منابع پایان نامه درمورد انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

کارکنان در مديريت دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
فراگيري دانش
259
5/1
5
474/3
61648/0
38/0
464/0-
247/0
ذخيره سازي دانش
259
1
5
3569/3
80008/0
64/0
397/0-
174/0
کاربرد دانش
259
1
5
7373/3
70794/0
501/0
867/0-
462/1
به اشتراک گذاشتن دانش
259
1
5
9318/3
67518/0
456/0
661/0-
801/0

توصیف متغیر رضايت از مديريت دانش100
مطابق جدول 4-13 میانگین امتیاز متغیر رضايت از مديريت دانش از نظر پاسخ دهندگان 3591/3 ، انحراف معیار 65447/0 و واریانس برابر 428/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر رضايت از مديريت دانش از نظر پاسخ دهندگان معادل 45/1و بیشترین امتیاز معادل 73/4 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده براي متغير رضايت از مديريت دانش برابر 511/0- است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ يعني از لحاظ کجي متغير رضايت از مديريت دانش نرمال بوده و توزيع آن متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي آن 274/0 است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد ؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير رضايت از مديريت دانش از کشيدگي نرمال برخوردار است.
جدول4-13) توصیف متغیر رضايت از مديريت دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
رضايت از مديريت دانش
259
45/1
73/4
3591/3
65447/0
428/0
511/0-
274/0

نمودار4-10) هیستوگرام متغیر رضايت از مديريت دانش
توصیف متغیر نگرش کارکنان درمورد مديريت دانش101
مطابق جدول 4-14 میانگین امتیاز متغیر نگرش کارکنان در مورد مديريت دانش از نظر پاسخ دهندگان 6313/3 ، انحراف معیار 79382/0 و واریانس برابر 63/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیرنگرش کارکنان در مورد مديريت دانش از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل5 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده براي متغيرنگرش کارکنان در مورد مديريت دانش برابر 453/0- است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد ؛ يعني از لحاظ کجي متغير نگرش کارکنان در مورد مديريت دانش نرمال بوده و توزيع آن متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي آن 149/0 است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد ؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير نگرش کارکنان در مورد مديريت دانش از کشيدگي نرمال برخوردار است.
جدول4-14) توصیف متغیر نگرش کارکنان در مورد مديريت دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
نگرش کارکنان در مورد مديريت دانش
259
1
5
6403/3
79382/0
63/0
453/0-
149/0

نمودار4-11) هیستوگرام متغیر نگرش کارکنان در مورد مديريت دانش
4-4) آزمون نرمالیته

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد انحراف معیار، جو اخلاقی، تحلیل داده، تحلیل مسیر Next Entries مقاله درمورد دانلود کیفیت خدمات حسابرسی، کیفیت خدمات، چرخش اجباری، رگرسیون