منابع پایان نامه درمورد اقلام تعهدی، قلام تعهدی، پایداری سود، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

درآمد پایدار و نسبت P/E با تحلیل صورت‌های مالی”، تحلیل صورت‌های مالی سازمان‌یافته‌ای برای ارزیابی پایداری سود به‌کار گرفت. وی نشان داد که برآورد پایداری سود را می‌توان از طریق تفکیک تغییر در بازده خالص دارایی‌های عملیاتی به حاشیه سود71 و گردش دارایی72 بهبود داد. وی دو تفسیر برای تغییر در حاشیه سود فراهم آورد: 1- گردش دارایی بالاتر نشان می‌دهد که توانایی ایجاد فروش برای سرمایه‌گذاری معین پایدار است، از این‌رو سودآوری بالاتر دوام بیشتری دارد؛ 2- گردش دارایی بالاتر، رشد غیرعادی و ناپایدار در فروش را نشان می‌دهد که از طریق رشد دارایی‌ها توجیه نمی‌شود، از این‌رو سودآوری بالا دوام زیادی ندارد.
پنمن و ژانگ73 (2002)، در مقاله‌ای با عنوان “محافظه‌کاری حسابداری، کیفیت سود و بازده سهام”، به بررسی تاثیر محافظه‌کاری بر کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام پرداختند. آن‌ها پایداري سود را به‌عنوان کیفیت سود در نظر گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان داد زمانی که یک شرکت حسابداری محافظه‌کارانه را الگوی عمل خود قرار می‌دهد، تغییر در مقادیر سرمایه‌گذاری می‌تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد. رشد در سرمایه‌گذاری‌ها سود گزارش شده را کاهش و ذخایر را افزایش می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری‌ها باعث آزاد شدن ذخایر و افزایش سود می‌شود. در صورتی که تغییر موقتی باشد، سود نیز به‌طور موقتی کم یا زیاد می‌شود و این امر مشخصه خوبی پیش‌بینی سود در آینده به دست نمی‌دهد. یافته‌های آن‌ها بیانگر آن است که حسابداری محافظه‌کارانه کیفیت پایین سود را موجب می‌شود.
دچو و دیچو74 (2002)، در پژوهشی با موضوع “کیفیت اقلام تعهدی و سودها: نقش اشتباهات برآورد اقلام تعهدی”، مدلی مبنی بر کیفیت پایین‌تر اقلام تعهدی ارائه کردند که در جریانات نقدی گذشته، حال و آینده گنجانده نمی‌شوند و نشان دادند که واحدهای با کیفیت اقلام تعهدی پایین، دارای سودی با پایداری کم هستند.
ریچاردسون و همکاران75 (2004)، در پژوهشی با موضوع “قابلیت اطمینان اقلام تعهدی، پایداری سود و قیمت سهام”، رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی و پایداری سود را بررسی نموده و نشان دادند اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کم، باعث پایداری کمتر اقلام تعهدی می‌شوند. آن‌ها تجزیه و تحلیل مفصلی از تغییرات در دارایی‌های مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه دادند و نشان دادند که دارایی‌ها و بدهی‌هایی کمتر پایدار هستند که با قابلیت اتکای کم اندازه‌گیری می‌شوند.
اسکات و همکاران76 (2005)، در مقاله خود تحت عنوان “قابلیت اتکای اقلام تعهدی، پایداری سود و بازده سهام”، نشان دادند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر منجر به پایداری کمتر سود می‌شود. آن‌ها این کار را با طبقه‌بندی بر اساس ترازنامه انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج مطالعات آن‌ها حاکی از این بود که به علت عدم پیش‌بینی کامل سرمایه‌گذاران، نوعی قیمت‌گذاری غیرواقعی در مورد سهام و اوراق بهادار شرکت‌ها اتفاق می‌افتد.
چمبرز77 (2005)، طی پژوهشی با عنوان “پایداری سود و ناهنجاری اقلام تعهدی”، نشان داد که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی را پیش‌بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمت‌ها نیستند. بر این اساس در بعضی شرکت‌ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم‌تر از واقع برآورد می‌شود. وی این مورد را از طریق طبقه‌بندی شرکت‌ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها در هر طبقه نشان داد.
هانلون78 (2005)، در تحقیق خود با عنوان “پایداری و قیمت‌گذاری سودها، اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در زمانی که شرکت‌ها دارای تفاوت‌های درآمد دفتری و مالیاتی هستند”، دلایل پایداری سود را بررسی کرد و نشان داد که پایداری پایین سود تا حدودی از اختلاف سود دفتری و سود مشمول مالیات ناشی می‌شود. وی همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بازار، قیمت اجزای تعهدی سودها را دائما بیش از حد بالا می‌برند و قیمت اجزای جریان‌های نقدی سودها را بیش از حد پایین می‌آورند.
