منابع پایان نامه درمورد بحران مالی، خدمات گردشگری، درآمد سرانه، نااطمینانی

دانلود پایان نامه ارشد

ت که نشان دهنده اثر منفی شرایط مالی بحرانی است. در شرایط بد مالی امکان تجارت و سفرهای گردشگری به شدت کاهش می یابد که این به علت افزایش در هزینه های گردشگری و همچنین کاهش در درامد واقعی و اسمی در زمان بحران و شرایط بد مالی است.

4-3-خلاصه و نتیجه گیری:
در این فصل اثر بحران مالی بر تجارت خدمات بر مبنای الگوی تصریح شده در ابتدای این فصل، در دو بخش اثر بحران مالی بر تجارت خدمات و اثر بحران مالی بر تجارت خدمات گردشگری با استفاده از دادههای تابلویی تخمین زده شد و نتایج برآورد الگوها بیان شده است. سپس آزمونهای صورت گرفت ذکر شده است.
نتایج کلی بیان میکند تغییرات شرایط مالی اثر مستقیم بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و کل خدمات دارد. در الگوهای برآورد شده متغیرهای درآمد سرانه دو کشور شریک تجاری، نرخ ارز دو کشور، فاصله جغرافیایی بین دو کشور و شرایط مالی بر تجارت خدمات گردشگری و کل خدمات موثر و معنادار هستند.

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهاد

مقدمه:
بحرانهای مالی و اقتصادی هر از چندگاهی به واسطه اتخاذ نادرست سیاستهای پولی و مالی، شاخصهای مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهند. یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی، تجارت بین الملل است که در دو بخش تجارت کالا و تجارت خدمات صورت میگیرد. بحران اخیر در سال 2008 از آمریکا شروع و از طریق شاخصهای تجاری و سرمایهگذاری به دیگر کشورها وارد شد.
با توجه به آمارهای ارائه شده از سازمانهای مختلف، بحران مالی تاثیر کمتری بر تجارت خدمات نسب به تجارت کالا داشته است؛ از این رو سیاستگذاری صحیح بر این بخش میتواند در زمان بحران اقتصادی کاهش کمتری را در حجم کل تجارت بین الملل ایجاد کند. لذا در این مطالعه به بررسی اختصاصی اثر بحران مالی بر تجارت بین الملل بخش خدمات پرداخته شده است و با توجه به اینکه گردشگردی یکی از مهمترین زیر بخشهای خدمات است یک بررسی موردی در این زمینه نیز صورت گرفته است.

5-1-خلاصه پژوهش:
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر بحران مالی سال2008 بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و کل خدمات در بین کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات است. بر این اساس فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داده شده است. به طوری که پس از بیان مساله و اهداف پژوهش، فرضیههای پژوهش تدوین گردیده است. سپس ضمن توضیح روش پژوهش، جامعه آماری، ابزار مورد استفاده بیان شده است. در فصل دوم، ابتدا تعاریف، مفاهیم و رویکردها ذکر شده است و در ادامه مبانی نظری پژوهش و شواهدی از اثرگذاری بحران بر بخش گردشگری بیان شده است. در نهایت مروری بر مطالعات گذشته داخلی و خارجی انجام شده در زمینه پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. فصل سوم، به بسط الگوی اثرگذاری بحران مالی 2008 بر تجارت بخش خدمات و تجارت خدمات گردشگری پرداخته شده است. طبق مبانی نظری برای بررسی تجارت دوجانبه از الگوی جاذبه استفاده شد. سپس متغیرها، منابع آماری و روش مورد استفاده برای برآورد این الگوها در قالب دادههای تابلویی شرح داده شده است. در فصل چهارم نتایج برآورد هر یک از الگوهای بیان شده در فصل سوم و الگوهای تصریح شده در فصل چهارم، بیان و تحلیل شده است. در فصل حاضر ابتدا نتایج و دستاوردهای پژوهش ذکر میشود و سپس پیشنهاد و توصیههای سیاستی بر اساس یافتههای پژوهش ارائه میشود.

