منابع پایان نامه درمورد افغانستان، وسایل ارتباط جمعی، ارتباط جمعی، دانشگاه کابل

دانلود پایان نامه ارشد

ت قانونی در افغانستان همکاری کند. با تشکیل شورای ملی در سال 1384 خورشیدی روند بن پایان یافت ، و در ادامه “موافقتنامه لندن” در 31 ژانویه 2006 چارچوب جدیدی را برای جامعه بین المللی ارانه داد تا به تلاش دولت و جامعه افغانستان برای گام نهادن در راه توسعه و بازسازی کامل یاری رساند. “توافقنامه بن” جامعه جهانی را موظف نمود که بجای دولت نو تشکیل افغانستان، برای افغانستان برنامه ریزی کند، اما در “موافقتنامه لندن” و ارائه “استراتژی انکشاف ملی” توسط دولت افغانستان چنین شد که دیگر این دولت افغانستان بود که برای پیشبرد توسعه برنامه ریزی می کرد و “سند انکشاف ملی افغانستان” که در این کنفرانس ارائه شد بر این نکته تأکید داشت ( دهقان، 1386 : 155).در موافقتنامه لندن و سند استراتژی انکشاف ملی افغانستان برای توسعه افغانستان یک برنامه دراز مدت تا سال 2020 میلادی برنامه ریزی شده است که بر اساس این برنامه اهداف توسعه در افغانستان عبارتند از : فقر زدایی، فراهم آوردن آموزش ابتدایی، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود وضع بهداشتی ، ارتقای امنیت، تثبیت ساختار دموکراتیک، ایجاد جامعه مدنی، توجه به حقوق بشر، و… افغانستان در مسیر خود با موانع بسیاری مواجه است که می توان از وابستگی شدید به کمک های خارجی، پایین بودن سطح درآمد ملی، نبود زیر ساخت های اقتصادی، کمبود نیروی انسانی و متخصص و شکننده بودن وضع امنیتی نام برد.
پیشینه تحقیقات در مورد تلویزیون و توسعۀ سیاسی در جهان
پژوهش در زمینۀ رسانه های جمعی و مخاطبان آنها بویژه تلویزیون از پیشینۀ زیادی برخوردار نیست. یکی از نخستین موارد مخاطب پژوهی، نظر خواهی های بی. بی. سی بود که در سال 1931 انجام گرفت، بی. بی. سی برای بالا بردن کمیت و کیفیت برنامه های خود به طور روزانه شروع به ارزیابی مخاطبان رادیویی خود می کرد، این پژوهش ها را می توان اولین پژوهش ها در مورد رسانه های جمعی دانست.
یکی دیگر از مطالعات میدانی که در زمینه توسعه کشورها صورت گرفته است و در آن به نقش رسانه ها در توسعه نیز پرداخته شده است تحقیق جامع دانیل لرنر است. لرنر با همکاری گروهی دیگر از محققین که که از جانب « دفتر تحقیقات اجتماعی در آمریکا» اعزام شده بودند، 1600 نفر را در 6 کشور خاورمیانه در مورد چگونگی استفاده از وسایل ارتباط جمعی مورد تحقیق قرار دادند و به نتایج ذیل دست یافتند : اول اینکه رادیو و سینما به جلب افراد باسواد پرداخته و از این طریق موجبات تسریع در بروز دگرگونیهای اجتماعی را با خلق عقاید نو، بیداری سیاست و احتیاجات تازه فراهم آورده اند، دیگر اینکه بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی موجب پیدایش شخصیت انتقالی گردیده است، به این معنی که توجه به حرکت و آینده نگری، سواد آموزی و شهر نشینی را مد نظر قرار می دهند. لرنر ملاحظه کرد که کسانی که وسایل ارتباط جمعی را پذیرا گشته اند، این ویژگی های شخصیت انتقالی در میان آنان بیشتر است.( رستمی، 1389: 142).
در ایران نیز پژوهش در باره مخاطبان رسانه های جمعی از سابقه زیادی برخوردار نیست، اما پیرامون این مقوله پژوهش های متعدد و متنوعی صورت گرفته است از جمله اولین پژوهش ها در این راستا می توان از نخستین نظر سنجی درباره تلویزیون اشاره کرد که در سال 1344 خورشیدی توسط کامبیز محیط محمودی

با عنوان « سنجش نظر دانش آموزان نسبت به دروسی که از تلویزیون پخش می شود » صورت گرفت، اشاره نمود.
تحقیق دیگری که در زمینه شبکه های تلویزیونی در ایران صورت گرفته است می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان « بررسی عوامل و میزان بهره مندی دانش آموزان از شبکه های تلویزیونی درون مرزی و برون مرزی؛ بررسی دیدگاههای دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان پارس آباد مغان » که توسط توحید عزیزی در سال 1385صورت گرفته است اشاره نمود.