دچو و جی79 (2006) در مقاله‌ای با موضوع “پایداری سود و جریان‌های نقدی و نقش موارد خاص: مفاهیمی برای ناهنجاری اقلام تعهدی”، با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه‌ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان دادند که پایداری سود تحت تاثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می‌گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان‌های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می‌بخشد، اما در شرکت‌های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می‌یابد.
پائیک و همکاران80 (2007)، در تحقیقی با عنوان “محافظه‌کاری حسابداری، پایداری سود و قیمت‌گذاری چندگانه سودها”، تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود را بررسی کردند. از دید آن‌ها، احتمال تکرار تغییرات مثبت سود برای چند دوره، بیشتر از احتمال تکرار تغییرات منفی سود برای چند دوره است. زیرا به‌کارگیری رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه، سبب می‌گردد تا شناسایی زیان‌ها به‌سرعت و در دوره جاری صورت گیرد، ولی شناسایی و انعکاس سودهای احتمالی به‌تدریج و طی چند دوره انجام شود. آن‌ها در تحقیق خود به این نتیجه رسیده‌اند که سودهایی که محافظه‌کاری بیشتری دارند، نسبت به سودهایی که محافظه‌کاری کمتری دارند، ناپایدارتر هستند. آن‌ها نشان دادند که تصویب استانداردهای حسابداری حاوی رویه‌های محافظه‌کارانه، متضمن هزینه‌هایی برای بازار سرمایه است. این استانداردها پایداری و قابلیت پیش‌بینی سود را کاهش داده و سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه را از مسیر تصمیم‌گیری صحیح اقتصادی منحرف می‌سازند.
دچو و همکاران81 (2008)، در پژوهشی تحت عنوان “پایداری و قیمت‌گذاری جزء نقدی سودها”، با مقایسه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه‌ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان دادند که پایداری سود تحت تاثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می‌گیرد.
ریچاردسون و اسلوان82 (2008)، در مقاله‌ای با عنوان “پایداری و قیمت‌گذاری جزء نقدی سودها”، نقش جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی را در رفتار سری‌های زمانی سود بررسی کردند و نشان دادند که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی سود پایداری کمتری دارد و این امر منجر به سودآوری پایین در دوره‌های بعد به دلیل برگشت اقلام تعهدی می شود. آن‌ها در پژوهش خود در جستجوی اطلاعات موجود در جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی بودند و قدرت انعکاس این اطلاعات توسط قیمت‌های سهام را بررسی کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که عملکرد سود مربوط به جزء تعهدی سود پایداری کمتری در مقایسه با عملکرد سود مربوط به جزء نقدی دارد.
کریزانوسکی و محسنی83 (2013)، در پژوهشی تحت عنوان “رشد مجموع سودها و جریان‌های نقدی شرکت‌ها: پایداری و عوامل تعیین‌کننده”، به بررسی پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی در سطوح بازار و صنعت پرداخته‌اند. نمونه آن‌ها شامل تمامی شرکت‌های سهامی عام ایالات متحده آمریکا و در دوره زمانی 1950 تا 2006 می‌باشد. نتایج آن‌ها نشان داد که ویژگی‌های صنعت84 مانند سطح تمرکز (HHI)، سرمایه‌بری و نوع محصول، دارای قدرت توضیحی برای پایداری نرخ رشد سودهای کوتاه‌مدت (یک‌ساله) و بلندمدت (پنج‌ساله) در سطح صنعت می‌باشند و با یکدیگر دارای ارتباط می‌باشند، ولی در مقابل برای پایداری نرخ رشد جریان‌های نقدی، هیچ رابطه‌ای بین آن با ویژگی‌های صنعت در کوتاه‌مدت و بلندمدت مشاهده نشد.
مک گوایر و همکاران85 (2013)، در تحقیقی با عنوان “استراتژی‌های مالیاتی پایدار و پایداری سود”، رابطه بین پايداری سود و رويکرد مالیاتی را برای 21667 شرکت – سال برای دوره 1998 تا 2009 در آمريکا مورد مطالعه قرار دادند. نتايج پژوهش نشان داد در شرکت‌هايی که يکنواختی نرخ مالیات بیشتر است، سود قبل از مالیات و اجزای آن پايداری بیشتری دارند. به‌علاوه پژوهش آنها نشان داد که سرمايه‌گذاران قادر به درک يکنواختی نرخ مالیات بوده و از آن به‌عنوان علامتی برای ارزيابی پايداری سود قبل از مالیات و اجزای آن استفاده می‌کنند.

2-3-2-2- سطح تمرکز و سرمایه‌بری
وجسو86 (1976) در مقاله‌ای تحت عنوان “تغییرات در (ثابت) سرمایه‌بری تولید در صنعت مجارستان”، دو دوره در تاریخ سرمایه‌بری87 (شدت سرمایه) صنعت کشور مجارستان که نشان‌دهنده ویژگی‌های متفاوتی می‌باشند را مورد تمایز قرار داد. نخست بین سال‌های 1950 تا 1961 که میزان سرمایه‌بری به‌طور پیوسته کاهش یافته است و دوم بین سال‌های 1960 تا 1970 که در حال افزایش بود. نویسنده به تفصیل عوامل موثر بر رشد بهره‌وری را مورد تحلیل قرار داد و تلاش کرد تا میزان تاثیر آن را بر روی توسعه سرمایه‌بری صنعت تعیین کند. وی نتیجه گرفت که سرمایه‌بری رو به رشد را می‌توان به‌وسیله جایگزین‌کردن کارآمدتر نیروی کار حاضر و به‌کارگیری بهتر دارایی‌های موجود به‌طور موثرتر متعادل کرد.
