منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، دارایی ها، کیفیت سود، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده شده است. سپس فرضیه پژوهش در قالب مدل معادلات همزمان و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله اي مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نوعی رابطه سهمی گون وجود دارد. (امیری و محمدی خورزوقی، 1391)
مرادزاده فرد و همکاران (1391) در پژوهش خود بیان کردند که هدف این تحقیق، ازمون رابطه بین کارایی سرمایه فکري و سوداوري شرکت ها می باشد. شواهد نشان می دهد که سرمایه فکري محاسبه شده، رابطه مثبت با سوداوري شرکت ها دارد. همچنین یافته هاي حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد هر یک از اجزاي سرمایه فکري نقش معناداري در تبیین سوداوري شرکت ها دارند. در حالت خاص، سرمایه ساختاري به عنوان بخش کلیدي سرمایه فکري، بیشترین تاثیر را بر سوداوري داشته است. سرمایه فیزیکی نیز داراي یک رابطه مثبت با هر چهار شاخص سوداوري انتخابی می باشد.نتایج تحقیق به درك نقش سرمایه فکري در خلق ارزش در شرکت ها کمک و محر كهاي خاص سرمایه فکري را که بر سوداوري تاثیر می گذارند، شناسایی کرده است. (مرادزاده فرد و همکاران، 1391)
نظری پور و همکاران (1391) در تحقیق خود بیان کردند که این تحقیق در تلاش است تا رابطه بین ساختار سرمایه با نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر صنعت سیمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این تحقیق، بدهی کوتاه مدت به دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی و حقوق صاحبان سهام به دارایی معيارهاي ساختار سرمایه و شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام، به عنوان معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی شامل در نظر گرفته شده است. جامعه و نمونه آماری این تحقیق شرکتهای فعال در صنعت سیمان (29 مورد) در دوره پنج ساله (84-88) می باشد. فرضیات این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. طبق نتایج تحقیق بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شرکتهای مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد. (نظری پور و همکاران، 1391)
اربابيان و صفري گرايلي در پژوهش خود نشان دادند؛ بين نسبت بدهي كوتاه مدت به دارايي و سودآوري شركت و همچنين بين نسبت كل بدهي به دارايي و سودآوري، رابطه مثبت وجود دارد، ولي بين نسبت بدهي بلندمدت به دارايي و سودآوري رابطه منفی وجود دارد (اربابیان و صفری گرایلی، 1388)
مرادي( 1386 )، در پژوهشی به بررسی رابطه بین اهرم مالی، جریان نقدي آزاد و اندازه شرکت با اقلام تعهدي اختیاري (مدیریت سود) پرداخت. نتایج این پژوهش بیانگر این است که بین اهرم مالی(بدهی) و هموارسازي سود رابطه معنی دار منفی وجود دارد و در شرکت هایی که جریان نقدي آزاد بالاتري دارند، بین اهرم مالی و هموارسازي سود رابطه معنی دار منفی بیشتري وجود دارد. (مرادی، 1386)
ابرزی و همکاران (1386) در تحقیق خود، روشهاي مختلف تأمین مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، و نوع ارتباط بین نحوه ي تأمین مالی شرکتها و ویژگی هاي اندازه ي شرکت، دارایی هاي ثابت و سودآوري، را بررسی کردند. نمونه ي آماري این پژوهش از بین شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شیوه ي مرحله اي و تصادفی ساده و از میان شش صنعت انتخاب گردیده است. براي چهار سوال اساسی این پژوهش، یازده فرضیه در نظر گرفته شده است. براي پردازش اطلاعات و داده ها از آزمون t و ضریب همبستگی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اساس یافته هاي این تحقیق، با وجود عدم تفاوت معنی دار بین استفاده از روشهاي مختلف تأمین مالی( سود انباشته، سهام و بدهی) بین شرکتهاي مورد مطالعه، بین نحوه ي تأمین مالی شرکتها و اندازه ي آنها یک ارتباط معنی دار وجود دارد. با گسترش اندازه ي شرکتها استفاده از سود انباشته و سهام براي تامین مالی افزایش می یابد. همچنین، با وجود ارتباط بین نحوه ي تأمین مالی شرکتها و میزان دارایی هاي ثابت آنها، بین نحوه ي تأمین مالی شرکتها و ظرفیت سودآوري آنها ارتباط معنی داري مشاهده نشده است. (ابرزی و همکاران، 1386)
پهلوان (1386) به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداري بین تغییرات حجم پول و تغییرات تولید ناخالص داخلی با تغییرات بازدهی بورس اوراق بهادار وجود ندارد . به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار تغییرات حجم پول و تغییرات تولید ناخالص داخلی نقشی در تعیین بازدهی ایفا نمی کنند ( پهلوان، 1386)
2-5-2. پیشینه خارجی :
براندر و بتيگنس با بررسی روش های تأمين مالي كارآفريني در آمريكا به اين نتيجه رسيدند كه تأمين مالي کارآفريني از طريق بانک (بدهي) کارآمدتر از تأمين مالي سرمايه پرمخاطره مي باشد (Li et al , 2014)
كمپلو به بررسي تأمين مالي SME ها از راه استقراض (بدهي) در آمريكا پرداخت. او زیاده روي در تأمين مالي SME ها در آمريکا از طريق بدهي (استقراض) را خطرناک توصيف کرد و اين افراط را سبب کاهش در فروش SME ها دانست. در حالی که ميانه روي و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش (Andreasen et al, 2013).
