منابع پایان نامه درمورد بحران مالی، مصرف کننده، اقتصاد گردشگری، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

صادرات و واردات اثری دائمی است زیرا بحران ارزی از سه طریق بر روی حجم مبادلات اثر میگزارد.
اثر درآمدی: زمانی که بحران همراه با شوک اضافی باشد این اثر بوجود میآید. درصورتی که تقاضای داخلی محصولات کاهش یابد، درآمد فروشندگان کاهش مییابد. بنابراین هم واردات و هم صادرات کاهش می یابد.
اثر جانشینی: مثل اثر درآمدی درصورتی که بحران همراه شوک اضافی باشد وجود خواهد داشت. با کاهش قیمت کالاهای داخلی، مصرف کننده شروع به بیشتر جانشین کردن کالاهای داخلی و کاهش مصرف کالاهای خارجی میکند؛ بنابراین صادرات و واردات کاهش می یابد.
اثر ثروت: مصرف کننده در زمان کسر مالی و شوک بزرگ، نسبت به از دست دادن ثروتشان حساس هستند و این باعث کاهش در تقاضا برای کالای خرجی و کاهش واردات میشود. همچین در این زمان تقاضا برای کالاهای داخلی نیز کاهش می یابد.
بحران پولی معمولا زمانی که دولت نرخ ثابت ارز را به صورت غیر منتظره آزاد کند رخ میدهد. بحران مکزیک مثال مناسبی از بحران پولی است. در بین اثرات بحران پولی اثر ثروت ماندگاری بیشتری دارد.

2-5-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل:
2-5-1- فاکتورهای اقتصادی گردشگری تحت تاثیر بحران (جهان):
.بررسی فاکتورهای اقتصادی گردشگری قبل، بعد و در طی بحران مالی به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است. این جدول نشان میدهد که صادرات ناشی از گردشگری بر اثر بحران مالی حدود 70 میلیون کاهش داشته و با وجود نرخ رشدی که در سال 2010 وجود داشت هنوز حجم صادرات به سال قبل از بحران نرسیده است. فاکتور مهم دیگر سهم صنعت گردشگری از تولید ناخالص ملی است که بر اثر بحران از 1936 به 1868 رسید. سرمایه گذاری پس از بحران 2008 با نرخ رشد بسیار ناچیزی همراه بوده به گونه ای که حتی تا سال 2013 به مقدار سال قبل از بحران نرسیده است؛ به دنبال عدم سرمایه گذاری کافی اشتغال در این صنعت نیز که وابسته به سرمایه گذاری بیشتر در این صنعت است نرخ رشد اندکی دارد و در سال 2013 به میزان اشتغال قبل از بحران میرسد.

جدول (2-1): روند شاخصهای اقتصادی گردشگری (قبل، بعد و در طی بحران مالی).
جهان
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2023
1.صادرات ناشی از گردشگری
1122
1141
1071
1133
1187
1243
1282
1935
2.مخارج داخلی(از جمله مخارج دولتی
246
2896
2761
2836
2914
2996
3091
4831
3.مصارف داخلی گردشگری(=1+2)
4068
4037
3832
3968
4101
4239
4373
6766
4.خرید توسط گردشگران(شامل واردات کالاها)
2082
2101
164
2040
2109
2183
2252
3517
5.سهم مستقیم سفر و گردشگری از GDP(=3+4)
1986
1936
1868
1928
1992
2057
2120
3249
اثرات دیگر(مستقیم و اعمال شده)
1799
1804
1718
1776
1837
1902
1964
3073
7.سرمایه گذاری
758
803
726
723
747
765
797
1341
8.واردات کالا برای مصارف مستقیم
253
268
239
265
279
284
292
425
9.سهم گردشگری در اشتغالزایی(هزار نفر)
274312
264190
256076
253000
257348
261394
265754
337819
منبع:WTTC,Travel & Tourism Economic Impact, World, 2013

