منابع پایان نامه درمورد بحران مالی، تولید ملی، نرخ بهره، خدمات گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

. این الگوها به شرح زیر است:

〖〖ln(〗⁡〖〖Trade〗^services 〗)〗_ijt=β_0+β_1 〖lnGDP〗_it+β_2 〖lnGDP〗_jt+β_3 〖Pop〗_it+β_4 〖Pop〗_jt+β_5 〖lnDIS〗_ij+β_6 〖Adjacency〗_ij+β_7 〖Language〗_ij+β_8 〖EU〗_ijt+ε_ijt (3-6)
الگوی فوق مربوط به تجارت کل خدمات میباشد، که در آن GDP: تولید ناخالص ملی کشورهای i وj ، pop: جمعیت کشورهای i و j ، Dis: فاصله جغرافیایی بین دو کشور i و j، Adjacency: مجاورت و نزدیکی که به صورت متغیر دامی وارد میشود، :Language متغیر زبان که به صورت متغیر مجازی است. درصورتی که زبان دو کشور یکی باشد عدد یک میگیرد. 〖EU〗_ij، به شکل متغیر مجازی وارد میشود و در صورتی که کشورهای شریک تجاری عضو یک اتحادیه باشند عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر میگیرد.
الگوی جاذبه تجاری مربوط به تجارت خدمات گردشگری که در مقاله والش معرفی شده، فرم زیر است.

〖ln⁡〖〖(Trade〗^Travel)〗〗_ijt=β_0+β_1 〖lnGDP〗_it+β_2 〖lnGDP〗_jt+β_3 〖Pop〗_i+β_4 〖Pop〗_j+β_5 〖lnDIS〗_ij+β_6 〖Adjacency〗_ij+β_7 〖Language〗_ij+β_8 〖EU〗_ij+β_9 〖lnTemp〗_i+β_10 〖lnTemp〗_j+ε_ijt (3-7)
در این الگو، GDP: تولید ناخالص ملی کشورهای مبدا و مقصد ، pop: جمعیت کشورهای مبدا و مقصد ، Dis: فاصله جغرافیایی بین کشورهای مبدا و مقصد، Adjacency: مجاورت و نزدیکی که به صورت متغیر دامی وارد میشود، :Language متغیر زبان که به صورت متغیر مجازی است. درصورتی که زبان دو کشور یکی باشد عدد یک میگیرد. 〖EU〗_ij، به شکل متغیر مجازی وارد میشود و در صورتی که کشورهای شریک تجاری عضو یک اتحادیه باشند عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر میگیرد. Tempi: شاخص آب و هوای کشور مبدا و Tempj، شاخص آب و هوای کشور مقصد است.
در الگوهای ذکر شده در فوق به علت اینکه الگو برای کشورهای در نظر گرفته شده بود که تفاوت نرخ ارز نداشتند متغیر نرخ ارز وارد الگو نشده است. در این پژوهش با توجه به جامعه آماری، نیاز به وارد کردن نرخ ارز در الگو است. همچنین برای بررسی اثرات بحران مالی، این شاخص نیز به الگو اضافه شده است. از طرفی به علت متفاوت بودن کشورهای جامعه آماری از وارد کردن متغیرهای دامی در الگو صرف نظر شده است؛ زیرا تعداد متغیرهای دامی از حد مناسب فراتر میرود و برای بررسی موضوع مورد نظر این پژوهش، ورود این متغیرهای دامی ضروری نیست. در نتیجه بر پایه دو الگوی معرفی شده الگوهای به کار گرفته شده در این مطالعه، در قالب معادلات زیر رائه شده است. الگوی (3-8) اثرات بحران مالی بر تجارت کل خدمات را نشان میدهد.