دريفيلد با پژوهشی در چهار كشور جنوب شرقي آسيا، مالزي، اندونزي، كره و تايلند دريافت كه ميانگين بازده انواع گزينه هاي تأمين مالي خارجي متقارن است و بازده بدهي هاي بلندمدت بيشتر از وام هاي كوتاه مدت است (Driffield et al, 2013)
سان (2013) در پژوهشی با عنوان رابطه بین اخبار تورم و بازار سهام، به این نتیجه رسید که طی سالهاي 2009 الی 2012 ، بازده سهام رابطه معنادار و منفی با شاخص قیمت تولید کننده داشت . او همچنین به این نتیجه رسید که بین بازده سهام و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معناداري وجود ندارد. در حالت کلی، او پی برد قیمت سهام به طور پیوسته همراه با تورم افزایش نمییابد و زمانی طول میکشد تا افزایش قیمت سهام متناسب با تورم شود. (Sun, 2013)
پارك و همکاران (2012) طی پژوهشی به بررسی اثر پیش بینی پذیري سود بر قراردادهاي بدهی بانکی پرداختند. آن ها با استفاده از یک نمونه شامل 8022 قرارداد وام بانکی شرکت هاي امریکایی، به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با پیش بینی پذیري سود بیشتر، شرایط وام مطلوب ترمانند نرخ بهره پایین تر، سررسید طولانی تر، شروط محدودکننده و وثیقه کمتري دارند. نتایج همچنین بیانگر آن است که ارتباط بین پیش بینی پذیري سود و هزینه وام بانکی، به میزان دسترسی به اطلاعات خصوصی درباره قرض گیرنده، رقابت بین بانک ها و سرمایه گذاران اوراق قرضه و اندازه شرکت بستگی دارد. (Park et al, 2012)
مینیس (2011) طی پژوهشی به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه تایید پذیري صورت هاي مالی، نرخ بهره بدهی را تحت تاثیر قرار می دهد. وي شرکت هاي خصوصی امریکایی که حسابرسی صورت هاي مالی براي آن ها اجباري نبود را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که شرکت هایی که صورت هاي مالی آن ها حسابرسی شده است، به طور قابل توجهی هزینه بدهی کمتري دارند؛ چرا که اعتباردهندگان براي تعیین نرخ بهره، ارزش بیشتري براي صورت هاي مالی حسابرسی شده قائل هستند. (Minnis, 2011)
کاستلو و ویتنبرگ (2011) طی پژوهشی با عنوان ” اثر کیفیت گزارشگري مالی بر قراردادهاي بدهی: شواهدي از گزارش هاي ضعف کنترل داخلی”، اثر کیفیت گزارشگري مالی بر انتخاب نوع شروط محدودکننده در قراردادهاي بدهی توسط اعتبار دهندگان را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که وقتی کنترل هاي داخلی شرکتی ضعف عمده اي دارد، اعتباردهندگان استفاده از شروط مبتنی بر نسبت هاي مالی را کاهش می دهند و بیشتر از گزینه هایی مانند وثیقه، بهره و ارزیابی عملکرد مبتنی بر رتبه بندي اعتبار مشتریان، استفاده می نمایند. (Castello & Wittenberg, 2011)
گش و مون( 2010 )، در پژوهشی به بررسی نوع رابطه بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود پرداختند. آنها با استفاده از کیفیت اقلام تعهدي به عنوان شاخصی براي کیفیت سود، نشان دادند که رابطه بین بدهی و کیفیت سود، نوعی رابطه سهمی گون است به گونه اي که با افزایش بدهی کیفیت سود ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. (Ghosh & Moon, 2010)
واسيليو و داسكالاكيس (2009) به بررسي تأثير ويژگي هاي سازماني بر ساختار سرمايه ي شركتها در يونان پرداختند. آنها ابتدا ويژگيهاي سازماني شركتها در يونان را تعريف كردند و سپس انواع ساختار سرمايه را معين نموده و نهايتاً نشان دادند كه ويژگيهاي سازماني تأثيري بر طرز تفكر و نگرش مديران مالي شركتها در زمان تصميم گيري در مورد شيوه ي تأمين مالي ندارد. (Vasiliou & Daskalakis, 2009)