5-2-تحلیل کلی نتایج:
یافتههای پژوهش نشان میدهد که درآمد سرانه دو شریک تجاری، تغییرات نرخ ارز، شاخص بحران مالی و فاصله جغرافیایی بر حجم تجارت خدمات و تجارت خدمات گردشگری موثر است. کشش درآمد سرانه برای خدمات گردشگری کمتر از کل خدمات است زیرا کشورهای که در این پژوهش بررسی شدند اکثرا کشورهایی هستند که خدمات گردشگری جزء کالای لوکس این کشورها نیست.
تاثیر بحران بر خدمات بیشتر از خدمات گردشگری است زیرا خدمات گردشگری طی سفرهای بین المللی مبادله میشود و معمولا سفرهای بین المللی با برنامهریزی صورت میگیرد و عوامل آنی کمتر تاثیرگذار است. اما کل خدمات شامل خدماتی از جمله خدمات مالی است که این گونه خدمات به صورت آنی صورت میگیرد و عواملی چون شرایط مالی و نرخ ارز تاثیر مستقیم و بیشتری را بر روی کل خدمات نسبت به خدمات گردشگری میگذارد. زمانی که گردشگر برای سفر بین المللی برنامهریزی کرده است و به آن سفر میرود؛ از برخی از خدمات نمیتواند صرف نظر کند بنابراین تغییرات نرخ ارز یا شرایط مالی تاثیر کمتری بر خدمات گردشگری دارد.
فاصله جغرافیایی به طور مستقیم بر هزینههای مبادله اثر میگذارد و همچنین زیاد شدن فاصله جغرافیایی هزینههای غیر از هزینه حمل و نقل را نیز افزایش میدهد، از جمله این هزینهها میتوان به هزینه بیمه اشاره کرد که هرچه فاصله بیشتر باشد به علت افزایش خطرات احتمالی هزینه بیمه بیشتر میشود بنابراین تجارت کاهش مییابد. در زمان بحران مالی فاصله جغرافیایی بر تجارت خدمات حاصل از گردشگری نسبت به تجارت کل خدمات تاثیر کمتری میگذارد. زیرا خدماتی گردشگری در مقصد گردشگری استفاده میشود و در برگیرندهی هزینه حمل و نقل نیستند. تنها تاثیری که فاصله جغرافیایی بر گردشگری دارد از طریق هزینه بلیط سفر از کشور مبدا به کشور مقصد است. افزایش هزینه بلیط در دوران بحران مالی باعث شد گردشگران به مقاصد نزدیکتر سفر کنند. بنابراین در زمان بحران مالی فاصله جغرافیایی بر تجارت خدمات گردشگری تاثیر کمتری گذاشت.

5-3-آزمون فرضیههای پژوهش
در اين قسمت ابتدا آزمون فرضيههاي پژوهش آورده شده و با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگوهای پژوهش، فرضیههای پژوهش به شرح زیر ارزیابی شده است.

5-3-1-آزمون فرضیه اول:
بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات اثرگذار است.
با توجه به تئوری بیان شده در فصل دوم و نتایج حاصل از برآورد الگوی (4-2) عوامل اثرگذار بر تجارت دوجانبه خدمات شامل درآمد سرانه دو کشور شریک تجاری، تغییرات نرخ ارز، وضعیت مالی و فاصله است. نتایج جدول (4-2) بیان میکند که درآمد سرانه در کشورهای وارد کننده هر چه بیشتر شود تجارت این کشورها بیشتر میشود. کشش درآمد سرانه برای کشور وارد کننده مثبت و دارای مقدار 67/1 است که به این معناست که افزایش یک درصدی در درآمد سرانه میزان تجارت دوجانبه بین دوکشور شریک تجاری را به میزان 67/1 درصد افزایش مییابد. در مورد کشور صادر کننده، کشش درآمد سرانه آن برابر با 35/1 است که نشان میدهد به ازای افزایش یک درصدی درآمد سرانه کشور صادر کننده تجارت شدوجانبه کشور با شریک تجاریش به میزان 35/1 درصد افزایش مییابد. افزایش درآمد سرانه کشور صادر کننده موجب افزایش سرمایهگذاری در خدمات و افزایش عرضه خدمات میشود که امکان افزایش در تجارت خدمات را ایجاد میکند.
تغییرات نرخ ارز نیز به علت ایجاد نااطمینانی در بازار و فضای مبادله موجب کاهش تجارت میشود. در زمان بحران مالی معمولا نرخ ارز افزایش مییابد و این موضوع برای دو کشورهای وارد کننده و صادر کننده صادق است. افزایش نرخ ارز در کشور وارد کننده باعث بی ارزش شدن پول این کشور میشود و باعث کاهش تجارت میگردد. از طرفی افزایش نرخ ارز در کشور صادر کننده به معنای ارزان شدن خدمات این کشور است و باعث افزایش صادرات این کشور میشود. اما این افزایش نرخ ارز به علت واگراییهای موجود اثر منفی بر حجم تجارت دارد. از طرفی همان طور که در فصل چهارم بیان شد در شرایط بحران مالی پیش شرطهای اقتصادی لزوما صادق نیست. بنابر دو مورد عدم همگرایی و شرایط بحران مالی اثر منفی افزایش نرخ ارز بر تجارت دوجانبه برای کشورهای وارد کننده و صادر کننده وجود دارد.
شاخص بحران مالی همان طور که در فصل چهارم ذکر شد تاثیر مستقیم بر حجم تجارت دارد. در تاثیرگذاری این شاخص بر حجم تجارت، نااطمینانی نقش به سزایی دارد. بحران مالی حتی ساز و کار متغیرهای دیگر نظیر نرخ ارز را نیز تا حدودی تغییر میدهد.
عامل دیگر که بر حجم تجارت موثر است فاصله میباشد که در هر شرایطی اثر منفی بر حجم تجارت دارد. با افزایش فاصله بین دو شریک تجاری هزینههای مبادله افزایش مییابد و کاهش تجارت دوجانبه بین این دو شریک تجاری را باعث میشود. در جدول (4-2) نشان داده شده است که با افزایش یک درصدی در فاصله میزان تجارت به میزان 5/0 درصد کاهش مییابد.
با توجه به آنچه ذکر شد فرضیهی”بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات اثرگذار است”، برمبنای نتایج پذیرفته نمی شود.