〖ln⁡〖〖(Trade〗^services)〗〗_ijt=β_0+β_1 〖lnGDP〗_it+β_2 〖lnGDP〗_jt+β_3 〖Pop〗_i+β_4 〖Pop〗_j+β_5 〖lnDIS〗_ij+β_6 〖EV〗_it+β_7 EV_jt+β_8 FCI+ε_ijt (3-8)
متغیرهای اصلی الگو عبارتند از:
TRADEijt= تجارت دوجانبه خدمات بین کشور iو j در زمانt
GDPit = تولید ملی کشور i در زمان t
GDPjt= تولید ملی کشور j در زمان t
DISij= فاصله جغرافیایی بین پایتخت دو کشور i و j
FCI = شاخص وضعیت مالی
EVj= تغییرات نرخ ارز در کشور i
EVj = تغییرات نرخ ارز در کشور j
Εijt= اختلالات تصادفی
در الگوی اثر بحران مالی بر تجارت خدمات گردشگری، متغیر دما به علت ضروری نبودن وجود آن در الگو حذف شده است؛ در نتیجه الگوی اثر بحران مالی بر تجارت خدمات گردشگری مشابه الگوی اثر بحران مالی بر تجارت خدمات میباشد. بنابراین الگو به شکل زیر است.

〖ln⁡〖〖Trade〗^Travel 〗〗_ijt=β_0+β_1 〖lnGDP〗_it+β_2 〖lnGDP〗_jt+β_3 〖Pop〗_i+β_4 〖Pop〗_j+β_5 〖lnDIS〗_ij+β_6 〖EV〗_it+β_7 EV_jt+β_8 FCI+ε_ijt (3-9)
متغیرهای اصلی الگو عبارتند از:
TRADEijt= تجارت دوجانبه خدمات گردشگری بین کشور iو j در زمانt
GDPit = تولید ملی کشور i در زمان t
GDPjt= تولید ملی کشور j در زمان t
DISij= فاصله جغرافیایی بین پایتخت دو کشور i و j
FCI = شاخص وضعیت مالی
EVj= تغییرات نرخ ارز در کشور i
EVj = تغییرات نرخ ارز در کشور j
Εijt= اختلالات تصادفی
در این الگو، مشابه الگوی اثر بحران مالی بر تجارت کل خدمات، دو متغیر نرخ ارز و شاخص بحران مالی اضافه شده است که گویای تاثیر تغییرات نرخ ارز و تغییر وضیت مالی نیز باشد.

3-3- معرفی متغیرها
متغیرهای مورد استفاده در الگو به صورت لگاریتمی تنظیم شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در این قسمت برای هر یک از این متغیرها شرح کوتاهی ارائه گردیده است. متغیر توضیحی معادله TRADEijt در بردآرنده جریان تجاری حاصل از گردشگری بین دو کشور مورد نظر است. در مورد محاسبهی DISij، فاصله جغرافیایی دو برداشت وجود دارد:
این متغیر به صورت اندازهی جغرافیایی یا به عبارت دقیقتر فاصله جغرافیایی میان مراکز اقتصادی (مقصدهای اصلی گردشگری) دو کشور بیان شود. همچنین میتوان به صورت فاصله تجاری نیز وارد شود. این فاصله تجاری به صورت کلی تحت عنوان هزینههای حمل و نقل شناخته میشود. در این خصوص کریست جانس دویتر دو روش برای وارد کردن هزینههای حمل و نقل در الگوی جاذبه معرفی کرده است که عبارتند از: 1-محاسبه هزینههای حمل و نقل با توجه به تعرفههای بین المللی به تفکیک حاملهای مورد استفاده اعم از ناوگان هوایی، دریایی و زمینی2- حاصل ضرب این هزینهها در فاصله جغرافیایی دو کشور (احمدزاده،1384).
در الگو مورد استفاده این مطالعه DISij به صورت فاصله جغرافیایی مراکز اقتصادی اندازه گیری شده است. به علت تعدد در مقاصد گردشگری در هر کشور، پایتخت هر کشور به عنوان مرکز اقتصادی در نظر گرفته شده است.
EV ، تغییرات لگاریتم نرخ ارز را نشان میدهد؛ که به منظور در نظر گرفتن تفاوت نرخ ارز کشورهای مورد بررسی به الگوی پژوهش اضافه شده است. اضافه کردن نرخ ارز به صورت تغییرات به این علت است که، ماهیت غیر قابل ذخیره کردن خدمات باعث شده است که میزان تغییرات نرخ ارز حجم تجارت را تغییر دهد و نه نوسانات اندک آن. این متغیر از طریق رابطه (3-8) بدست میآید (زیهوری ما، 2003).

