منابع پایان نامه درمورد بحران مالی، خدمات مالی، سازمان ملل، تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

تغييرات در ارزش دارايي افراد، تحت تأثير بخش واقعي اقتصاد نبوده است. اين در حالي است که در قرن‌های 19 و 20 ميلادي، بسياري از بحران‌هاي مالي با هراس‌هاي بانکي90 در ارتباط بوده‌اند و بسياري از بحران‌ها با اين هراس‌ها منطبق بوده‌اند. موقعيت‌هاي ديگري که اغلب تحت عنوان بحران‌هاي مالي شناخته مي‌شوند شامل سقوط‌هاي بازار سهام91 و ترکيدن حباب‌هاي مالي، بحران‌هاي پولي و نکول حکمراني92 هستند. پس به طور خلاصه مي‌توان بيان کرد که بحران‌هاي مالي شامل الف) بحران‌هاي بانکي، ب) حباب‌هاي سفته‌بازي و سقوط‌هاي بازار سهام، ج) بحران‌هاي پولي و د) بحران‌هاي بدهي حکمراني هستند. اين در حالي است که بحران‌هاي بانکي و حباب‌هاي سفته‌بازي و سقوط‌هاي بازار سهام، در ابتدا داراي ابعاد ملي بوده و امکان دارد که بعد فراملی بین‌المللی نیز پیدا کنند، ولی بحران‌هاي پولي و بدهي‌هاي حکمراني، از همان ابتدا داراي ابعاد فراملي و بين‌المللي هستند (کيندلبرگر و آليبر93، 2005؛ لوين و والنسيا94، 2008).
تجارت خدمات95 : تجارت خدمات به خرید و فروش یک کالای غیرقابل لمس بین خریدار و فروشندهای که در دو کشور یا دو اقتصاد متفاوت هستند گفته میشود. این تعریف بر طبق توافق نامهی GATS و بر اساس اینکه در زمان معامله، طرفین معامله در کجا حضور دارند به 4 شاخه تقسیم می شود: 1- تجارت بین مرزی: زمانیکه خدمت از یک کشور به کشور دیگری ارائه شود. 2- مصرف در خارج از کشور: عرضهی خدمات از یک کشور به مصرف کنندگان خدمات از کشور دیگر در کشور عرضه کننده. 3- حضور تجاری: عرضه کنندهی خدمات از یک کشور، خدمت را در کشور دیگر ارائه میدهد. 4- حضور شخص حقیقی: خدمات از طریق حضور اشخاص حقیقی در کشور دیگر ارائه شوند (سازمان تجارت جهانی96،2013).
الگوی جاذبه97 : در سادهترین حالت الگوی جاذبه بیان میدارد که تجارت دوجانبه بین دو کشور با GDP این کشورها ارتباط مستقیم و با فاصلهی جغرافیایی این دو کشور ارتباط معکوس دارد. این دو عامل، توضیح دهندگی تجربی بالایی دارند. ضمن اینکه اثر فاصله جغرافیایی قوی است و در طول زمان کاهش نمییابد. الگوهای تعمیم یافته جاذبه، اثرات هم مرزی و همسایگی کشورها و همچنین برخی هزینههای پیچیدهی تعامل را هم بر روی تجارت دوجانبه اندازهگیری میکند (کیمیورا و لی98،2004).
گردشگری99 : گردشگری به معنای مسافرت از یک مبدا به یک مقصد است که به منظور سیاحت یا تجارت است و مفهوم آن فرایندهای مبادله فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر میگیرد. گردشگری به لحاظ دارا بودن قابلیت تحرک در تولید و توزیع و ایجاد خدمات گوناگون، سرعت بخشیدن به گردش پول و سرانجام ایجاد اشتغال یکی از مهمترین منابع تولید کشورها در بخش خدمات است که میتوان از آن به سود اقتصاد کشور میزبان بهره گرفت (سازمان تجارت جهانی، 2012).