پیشینه تحقیقات در مورد تلویزیون و توسعۀ سیاسی در افغانستان
در افغانستان نیز تا کنون تحقیقات زیادی در این مورد صورت نگرفته است زیرا در این کشور سالها چیزی به نام رسانه های جمعی وجود نداشته است و مردم نیز حق نداشته اند که به رسانه های جمعی گوش فرا دهند، از این رو تحقیقات زیادی در این مورد صورت نگرفته است، تنها چند موسسۀ خارجی از قبیل موسسۀ انترنیوز2 که رسانه های رادیویی را در افغانستان حمایت می کند تحقیقات ابتدایی در مورد رسانه ها و مخاطبان آنها صورت داده است که طبق گزارش سال 2006 این مؤسسه، رادیو با 52 درصد بیشترین مخاطب را در افغانستان دارد، عدم نبود برق یکی از علت های عدم رشد تلویزیون در افغانستان قلمداد شده است و اینکه تنها 36 درصد مردم افغانستان با سواد هستند. تنها تحقیق جدی که در مورد نقش وسایل ارتباط جمعی در توسعۀ افغانستان صورت گرفته است پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مژگان مصطفوی در رشتۀ علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است که در سال 1382 انجام یافته است. این تحقیق به نقش وسایل ارتباط جمعی در توسعه افغانستان پرداخته است و از روش پیمایش برای جمع آوری داده های خود استفاده کرده است جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه کابل است که این تحقیق در سال 1382 اجرا شده است. پژوهشگر در تحقیق خود با توزیع پرسشنامه در میان 400 تن از دانشجویان دانشگاه کابل که 200 تن آنها را دختران تشکیل می دهد در پی جواب به این سوال بوده است که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کابل وسایل ارتباط جمعی چه اندازه در توسعه افغانستان نقش داشته اند؟ نتیجه این تحقیق نشان می دهد که بیشتر دانشجویان دانشگاه کابل نقش وسایل ارتباط جمعی را در توسعه افغانستان زیاد می دانند که در این میان از دیدگاه پاسخگویان نقش وسایل ارتباط جمعی در توسعه اجتماعی نسبت به سایر جنبه های توسعه در افغانستان زیادتر است، همچنین از میان وسایل ارتباط جمعی مورد مطالعه در این تحقیق به نظر دانشجویان دانشگاه کابل نقش تلویزیون نسبت به سایر وسایل ارتباط جمعی بیشتر است.
تحقیق دیگری که تنها در مورد مطبوعات افغانستان صورت گرفته است هرچند به موضوع ما مرتبط نیست اما چون در مورد یک رسانه خاص هست می توان از آن نام برد، این تحقیق در مورد نظام مطلوب مطبوعات افغانستان است که توسط هاشم عصمت اللهی به عنوان رسالۀ دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1380 به رشتۀ تحریر در آمده است، در این تحقیق با استفاده از روش کیو نظام مطلوب مطبوعات افغانستان از دیدگاه متخصصان افغانستانی مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر متخصصین برای نظام مطلوب مطبوعات افغانستان نظام مطبوعات آزادی گرا را پیشنهاد کرده اند.
در مورد نقش تلویزیون در توسعۀ سیاسی افغانستان تاکنون تحقیقات جامعی صورت نگرفته است و تحقیق حاضر را می توان نخستین تحقیق در این زمینه بر شمرد.

سیر تاریخی تلویزیون در جهان و افغانستان
1- 1- تلویزیون و تاريخچه آن در جهان
از تلویزیون تعاریف زیادی شده است و هر روز با پیشرفت هایی که در زمینه این رسانه صورت می گیرد تفاوت هایی نیز در تعاریف از آن نیز به وجود می آید. دکتر معتمد نژاد در تعریف تلویزیون چنین می نویسد : « تلویزیون یک وسیله جدید ارتباطی است که مانند روزنامه، سینما و رادیو جنبه گوناگون خبری ، تفریحی، فرهنگی و آموزشی و تبلیغاتی دارد و به طرق گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد» ( معتمد نژاد،1386: 191).
«تلویزیون نظامی الکترونیک برای انتقال صدا و تصویر ثابت و متحرک از راه امواج و علائم و دریافت و بازنمایی آنها توسط گیرنده است»( میرعابدینی،1387: 67). دردانشنامه آزاد ویکی پدیا تعریف تلویزیون چنین آمده است : سامانه‌ای ارتباطی برای پخش و دریافت تصاویر متحرک و صداها از مسافتی دور است، به مجموعه فراهم کننده و پخش کننده این تصاویر، سیما گفته می شود و دستگاه گیرنده برنامه‌های سیما، دستگاه تلویزیون نام دارد. واژه تلویزیون که از زبان فرانسوی به فارسی راه یافته خود واژه ای دورگه ‌است که بخش نخست آن از واژه یونانی تله- (دور) و بخش دوم آن از واژه لاتین ویزیون (دید) گرفته شده‌است.(wikipedia).
