منابع پایان نامه درمورد بهای تمام شده، مهندسی ارزش، حسابداری مدیریت، چرخه عمر

دانلود پایان نامه ارشد

هزینهیابی محصولات به علت محاسبه دقیقتر سربار، به درستی تعیین گردد (نمازی، 1384،ص128).

2-4-3-1-مراحل اجرای هزینهیابی بر مبنای فعالیت
1- شناسایی و تعریف فعالیتها و مخازن فعالیت
2- ردیابی مستقیم هزینهها به فعالیتها و موضوعات هزینه تا جایی که امکان دارد.
3- تخصیص هزینهها به مخازن فعالیت
4- محاسبه نرخهای فعالیت
5- تخصیص هزینه به موضوعات هزینه با استفاده از نرخها و مقیاسهای فعالیت
6- تهیه گزارشهای مدیریت(کپلن و نورتن،1998، ص64).

2-4-4- مدیریت برمبنای فعالیت (ABM)124
مدیریت برمبنای فعالیت، اطلاعات هزینهیابی برمبنای فعالیت راباهدف بهبود مدیریت فعالیتها به کار میبرد. مدیریت برمبنای فعالیت از بعد بهبود مستمر، پویاتراز مدل ایستای هزینهیابی برمبنای فعالیت است. اتحادیه بینالمللی بنگاههای تولیدی پیشرفته، مدیریت برمبنای فعالیت را فرآیندی تعریف کرده است که بر مدیریت فعالیتهابه عنوان مسیری برای بهبودارزش محصولات وخدمات ارائه شده به مشتریان وسودحاصل از این ارزش متمرکز میشود. این فرآیندشامل تحلیل محرک هزینه، تحلیل فعالیتها و اندازهگیری عملکرد است (سجادی، 1388، ص 94).
برای تیمهای ABM یک اشتباه است که به آن به عنوان یک برنامه بهبود یا تغییر توجه کنند. داده‌های ABM بطور ساده به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف مورد استفاده قرار میگیرند. اگر ABM به عنوان یک برنامه بهبود شرح داده شود، احتمال دارد برای مدیران و کارمندان به شکل یک مد یا طرحی ماهانه به حساب آید. اطلاعات ABM اقتصاد سازمانها و هزینه مصرف منابع آنها را نمایان میکند. صرف نظر از وجود اندازهگیریهای ABM، پول بطور مداوم در جریان منابع سازمانی مصرف میشود(کوینز125،2001،ص2).

2-4-5- مدیریت کیفیت جامع126 (TQM)
مدیریت کیفیت جامع یا (TQM) یک مفهوم مدیریتی است که بوسیله ادوارد دمینگ127وضع شده است. اویکی از اولین افرادی است که معتقعدبودکنترل کیفیت تنها به مهندسان وکارگران کارخانه محدود نمیشود. هرشخصی در کارخانه بایددر برابر کیفیت مسئولیت داشته باشدومشارکت مدیران ارشددر فراهم کردن بستر مناسب برای تولید کالا یا خدمت با کیفیت مطلوب، موضوعی ضروری است. بخشی از فلسفه کیفیت دمینگ این است که شرکتها باید دیگاه بهبود مستمر را برای کیفیت انتخاب کنند.(سجادی، 1388، ص 179)
یکی از قوانین مورد توجه TQM محدود کردن خطاها به یک عدد در هر یک میلیون واحد تولید است. مدیریت کیفیت جامع اغلب با توسعه، استقرار و نگهداری سیستمهای سازمانی که برای فرآیندهای مختلف تجاری مورد نیاز است همراه شده است. هدف اساسی از TQM تشویق عدهَ کثیری از کارمندان در بکارگیری روشهای آماری ساده شده است. کارمندانی که با یک مشکل مواجه میشوند آموزش میبینند تا تئوریهایی را تنطیم نمایند، دادهها را جمع و بررسی نمایند، تئوریهایشان را آزمایش کنند و سپس بر اساس یافتههایشان تئوریهای جدید را تنظیم کنند (حسنی،1391، ص7).

