منابع پایان نامه درمورد انفورماتیک

دانلود پایان نامه ارشد

ه همین دلیل ما در این مطالعه با آنالیزهای مختلف ایمونوانفورماتیک از اپی توپ هایی استفاده کردیم که در سطح ویروس قرار دارند و برای لنفوسیت های B قابل دسترس هستند از طرفی دیگر بررسی های حلالیت نشان می دهد که این اپی توپ ها قابل حل شدن هستند و با مولکول آب بخوبی می توانند واکنش دهند. مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می دهد پروتئین های L1 و L2 بخوبی در آب حل می شوند و پاسخ ایمنی همورال بر علیه خصوصا پروتئین L1 در پیشگیری از بیماری عفونت پاپیلوما بسیار مهم است (1،13)
با این نگرش ، در این مطالعه از اپی توپ های ایمونوژن از پروتئین های L1 و L2 بعنوان کاندید واکسن انتخاب شد تا بتواند بعنوان یک واکسن پیشگیری کننده عمل نماید. در واکسن های پیشگیری کننده ایمنی همورال نقش بسیار مهمی دارد و آنتی بادی های تولید شده توسط لنفوسیت های B قادر است اپی توپ های سطحی را شناسایی نموده و سپس با فرایند اپسونیزاسیون به کمک سلول ماکروفاژ ویروس را حذف نماید یا با روش ADCC توسط سلول NK سلول های آلوده به ویروس را حذف نماید (25،26،27). از سویی دیگر برای طراحی این واکسن ویروس های خطر زا از نظر القاء سرطان گردن رحم و ویروس هایی که در ایجاد زگیل های تناسلی نقش دارند، انتخاب شدند تا اپی توپ های مشترک در بین این ها بتواند در کنار هم قرار گرفته و یک واکسن کاندیدی باشد برای این که بتواند به تنهایی در مقابل 6 استرین مختلف پاپیلوما ویروس پاسخ دهد.
نتایج کلی آنالیزهای بیوانفورماتیک نشان می دهد که طراحی و ساخت واکسن یونیورسال بر مبنای 6 استرین مختلف پاپیلوما ویروس شدنی می باشد. در فاز بعدی ژن بیوانفورماتیک شده و سنتز شده توسط شرکت بیوماتیک کانادا، در باکتری E.coli بعنوان یک میزبان مناسب از نظر بیان پروتئین مورد ارزیابی قرار گرفت .یافته های ما نشان می دهد که پروتئین مذکور در باکتری E.coli تولید شده است و آنالیز SDS-Page نشان می دهد که در ساعت 4 بیان مناسبی از پروتئین وجود دارد. آنالیز وسترن بلات نشان می دهد که پروتئین مذکور با وزن مورد نظر تولید شده است. در فاز بعدی قدرت ایمنی زایی این پروتئین در موش بعنوان یک مدل آزمایشگاهی ابتدایی و ساده مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج بررسی پاسخ آنتی بادی پس از تنها دو بار ایمنی زایی نشان داده است که در موش Balb-c پاسخ آنتی بادی بر علیه این واکسن بوجود آمده است. نتایج اولیه نشان می دهد که این واکسن یک مولکول تولروژنیک نمی باشد و شدیدا ایمونوژن است و قادر است پاسخ ایمنی را تحریک نماید، با توجه به نتیجه آنتی بادی بدست آمده امید می رود که در فاز بعدی مطالعه این پاسخ همورال قادر باشد استرین های مختلف ویروسی را شناسایی نموده و آن ها را حذف نماید به عبارت دیگر واکسن کاندید تولید شده در این مطالعه در آینده قادر باشد 6 استرین مختلف را بخوبی شناسایی نموده و در فاز بعدی بتواند پاکسازی نماید. نتایج کلی مطالعات ما نشان می دهد که واکسن یونیورسال بر مبنای پروتئین های L1 و L2 بر اساس آنالیزهای بیوانفورماتیک شدنی می باشد و این واکسن قابل بیان در باکتری E.coli بوده و توانسته است پاسخ های ایمنی همورال را تحریک نماید. نتایج فاز بعدی نشان خواهد داد که آیا این واکسن قادر است جنبه های مختلف سیستم ایمنی را تحریک نماید یا خیر. نتیجه گیری این مطالعه نشان می دهد که طراحی یک واکسن یونیورسال با استفاده از آنالیزهای بیوانفورماتیک شدنی به نظر می رسد. همچنین در فاز بعدی پروتئین مذکور در باکتری E.coli قابل تولید می باشد و از سوی دیگر توان تحریک سیستم ایمنی را دارد. به نظر می رسد واکسن چند اپی توپی بر علیه استرین های مختلف پاپیلوما توانایی تحریک سیستم ایمنی را دارد و می تواند کاندیدی باشد برای مطالعات بیشتر.