5-3-2-آزمون فرضیه دوم:
بحران مالي جريان دو جانبه تجارت خدمات گردشگری در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات را تحت تاثير قرار ميدهد.
عوامل اثرگذار بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری شامل درآمد سرانه دو کشور شریک تجاری، تغییرات نرخ ارز، فاصله، شاخص بحران مالی و یا تغییرات آن است. نتایج برآورد الگوی (4-3) بیان میکند که درآمد سرانه در کشورهای مبدا گردشگری هر چه بیشتر شود واردات خدمات گردشگری این کشورها بیشتر میشود. کشش درآمد سرانه کشور مبدا بیشتر از کشش درآمد سرانه کشور مقصد است و نشان میدهد که افزایش درآمد سرانه کشورها باعث افزایش تجارت دوجانبه بین شرکای تجاری میشود.
تغییرات نرخ ارز نیز به علت ایجاد نااطمینانی در بازار و فضای مبادله موجب کاهش تجارت میشود. همین طور که در قسمت قبل اشاره شد در زمان بحران مالی معمولا نرخ ارز افزایش مییابد و این موضوع برای دو کشورهای مبدا و مقصد صادق است. افزایش نرخ ارز در کشور مبدا باعث بی ارزش شدن پول این کشور میشود و هزینه سفر را افزایش میدهد و تجارت کاهش مییابد. از طرفی افزایش نرخ ارز در کشور مقصد به معنای ارزان شدن خدمات این کشور است و باعث ارزانتر شدن این کشور برای سفر میشود بنابراین حجم تجارت افزایش مییابد. اما این افزایش نرخ ارز به علت واگراییهای مالی موجود بین کشورهای مورد بررسی در این پژوهش اثر منفی بر حجم تجارت دارد. همچنین در شرایط بحران مالی پیش شرطهای اقتصادی لزوما صادق نیست. بنابر دو مورد عدم همگرایی و شرایط بحران مالی اثر منفی افزایش نرخ ارز بر تجارت دوجانبه برای کشورهای مبدا و مقصد وجود دارد.
عامل دیگر که بر حجم تجارت موثر است فاصله میباشد که در هر شرایطی اثر منفی بر حجم تجارت دارد. با افزایش فاصله بین مبدا و مقصد گردشگری هزینههای سفر و استفاده از خدمات گردشگری افزایش مییابد و کاهش تجارت دوجانبه بین این دو شریک تجاری را باعث میشود.
با توجه به آنچه ذکر شد فرضیهی “بحران مالي جريان دو جانبه تجارت خدمات گردشگری در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات را تحت تاثير قرار ميدهد”، بر مبنای نتایج پذیرفته می شود.

5-4- پیشنهادها و توصیههای سیاستی
از آنجایی که بخش خدمات و گردشگری در ایجاد اشتغال و جریانهای تجاری نقش قابل توجهای دارند؛ شتاب دادن به بهبود از کاهشهای رخ داده در تقاضا و تجارت این بخشها از اولین مسائل کلیدی در حداقل کردن فشار گردشگری در رابطه با بازار کار به شمار میرود. بنابراین شالوده گردشگری باید به دقت بررسی شود تا بر موانع رشد قلبه کند. از این رو، به منظور ارتقای بازگشت از بحران و بهبود، مجموعهای از توصیهها ارائه میشود:
با توجه به اینکه تجارت دوجانبه خدمات ایران و عمده شرکای تجاریش از بحران مالی تاثیر نمی پذیرد بنابراین تمرکز و سرمایه گذاری بیشتر برروی بخش خدمات، میتوان مشکلات ناشی از بحران های مالی و تغییرات شرایط مالی را پوشش داد.
در زمان بحران مالی فاصله جغرافیایی می تواند برای یک قطب گردشگری به عنوان مزیت نسبی باشد. بنابراین در زمان بحران مالی نیاز به برنامه های منسجمتر گردشگری و تبلیغات موثرتر است.
تحلیلهای کلان اقتصادی و مطالعات موردی به وضوح نشان دادهاند که اتکا بر اقتصادهای پیشرفته با کاهش سفرهای گردشگری بین المللی در ارتباط است. از این رو، تنوعی در بازارهای منبع بین المللی میتواند به ارتقای بازگشت بحران از مسیر کمک کند.

5-5-پیشنهاد برای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد اثرات ثابت، صنعت گردشگری، کسب و کار، جامعه آماری Next Entries منابع پایان نامه درمورد اثرات ثابت، رگرسیون، روش حداقل مربعات، بحران مالی