2-4-6-هزینه یابی برمبنای هدف (TC)128
سیستم هزینهیابی هدف، اگرچه در دهه 1960مطرح شد، اما به عنوان یک سیستم ژاپنی بیشتر دردهه 1990به دنیا معرفی گردید(نمازی، 1384،ص201). هزینهیابی هدف روشی بازارگرا برای مدیریت بهای تمام شدهی محصولات است که در ابتدای چرخه عمر محصول متمرکز بوده است. هزینهیابی هدف در شرایط رقابتی شدید، ابزاری مفید وکارآمدجهت دستیابی به اهداف سازمان است. اغلب، هزینهیابی هدف در شرکتهایی که دارای فرآیند تولیدگسسته، چرخه عمرمحصول نسبتا کوتاه ومدل تغییرات منظم هستند، رایج است. (سجادی،1388، ص 3-1)
هزینهیابی بر اساس هدف روشی برای هزینهیابی است که به وسیله شرکتها بکار میرود و به عنوان ابزار مدیریت هزینه برای کاهش هزینه کل یک کالا در طی دوران چرخه عمرش با کمک مهندسی تولید و تحقیق و طراحی تعریف شده است (حسنی،1391، ص8).
بیشتر تعاریف ارائه شده، توصیفکننده این موضوع است که هزینهیابی هدف فرآیندی قابل استفاده در یک بازار رقابتی برای حداقل کردن بهای تمام شده ودستیابی به سود مورد نظر در بنگاههای اقتصادی است (نمازی،1384، ص 201).
هزینهیابی هدف، فرآیندی سیستماتیک جهت برنامهریزی محصول جدید، تعیین قیمت فروش بازاروحاشیه سود محصولات جدید وکاهش کل بهای تمام شده محصول جدید در طول چرخه عمر محصول جدید میباشد که بوسیله ارزیابی تمام ایدهها برای کاهش هزینههای برنامهریزی، تحقیق وبهبود فرآیند صورت میگیرد (اکس وهمکاران129، 2008، ص93).

2-4-6-1- مراحل سیستم هزینهیابی هدف:
1. شناسایی نیازها وخواستههای بازار
2. تعیین سود هدف
3. ایجاد توازن میان خواستهها ونیازهای بازاروهزینه هدف
4. بررسی گزینههای طراحی محصول وفرآیند؛ که دراین مرحله ورودیهای زیر دریافت میشود:
• برآورد هزینهها
• تجزیه وتحلیل ساخت
• هزینهیابی هدف تامینکننده
• مهندسی ارزش
5. تولیدکالا پس از انتخاب طرح وفرآیندمناسب درمرحله چهارم
6. کاهش دورهای هزینهها. (سجادی،1388،ص10).

2-4-7- مهندسی ارزش130
مهندسی ارزش روشی است سیستماتیک که درآن تمام جنبههای تحقیق وتوسعه، طراحی محصول، تولید، بازاریابی، توزیع وخدمت به مشتریان با هدف کاهش هزینهها وجلب رضایت مشتریان، موردارزیابی قرار میگیرد (نمازی،1388،ص203). مفهوم ساده مهندسی ارزش (یا تجزیه وتحلیل ارزش) کاهش بهای تمام شدهی هدف است. مهندسی ارزش فرآیندی است که درآن هریک از اجزای محصول برای تعیین چگونگی کاهش بهای تمام شده، به دقت بررسی میشود، درحالی که کارکردکلی، کیفیت و عملکرد محصول تغییری نمیکند (سجادی، 1388، ص20).