〖EV〗_i=log(ex_(i,t))-〖log⁡(ex〗_(i,t-1))(3-10) 〖EV〗_j=log(ex_(j,t))-〖log⁡(ex〗_(j,t-1))

در رابطه ی (3-8) ex نرخ ارز رسمی را نشان میدهد وتغییرات بر اساس لگاریتم نرخ ارز حساب شده است، زیرا تغییرات اندک نرخ ارز بر حجم تجارت خدمات تاثیر گذار نیست. تغییرات نرخ ارز در کشورهای وارد کننده درصورت که بر اثر افزایش نرخ ارز باشد باعث بی ارزش شدن پول ملی کشور وارد کننده میشود و حجم تجارت را کاهش میدهد در صورتی که در کشور صادرکننده افزایش نرخ ارز باعث ارزانتر شدن خدمات این کشور میشود درنتیجه تقاضا برای خدمات این کشور بیشتر خواهد شد.
شاخص شرایط مالی(FCI) به عنوان متغیر بحران مورد استفاده قرار میگیرد. راههای گوناگونی برای اندازهگیری بحرانهای مالی وجود دارد. مثلاً با بررسی نرخ بهره که به وسیله آن میتوان ریسک62 را اندازهگیری نمود، مانند اختلاف میان بازدهیهای حاصل از یک دارایی ریسک پذیر مانند اوراق مشارکت و یک دارایی بدون ریسک مانند اوراق خزانه ایالات متحده آمریکا. به هر حال فشارهای مالی میتوانند در ابعاد دیگر نیز ظهور کنند. ریسک قابل توجهی که در بحران مالی اخیر روی داد عبارت بود از ناتوانی بسیاری از موسسات مالی در سرمایه گذاریهای امن برای تامین مالی بدهیهای کوتاه مدت خود. این نوع ریسک تحت عنوان “ریسک نقدینگی” شناخته می شود.
به خاطر غلبه بر مشکل بالقوه تاکید بر تنها یک متغیر به جای سایر متغیرها، برخی اقتصاددانان متغیرهای زیادی را ترکیب نمودهاند تا فشارهای بازارهای مالی را توسط یک متغیر، مانند یک شاخص اندازهگیری نمایند. یک متغیر شرایط بازار مالی (FCI)63 اطلاعاتی درباره وضعیت آتی اقتصاد بر پایه شرایط کنونی این متغیرها ارائه میدهد. به طور مطلوب، شاخص FCI شوکهای مالی را اندازهگیری مینماید و تغییرات برونزا در شرایط مالی که فعالیتهای اقتصادی آتی را تحت تاثیر قرار داده و پیشبینی میکند (هاتزئوس64، 2010).
به طور کلی، دامنه مقیاسهای اندازهگیری شاخص FCI بسیار گسترده است. لیست بلندی از مقیاسهای بهای مالی65 وجود دارد که هزینههای سرمایه استفاده کننده را تحت تاثیر قرار میدهد، شامل نرخ بهرهای که کارخانهها در ازای وام (چه کوتاه مدت و چه بلندمدت) باید بپردازند یا قیمتی که در آن میتوانند حقوق صاحبان سهام66 را افزایش دهند. بی شک، ارزش حقوق صاحبان سهام، شکل منحنی بازده و مقیاسهای ریسک اعتبار برای مدت طولانی به عنوان معیارهای مالی فعالیتهای آتی اقتصاد استفاده میشوند. به طور مشابه، قیمتهایی که ثروت خانوارها را تحت تاثیر قرار میدهند- مانند قیمت املاک و سهام یا نرخ بهره مصرف کنندهای که رابطه جایگزینی بین مصرف کنونی و مصرف آینده را تحت تاثیر قرار میدهد، انتخابهای متعارفی به عنوان شاخص FCI خواهند بود.