سال 1926 میلادی سال رقابت برای ساخت اولین تلویزیون در جهان بود، و طرح ساخت تلویزیون سالها بود که ذهن دانشمندان را به خود معطوف نموده بود. در انگلستان فردی به نام لوگی بارد در حال پخش تصاویر ابتدایی تلویزیونی بود همزمان با او دیفون میهاری مجارستانی و کنجیرو تاکایاناجی ژاپنی، و بوریس گرابوسکی مخترع روسی، ولادیمیر زورکین تبعیدی روسی و چارلز فرانسیس جنکینز آمریکایی هر کدام به صورت جداگانه در حال تلاش برای ارسال تصاویر ابتدایی تلویزیون در سراسر جهان بودند. در سال 1927 بود که کمپانی آمریکایی تلفن و تلگراف اقدام به پخش سخنرانی هربرت هوور، وزیر بازرگانی آمریکا کرد؛ این برنامه در واشنگتن فیلمبرداری شده بود و بازرگانان و سردبیران و بانکداران آن را در نیویورک تماشا می کردند، هوور با حضور در تلویزیون نام خود را به عنوان اولین سیاستمدار ظاهر شده در تلویزیون ثبت نمود (مک کوئین، 1384: 26).
بیریوکف در کتاب دکترین های تلویزیون در غرب، تاریخ تلویزیون را در کشورهای توسعه یافته صنعتی به سه دوره تقسیم کرده است. دوره آغازین : در این دوره بود که در کشورهای سرمایه داری و کشور سوسیالیستی شوروی (سابق) موفق شدند که تجربیاتی از پخش تلویزیونی بدون صدا را و سپس همراه صدا را تجربه کنند، کار بر روی تلویزیون ادامه یافت تا اینکه در اواسط دهۀ 1930 نخستین پخش تصویر تلویزیونی در مسکو و چند کشور اروپایی و آمریکا صورت گرفت ، این نخستین تجربیات تلویزیونی بود قبل از آن در دهۀ 1920 رادیو اختراع شده بود و اختراع تلویزیون 15 سال بعد از رادیو صورت گرفت. تلویزیون از نظر فنی و تولید شبیه رادیو بود و تلویزیون به رغم دارا بودن نظامی برتر و با وجود برخورداری از یک عامل بصری نوعی پخش امواج رادیویی محسوب می شد به همین علت، تاریخ تلویزیون به عنوان یک رسانه فعال سرگذشتی همسان با رادیو محسوب می شود، دوره ابتدایی تلویزیون با شروع جنگ جهانی دوم متوقف گردید و باعث شد که همه افکار به سوی جنگ متمرکز شود اما با وجود آن تأثیرات خوبی را در حالی که چندان توجهی به آن نمی شد در جهان سرمایه داری گذاشت.
دوره رشد : به محض پایان جنگ، فرانسه اولین کشوری بود که پخش برنامه های تلویزیونی را از سر گرفت و بعد از فرانسه آمریکا بود که تا سال 1946 یعنی در حدود یک سال صاحب شش ایستگاه تلویزیونی گردید، بی. بی. سی نیز در همین سال به جمع تلویزیون ها پیوست و تا پایان سال 1948 چهار کشور فرانسه، آمریکا، شوروی و بریتانیا کشورهایی بودند که ایستگاههای پخش تلویزیونی در اختیار داشتند، دهۀ 1950 سالهای رشد چشمگیر تلویزیون بود زیرا تولید دستگاه تلویزیون افزایش یافت که منجر شد قیمت گیرنده ها تلویزیونی کاهش یابد.در اوائل دهۀ 1950 بود که تلویزیون رنگی در آمریکا، فرانسه، بریتانیا،آلمان و ژاپن متولد شد و بسرعت افزایش یافت.
دوره توسعه : بیش از اندازه در دهۀ های 1960 و 1970 میلادی تلویزیون خود را به عنوان رسانه برتر در دنیا شناسانده بود و این دوره را می توان عصر طلایی تلویزیون نامید زیرا هم بر تعداد مخاطبان آن افزوده شده بود و هم دورانی بود که اکتشافات فضایی نیز در حال رخ دادن بود، مراسم استقبال از اولین فضا نورد تاریخ، یوری گاگارین نه تنها از تلویزیون های شوروی وقت بلکه از تلویزیون های سراسر دنیا پخش شد، میلیونها تن شاهد گام گذاردن نخستین انسان بر روی کره ماه از طریق تلویزیون ها بودند که اینها همه بر جذابیت و قدرت تلویزیون افزود. در این دوره بود که صنعت تلویزیون تقریباً به سراسر دنیا رسید( بیریوکف،1372: 29).
همزمان در همین دوران بود که تاکایاناکی در ژاپن توانست تلویزیون را اختراع کند و یک ایستگاه تلویزیون تجربی توسط بنگاه فرا پخش ملی ژاپن ان اچ کی نخستین علائم تلویزیونی را در 31 ماه می 1937 میلادی در توکیو پخش کرد و نخستین گیرنده های تلویزیونی نیز در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد افغانستان، قانون اساسی، سازمان ملل متحد، رادیو و تلویزیون Next Entries منابع پایان نامه درمورد افغانستان، برنامه های تلویزیون، برنامه های تلویزیونی، منابع مالی