فصل دوم:
مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه:
بحرانهای مالی یکی از پدیدههای رایج در طول حیات اقتصادی کشورها است. نحوه مقابله با بحران و کاهش تبعات منفی آن، از مهمترین دغدغههای کشورهای درگیر بحران بوده است. اکثر کشورها، اقدامات پیشگیرانه از وقوع بحران و جلوگیری از سرایت آن به اقتصادشان را در نظر داشتهاند.
بحرانهای مالی در کشورهای جنوب شرقی آسیا، آرژانتین، برزیل، مکزیک و غیره از جمله بزرگترین بحرانهای مالی در دهههای 1980 و 1990 بودهاند. کشورهای درگیر بحران، سیاستهای مختلفی نظیر کاهش یا افزایش نرخ بهره، اصلاح مقررات بازار سرمایه، تزریق پول به اقتصاد و غیره را به منظور پیشگیری و یا درمان بحرانهای مالی مورد توجه قرار دادهاند. در این میان ساختار اقتصادی کشورها در انتخاب سیاستهای مقابله با بحرانهای مالی نقش اساسی داشته است. بحران اخیر که از سال 2007 شروع شد، با وسعت بیشتر، در سال 2008 شدت یافت و اقتصاد جهانی را مورد هدف قرار داده است. کشورهای درگیر بحران، سیاستهای مختلفی را برای مقابله با این بحران تدوین نموداند.
طی بحران اقتصادی، کشورها معمولا سیاست محدود کردن واردات و کمک به گسترش تولید داخلی را پیش گرفتهاند؛ این امر باعث تقویت بازار رقابتی در بین کالاهای داخلی شده است. در زمان بحران اقتصادی با روی آوردن یک کشور به سیاست محدود کردن حجم تجارت، سایر کشورها نیز این سیاست را اتخاذ کردند و سیاستهای تجاری کل جهان را فرا گرفت. از اکتبر 2007، زمانی که بحران مالی شروع شد؛ کشورها انواع مختلف سیاستهای محدود کنندهی تجارت را اعمال کردند. مثلا در کشورهای اروپایی همچون فرانسه، آلمان و انگلستان واردات خودرو را به طور کامل متوقف شد. همچنین اکثر کشورها بر واردات تعداد زیادی از کالاها، تعرفههای سنگینی وضع کردند. استانداردهای اجباری برای برخی از کالاها همچون فولاد و فلزات دیگر وضع شد؛ این استانداردها به صورت منحصر به فرد اعمال شد مثلا: (100JIS) استاندارد صنایع ژاپن، (BIS101) دفتر استاندارد هند و سایر استانداردها که باعث محدود شدن مبادله بین کشورها شد (سازمان جهانی گردشگری و سفر،2010).
اين فصل در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول به بیان مفاهیم خدمات، تجارت خدمات، گردشگری و بحران مالی پرداخته شده، در بخش بعدی با بررسی ارتباط بحران مالی و تجارت زمینهای مناسب برای طرح الگو فراهم خواهد شد. در بخش سوم شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر گردشگری در سطح جهانی و منقطهای ذکر شده است. در بخش آخر، مروری بر مطالعات انجام شده صورت خواهد گرفت و این فصل با خلاصه و جمع بندی پایان می پذیرد.

