منابع پایان نامه درمورد افغانستان، علوم انسانی، توسعه سیاسی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه گردید چارچوب نظری این تحقیق بر پایۀ دو نظریۀ مهم یکی در حوزه ارتباطات و دیگری در حوزه جامعه شناسی استوار شده است که به نظر نگارنده نگاه توسعه ایی سیاسی تلویزیون های خصوصی را می توان بیشتر در چارچوب همین دو نظریۀ مورد بررسی قرار دارد.
بنا بر این بر اساس نظریه های مورد بررسی می توان چنین فرض کرد که، دانشجویان دانشگاه هرات به دلایل متعدد بیشتر به تماشای تلویزیونهای خصوصی در افغانستان می پردازند که شاید عمده ترین دلیل، مخاطب محوری این تلویزیونها در افغانستان باشد. شبکه تلویزیون دولتی سراسری و شبکه های استانی دولت عمدتا به پخش برنامه هایی می پردازند که به نفع دولت باشد و می توان در همۀ برنامه های سیاسی آن حمایت از برنامه های دولت را مشاهده کرد و کمتر به نقد برنامه های سیاسی دولت پرداخته می شود از این رو نمی تواند رضایت مخاطبان خود را جلب نماید. در این میان می توان ابراز داشت که تلویزیونهای خصوصی در افغانستان با صراحت تمام به نقد دولت پرداخته و با ساخت و نشر برنامه های سیاسی- انتقادی توانسته است تا حدود زیادی اعتماد مردم و به صورت خاص دانشجویان را جلب نماید از این رو استفاده از تلویزیونهای خصوصی با رضایت مخاطبان آن ارتباط مستقیم دارد.
از جانب دیگربه نظر می رسد دانشجویان دانشگاه هرات افغانستان با توجه به سرمایۀ فرهنگی که دارند دست به انتخاب برنامه های پخش شده از تلویزیونهای خصوصی می زنند. دانشجویان به عنوان قشری پویا و منتقد و سیاسی نسبت به سایر اقشار جامعه از میزان سواد و فرهنگ بالاتری برخوردار هستند و با بالا بودن سطح سواد و دیگر مولفۀ های سرمایۀ فرهنگی در انتخاب برنامه های سیاسی و تماشای آنها دقت بیشتری به خرج داده و سرمایۀ فرهنگی آنان نقش فراوانی در تماشای برنامه های سیاسی تلویزیون دارد. به نظر می رسد که در افغانستان قشر دانشجو نسبت به سایر اقشارسیاسی تر هستند و ازمیزان سرمایۀ فرهنگی آنان نیز از سایر اقشار عادی جامعه بیشتر است. جنبش های دانشجویی در افغانستان هنوز مثل سایر جوامع به نظر می رسد پرقدرت نباشد، حکومت افغانستان در چند سال اخیرتلاش های زیادی جهت تضعیف عملکرد سیاسی دانشجویان انجام داده اما جنبش دانشجویی به نظر میرسد هر روز قدرتمند تر می شود.
با توجه به این مسائل است که سعی خواهد شد در این تحقیق که به بررسی دیدگاههای دانشجویان هرات درباره تلویزیون های خصوصی می پردازد، ابتدا میزان استفاده و رضایتمندی جامعه آماری ( دانشجویان دانشگاه هرات) از تلویزیونهای مورد بررسی و میزان سرمایۀ فرهنگی آنها سنجیده شود، سپس دیدگاههای آنان در مورد نقش تلویزیونهای خصوصی درتوسعۀ سیاسی افغانستان بررسی گردد.
سوالات تحقیق
1- به طور متوسط دانشجویان دانشگاه هرات چند ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنند؟
2- میزان استفاده دانشجویان دانشگاه هرات از شبکه های مورد بررسی چه اندازه است؟
3-دانشجویان دانشگاه هرات از کدام نوع برنامه های تلویزیون های خصوصی مورد بررسی بیشتر رضایت دارند؟
4 – میزان اعتماد دانشجویان دانشگاه هرات به تلویزیون های خصوصی مورد بررسی چه اندازه است؟
5 – میزان سرمایۀ فرهنگی دانشجویان دانشگاه هرات چه اندازه است؟
6- آیا بین میزان سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه هرات و میزان اعتماد آنها به تلویزیون های خصوصی مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد؟
7 – آیا بین جنس دانشجویان دانشگاه هرات و میزان اعتماد آنها به تلویزیون های خصوصی مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد؟
8 – آیا بین جنس دانشجویان دانشگاه هرات و میزان متوسط استفاده آنان از تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی رابطه وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق
1 – به نظر می رسد که تلویزیون پر مخاطب ترین رسانه نسبت به سایر رسانه ها در میان دانشجویان دانشگاه هرات باشد.
2 – به نظر می رسد از نگاه دانشجویان دانشگاه هرات تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی در توسعه سیاسی افغانستان نقش دارند.
3- به نظر می رسد بین جنس دانشجویان دانشگاه هرات و مهم ترین رسانه مورد استفاده آنها تفاوت معنی داری وجود دارد
4- به نظر می رسد میان جنس دانشجویان دانشگاه هرات و نگرش آنها در مورد نقش تلویزیون های خصوصی مورد بررسی در توسعه سیاسی افغانستان تفاوت معنی داری وجود دارد.
5 – به نظر می رسد میان رشته تحصیلی دانشجویان دانشگاه هرات و نگرش آنها در مورد نقش تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی در توسعه سیاسی افغانستان تفاوت معنی داری وجود دارد
6- به نظر می رسد میان سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه هرات و نگرش آنها در مورد نقش تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی در توسعه سیاسی افغانستان تفاوت معنی داری وجود دارد.
7- به نظر می رسد بین اعتماد دانشجویان دانشگاه هرات و نگرش آنها در مورد نقش تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی در توسعه سیاسی افغانستان تفاوت معنی داری وجود دارد.