5-2-پیشنهادات و چشم اندازها
1- مطالعه اثر تزریق همزمان ادجوانت های جدید کاندید انسانی HPV چند اپی توپی بر پاسخ‌های ایمنی همورال و سلولی
2- مطالعه اثر واکسن کاندید انسانی HPV چند اپی توپی بر انواع لنفوسیت های خاطره ای TCD4+ و TCD8+
3- مطالعه Challenge در مدل HPV و مدلهاي اختصاصي Primates
4- مطالعه اثر تزریق واکسن کاندید انسانی HPV چند اپی توپی بر تولید آنتی بادیهای خنثی کننده ضد ویروس های پاپیلومای تیپ های 6،11،16،18،31 و 45

References:
1. Lowey DR, Howley PM. Papillomaviruses. In: Knipe DM, Howley PM. Fields Virology. Vol 2, 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2001. P. 2197-2264.
2. Streeck RE. A short introduction to papi ilomavirus biology. Interviroi 2002; 45: 287-289.
3. Lin Y, Borenstein LA, Selvakumar R, Ahmed R., and Wettstein F. Effective vaccination against papilloma development by immunization with Li or L2 structural protein of cottontail rabbit papillomavirus. Viral 1992; 187: 612-619.
4. Peh WL, Brandsma JL, Christensen ND, Cladel NM, Wu X, and Doorbar J. The viral E4 protein is required for the completion of the cottontail rabbit papillomavirus productive cycle in vivo. J Virol 2004; 78(4): 2142-2151.
5. Villiers EM, Fauquet C, Broker TR, Bernard HU, and Hausen HZ. Classification of papillomaviruse. Virol 2004; 324:17-27.
6. Selvakumar R, Borenstein LA, Lin Y, Ahmed R, and Wettstein FO. Immunization with nonstructural protein El and E2 of cottontail rabbit papillomavirus stimulates regression of virus- induced papillomas. J Vito{ 1995; 69(1): 602-605.
7. Gissmann L, Osen W, Muller M, and Jochmus I. Therapeutic Vaccines for human papillomaviruses. Intervirol. 2001; 44: 167-175.
8. Randall Chu N. Therapeutic vaccination for the treatment of mucosotropic human papillomavirus-associated disease. Expert Opin Bail Ther 2003; 3(3): 477-486
9. Burd EM. Human papillomavirus and cervical cancer. Clin Microbial Rev 2003; 16(1): 1-17.
10. Favre M., Structural polypeptides of rabbit, bovine and human papilloma viruses. J Virol 1975; 15:1239-1247.
11. Hagensee M.E., Yaegashi N., Galloway D.A., Self-assembly of human Papillomavirus type 1 capsids by expression of the Ll protein alone or by coexpression of the Ll and L2 capsid proteins. J Viral 1993; 67:315-322.
12. Kirnbauer R., Booy F., Cheng N., Lowy D.R., Schiller J.T. Papillomavirus LI major capsid protein self-assembles into virus-like particles that are highly immunogenic. Proc Natl Acad Sri USA 1992; 89:12180-12184.
13. Villa L.L, Costa R.L., Petta C.A., Andrade R.P., Ault K.A., et al. Prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) L1 virus-like particle vaccine in young women: a randomised double-blind placebo-controlled multicentre phase II efficacy trial. Lancet Oncol 2005; 6:271-278.
14. Cutts FT, Franceschi S, Goldie S, Castellsague X, de Sanjose S, Garnett G, et al. Human papillomavirus and HPV vaccines: a review. Bull World Health Organ.2007 Sep;85(9):719-26.
15. Ratanasiripong NT. A review of human papillomavirus (HPV) infection and HPV vaccine-related attitudes and sexual behaviors among college-aged women in the United States. J Am Coll Health. 2012;60(6):461-70.
16. Scherpenisse M, Mollers M, Schepp RM, Boot HJ, de Melker HE, Meijer CJ, et al. Seroprevalence of seven high-risk HPV types in The Netherlands. Vaccine. 2012Oct 19;30(47):6686-93.