2-1- مباحث نظری:
2-1-1- تعریف خدمات:
در زندگی روزمره، تمایز مابین “کالاها” که قابل خریداری بوده و ویژگیهای مادی آنها دقیقا قابل توصیف است و “خدمات” که جهت بهبود سلامتی، تعمیر وسیله نقلیه، تفریح، انجام یک پرداخت و یا انجام سرمایه گذاری مالی مورد درخواست، امری آسان است. همچنین برای تعریف “خدمات” نباید صرفا آنها را در مقابل کالاهای مادی قرار داد. ویژگیهایی از جمله مادی بودن، عدم قابلیت ذخیرهسازی و همزمانی تولید و مصرف، اموری نسبی بوده و میتواند در اثر پیشرفتهای تکنولوژیک تغییر یابد. خدمات به عنوان یک محصول از فرایند تولید آن قابل تمیز نیست و نتیجه یا اثر خدمت از ذینفع آن جداناپذیر بوده و نمیتواند موضوع داد و ستد جدیدی واقع شود. بر همین اساس، طبقهبندی خدمات عبارت از طبقه بندی فعالیتهای که میتواند ماهیت انواع فعالیتهای خدماتی را توصیف نمود و نه طبقهبندی فرآوردهها (که تعریف و اندازهگیری آنها دشوار است). در طبقه بندی استاندارد بین المللی صنعتی تمام فعالیتهای اقتصادی (ISIC)، جزئیات بسیار کمی درباره فعالیتهای خدماتی که حدود50 تا 75 درصد کلیهی فعالیتهای اقتصادی را در بر میگیرد به چشم میخورد )صمصامی،1371). در حال حاضر به موجب موافقتنامههای عمومی تجارت خدمات (GATS) خدمات به 12 بخش به شرح زیر تقسیم میشود: خدمات تجاری (خدمات حرفهای، خدمات مرتبط با فنآوری اطلاعات، تحقیق و توسعه)، خدمات ارتباطات، خدمات ساختمان و مهندسی، خدمات توزیع، خدمات آموزشی، خدمات زیست محیطی، خدمات مالی (بانکداری، بیمه و تمام خدمات مربوط به سهام و اوراق بهادار)، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات توریسم و گردشگری، خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی، خدمات حمل و نقل، سایر خدمات. لازم به ذکر است که سازمان جهانی تجارت این 12 بخش را به 155 زیر بخش تقسیم کرده است. با الهام از تقسیم بندی فوق طبقهبندی گرایشهای 22 گانه تعاونیهای خدماتی در بخش تعاون انجام شده است که تا حد زیادی کلیه خدمات فوق الذکر را پوشش میدهد.
بخش خدمات با احتساب دو سوم تولید، یک سوم اشتغال و در حدود یک پنجم تجارت جهانی در بسیاری از کشورها به بزرگترین بخش تبدیل شده است (مولر و همکاران102، 2010). روند کنونی صاردات و واردات خدمات در ایران حاکی از آن است که زنجیره تجارت خدمات گسترش یافته است. در نمودار (2-1) این روند نشان داده شده است. این زنجیره در اثر ارتباط متقابل فعالیتهای مختلف بطور فزایندهای پیچیده میگردد، به طوری که بیش از 50 درصد خدمات تولیدی توسط خود موسسات خدماتی مورد استفاده قرار میگیرد.

نمودار (2-1): روند صادرات و واردات خدمات در ایران
منبع: بانک جهانی، 2013

به طور کلی خدمات دامنه وسیعی از فعالیتها و تولیدات از جمله خدمات مالی، گردشگری، بیمهای، درمانی، حمل و نقل، ارتباطات، توزیع، آموزشی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی را شامل میشود. اهمیت فزایندهی اقتصاد خدمات موجب میشود. که در اواسط دهه 1930 این بخش بعنوان سومین بخش اقتصاد بحساب آید (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 103،1989). در مقابل بخش اول (کشاورزی، ماهیگیری، شکار، دامپروری و جنگلداری) و بخش دوم (معدن، صنعت، ساختمان، فعالیتهای عام المنفعه، گاز و برق)، بخش خدمات به عنوان یک بخش باقیمانده و با ماهیت غیر تولید مادی، در نظر گرفته شده است. این طبقهبندی نه تنها از سوی سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و چند سازمان بین المللی دیگر مورد استفاده قرار گرفت، بلکه کشورهای متعددی نیز از این طبقه بندی در حسابهای ملی خود استفاده کردند (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ،1989).