اثری که بحران مالی بر روی اقتصاد گردشگری دارد در دورهی بین سالهای 2008 و 2009 پر رنگتر است. عملکرد کلی به عنوان یک هدف T&T33 (گردشگری و سفر) با تخفیفی که از تقاضا (از ورود گردشگران بین المللی محاسبه میشود) بدست میآید و تغییرات در گردشگری بین المللی یک شاخص برای رفاه بخشهای کل اقتصاد برای کشورهای پذیرندهی گردشگر محسوب میشود. گردشگری بین الملل طی سالهای 2008-2009 حدود 8% کاهش داشت است. به صورت منطقه ای این کاهش برای حجم گردشگر ورودی به آسیا 6%، اروپا10%، خاورمیانه18% که بیشترین آسیب را طی سال 2009 داشت، آمریکا5% میباشد و تنها افریقا افزایش 3% در گردشگر ورودی داشت (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، 2009). با شروع بحران مالی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل پیشبینی کرد که گردشگری جهانی در سال 2009 بین 4-6% کاهش یابد اما نرخ کاهش خصوصا در نیمه دوم سال 2009 بیشتر از این میزان بود (سانگ و لین34،2010).
بیشترین کشورهای مقصد (کشورهای عمدهی پذیرندهی گردشگر) در جریان بحران با آسیب مواجه شدند اما برخی این کاهش گردشگر را به درستی مدیریت کردند و بر خلاف انقباض در بازار مسافرتهای بین المللی، در این زمینه از رشد هم برخوردار بودند. مقاصد برنده (مثل: مالزی، تایوان و اندونزی) با توجه به فعالیتهای چین با کشورهای دور دست، افزایش در تقاضا را تجربه کردند. دیگر کشورها (مثل: ترکیه، بلغارستان و کشورهای شمال قارهی آفریقا) از طریق جذب مسافران کشورهای بحران زدهی غربی اروپا که نسبت به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری داشتند، از بحران بهره بردند.
اقتصادهای بازنده در جذب گردشگر داخلی و گردشگر بین المللی، برای نشان دادن مرکز بحران در نظر گرفته شدهاند، همانطور که در نمودار (2-7) نشان داده شده است، اکثر آنها کشورهای مقصد اروپایی و آمریکای شمالی بودند که مسافران تعطیلات آخر هفته و گردشگران از فواصل دور را از دست داده بودند. مهمترین آنها (فرانسه و اسپانیا کشورهایی که بیشترین بازدید کننده را از سراسر دنیا داشتند) ورود گردشگران به کشورشان شدیدا کاهش یافته بود به طوری که درآمد به ازای هر گردشگرشان کمتر شده و شاهد فشار قیمت شدند. در نیمه ی دوم سال 2009 و نیمه اول سال 2010 این روند بهبود پیدا کرد، اما آنچه دیده می شود اثرات بلند مدت باقی مانده از بحران بر روی سطح قیمتها در این اقتصادها است (مجمع جهانی اقتصاد35،2011).

