منابع پایان نامه درمورد تامین مالی، منابع مالی، کارایی شرکت، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

هر سرمايه گذار كه از نتايج تحقيق جهت تصميم گيري مي تواند استفاده نمايد.

1-4) چارچوب نظری تحقیق
استفاده از مدل‌هاي علمي پيشرفته در بازارهاي مالي دنيا كه از انواع كالاها و محصولات برخوردار هستند، باعث پويايي، کارآفرینی و افزایش سودآوری خواهد شد. لذا طرح، بررسي، به‌كارگيري و پياده‌سازي چنين مدل‌هايي در جوامع در حال رشد عامل موثري در حركت بازار به سمت پويايي و سلامت مي‌باشد
این تحقیق بررسی ارتباط بین کارآفرینی( کارایی شرکت ها )و تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می پردازد. در اين تحقيق تامین مالی از طریق بدهی به عنوان متغیر وابسته و کارایی شرکت ها متغیر متغیر مستقل تحقیق است. همانطور که گفته شد افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند. فرصت های سرمایه گذاری شرکت ، دارایی های مشهود، رشد سوددهی و نقدینگی و اندازه شرکت متغیر های کنترلی تحقیق هستند.
1-5) فرضیه تحقیق
بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهیLEV) رابطه معنی داری وجود دارد
بین کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد
1-6) اهداف تحقيق
بررسی رابطه بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV ) بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی رابطه بین کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1-7) تعریف متغیرهای تحقیق
عدم کارایی مدیریتی(Log uit):
لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است. عدم کارایی شرکت های کارآفرین در این تحقیق همان عدم کارایی مدیریتی است که نشان دهنده این موضوع است افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند(Chowdhury etal,2013).
LEV :
بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل. (Chowdhury etal,2013).
INVOPPit :
فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری کل بدهی ها محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).
TASSET it :
دارایی های مشهود که از طریق نسبت کل دارایی های ثابت به دارایی های کل محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).
PROF it :
رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).
LIQD it :
نقدینگی که از طریق حاصل جمع حجم معاملات دریافتی و حجم معاملات موجود منهای حجم معاملات قابل پرداخت محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).

SIZE it :
اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).
1-8) قلمرو تحقیق
گستره این تحقیق در 3 قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قرار دارد:
قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق رابطه کارآفرینی (عدم کارایی شرکت ها) و تامین مالی از طریق بدهی می باشد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده از سال 1386 تا 1390 می باشد

