منابع پایان نامه درمورد افراد مبتلا، عوامل خطر، سازمان بهداشت جهانی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

رفتاري مي داند كه از تعامل بين ويژگيهاي شخصي،روابط اجتماعي،شرايط محيطي و موقعيت هاي اجتماعي-اقتصادي حاصل مي شود(کرج ،2000).هم چنين سبك زندگي تركيبي از الگوهاي زندگي رفتاري و عادات فردي در سراسر زندگي (فعاليت بدني، تغذيه و اعتياد به الكل و دخانيات و ….)است كه در پي فرايند اجتماعي شدن به وجود آمده است(پارک،2002،نقل از شیرباک،1382).امروزه اعتقاد بر اين است كه 70درصد بيماريها به گونه اي با سبك زندگي فرد در ارتباط مي باشد(بهدانی و همکاران،1380).سبك زندگي شامل رفتارهايي مانندعادات غذايي،خواب و استراحت ، فعاليت هاي بدني و ورزش ، كنترل وزن ، استعمال دخانيات و الكل ، ايمن سازي در مقابل

1.wited
بيماري،سازگاري با استرس و توانايي استفاده از حمايت هاي خانواده و جامعه مي باشد(مناهن و همکاران،2000) .سبك زندگي سالم از منابع با ارزش كاهش بروز شدت بيماريها و عوارض ناشي از آنهاست و روشي جهت ارتقاي سلامتي و كيفيت زندگي و سازگاري با استرس است(لیونزو همکاران،2000).هم چنين استراتژي موثري جهت كنترل هزينه مراقبت هاي بهداشتي است.امروزه اكثر مشكلات بهداشتي –سلامتي (مانند چاقي-انواع سرطانها-پرفشاري خون-آسيبهاي قلبي عروقي و تنفسي و سيستم حركتي و عضلاني و…)بيماريها و مرگ و مير ناشي از آنها با دگرگوني هاي سبك زندگي ارتباط دارد و نتيجه رفتارهاي افراد و شيوه زندگي آنهاست و يا حداقل ،شيوه زندگي در تشديد و دوام آن ها نقش بسيار زيادي دارد(موهر1 و همکاران،2001).در دنيا بيش از 3/1 در صد كل موارد مرگ و مير بدلیل شيوع و رواج چند رفتار تهديد كننده سلامت روي مي دهد كه تقريبا همه آنها ناشي از نادرست بودن سبك زندگي فردي و اجتماعي است.در عين حال كه عادات غذايي در حال تغيير است، بي تحركي به يك سبك زندگي غير قابل اجتناب در شهرها تبديل شده است(جرو، 2002).بررسي هاي انجام شده در خارج و داخل از كشور نيز نشان داده اند كه مهمترين و عمده ترين عوامل خطر تهديد كننده سلامتي كه به سبك زندگي فرد مربوط مي باشند عبارتند از: رژيم غذايي نامناسب ،بي تحركي ،كمي فعاليت بدني،مصرف سيگار و استرس .اين عوامل از اصلي ترين عوامل خطر بروز بيماريهاي قلبي ، هيپرتانسيون، چاقي ،ديابت نوع دو ، پوسيدگي دندانها، سكته هاي مغزي و تعدادي از سرطانها مي باشد(هارلم2،2003).علت 25 درصد از مرگهاي ناشي از بيماريهاي قلبي و عروقي در نزد مردان كمتر از 65 سال ، استعمال دخانيات است . ديده شده كه مي توان از 80 درصد
بيماريهاي قلبي و 70درصد ديابت نوع دو با تغيير در اين عوامل خطر اجتناب كرد. در ضمن يك سوم

1.moher
2.harlam
از موارد سرطانها با بهبود تغذيه و كنترل وزن بدن و انجام فعاليت بدني و يك سوم ديگر با اجتناب از مصرف سيگار و با تغيير سبك زندگي قابل پيشگيري مي باشد(پارک و همکاران،2001).كنترل عوامل خطر در سبك زندگي و عادات بهداشتي مانند تغذيه نادرست ،فقدان فعاليتهاي ورزشي،استعمال سيگار ،مصرف الكل و مواد مخدر تقريبا سبب كاهش حدود 50 درصد از مرگهاي زود هنگام مي شود تخمين زده شده كه 80-50درصد ناشي از استرس يا به كمك آن ايجاد مي شود(منصوریان وهمکاران،1388).آمار ارائه شده در مورد دلايل اصلي مرگ و مير بيانگر آن است كه 53% از علل مرگ و مير ها به سبك زندگي ،21%به عوامل محيطي،16%به عامل ارث،10% به سيسم ارائه خدمات بهداشتي درماني مربوط مي باشد(باروق و همکاران،2003).بنابراين نقش رفتارهاي بهداشتي فردي نظير ورزش و تغيه مناسب در كاهش ميزان ابتلا به بيماريها و مرگ و مير ناشي از انها بخوبي شناسايي شده است ،امروزه بسياري از مشكلات پيچيده بهداشتي ناشي از بيمارهاي مزمني هستند كه علت بوجود آورنده انها رفتارهاي فردي است.بنابراين با توجه به اينكه علت عمده مرگ ومير و ابتلا در جوامع امروزي به اعمال نادرست سبك زندگي مانند سيگار كشيدن، عدم تحرك، عادات تغذيه اي ناكافي مربوط مي شود (زیدی و همکاران ،1390)و فعاليت جسماني و مصرف ميوه و سبزي ناكافي عامل خطر بيماريهاي قلبي و عروقي و انواع سرطانها هستند(سازمان بهداشت جهانی ،2010)و با نظر به اينكه ايران كشوري در حال گذر از حوزه هاي مراقبت بهداشتي، آموزش،اقتصاد و ارتباط جمعي است، ارزيابي دقيق سبك زندگي و رفتارهاي بهداشتي براي تدوين و طراحي برنامه هاي ارتقاء سلامت و پيشگيري لازم و ضروري است .چون ايران همانند كشورهاي همجوارش خصوصا تركيه هنوز در فرايند توسعه برنامه هاي بهداشت ملي ،كه بر بيماريهاي چون چاقي،ديابت، قلبي و عروقي و سرطان متمركز است،قراردارد،فهم درست سبك زندگي ايرانيان براي طراحي برنامه هاي بهداشتي حياتي است(زیدی و همکاران ،1390).در ايران نيز بيماريهاي ناشي از سبك زندگي از علل عمده مرگ و مير و ناتواني بشمار مي روند(باروق و همکاران،1389).بنابراين اتخاذ هر سبك زندگي به وسيله فرد مي تواند زمينه ساز بروز بيمارهاي مختلف باشد از جمله بيماريهايي چون ديابت كه به عنوان يك مشكل بهداشتي مهم مطرح شده است و به عنوان يك بيماري خاموش و بدون علامت،در صورت عدم درمان عوارض مرگ باري به دنبال خواهد داشت.(منصوریان و همکاران،1390).