هاتزئوس و همکاران شاخص شرایط مالی جدید و کاملتری در جهت غلبه بر محدودیتهای شاخصهای قبلی ارائه نمودهاند. این شاخص حیطه گستردهای از شاخصهای مالی را در بر میگیرد که وسیعتر از سایر متغیرهای موجود است و دوره زمانی نسبتاً طولانی، از اوایل دهه 1970 تا کنون را در بر میگیرد.
این شاخص از ترکیب 45 متغیر توسط هاتزئوس و همکارانش محاسبه شده است. کامینسکی67(1998) نیز به این نتیجه رسیده است که یکی از راههای پی بردن به وقوع بحران، سنجش شاخصهای متعدد و توجه به رفتارهای غیر عادی آنها در دوران پیش از بحران است. شاخص FCI در یک روش مشابه با بیشتر الگوهای شاخص همزمان ساخته شده است که در آن تغییرات در دادههای هر سری زمانی به صورت خطی از یک منبع مشترک ناشناخته و با عبارت خطاهای ویژه توضیح داده شده است. معادلهی اندازهگیری ایستای این الگو به صورت زیر است:
X_t=ΓF_t+ε_(t )(3-11)
که در آن F ماتریس متغیرهای موثر بازار مالی است. صادرات، نرخ ارز حقیقی، نسبت حجم پول، پس انداز خالص بین المللی، تولید ملی، نرخ بهره، قیمتهای تعادلی میتوانند بحران مالی را توضیح دهد. در طی تحولات مالی اخیر، اهمیت این شاخصها بسیار بیشتر از گذشته جلوه نمود. هم زمان، با تحت نظر گرفتن بازارها، اعتماد به نشانههای قیمتی به طور بالفعل کاهش یافت، شرایط اعتبار غیر قیمتی شدیداً منقبض شد و جریانهای اعتباری ناگهان کاهش یافت. در تلاش برای احاطه این تاثیرات، نویسندگان 15 متغیر جریان و ذخیره شامل متغیرهای اعتباری بانکی و غیر بانکی در بازارهای گوناگون را به فهرست خود اضافه نمودند (براو68،2011).
این شاخص توسط بانک مرکزی فدرال شیکاگو69 به صورت هفتگی حساب شده و منتشر میگردد. شاخص شرایط مالی مقادیر مثبت و منفی را در بر میگیرد و دارای میانگین ​​صفر و انحراف استاندارد یک است. مقادیر مثبت این شاخص نشان دهندهی شرایط مالی سختتر از حد متوسط​​ و مقادیر منفی نشاندهنده شرایط مالی بهتر از حد متوسط​ است​. به منظور به دست آوردن شاخص سالانه وضعیت مالی از میانگین شاخصهای هفتگی استفاده شده است. آمار بدست آمده نشان میدهد که در فاصله 2003 -2010 این شاخص برای سالهای 2007 و2008 مثبت و برای سایر سالها منفی بوده است (بانک مرکزی فدرال شیکاگو، 2013).
GDP ، در ادبیات اقتصادی این متغیر به عنوان ظرفیت اقتصادی واندازه اقتصادی یک نظام اقتصادی مطرح است. در واقع با افزایش تولید داخلی توانایی کشور برای جذب و تولید، محصولات بیشتر است به عبارتی عرضه و تقاضا برای تجارت بین دو کشور بیشتر می‌گردد. به عبارتی تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت بر جریان تجاری بین دو کشور دارد.
POP یا جمعیت عاملی است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بحران مالی، صنعت گردشگری، بحران اقتصادی، مالی جهانی Next Entries منابع پایان نامه درمورد اثرات ثابت، صنعت گردشگری، کسب و کار، جامعه آماری