باتاچاريا و گراهام (2009) رابطه بين ساختار مالكيت و عملكرد شركت ها در فنلاند را بررسي نمودند. آنها يك رويكرد سيستمي را براي بررسي رابطهي ساختار مالكيت و عملكرد شركت به كار بردند. نتايج آنها نشان داد كه استفادهي بيشتر سهام داران نهادي از حق رأي خود در تصميم هاي شركت، منجر به تأثير مثبت بر عملكرد شركت مي گردد. هم چنين به اين نتيجه رسيدند كه سهام داران انفرادي بر عملكرد شركت اثرگذار نمي باشند. (Bhattacharya & Graham, 2009)

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه
تحقیق از نظر لغوی به معنای بررسی و پیدا کردن حقیقت است ولی در تعریف اصطلاحی و از نظر علمی عبارتست از تلاش و انجام یک فعالیت منظم و هدفدار برای رسیدن به حقیقت و پاسخ به سؤال و دستیابی به دانش و آگاهی بیشتر در مورد یک پدیده و یا یک مسئله به منظور چاره جویی با استفاده از مراحل و روش علمی. در علوم اجتماعی روش های متفاوتی برای تحقیقات علمی وجود دارد (تحقیقات آزمایشی، تجربی، مشارکتی و …)، که هر محقق با توجه به موضوع مورد بررسی و شرایطی که در آن قرار دارد، یک یا چند شیوه را برای موضوع مورد مطالعه انتخاب می کند. در تحقیق حاضر که از نوع کاربردی می باشد، با توجه به شرایط و موضوع مورد بررسی از روش میدانی-توصیفی استفاده شده است.
3-2) روش تحقیق
هر پژوهش، فعّالیتی نظام مند است که طی آن، یا دانش گسترش می یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و یا در نهایت برای مسأله یا مشکل خاص راه حل جویی می شود با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می گردد لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از تحقیق دنبال می کند، آن ها را طبقه بندی می کنیم. این نوع طبقه بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می کند.(خاکی،1387). پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. کاربردی به این جهت که دانش جدیدی را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده یا فرآیندی که واقعیت دارد دنبال می کند. توصیفی از آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیند های جاری ، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متغیر ها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل می کند چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که تغییرات یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد .
در این تحقیق به بررسی رابطه تامین مالی از طریق بدهی(LEV) و افزایش کارایی شرکت
ها (uit ) در شرکت های بورس اوراق بهادار پرداخته می شود. مدل تحقیق بصورت زیر است:

معادله 1)

متغیر وابسته
LEV: بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل.
متغیر مستقل
Log uit: کارآفرینی که لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است که از معادله 2-1 تخمین زده می شود
: INVOPPit فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری کل بدهی ها محاسبه می شود
متغیرهای کنترل
TASSET it : دارایی های مشهود که از طریق نسبت کل دارایی های ثابت به دارایی های کل محاسبه می

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد استقراض، تامین مالی، بورس اوراق بهادار، انتشار سهام Next Entries منابع پایان نامه درمورد رگرسیون، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، سطح معنی داری