منابع پایان نامه درمورد انحراف معیار، جو اخلاقی، تحلیل داده، تحلیل مسیر

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) مورد سنجش قرار گرفت. روش تحلیل مسیر ، تعمیمی از رگرسیون معمولی است که قادر است علاوه بر بیان آثار مستقیم ، آثار غیرمستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهای مستقل را برای متغیرهای وابسته نشان دهد و با بیان منطقی ، روابط و همبستگی مشاهده شده بین آن ها را تفسیر کند ( عادل آذر ، 1381 ، ص 59 ) .

3-7 الگوریتم اجرای تحقیق

شکل 3-1

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده و یافته های تحقیق

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است . داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات،مطابق اهداف ارایه شده،ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت . کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS18 و LISREL 8.53 انجام گردیده است .

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
توصیف دانشگاه های مورد بررسی پاسخ دهندگان
در جدول4-1دانشگاه های مورد بررسی در تحقیق آورده شده است که با توجه به 259 نفر حجم نمونه، دانشگاه گیلان با فراوانی 139 نفر و 7/53 درصد، دانشگاه آزاد واحد رشت با فراوانی 99 نفر و 2/38 درصد و دانشگاه پیام نور واحد رشت با 21 نفر فراوانی و 1/8 درصد می باشد. در این میان سهم پاسخ دهندگان در دانشگاه گیلان از بقیه بیشتر می باشد.

جدول4-1)توصیف دانشگاههای مورد بررسی پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
دانشگاه گيلان
139
7/53
دانشگاه آزاد
99
2/38
پيام نور
21
1/8
کل
259
100

نمودار4-1)نمودار میله ای دانشگاههای مورد بررسی پاسخ دهندگان

توصیف سن پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار4-2 مشاهده می شود که سن 8/10 درصد پاسخ دهندگان زير 30 سال ، 2/45 درصد بين 30 تا 40 سال ، 32 درصد بين 41 تا 50 سال ، 2/4 درصد بالاي 50 سال می باشند ؛ همچنین7/7 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول4-2)توصیف سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
زير 30 سال
28
8/10

بين 30تا 40سال
117
2/45

بين 41 تا 50 سال
83
32

بالاي 50 سال
11
2/4

کل
239
3/92
بدون پاسخ
20
7/7
کل
259
100

نمودار4-2)نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان

توصیف جنسيت پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-3 مشاهده می شود که جنسیت 3/53 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 8/39 درصد زن می باشند ؛ همچنین 9/6 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

جدول4-3)توصیف جنسيت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
مرد
138
3/53

زن
103
8/39

کل
241
1/93
بدون پاسخ
18
9/6
کل
259
100

نمودار4-3)نمودار دایره ای جنسيت پاسخ دهندگان

توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-4 مشاهده می شود که تحصيلات 3/7 درصد پاسخ دهندگان زیر ديپلم و زيرديپلم ، 1/18 درصد فوق ديپلم ، 3/46 درصد ليسانس ، 6/21 درصد فوق ليسانس و 4/0 درصد دکتری می باشند ؛ همچنین2/6درصد به این سوال پاسخ نداده اند

جدول4-4)توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
ديپلم و زير ديپلم
19
3/7

فوق ديپلم
47
1/18

ليسانس
120
3/46

فوق ليسانس
56
6/21

دكتري
1
4/0

کل
243
8/93
بدون پاسخ
16
2/6
کل
259
100

نمودار4-4)نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان

توصیف وضعيت تاهل پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار4 – 5مشاهده می شود که جنسیت 17درصد از پاسخ دهندگان مجرد و
1/ 76درصد متاهل می باشند؛ همچنین 9/6 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول4-5)توصیف وضعيت تاهل پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
مجرد
44
17