17. Alfonsi GA, Datta SD, Mickiewicz T, Koutsky LA, Ghanem K, Hagensee M, et al. Prevalence of high-risk HPV types and abnormal cervical cytology in American Indian/Alaska Native women, 2003-2005. Public Health Rep. 2011May-Jun;126(3):330-7.
18. Ckakrabarti O, and Krishna S. Molecular Interactions of ‘ high risk’ human papillomaviruses E6 and E7 oncoproteins: implications for tumor progression. J Bio Sci 2003; 28(3): 337-348.
19. Munger K, Baldwin A, Edwards KM, Hayakawa H, Nguyen CL, Owens M, Grace M, and Huh KW. Mechanisms of human papillomavirus-induced oncogenesis. J Virol 2004; 78 (21): 11451-11460.
20. Roden RBS, Yutzy IV WI-I, Fallon R., Inglis 5, Lowy DR, and Schiller JT. Rapid communication: Minor capsid protein of human genital papillomaviruses contains subdominant, cross-neutralizing epitopes. Viral 2000; 270: 254-257.
21. Lorincz AT, Reid R, Jenson AB, Greenberg MD, Lancaster W, and Kurman RJ. Human papillomavirus infection of the cervix: Relative risk associations of 15 common anogenital types. Obstet Gynecol 1992; 79: 328-337.
22. Bosch FX, Manos Ivilvl, Munoz N, Sherman M, Jansen AM, Peto J, Schiffman MH, Moreno V, Kurman R, and Shah KV. Prevalence of human papillomavirus in cervical cancer: a worldwide perspective. J Natl Cancer lnst 1995; 87: 796-802.
23. Campo MS, ONeil 13W, Grindlay GJ, Curtis F, Knowles GG, and Chandrachud L. A peptide encoding a B-cell epitope from the N-terminus of the capsid protein L2 of bovine papilomavirus-4 prevents disease. Virol 1997; 234: 261-266.
24. Czegledy J, Rogo KO, Evander M, and wadell G. High-risk human papillomavirus types in cytologically normal cervical scrapes from Kenya. Med. Microbiol. Immunol 1992; 180: 321-326.
25. Michle N, Ohlschlager P, Osen W, Freyschmidt EJ, Guthohrlein H, Kaufmann AM, Muller M, and Gissmann L. T cell response to human papillomavirus type 16 E7 in mice: Comparison of Cr release assay, intracellularIFN-7 production, ELISPOT and tetramer staining. Intervirol 2002; 45: 290-299.
26. Michle N, Osen W, Gissmann L, Schumacher TNM, Zentgraf H, and Muller M. Enhanced immunogenicity of HPV 16 E7 fusion proteins in DNA vaccination. Virol 2002; 294: 47-59.
27. Breitburd F, Kirnbauer R, Hubbert NL, nonnenmacher B, Trin-Dinh-Desmarquet C, Orth G, Schiller JT, and Lowy DR. Immunization with virus-like particles from cottontail rabbit papillomavirus (CRPV) can protect against experimental CRPV infection. J Virol 1995; 69(6): 3959-3963
28. Zarozinski CC, Fynan EF, Selin LK, Robinson FIL, and Welsh RM. Protective CTL-dependent immunity and enhanced immunopathology in mice immunized by particle bombardment with DNA encoding an internal virion protein. J Immune 1995; 154: 4010-4017.
29. Roberts A, Reuter JD, Wilson JH, Baldwin S, and Rose JK. Complete protection from papillomavirus challenge after a single vaccination with a vesicular stomatitis virus vector expressing high levels of L1 protein. J Virol 2004; 78(6): 3196-3199.
30. Goldstein G, Chicca JJ, 2nd. A universal anti-HIV-1 Tat epitope vaccine that is fully synthetic and self-adjuvanting. Vaccine. 2010Jan 22;28(4):1008-14.
31. Paik TH, Lee JS, Kim KH, Yang CS, Jo EK, Song CH. Mycobacterial cell-wall skeleton as a universal vaccine vehicle for antigen conjugation. Vaccine. 2010 Nov 23;28(50):7873-80.
32. Sharma A, Arya DK, Sagar V, Bergmann R, Chhatwal GS, Johri AK. Identification of Potential Universal Vaccine Candidates against Group A Streptococcus by Using High Throughput in Silico an

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تشبیه تمثیل، مشرق زمین Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی زیبایی شناسی، امید به زندگی، رمز و نماد، اغراض شعری