2-4-8- تئوری محدودیتها(TOC)131
مدیران همیشه برای رسیدن به اهداف سازمان با مشکلات و محدودیتهایی ازقبیل محدودیت منابع تولیدی، محدودیتهای بازارمانندتقاضا، رقابت ونیازمشتریان روبه روهستند. زمانی میتوان مدیری را موفق نامیدکه بتواندباتوجه به وجود این محدودیتها، بیشترین استفاده ازمنابع راداشته باشد وسودآوری بنگاه اقتصادی خودرا افزایش دهد (سجادی، 1384، ص 239).
در سال 1985 گلدرات132کتاب “هدف” که داستانی در مورد تولید بود را منتشر نمود. گلدرات یک رشته 9تایی از قوانین را منتشر نمود که قوانین تولید بهینه او را خلاصه مینمود وتاکیدات گلدرات بر گلوگاهها133 نهایتاً او را به تدوین نظریهاش در حل مسائل درون یک فرآیندساختاریافتهکهآنراتئوریمحدودیت نامید هدایت نمود(حسنی،1391).
گلدرات وکوکس(1984) درکتاب خود(هدف) 5گام زیررابرای TOCعنوان کردند:
1- شناخت محدودیتهای سیستم.
2- بهرهبرداری از محدودیتهای سیستم.
3- تسریاثرتصمیمگیری به سایر منابع فاقد محدودیت.
4- رفع محدودیتهای سیستم.
5- اگر محدودیت در مرحله 4 برداشته شد، به مرحله 1 برگردید، اما اجازه سکون به واسطه ایجاد فشارهای اولیه به سیستم را ندهید (فرآیندبهبودمستمر) (سجادی، 1384، ص245).

2-4-9-ششسیگما
شش سیگما را میتوان به عنوان یک متدولوژی ویژه برای توسعه و بکارگیری رشد کیفی در فرآیند‌های (بحرانی) حیاتی سازمان از طریق سنجش دقیق و تشخیص تفاوت با ویژگیهای مورد نظر مشتری و تنظیم (اصلاح) آنها و یا ایجاد تمامی فرآیندهای جدید برای نگهداری تفاوتها در سطحی قابل قبول تعریف کرد. بطور خاص 6 سیگما تمرکز یک سازمان بر موارد زیرراجستجومینماید:
1- تعریف نیازمندیهای مشتری برکاربر
2- هم راستا کردن فرآیندها در برآورده ساختن آن نیازها
3- بکارگیری واحد متریک برای کمینه کردن اختلافات در فرآیندها
4- فرآیندهای توسعهای سریع و دائمی
ششسیگما سطحی از تولید کیفی است که عموماً بعنوان متوسط محدودیتهای بالا و پایین ویژگیهای مورد نظر مشتری برای یک محصول یا عملیات تعریف شده است(حسنی،1391).

2-4-10- هزینهیابی کیفیت(COQ)134
برمبنای تئوریهای اقتصادی، دربلندمدت هیچ بنگاه اقتصادی دریک بازاررقابتی قادربه کسب سودمازادوبازده اضافی نسبت به سایررقیبان نیست. زیرا،شرایط رقابتی وظرفیت وجودسودوبازده اضافی مزبور باعث میشود شرکتها دربلندمدت تنها به بازدهی طبیعی دست یابند.بنابراین توسعه وگسترش مزیت‌های رقابتی شرکتها درافزایش کیفیت کالا وخدمات خلاصه میشود.
تحقیقاتبسیاریتوسطدانشمندانیهمچونجوران135(1951)، فیگن بام136(1967)، گروسبی137(1984) در زمینه شناسایی هزینههای کیفیت وارائه مدل صورت گرفته است.حاصل تحقیقات داهلگارد138(1994) مدلی جدیدبرای برآوردهزینههای کیفیت کل واستفاده ازآن درمدیریت کیفیت راهبردی بود(سجادی، 1384، ص201).