در دههی 1960 و اوایل دهه 1970 عبارت “تجارت خدمات” به ندرت در نشریات علمی آن زمان به چشم میخورد، اهمیت یافتن بخش خدمات خدمات به دو دلیل است: اولا، داد و ستد خدمات بخش مهمی از معاملات اقتصادی جهان را تشکیل میدهد. پیشبینی شده است که تا سال 2020 خدمات 50 درصد تجارت دنیا را تشکیل خواهد داد ( کمالی اردکانی و نصیری،1383). دلیل دوم اهمیت یافتن بخش خدمات که تاثیر عمدهای در بازنگری به این بخش داشته است، کشف ارتباط خدمات با فرآیند تولید و نیز فرآیند توسعهی اقتصادی است. خدمات نقش عمدهای در بخش تولیدات صنعتی و دیگر بخشهای اقتصاد دارد. بخصوص نقش آن دسته از خدماتی که اصطلاحا خدمات تولیدی نام گرفته است حائز اهمیت بوده، زیرا این نوع خدمات در رقابتپذیر کردن کالاها نقش بسزایی داشته و در رابطه با صادرات خدمات نیز نقش دارند (صمصامی،1371).
اهمیت خدمات در بخشهای مختلف به گونهای است که حتی در بخش تولید کالا سهم عمده ارزش افزوده ناشی از نهادهای خدماتی است. نهادهای خدماتی عبارتند از نهادهای اولیه مانند فعالیتهای تحقیق و توسعه، نهادهای در حین کار مانند خدمات حسابداری، فنی و مهندسی، مشاوره، نهادهای پایان کار مانند تبلیغات، بسته بندی، انباردارای، بازاریابی.

2-1-2- تجارت خدمات:
در عالم واقع، خدمات به خصوص حمل و نقل، گردشگری و خدمات مالی بین المللی از دیرباز بخش مهمی از محیط تجاری را تشکیل داده است؛ لیکن تصور شده است که اصولا خدمات قابل تجارت نیست. با مد نظر قرار دادن تعریف تجارت خارجی در شکل اصلی آن یعنی مبادله اقتصادی میان افراد مقیم وغیر مقیم اعم از شرکتها یا افراد میتوان این موضوع را بررسی کرد. برای تجارت کالا این مفهوم نسبتا مشخص است، زیرا تولید کنندگان در یک کشور اقامت دارند و کالاها از مرز عبور میکنند و به کشور دیگر میروند. در مورد خدمات وضعیت پیچیدهتر است، زیرا در بسیاری از موارد عرضهکننده و مشتری باید در یک مکان باشند.
تجارت خدمات به مفهوم عرضه خدمات به چهار صورت انجام میشود. عبور از مرز: از قلمرو یک کشور عضو به قلمرو هر عضو دیگر. مصرف در خارج: در قلمرو یک کشور عضو به مصرف کننده هر کشور عضو دیگر. حضور تجاری: توسط عرضه کننده یک کشور عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو یک کشور عضو دیگر. انتقال اشخاص حقیقی: توسط عرضهکننده یک کشور عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک کشور در قلمرو عضور دیگر.
سهم این الگوهای چهارگانه از کل تجارت خدمات جهان به شرح زیر است:
عبور مرزی:25 تا 30%
مصرف در خارج: 10 تا 15%
حضور تجاری: 55 تا 60%
حضور اشخاص حقیقی در خارج: کمتر از 5% ( کمالی اردکانی و نصیری،1383).
به طور کلی بسیاری از کشورهای پیشرفته، سرمایهداری از موقعیت نسبی مستحکمی در حوزههایی از تجارت خدمات خود بهره مند هستند که البته در بسیاری از موارد، این موقعیت نسبی مستحکم به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بحران مالی، خدمات گردشگری، صنعت گردشگری، اثرات ثابت Next Entries منابع پایان نامه درمورد بحران مالی، تجارت بین الملل، خدمات گردشگری، تقاضای گردشگری