منابع پایان نامه درمورد تامین مالی، کارایی شرکت، سطح معنی داری، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

ارجحيتي ندارد. با توجه به اينكه آماره آزمون چاو(F) در سطح معناداري قرار نگرفت و روش تركيبي استفاده گرديد، ديگري نيازي به بررسي آزمون هاسمن براي انتخاب بين مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفي نيست.
جدول4-5 نتایج آزمون چاو
F-آماره
0.452354
سطح معنی داری
0.6365
نسبت درست نمایی لگاریتمی
0.913326
سطح معنی داری
0.6334
آماره والد
0.904708
سطح معنی داری
0.6361

4- آزمون ریشه واحد
یک فرایند تصادفی زمانی پایا می شود که میانگین و واریانس در طول زمان ثابت باشدمقدار کواریانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد. یکی از آزمون های ریشه واحد، روش فیلیپس برون است که در زیر نشان داده شده است. آزمون ریشه واحد به روش فیلیپس برون، برای سری زمانی انجام و نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است
جدول4-6 نتایج آزمون ریشه واحد به روش فیلیپس برون
آماره فیلیپس برون
مقادیر بحرانی
توضیحات

1 در صد
5در صد
10 درصد

519/2
682/2
731/3
827/3
در سطح مانا می باشد

همانطور که نشان داده شد در هرسه سطح 1 و 5و 10 درصد مقادیر بحرانی بالاتر از آماره فیلیپس برون است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هزینه سرمایه در سطح مانا می باشد
4-3-2) نتایج رگرسیون چندگانه
در این تحقیق برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. این مدل ها را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

در این تحقیق به بررسی رابطه تامین مالی از طریق بدهی(LEV) و افزایش کارایی شرکت ها (uit ) در شرکت های بورس اوراق بهادار پرداخته می شود
متغیر وابسته
LEV: بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل.
متغیرهای مستقل
Log uit: کارآفرینی که لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است که از معادله 2-1 تخمین زده می شود.
INVOPPit : فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری کل بدهی ها محاسبه می شود.
متغیر های کنترل :
TASSET it : دارایی های مشهود که از طریق نسبت کل دارایی های ثابت به دارایی های کل محاسبه می شود.
PROF it : رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود.
LIQD it : نقدینگی که از طریق حاصل جمع حجم معاملات دریافتی و حجم معاملات موجود منهای حجم معاملات قابل پرداخت محاسبه می شود.
SIZE it : اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود.
فرضیه های تحقیق بصورت زیر است:
بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
بین کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود
بررسی فرضیه اول:
بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
جدول 4-7بررسی فرضیه اول
متغیرها
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضرایب
انحراف از خطا
Tآماره
سطح معنی داری
آماره دوربین واتسون
عرض از مبدا
0.097393
0.084731
7.573
3749.156
1.906182
0.0074
2.084383
uit

-8.378
4849.850
-1.666728
0.0094

همانطور که مشاهده می شود آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد 2 است. بنابراین فرض عدم خود همبستگی رعایت شده است و نیازی به رفع آن نیست. میزان ضریب تعیین 097/0 بوده که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری و تبیین کنندگی متغیر مستقل(عدم کارایی شرکت ها) بر روی متغیر وابسته (تامین مالی از طریق بدهی ) می باشد. ضریب رگرسیون بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی منفی بوده که نشان دهنده رابطه منفی و معکوس بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی است. به عبارت دیگر هرچه میزان کارایی شرکت افزایش می یابد(عدم کارایی کاهش می یابد)، استقراض شرکت ها از بانک ها افزایش یابد همچنین ارتباط بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی در سطح خطای 05/0 معنی دار بوده اند(سطح معنی داری< 05/0). بنابراین فرضیه تحقیق تاییدمی شود مدل رگرسیون تحقیق بصورت زیر می باشد:
LEV_it=7.573-8.378 〖LOGu〗_it
بررسی فرضیه دوم:
بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-8 بررسی فرضیه دوم
متغیرها
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضرایب
انحراف از خطا
Tآماره
سطح معنی داری
آماره دوربین واتسون
عرض از مبدا
0.001219
-0.001451
5.5026
2836.848
0.188062
0.8509
2.076397
INVOPPit

1.9330
2484.551
0.675749
0.4996

همانطور که مشاهده می شود آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد 2 است. بنابراین فرض عدم خود همبستگی رعایت شده است و نیازی به رفع آن نیست. میزان ضریب تعیین 001/0 بوده که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری و تبیین کنندگی پایین متغیر مستقل(فرصت های سرمایه گذاری شرکت) بر روی متغیر وابسته (تامین مالی از طریق بدهی) می باشد. ضریب رگرسیون بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) مثبت بوده که نشان دهنده رابطه مثبت بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی از طریق بدهی است. همچنین ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) در سطح خطای 05/0 معنی دار نبوده است(سطح معنی داری> 05/0). بنابراین فرضیه تحقیق رد می شود. مدل رگرسیون تحقیق بصورت زیر می باشد:
LEV_it=5.502-1.933 INVOPP_it

بررسی فرضیه سوم:
بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد
جدول 4-9بررسی فرضیه سوم
متغیرها
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضرایب
انحراف از خطا
Tآماره
سطح معنی داری
آماره دوربین واتسون
عرض از مبدا
0.136402
0.024717
5.114
18419.78
-0.301584
0.7631
2.064085
LOGUit

-2.543
601.8559
-0.469463
0.0390

INVOPPit

1.263
2508.728
0.720390
0.0717

TASSET it

2.237
4055.709
0.689950
0.0907

PROF it

-2.713
498.1485
-0.404926
0.0158

LIQD it

-7.806
4206.230
-0.668669
0.0260

SIZE it

5.939
1719.756
0.330244
0.0414

همانطور که مشاهده می شود آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد 2 است. بنابراین فرض عدم خود همبستگی رعایت شده است و نیازی به رفع آن نیست. میزان ضریب تعیین 136/0 بوده که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری و تبیین کنندگی متغیر های مستقل بر روی متغیر وابسته (تامین مالی از طریق بدهی ) می باشد. ضریب رگرسیون بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی منفی بوده که نشان دهنده رابطه منفی و معکوس بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی است. به عبارت دیگر هرچه میزان کارایی شرکت افزایش می یابد(عدم کارایی کاهش می یابد)، استقراض شرکت ها از بانک ها افزایش یابد همچنین ارتباط بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی با توجه به متغیرهای کنترلی در سطح خطای 05/0 معنی دار بوده اند(سطح معنی داری< 05/0). بنابراین فرضیه تحقیق تاییدمی شود مدل رگرسیون تحقیق بصورت زیر می باشد:
〖lev〗_it=5.114-2.543 〖LOGu〗_it-1.263 〖INVOPP〗_it+2.237 〖TASSET〗_it-2.713 〖PROF〗_it-7.806 〖LIQ〗_it+5.939 〖SIZE〗_it
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد دارایی ها، منابع مالی، بهای تمام شده، دارایی ثابت مشهود Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تعهد سازمانی، سرمایه روانشناختی، زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری