منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، درماندگی مالی، جریان های نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب ر وش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را بکار گیرد تا او را هر چه دقیق تر، آسانتر و سریع تر در دستیابی به پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.
در این فصل متدولوژی ( روش شناسی ) تحقیق بیان می شود. برای این کار ابتدا به تشریح مساله تحقیق و سپس فرضیه های تحقیق می پردازیم. در ادامه روش آزمون فرضیه ها، تعریف متغیر های تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و سایر موضوعات مرتبط، تشریح می شود.
3-2)موضوع تحقیق
یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری پرداخت و از به هدر رفتن منابع جلوگیری کرد، پیش بینی ورشکستگی است. به این ترتیب که اولا، با ارائه هشدارهای لازم، می توان شرکت ها را نسبت به وقوع ورشکستگی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه، سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابع شان را در فرصت ها و مکان های مناسب سرمایه گذاری کنند. به هر حال نشانه های پریشانی مالی خود را به سرعت نشان نمی دهند بلکه در میان حجم انبوهی از اطلاعات مالی و غیر مالی خود را مستقر می سازند. رمز موفقیت در این زمینه شناسایی به هنگام مشکلات مالی است. یعنی زمانی که صدمات ناشی از این مشکلات اساسی نبوده و شرکت در ورطه نابودی قرار نگرفته باشد. در اینجا است که مدل های پیش بینی ورشکستگی اهمیت خود را نشان می دهند. این مدل ها همانند زنگ خطری مشکلات نهفته در ساختار مالی را آشکار می کنند و امکان عکس العمل به موقع را برای مدیران، سرمایه گذاران و سایر افراد و مراجع ذینفع فراهم می آورند. درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی به همراه دارد که صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد یک کشور، وارد می کند.یکی از راههایی که می تواند به جلوگیری از درماندگی مالی کمک شایان توجهی کند، پیش بینی درماندگی مالی است. با توجه به مطالب مذکور، روش این تحقیق در راستای پاسخ به سوال زیر بنا نهاده شده است:
آیا مدل برنامه ریزی ژنتیک برای پیش بینی درماندگی مالی در مقایسه با الگوی جریان های نقدی اثربخش تر می باشد؟

3-3) طبقه بندی تحقیق بر اساس ماهیت و روش
تحقیق حاضر بر حسب روش از نوع علی-مقایسه ای (پس رویدادی ) می باشد. در تحقیقات علی (پس رویدادی )، هدف اصلی کشف علتها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده مورد نظر است، بنابراین پس از آنکه واقعه ای رخ داد، تحقیق درباره آن شروع می شود. در اینگونه تحقیقات محقق در متغیرها دخل و تصرفی نداشته، اساسا حضور ندارد و آنها را نمی شناسد، بلکه تحقیق علی را انجام می دهد تا این متغیر ها و عواملی را که باعث بروز وقعه شده است، شناسایی کند. (حافظ نیا، 1389 )
3-4) طبقه بندی بر مبنای هدف
تحقیق حاضر از منظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندیها، اصول و فنونی را که در تحقیقات بنیادی تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. این تاکید بیشتر به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود (سرمد و همکاران، 1388 ).

3-5) فرضیه های تحقیق
پس از تعقل درباره مساله تحقیق و مطالعات انجام شده در این زمینه جهت پاسخ به سوال مطرح شده در این تحقیق، فرضیه ی پژوهشی به شرح زیر تدوین گردید:
همانگونه که پیش از این در فصل دوم مشاهده کردیم مدل های هوش مصنوعی با دقت پیش بینی 88% دارای بهترین عملکرد کلی هستند پس از آن مدل های تئوریک و روش های آماری در رتبه های بعدی قرار می گیرند. علاوه بر این در ارزیابی قدرت پیش بینی نکته دیگری که دارای اهمیت فوق العاده ای است میزان خطای نوع اول (تعداد شرکت های ورشکسته ای که به عنوان شرکت های غیر ورشکسته طبقه بندی شده اند ) و خطای نوع دوم (تعداد شرکت های غیر ورشکسته ای که به عنوان شرکت های ورشکسته طبقه بندی شده اند. )هر مدل است. همانگونه که در نمودار (2-5) و (2-6) نشان داده شده است با توجه به قدرت پیش بینی بالای مدل برنامه ریزی ژنتیک این مدل دارای خطای نوع اول و دوم پایئنی می باشد. لذا با توجه به پیشینه تحقیقات فرضیات زیر تدوین می گردند:
فرضیه : میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از الگوی جریان های نقدی می باشد.

فرضیه ی پژوهشی، برای آزمون پذیر شدن خود به فرضیه آماری اصلی، تبدیل شده است. فرضیه های آماری این تحقیق عبارتند از:

:H0 میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از دقت الگوی جریان های نقدی نیست.
1H: میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از الگوی جریان های نقدی می باشد.

لازم به ذکر می باشد که برای آزمون این سه فرضیه، سطح معنی دار 5% در نظر گرفته شده است.

3-6) جامعه آماری
شرط لازم برای انجام هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس می باشد که در وضعیت کنونی ایران عموما اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله اطلاعاتی است که تا حدودی به راحتی در دسترس می باشد. برای انجام این تحقیق از داده های یک دوره زمانی 6 ساله برای دستیابی به اهداف مربوطه استفاده می شود. قلمرو زمانی این تحقیق سال های 1381 تا سال 1386 می باشد. لذا جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت هایی که طبق بخشنامه سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تابلوی غیر رسمی منتقل شدند، می باشد که دارای شرایط زیر باشند:
1-اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد. اطلاعات مورد نیاز شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد می باشد.
2-شرکت های مورد نظر طی سال های مورد بررسی سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
3-به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی و متفاوت بودن ارقام حسابداری آن ها با شرکت های تولیدی و بازرگانی، از جامعه آماری حذف می گردند.
علت منتهی شدن دوره تحقیق به سال 1386 بخشنامه شماره 5575/121 سال 1386 سازمان بورس اوراق بهادار می باشد، که سازمان بورس اوراق بهادار طی این بخشنامه 89 برخی از شرکت ها را عمدتا به دلیل زیان ده بودن به تابلوی غیر رسمی منتقل نمود، در این پژوهش به علت اینکه در ایران شرکت ها به طور رسمی اعلان ورشکستگی نمی کنند از شرکت های مزبور در بخشنامه سازمان بورس اوراق بهادار بعنوان درمانده مالی استفاده گردیده است.

3-7) نمونه آماری
در این پژوهش با توجه به شرایط شرکتهای تولیدی در کشور و اطلاعات قابل دسترس آنها، شرکتهایی که طبق بخشنامه ی سازمان بورس اوراق بهادار به تابلوی غیر رسمی منتقل شده اند و دارای عواملی نظیر زیان ده بودن متعدد و سرمایه در گردش منفی (دارای مازاد بدهی جاری به دارایی جاری)و جریان نقد عملیاتی منفی بوده اند، بعنوان شرکتهای درمانده مالی در نظر گرفته شده است. این عوامل بر اساس نشانه های مالی عدم تداوم فعالیت در استاندارد حسابرسی 570 ایران در نظر گرفته شده است. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق، شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره 1381تا 1386است.علت انتخاب این دوره بخشنامه سازمان بورس اوراق بهادار جهت انتقال شرکت های زیان ده به بازار غیر رسمی بوده است. بر اساس اطلاعات و آمارهای موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار،طی این دوره 89 شرکت طبق بخشنامه مذکور به بازار غیر رسمی متقل شده اند، که از بین این تعداد 41 شرکت اطلاعات مورد نیاز در دسترس بوده ومطابق معیارهای تعریف شده برای عدم تداوم فعالیت طبق استاندارد 570 حسابرسی که شامل زیان ده بوده،سرمایه در گردش منفی و منفی بودن جریان های نقدی عملیاتی بوده اند، بعنوان شرکت های درمانده مالی انتخاب شده اند و برای مطابقت با شرکت های درمانده مالی، 41 شرکت سالم نیز بر اساس اندازه(جمع کل داراییها) شرکت های درمانده در سال درماندگی مالی انتخاب شدند،که به این ترتیب نمونه تحت بررسی شامل 82شرکت است.کوچک بودن جامعه شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و توزیع ناهمگون آنها نسبت به نوع صنعت سبب شده که عملا امکان بررسی تاثیر صنعت بر ورشکستگی وجود نداشته باشد.در ادامه لازم به ذکر است که تعریف درماندگی مالی در این تحقیق بر اساس نشانه های مالی عدم تداوم فعالیت در استاندارد حسابرسی شماره 570 می باشد،که طبق آن شرکتی که دارای زیان دهی،سرمایه در گردش منفی و منفی بودن جریان های نقدی عملیاتی باشد تردید عمده ای نسبت به تداوم فعالیت آن وجود دارد.
3-8) نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات
جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق مشاهده میدانی که شامل استخراج اطلاعات از صورتهای مالی و قرار دادن این اطلاعات در مدل تعیین شده تحقیق می باشد، صورت گرفته است. برای این منظور از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از اطلاعات موجود در سامانه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت بورس و اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این تحقیق اطلاعات مربوط به صورت گردش وجوه نقد و ترازنامه و صورت سود و زیان از طریق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها گرد آوری شده است. صورتهای مالی از طریق لوح فشرده مربوط به اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و همچنین سامانه اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت با انتقال داده های مورد نیاز مدل ها همانگونه که در نگاره های (3-3) و معادله (3-1) به آنها اشاره شده است به صفحه گسترده اکسل و اعمال محاسبات لازم، نتایج حاصل از دو مدل را جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار spss منتقل شد.
3-9) نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
داده های اولیه برای محاسبات متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق جهت آزمون آماری فرضیه ها از منابع اطلاعاتی سازمان و شرکت بورس و اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید که اطلاعات مورد نیاز در وهله اول شامل جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی، مالیات، سرمایه گذاری، تامین مالی، جمع دارایی های جاری، جمع داراییهای آنی، جمع کل داراییها، جمع کل بدهی ها، مبلغ فروش، سود عملیاتی، سود ناخالص، و هزینه بهره مربوط به 3 سال قبل از وقوع درماندگی مالی شرکتهای نمونه بود از صورتهای مالی مربوط به شرکت ها استخراج گردید، سپس وارد نرم افزار Excel شد. و سپس بر اساس مدل های زیر متغیرهای مورد نیاز را از اطلاعات جمع آوری شده استخراج نموده و در مدل های مورد نظر قرار داده تا تعیین شود شرکت بررسی شده طبق مدل ها بعنوان شرکت درمانده مالی یا شرکت سالم طبقه بندی می گردد. جهت انجام اینکار ابتدا نمودار درختی مدل برنامه ریزی ژنتیک نگاره (3-4) را بصورت فرمول ریاضی معادله (3-1) تبدیل شده و سپس فرمول مذکور به اکسل منتقل شده و طبق آن داده ها محاسبه شده و با توجه به آستانه تعیین شده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، تامین مالی Next Entries منابع پایان نامه درمورد وجوه نقد، دارایی ها، ورشکستگی