2-4-11- برنامهریزی منابع شرکت 139(ERP)
بر طبق گفته ون وکومار140سیستم برنامهریزی منابع شرکت ERP متعهد میشود تا فرآیند تجاری را درون شرکت و هم نواحی وظیفهای در سازمان یکپارچه نماید .
سیستمهای اولیه ERP عمدتاً شامل نرمافزارهای کنترل موجودی، بکارگیری موارد مورد نیاز و مدل برنامهریزی تولید بودند.تکامل پیوسته سیستمهای ERP بعداً در طیف کاملی از فرآیندهای تجاری از قبیل فروش، بازاریابی، خرید، انبارداری، حسابداری و برنامهریزی نیروی انسانی، در گسترۀ دادههای اطلاعاتی منسجم شرکت خلاصه شده است آخرین نسل از سیستم هایERP، از طریق تبدیل فرآیندهای درون سازمانی نظیر مدیریت روابط مشتری و فروشنده به خارج از مرزهای انسانی گسترش یافتند(حسني، 1391، ص7).
2-4-12-حسابداری مدیریت ریسک
حسابداری مدیریت ریسک141 با ایجاد، انتشار و استفاده از اطلاعت حسابداری مرتبط باریسک در ارتباط است و مدیران درون سازمان راقادر میسازد تا قضاوت کنند و وضعیت ریسک یک سازمان را بر طبق اهداف آن شکل دهند.به عنوان بخش و تابعی از سیستم حسابداری مدیریت، حسابداری مدیریت ریسک دو هدف اصلی را دنبال می کند:
– تسهیل تصمیم گیری
– تأثیری بر تصمیم گیری یا مباشرت (حسنی،1391)

2-4-13- ارزش افزودۀ اقتصادی142(EVA)
ارزش افزودۀ اقتصادی یک معیار سنجش جدید عملکرد است که مدعی است محرکهای مدیریت برای سهامداران را بهتر تنظیم مینماید.ارزش افزوده اقتصادیمیتواند به عنوان سود خالص عملیات بعد از مالیاتها143(NOPAT) هزینه پولی سرمایه را کاهش دهد(نمازی،1384، ص209).
(EVA) مشابه با سود اضافی(RI) 144 است،اگرچه بر اساس بعضی از تعاریف ممکن است تفاوتهای کمی بین (EVA) و (RI) وجود داشته باشد. از سوی دیگر واژهای قدیمی برای ارزش افزوده اقتصادی “جریان موجودی نقدی مازاد” میباشد. در تمامی سه مورد، هزینه پولی سرمایه به مقدار پولی که به هزینه متناسب (در صد هزینه سرمایه)ارجحیتدارداشارهمیکند. EVAیک نام تجاری ثبت شده بوسیلۀ توسعهدهندگان آن استرن استوارت و شرکاء145میباشد(حسنی، 1391).

2-6- تعريف عملكرد سازماني
نقش سازمان‌ها در دستيابي به هدف‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي آنچنان برجسته است كه سازمان‌هاي هر جامعه را گردونه‌هاي تحقق اهداف آن مي‌دانند. واقعيت اين است كه سازمان‌ها به چند دليل از اركان ضروري زندگي انسان‌ها محسوب مي‌شوند. آنها به جامعه خدمت مي‌كنند، ما را قادر مي‌سازند تا كار‌هايي را انجام دهيم كه بدون وجود آنها بر‌نمي‌آمديم، جرياني از دانش و آگاهي ارائه مي‌كنند كه مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه فردي و رشد و سعادت بشر گردد. با در نظر گرفتن اين اهميت و نقش و تاثير‌هاي گوناگوني كه سازمان‌ها دارند، امروزه توجه فزاينده‌اي به ابعاد مختلف آنها از جمله فرآيند‌ها، سيستم‌ها و بويژه آنچه كه سازمان‌ها بدان دست مي‌يابد (عملكرد) مي‌شود. بنابراين، همواره در اكثر سازمان‌هاي جهان مديران و رهبران سازماني در پي ارتقا و بهبود عملكرد سازمان‌هاي خويش مي‌باشند. عملكرد سازمان تركيب گسترده‌اي هم از دريافتي‌هاي غير‌ مملوس، همچون افزايش دانش سازماني و هم دريافتي‌هاي عيني و ملموس، همچون نتايج اقتصادي و مالي است. مدل‌هاي گوناگوني تلاش كرده‌اند عملكرد سازماني را معرفي و ارزيابي كنند. بررسي اين الگو‌ها نشان از آن دارد كه اولاً عملكرد سازماني بايد اندازه‌گيري و سنجش شود. ثانياً تغييرات عملكرد سازمان بايد در تمامي سطوح سازمان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، ارزیابی عملکرد، مدیران عالی، حسابداری صنعتی Next Entries منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، حسابداری مدیریت، توانمندسازی، اطلاعات حسابداری