نمودار شماره (2-7) : اثر بحران مالی 2008-2009 بر روی مقاصد بزرگ گردشگری
منبع: UNWTO , 2010.
نمودار (2-7) برندگان و بازندگان بحران مالی را در حوزه گردشگری بر مبنای دو معیار، درصد تغییر در درآمد حاصل از گردشگری و تغییر در تعداد گردشگر ورودی نشان میدهد. چنانچه ملاحضه میشود محور افقی درصد تغییر در درآمد حاصل از گردشگری بین الملل را از 25- تا 40 درصد و در محور عمودی نرخ تغییر در تعداد گردشگر ورودی را از 25- تا 20 درصد نشان داده شده است. به این ترتیب این نمودار چهار ربع متفاوت تشکیل شده است. نقطه مرکزی نمودار با مختصات (0 , 0) بیانگر اقتصادی است که تغییری در تعداد گردشگر ورودی و درآمد حاصل از گردشگری نداشته است.
کشورهای نظیر مالزی و ترکیه که در ربع اول قرار دارند، برندگان حوزه گردشگری در طول بحران هستند زیرا نه تنها تعداد گردشگر ورودی به این کشورها افزایش یافته است بلکه میزان درآمدهای حاصل از گردشگری بین المللی آنها نیز افزایش یافته است. به عنوان مثال ترکیه نه فقط با رشد گردشگر ورودی در حدود 15 درصد مواجه بوده است بلکه رشد درآمدی حاصل از گردشگری بین الملل این کشور بیش از دو برابر این نرخ و در حدود 35 درصد است. یعنی ترکیه توانسته است نسبت به قبل از بحران درآمد بیشتر از محل گردشگری بین الملل کسب نماید.
ربع دوم نشان دهندهی کشورهای است که رشد تعداد گردشگر ورودی داشته باشد اما درآمد حاصل از گردشگری بین الملل آنها افت داشته باشد. که البته هیج کشوری در این ربع قرار نمیگیرد.
در ربع سوم، هم نرخ رشد گردشگر ورودی و هم میزان درآمد حاصل از آن منفی است. در این قسمت اقتصادهای صنعتی و مقاصد بزرگ گردشگری نظیر فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، یونان و چین قرار گرفتهاند. در بین کشورهای این قسمت برخی آسیب بیشتری دیدهاند به عنوان مثال ایرلند که بشدت آسیب دیده است و با افت 15 درصدی در تعداد گردشگر ورودی و کاهش حدود 20 درصدی درآمد حاصل از گردشگری مواجه شده است.
در ربع چهارم، اقتصادهایی وجود دارد که اگر چه تعداد گردشگر ورودی به آنها کاسته شده اما با رشد درآمد حاصل از گردشگری مواجه بودهاند. به عنوان مثال هند، استرالیا و هنگ کنگ علیرغم کاهش تقریبا 5 درصدی در تعداد گردشگر ورودی با رشد در حدود 20 درصد در درآمد حاصل از گردشگری مواجه بودهاند، یعنی خدمات گردشگری را با قیمتهای بیشتری ارائه کرده است.
کشورهایی که با تغییر الگوی تقاضا، خود را دیر انطباق دادند (ویتنام) و روی تداوم رشد بازار کشورهای غرب اروپا و آمریکای شمالی برنامه ریزی کرده بودند، در جریان بحران بازنده شدند. بعضی کشورها در طول بحران، با رشد ورود گردشگر مواجه بودند که این مساله حاصل از برخی پیشامدها بود. به عنوان مثال تایوان حجم زیادی از مسافران چینی را پس از جولای 2008 و از سرگیری پروازهای یک سره جذب کرد. بلغارستان هم بخشی از این رشد را مدیون بحران بود، زیرا گردشگرانی که بودجهی محدودی داشتند (خصوصا از غرب اروپا ) به عنوان یک جانشین ارزان اروپایی برای سفر به سواحل آفتابی بلغارستان را انتخاب میکردند. پیش از 75% مسافران ورودی به بلغارستان در سال 2009 گردشگران کشورهای همسایه بودند که به علت نرخ برابری پایین پول بلغارستان، سفرهای یک روزه به این کشور داشتند.
برندگان بحران سعی در افزایش جذب گردشگر و بالا بردن درآمد حاصل از آن داشتند تا یک چشم انداز بلند مدت مطلوب T&T از خود نشان دهند. ترکیه این بحران را تبدیل به یک فرصت جذب گردشگر کرد. آنها برای خدمات سواحل آفتابی خود قیمتهای مناسبتری نسبت به رقبای خود از جمله ایتالیا، اسپانیا و یونان ارائه کردند. ضمن اینکه بازاریابی خود را بر روی قسمتهای مختلفی مثل ورزشهای زمستانی، تجربههای فرهنگی، گردشگری سلامت و دریایی متمرکز کردند.
به عنوان یک نمونه دیگر از برندگان T&T در طول بحران، مالزی از محصولات متنوع میوههای خود برای ترویج گردشگری در طول بحران استفاده کرد. آنها همچنین بازاریابی خود را علاوه بر کشورهای راه دور، بر کشورهای منطقه نیز متمرکز کردند و سعی نمودند از ماجرا جوییهای طبیعی هم استفاده کنند (مثل اکوتوریسم)، همچنین تمرکز بر روی تنوع فرهنگها، تفریحات خانوادگی، خدمات لوکس کمی ارزان و MICE 36 قرار دادند. مالزی همچنین فرمتهای نوآورانه برای گردشگران ارائه داد، از جمله اقامتگاههایی که خانوادهها در آن ساکن میشدند و بوسیلهی قطار به گردش در کشور میپرداختند. ضمن اینکه گردشگران را برای انتخاب مالزی به عنوان محل اسکان دوم دائمی تشویق میکردند (طرح مالزی خانه ی دوم من).
کشورهای برندهی بحران به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند: دسته اول، کشورهایی که از نزدیکی به چین سود بردند، مثل مالزی، تایوان و اندونزی و کشورهایی مثل جمهوری دومینیکن که پس از کاهش ورود گردشگر بازار هدف خود را از کشورهای اروپایی و آمریکا به بازار کشورهای دیگری مثل کانادا تغییر دادند. این کشورها سعی کردند گردشگر بین المللی خود را حفظ کنند.
دسته دوم، کشورهایی که سعی کردند خود را به عنوان جانشینهایی ارزان قیمتتر به جای کشورهای غرب اروپا معرفی کنند مثل ترکیه، تونس و مصر. آنها سعی کردند در مقایسه با رقبای خود از یک رشد ثابت بهره ببرند و خود را در دستور کار توسعه ی بلند مدت بخشT&T قرار دهند. آنها برای اینکه بتوانند این رقابت را در بلند مدت ادامه دهند، خدمات خود به گردشگران را در سطح گستردهای افزایش دادند، همچنین مقررات زیست محیطی و قواعد احترام به مصرف کننده را برای اینکه سفرها سازگار با محیط زیست باشند اجرا کردند و این یک نکته ی کلیدی برای آینده ی صنعت گردشگری آنها است (مجمع جهانی اقتصاد،2011).

2-5-2-مقایسه منطقه ای اثر بحران مالی بر گردشگری :
در نمودار زیر این حقیقت که کشورهای با درآمد بالا در زمان بحران کاهش شدیدتری را در ورود گردشگر بین المللیشان داشتند. همچنین بهبود37 در کشورهای با درآمد بالا در مقایسه با سایر کشورها با سرعت کمتری حاصل می شود. با تقسیم کشورها در سه گروه (کم درآمد، متوسط، درآمد بالا) و مقایسهی آنها مشخص می شود که کشورهای با درآمد پایین در تابستان 2008 در طی بحران مالی، ورود گردشگر بین المللی فورا افت کرد که بسیار قابل توجه بود. از طرفی بهبود برای این گروه از کشورها از اواخر 2008 آغاز شد و فقط در ماههای مارچ و می38 سال 2009 کاهش اندکی در ورود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بحران مالی، موسسات مالی، ورشکستگی، ترازنامه بانک Next Entries منابع پایان نامه درمورد بحران مالی، اقتصاد ایران، صنعت گردشگری، مالی جهانی