متاهل
197
1/76

کل
241
1/93
بدون پاسخ
18
9/6
کل
259
100

نمودار4-5)نمودار دایره ای وضعيت تاهل پاسخ دهندگان

توصیف سابقه كار پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-6 مشاهده می شود که سابقه کار3/26 درصد پاسخ دهندگان زیر 10 سال ، 3/46 درصد بين 10 تا 20 سال، 1/20درصد بالاي 20 سال می باشند ؛ همچنین3/7 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول4-6)توصیف سابقه كار پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
زير10 سال
68
3/26

بين10 تا 20 سال
120
3/46

بالاي 20سال
52
1/20

کل
240
7/92
بدون پاسخ
19
3/7
کل
259
100

نمودار4-6)نمودار میله ای سابقه كارپاسخ دهندگان

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق
توصیف متغیر عملکردشغلي97
مطابق جدول 4-7 میانگین امتیاز متغیر عملکرد شغلي از نظر پاسخ دهندگان8613/3 ، انحراف معیار 52552/0و واریانس برابر 276/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر عملکرد شغلي از نظر پاسخ دهندگان معادل 11/1 و بیشترین امتیاز معادل5 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده براي متغيرعملکرد شغلي برابر 803/0- است که در بازه (2 ، 2-)قرار دارد؛ يعني از لحاظ کجي متغيرعملکرد شغلي نرمال بوده و توزيع آن متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي آن 273/2است که در بازه (2 ، 2-)قرار ندارد؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغيرعملکرد شغلي از کشيدگي نرمال برخوردار نمی باشد.
جدول4-7) توصیف متغیر عملکردشغلي

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
عملکردشغلي
259
11/1
5
8613/3
52552/0
276/0
803/0-
273/2

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر عملکرد شغلي

توصیف ابعاد عملکرد شغلي
مطابق جدول 4-8 میانگین امتیاز متغیرکارايي از نظر پاسخ دهندگان722/3 ، اثر بخشي برابر 7844/3 و کيفيت برابر0776/4 می باشد. میانگین های به دست آمده همگی بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است.مقدار چولگي مشاهده شده براي متغيرکارايي برابر 591/0- ، اثربخشي برابر 689/0- و کيفيت برابر 868/0- بوده که همگی در بازه (2 ، 2-)قرار دارد؛ يعني از لحاظ کجي ابعاد عملکرد شغلي نرمال بوده و توزيع آنها متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي متغیر کارايي برابر53/0، اثربخشي برابر92/1و کيفيت برابر 507/2بوده که متغیرهای کارايي و اثربخشي در بازه (2 ، 2-)قرار دارند اما متغیر کیفیت در این بازه قرار ندارد ؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغیرهای کارايي و اثربخشي از کشيدگي نرمال برخوردار بوده و توزيع متغیر کیفیت ازکشيدگي نرمال برخوردار نمی باشد.
جدول4-8) توصیف ابعادعملکردشغلي

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
کارايي
259
33/1
5
722/3
68651/0
471/0
591/0-
53/0
اثربخشي
259
1
5
7844/3
64913/0
421/0
689/0-
92/1
کيفيت
259
1
5
0776/4
59288/0
352/0
868/0-
507/2

توصیف متغیر جو اخلاقي سازمان98
مطابق جدول 4-9 میانگین امتیاز متغیر جو اخلاقي سازمان از نظر پاسخ دهندگان 4983/3 ، انحراف معیار 48941/0و واریانس برابر 24/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر جو اخلاقي سازمان از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 75/4 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده براي متغير جو اخلاقي سازمان برابر 582/0- است که در بازه (2 ، 2-)قرار دارد؛ يعني از لحاظ کجي متغير جو اخلاقي سازمان نرمال بوده و توزيع آن متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي آن 598/2 است که در بازه (2 ، 2-) قرار ندارد ؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير جو اخلاقي سازمان از کشيدگي نرمال برخوردار نمی باشد.