فصل سوم
مباحث روش شناختی پژوهش

مقدمه
هر نظریۀ ای جهت روشن شدن و مشخص شدن درستی آن و اینکه آیا توان تبیین مسائل مطروحه را دارد یا نه باید در بوتۀ آزمون گذارده شود . از این رو مسئلۀ نگرش دانشجویان دانشگاه هرات درباره شبکه های تلویزیونی خصوصی به عنوان مسئلۀ اصلی پژوهش و سوالات و فرضیه هایی که در پایان فصل قبل به آن اشاره کردیم، باید مورد بررسی و آزمون قرار گیرند. با توجه به این مسائل، در این فصل به بررسی نحوۀ انجام تحقیق که شامل روش تحقیق، جامعۀ آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، واحد تحلیل،معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه، ابزار پژوهش، تعریف عملی و نظری متغیرها، روایی و پایایی،روش جمع آوری داده ها و فنون تجزیه و تحلیل پرداخته می شود و در کنار آن ملاحظات اخلاقی و محدودیت های پژوهش هم در نظر گرفته شده است.
1 – روش تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش و به منظور بررسی و شناخت دیدگاههای دانشجویان دانشگاه هرات درباره شبکه های تلویزیونی خصوصی از روش پیمایشی که یکی از کارآمدترین روش های تحقیق در علوم اجتماعی است استفاده شده است، تا با جمع آوری اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه و تبدیل آنها به داده های کمی وتحلیل آنها به اطلاعاتی مستدل و علمی دست پیدا کنیم.
« تحقیق پیمایشی روشی است برای گرد آوری داده ها که در آن از گروههای معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص ( که برای همه افراد یکسان است) پاسخ دهند» ( بیکر، 1377: 196).
این شیوه ی غیر آزمایشی علمی به طور کلی مشاهده ی نمونه ای است و نتایج به دست آمده از نمونه های مورد نظر و جنبه ها و برگزیده هایی از موضوع استنباط می گردد. این شیوه عمدتاً بر دو عنصر استوار است الف: تأکید بر پرسش و ب: تأکید بر نمونه، یعنی تنها بخشی از افراد که مشاهده می شوند و پاسخ آنها هم عمدتاً از راه پرسشنامه دریافت می شود.