فنی و راجرز88 (1999) در مقاله‌ای با عنوان “سهم بازار، تمرکز و تنوع در سودآوری بنگاه”، به بررسی عملکرد بنگاه‌های استرالیا پرداختند. آن‌ها با یک تحلیل تجربی درباره سودآوری 722 بنگاه بزرگ استرالیا برای دوره 1993 تا 1996 نتیجه‌گیری نمودند که تمرکز صنایع با استفاده از شاخص CR_4، بر سودآوری اثر مثبت دارد.
کلاسنس و یانکوف89 (1999)، در مقاله‌ای با عنوان “تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در جمهوری چک”، به بررسی برنامه خصوصی‌سازی جمهوری چک پرداختند. آن‌ها با نمونه گیری از 706 بنگاه جمهوری چک در دوره 1992 تا 1997 دریافتند که هرگاه تمرکز مالکیت‌ها افزایش یابد، سودآوری بنگاه‌ها و نیز قدرت تولیدی نیروی کار افزایش خواهد یافت.
بیکر و هاف90 (2002)، در مقاله خود با عنوان “رقابت، تمرکز و ارتباط آن‌ها: یک تجزیه و تحلیل تجربی از صنعت بانکداری”، به سنجش شاخص‌های تمرکز در صنعت بانکداری کشور هلند پرداخته‌اند. در انجام این تحقیق از اطلاعات 16 بانک فعال در امور اوراق رهنی کشور هلند طی سال 2001 استفاده شده است. آن‌ها چنین نتیجه گرفتند که استفاده از شاخص‌های مختلف در رابطه با یک بازار واحد، لزوما به نتایج یکسان نمی‌انجامد. با این‌حال نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص‌هایی که در آن‌ها پارامتر a به‌صورت درون‌زا در الگو تعیین می‌شود، با واقعیت تطابق بیشتری دارد.
آجیوبنبو91 (2004)، در مقاله‌ای تحت عنوان “ساختار بازار، شاخص تمرکز و هزینه رفاه”، به بررسی ادبیات موجود در خصوص انواع شاخص های محاسبه تمرکز در اقتصاد پرداخت. وی به‌دلیل وجود اختلاف‌نظر در قضاوت پیرامون نتایج این شاخص، شاخص جدیدی تحت عنوان شاخص هرفیندال – هیرشمن – آجیوبنبو (HHA) را معرفی نمود که در رابطه (2-19) شرح داده شد. وی شاخص مزبور را در رابطه با صنعت بانکداری ایالات متحده آمریکا محاسبه کرد و نشان داد که نتایج منطقی‌تری نسبت به شاخص هرفیندال – هیرشمن در این صنعت به دست می‌دهد.
مارتینز و اولیوریا92 (2008) در مقاله خود با عنوان “بخش فرآوری گوجه‌فرنگی پرتغال: ساختار بازار، تمرکز و رفتار شرکت”، به بررسی اثر تمرکز بر عملکرد شرکت‌ها و استراتژي در بخش تولید گوجه‌فرنگی در کشور پرتغال با استفاده از با استفاده از شاخص تمرکز k بنگاه برتر و شاخص هرفیندال – هیرشمن پرداخته‌اند. نتیجه نشان می‌دهد که از نظر کمی تمرکز بازار در صنعت فرآوری گوجه‌فرنگی متوسط است، اما سطح تمرکز بیش از چند سال گذشته افزایش یافته است. در مقابل، تمرکز فروشنده همواره بالاتر بوده است.
میلاك93 (2008) در مقاله‌ای با عنوان “اندازه‌گیری تمرکز صادرات: مفاهیمی برای کشورهای کوچک”، به بررسی اندازه‌گیري تمرکز صادرات براي کشورهاي کوچک با استفاده از شاخص‌های تمرکز k بنگاه برتر، هرفیندال – هیرشمن، RI، جامع تمرکز صنعتی (CCI)، هانا – کای، آنتروپی و DIV پرداخته است. نتایج حاصل از این مطالعه به تمرکزهاي بالاتر صادرات در کشورهاي کمتر توسعه یافته اشاره دارد و نشان می‌دهد که هر دوی اندازه و مرحله از توسعه اقتصادي در تعیین تمرکز صادرات عوامل مرتبطی هستند.

2-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این فصل به بیان برخی از مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در خصوص پایداری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد پایداری سود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، قلام تعهدی Next Entries منابع پایان نامه درمورد پایداری سود، متغیر مستقل، پایداری رشد سود، روش تحقیق