینه‌های علمی و فنّی بر عهده داشته است. هرچند بشر از آغاز

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره حقوق بشر Next Entries منابع پایان نامه درمورد تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، کارتهای اعتباری