2 – جامعۀ آماری
«جامعه آماری به مجموعه ای از اشیا، اشخاص، مکانها، رویدادها، و اموری گفته می شود که در یک یا چند صفت مشترک باشند»(شریفی، 1387: 59).
جامعۀ آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه هرات افغانستان هستند که در سال تحصیلی 1390ه ش مشغول تحصیل در این دانشگاه هستند. بر اساس آمار ریاست دانشگاه هرات در حال حاضر بیش از ده هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند. دانشگاه استان هرات با داشتن 11 دانشکده یکی از بزرگترین دانشگاه های کشورافغانستان است که 45 درصد دانشجویان آن دختر و 55 درصد نیز پسر هستند.
3 – روش نمونه گیری
« نمونه گیری عبارت است از انتخاب افراد گروه نمونه از میان اعضای یک جامعه تعریف شده آماری بر اساس اصول و قواعد خاص»(شریفی، 1378: 62).
نمونه گیری احتمالی که در آن شانس انتخاب افراد مساوی است انواع آن عبارتند از :
الف : نمونه گیری ساده ( قرعه کشی) که در آن هر فرد شانس مساوی و مستقل انتخاب شدن دارد
ب : نمونه گیری تصادفی منظم : در این نمونه گیری به چارچوب آماری نیاز داریم و برای زمانی مناسب است که افراد جامعه آماری از نظر همگنی به هم نزدیک باشند.
ج : نمونه گیری خوشه ای : در آن چارچوب آماری در اختیار نداریم . نمونه مربوط به واحد های مربوطه برخی از خوشه ها انتخاب می شود.
د : نمونه گیری ناحیه ای : ( خوشه ای چند مرحله ای ) در این نمونه گیری از بین تمام مناطق و خوشه ها یکی را انتخاب می کنیم.
ه : نمونه گیری طبقه بندی شده یا طبقه ای یا مطبق لایه بندی شده که به دو شکل متناسب و نامتناسب ( یکی با درصد های مساوی و دیگری با درصد های دلخواه ) است .
در این پژوهش از نمونه گیری مطبق یا لایه بندی شده و نوع متناسب آن که از انواع نمونه گیری احتمالی است، استفاده شده است. در این نمونه گیری جمعیت یا جامعه آماری بر حسب صفات اصلی به دو یا سه طبقه تقسیم می شود و پس از آن با یکی از روشهای تصادفی ساده یا منظم از هر یک از این طبقه ها یا لایه ها نمونه گیری به عمل می آید. نمونه گیری از دانشجویان به این صورت شده است که ابتدا دانشجویان به دو صفت اصلی مرد و زن تقسیم شده اند بعد از نگاه رشته تحصیلی به دو دسته علوم انسانی و غیرعلوم انسانی تقسیم شده و مرحله دیگر کار که انتخاب نمونه ها بود به صورت تصادفی ساده نمونه گیری شده است.
4 – حجم نمونه
برای اینکه مطالعه جوامع بزرگ به لحاظ مشکلات فراوانی که در افغانستان وجود دارد غیر ممکن و در عین حال در توان تحقیقات دانشجویی نیست، پس برای تعیین افراد مورد مطالعه از شیوه نمونه گیری استفاده شده است.
برای تعیین حجم نمونه هم از فرمول کوکران استفاده شده است که امکان تحقیق با پنج درصد خطا و 95 درصد اطمینان را میسر می سازد و حجم نمونه ما طبق این فرمول 384 تن برآورد گردید که برای اطمینان بیشتر از 400 تن از دانشجویان خواسته شده تا پرسشنامربوطه را پر کنند.

در فرمول فوق
n- حجم نمونه است.
N- جمعيت آماري جامعه مورد نظر؛
t – نسبتي است كه از طريق آن درصد احتمال صحت دادهۀا برآورد مي‌شود.
p – ميزان احتمال وجود يك صفت
q – نيز ميزان عدم آن در نمونه است.
d – نيز درصد خطاي محاسبه است كه جهت مخالف آن درجه اطمينان است.
در اين تحقيق مقادير لازم براي هريك از اجزاي فرمول حجم نمونه از اين قرار است: 5/0= q 5/0= p 5%= d 96/1= t
باتوجه به فرمول برآورد حجم نمونه از اين قرار است:

حجم تقریبی نمونه با کمک گرفتن از فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد و ترجیح داده شد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه هرات به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شوند. بنابراین با توجه به نسبت دانشجویان دانشگاه هرات که 45 درصد دختر و 55 درصد پسر بودند 180 نفر زن و 220 نفر مرد انتخاب شدند و در مرحله بعد از مجموع 180 نفر زن نصف آنان از دانشکده های علوم انسانی و نصف دیگرش از دانشکده های غیر علوم انسانی انتخاب شدند. انتخاب دانشجویان مرد نیز به همین صورت انجام گرفت و نمونه گیری به اتمام رسید.
5 – واحد تحلیل
واحد تحلیل افراد، گروهها، طبقه اجتماعی و در نهایت موضوعی را شامل می شود که ویژگی های آن مورد بررسی قرار گرفته است. به زبان دیگر اینکه هر موضوعی که تمام ویژگی های آن مورد کند و کاو قرار گرفته و در نهایت نتیجه ای هم حاصل شده است را می توان واحد تحلیل خواند. در این پژوهش واحد تحلیل فرد فرد دانشجویان دانشگاه هرات است.
6 – ابزار پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش به نظر می رسد که بهترین روش برای جمع آوری اطلاعات از دانشجویان، طرح پرسشنامه است. از این رو در این تحقیق از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. به این صورت که ابتدا پرسشنامه در میان 20 تن از دانشجویان توزیع شد تا ضریب اطمینان آن سنجیده شود، آنگاه به صورت لایه ای در میان دانشجویان دانشگاه هرات توزیع شد به این صورت که 200 عدد آن در میان دانشجویان علوم انسانی و 200 عدد دیگر میان دانشجویان غیر علوم انسانی.
7 – روش جمع آوری داده ها
برای دستیابی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد گروه آموزشی، سرمایه فرهنگی، تولید ناب، عوامل اقتصادی Next Entries منابع پایان نامه درمورد علوم انسانی، فرهنگ سیاسی، توزیع فراوانی، رشته تحصیلی