جدول4-9) توصیف متغیر جو اخلاقي سازمان

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
جواخلاقي سازمان
259
1
75/4
4983/3
48941/0
24/0
582/0-
598/2

نمودار4-8) هیستوگرام متغیر جو اخلاقي سازمان
توصیف ابعاد جو اخلاقی
مطابق جدول 4-10 میانگین امتیاز متغیر نفع شخصي از نظر پاسخ دهندگان 675/3 ، مسئوليت اجتماعي برابر 3295/3 و قانون و کدهاي شغلي و حرفهاي برابر 4903/3 می باشد. میانگین های به دست آمده همگی بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است. مقدار چولگي مشاهده شده براي متغير نفع شخصي برابر 568/0- ، مسئوليت اجتماعي برابر384/0- و قانون و کدهاي شغلي و حرفهاي برابر 231/0- بوده که همگی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند ؛ يعني از لحاظ کجي ابعاد جو اخلاقی نرمال بوده و توزيع آنها متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي متغیر نفع شخصي برابر 414/0 ، مسئوليت اجتماعي برابر 071/0- و قانون و کدهاي شغلي و حرفهاي برابر 036/0 بوده که همگی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند ؛ اين نشان مي‌دهد توزيع ابعاد جو اخلاقی از کشيدگي نرمال برخوردار است .

جدول4-10) توصیف ابعادجواخلاقی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
نفع شخصي
259
1
5
675/3
81388/0
662/0
568/0-
414/0
مسئوليت اجتماعي
259
1
5
3295/3
79104/0
626/0
384/0-
071/0-
قانون و کدهاي شغلي و حرفه اي
259
1
5
4903/3
81486/0
664/0
231/0-
036/0

توصیف متغیر مشارکت کارکنان در مديريت دانش99
مطابق جدول 4-11 میانگین امتیاز متغیر مشارکت کارکنان در مديريت دانش از نظر پاسخ دهندگان 6313/3 ، انحراف معیار 55219/0و واریانس برابر 305/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر مشارکت کارکنان در مديريت دانش از نظر پاسخ دهندگان معادل 13/1و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد . از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده براي متغير مشارکت کارکنان در مديريت دانش برابر 737/0- است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد ؛ يعني از لحاظ کجي متغير مشارکت کارکنان در مديريت دانش نرمال بوده و توزيع آن متقارن است . همچنین مقدار کشيدگي آن 987/1 است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد ؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير مشارکت کارکنان در مديريت دانش از کشيدگي نرمال برخوردار است.
جدول4-11) توصیف متغیر مشارکت کارکنان در مديريت دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
مشارکت کارکنان در مديريت دانش
259
13/1
5
6313/3
55219/0
305/0
737/0-
987/1

نمودار4-9) هیستوگرام متغیر مشارکت کارکنان در مديريت دانش
توصیف ابعاد مشارکت کارکنان در مديريت دانش
مطابق جدول 4-12 میانگین امتیاز متغیر فراگيري دانش از نظر پاسخ دهندگان 474/3 ، ذخيره سازي دانش برابر 3569/3 ، کاربرد دانش برابر 7373/3 و به اشتراک گذاشتن دانش برابر 9318/3 می باشد. میانگین های به دست آمده همگی بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است. مقدار چولگي مشاهده شده براي متغير فراگيري دانش برابر 464/0- ذخيره سازي دانش برابر 397/0- ، کاربرد دانش برابر 867/0- و قانون و به اشتراک گذاشتن دانش برابر 661/0- بوده که همگی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند ؛ يعني از لحاظ کجي ابعاد مشارکت کارکنان در مديريت دانش نرمال بوده و توزيع آنها متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي متغیر فراگيري دانش برابر247/0 ، ذخيره سازي دانش برابر 174/0، کاربرد دانش برابر 462/1 و به اشتراک گذاشتن دانش برابر 801/0 بوده که همگی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند ؛ اين نشان مي‌دهد توزيع ابعاد مشارکت کارکنان در مديريت دانش از کشيدگي نرمال برخوردار است.

جدول4-12) توصیف ابعاد مشارکت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد جو اخلاقی، رفتار حرفه ای، مدیریت اخلاقی، سازمان های دولتی Next Entries منابع پایان نامه درمورد انحراف معیار