فصل دوم: ادبیات تحقیق

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1بخش اول :تأمین مالی از طریق بدهی
2-1-1. مقدمه:
امروزه پیشرفت در هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. منابع این سرمایه گذاري ها از طریق سود انباشته، انتشار سهام، تسهیلات بانکی یا به وسیله ترکیبی از این منابع قابل تأمین است. مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي براي ادامه حیات و فعالیت هاي تولیدي خود و همچنین توسعه فعالیتها، به سرمایه هاي کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي براي تأمین سرمایه خود وابستگی شدیدي به بازارهاي مالی دارند. نقش این بازارها (مالی) در اختیار گذاشتن سرمایه هاي لازم براي مؤسسات و شرکت هاست. (ابزری و همکاران، 1386)
از این رو، یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادي به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تأمین مالی است . این نوع تصمیم گیري ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین، تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن است. در نتیجه، یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردي مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمان بندي مدت و ریسک سود آوري و انتخاب شیوه تأمین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادي از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریانهاي نقدي حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهاي مالی و انتشار سهام است . معمولا روش هاي تأمین مالی در دو گروه تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مطالعه میشود. امروزه مسأله تأمین مالی، یکی از مسائلی مهمی است که هر شرکتی به نحوي با آن روبه روست . تصمیم هاي تأمین مالی و سرمایه گذاري در شرکت ها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگري اتخاذ می شوند. در تصمیم هاي تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند. در تصمیم هاي سرمایه گذاري، شرکت از بعضی از مزایاي فعلی به امید تحصیل مزایاي بیشتر در آینده چشم پوشی می کند. سرمایه گذاري در ماشین آلات و تجهیزات میتواند مصداق آینده نگري در کسب سود و بازده سرمایه گذاري باشد. چرخه تولید و توسعه و پیشرفت شرکتهاي سهامی به وسیله منابع مالی مناسب به حرکت درمی آید . براي اجرا و تکمیل پروژه هاي صنعتی و اجرایی منابع مالی لازم است منابع سرمایه مناسب تهیه و تدارك دیده شود و همین امر باعث اهمیت مقوله روش تأمین مالی میشود . ازجمله مهمترین روش تأمین مالی در میان شرکتهاي سهامی فعال در بورس اوراق بهادار، وام هاي بلندمدت بانکی و انتشارسهام عادي است. با توجه به اینکه براي تأمین مالی شرکتها، هر دو منبع مذکور استفاده می شود و از طرفی، واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع اطلاعات اساسی در نماد تغییرات قیمت و بازده متجلی میشود، لذا منابعی که شرکت ها براي تأمین سرمایه استفاده میکنند، حائزاهمیت بسیار است . در این میان، با توجه به ادبیات موضوع، عوامل متعددي ممکن است برتأمین مالی شرکت ها تأثیر بگذارند؛ لذا با توجه منابع تأمین مالی، شرکت ها داراي بازده و ریسک متفاوتی در عرصه بازارهاي تأمین سرمایه هستند. بنابراین، تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثري در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. (شیخ و همکاران، 1392) مديران بايد تصميم بگيرند وجوه مورد نياز خود را چگونه تأمين كنند و منابع مالي در دسترس را چگونه مصرف كنند. (Shahid Ebrahim et al, 2014)
همانطور که یک شرکت برای مخارج خود طرح ریزی می کند،باید برای تامین مالی فعالیت های خود نیز تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی داشته باشد. منابع مالی بلند مدت به منابع مالی گفته می شود که سررسید آنها بیش از یک سال باشد. منابع مالی بلند مدت شامل وام های با سررسید بیش از یک سال، اوراق قرضه با سررسید بیش از یک سال، سهام ممتاز، سهام عادی و .. شرکت می باشد. یک شرکت باید در انتخاب ترکیب منابع مالی مانند بدهی های بلند مدت،استفاده از سهام ممتاز و سهام عادی که به منظور سرمایه گذاری های مالی به کار می روند عوامل متعددی را ارزیابی نماید و مناسب ترین روش را انتخاب کند. در انتخاب نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام طبق معمول مانند سایر تصمیمات مدیریت مالی اقدامی انتخاب می شود که ارزش سهام شرکت و اساسا ارزش شرکت را حداکثر می کند. (صفرنژاد، 1391)
2-1-2. تأمین مالی:
شركت ها در تصميمات تأمين مالي، با دو منبع تأمين مالي داخلي و تأمين مالي خارجي روبرو هستند. منابع تأمين مالي داخلي، شامل جريان هاي وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي، فروش دارايي ها و سود انباشته و منابع خارجي در برگيرنده وجوه تحصيل شده از طريق بازار مالي مانند، انتشار اوراق مشاركت، صدور سهام جديد و دريافت تسهيلات مالي از بانك هستند. مديران بايد تصميم بگيرند وجوه مورد نياز خود را چگونه تأمين كنند و منابع مالي در دسترس را چگونه مصرف كنند. (Shahid Ebrahim et al, 2014)
مدير مالي بايد هزينه ي تأمين مالي از منابع متعدد را مشخص و آثاري را كه اين منابع مالي بر بازده و ريسك عملياتي شركت دارند تعيين نمايد تا بتواند با حداقل كردن ريسك ساختار سرمايه و هزينهي موزون سرمايه، ثروت سهام داران را به حداكثر برساند . ريسك و بازد ه دو عامل مهم كليدي در انواع سرمايه گذاري ها مي باشند. منبع تأمين مالي (بدهي يا سهام) يكي از عواملي است كه ريسك و بازده را تعيين مي كند (کریم زاده و همکاران، 1392)
انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته ي منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم بندي میشود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاري، سود سهام پرداختنی و هزینه هاي پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته ي منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم میشود. پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است و از طریق آن پشتوانه ي عظیمی در اقتصاد هر کشور به دست میآید. منابع این سرمایه گذاري ها از طریق سود انباشته، فروش سهام جدید، تسهیلات بانکی یا به وسیله ي ترکیبی از این منابع قابل تأمین است. یکی از اهداف مهم مدیریت مالی حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. به این منظور، هدف مدیران مالی یافتن راه هاي تامین منابع مالی براي رسیدن به این هدف است. (ابرزی و همکاران، 1386)
2-1-3 تئوري سلسله ي مراتبی روشهاي تأمین مالی:
نظریه ي سلسله مراتبی الگوهاي تامین مالی براي اولین بار توسط مایرز به صورت زیر عنوان شده است:
1- شرکتها منابع تامین مالی داخلی را ترجیح میدهند.
2- یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیتهاي سرمایه گذاري انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب میشود.
3- برقراري سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوري و موقعیتهاي سرمایه گذاري، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدي ایجاد شده ي داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه هاي سرمایه اي است. اگر جریانات نقدي بیشتر از هزینه هاي سرمایه اي باشد، شرکت بدهی هاي خود را باز پرداخت میکند. اگر جریانات نقدي کمتر از هزینه هاي سرمایه اي باشد، شرکت از مانده ي حسابهاي بانکی خود استفاده میکند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت می ورزد.
4- در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی، شرکتها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار می دهند. بر این اساس شرکتها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادي براي تامین مالی استفاده می کنند. (Carbonara et al, 2014)
2-1-4روش های مرسوم تأمین مالی:
تأمین مالی در شرکت ها به دو صورت انجام می شود: 1) تأمین مالی از طریق بدهی و 2) تأمین مالی ازطری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تامین مالی، استقراض، کارآفرینی، موسسات مالی Next Entries منابع پایان نامه درمورد کیفیت سود، تامین مالی، نیروی کار، بهبود مستمر