2-25 ديابت
ديابت به عنوان يكي از علل مهم ناتواني و مرگ و مير در سراسر جهان شناخته شده است .اين بيماري به علت كمبود توليد انسولين يا كاهش تاثير آن كه نتيجه اش افزايش غلظت گلوكز خون است ايجاد مي شود. انسولين يك هرمون توليد شده در لوزالمعده ،اندام هاي گوارشي در پشت كبد در قسمت بالايي راست شكم واقع شده است.
انسولين كمك کننده سوخت و ساز مواد غذايي، و تبديل آن به انرژي است.دو نوع مهم ديابت ،شامل ديابت وابسته به انسولين كه به عنوان ديابت نوع يك(نقص در ترشح انسولين ناشي از تخريب سلولهاي توليد كننده انسولين در پانكراس)و ديابت غير وابسته به انسولين كه به عنوان ديابت نوع دو(ديابت ميلتوس وابسته به غدد درون ريز)شناخته مي شود.ديابت نوع دو بسيار شايع تر است ، و حدود 95-90 درصد تمام افراد مبتلا افراد مبتلا به ديابت در سراسر جهان از اين دو نوعند و بيشتر در بزرگسالان شايع است(شجاعی زاده وهمکاران،1387). ديابت نوع دو1 شرايط مزمني است كه در آن بدن قادر به استفاده و ذخيره گلوگز نمي باشد و گلوكز به جاي تبديل به انرژي به جريان خون باز گشته و سبب ايجاد علايم مختلف مي گردد. ديابت نوع دو (يا ديابت بزرگسالي يا غير وابسته به انسولين)در نتيجه عدم توانايي بدن در توليد انسولين كافي و يا ناتواني از استفاده بهينه از انسولين توليدي رخ مي دهد (به اين حالت مقاومت به انسولين گفته مي شود) . در ديابت نوع دو مقاومت بدن به انسولين با كاهش
توليد انسولين توسط پانكراس2 همراه است.ناتواني در ترشح مقدار كافي انسولين3 از فردي به فرد ديگر متفاوت است .بدون انسولين كافي گلوكز مي تواند به راحتي از خون به سلولهاي بدن حمل و نقل كرده و در خون تجمع يابد ، در نتيجه قند خون بسيار افزايش مي يابد، اعتقاد براي اين است كه زمينه ژنتيكي علت اصلي ابتلا به ديابت است.اين نوع ديابت (نوع دو)اغلب در افراد بالاي 40 سال، چاق و داراي سابقه خانوادگي ديابت رخ مي دهد، ولي متاسفانه بايد اذعان كرد كه امروزه آمار ابتلای افراد جوانتر نيز به دليل شيوه زندگي امروزي افزايش يافته است.
عوامل و فاكتورهاي مختلفي سبب ابتلا به ديابت نوع دو مي شوند:اضافه وزن ، بي تحركي يا كمبود فعاليت بدني ، جنسيت ، سن، سابقه خانوادگي ديابت و اختلالاتي كه همراه با عدم توانايي بدن در استفاده از گلوكز مي باشند از عوامل اصلي ابتلا به ديابت نوع دو مي باشند.به علاوه كساني كه اختلال گلوكز ناشتا يا اختلال عدم تحمل گلوكز در انها تشخيص داده شده نيز خطر بالايي در ابتلا به ديابت نوع دو دارند.
علايم ديابت نوع دو : افراد مبتلا به ديابت نوع دو يك سري از علايم را تجربه مي كنند كه عبارتند از :
تشنگی،وپرنوشي، پر ادراري، از دست دادن بينايي(رتينو پاتي)،بيماري كليه،سرگيجه،زود رنجي،تحريك پذيري،بي حسي،سوزش دست و پا،عفونت مكرر لثه، پوست و مثانه ،عدم بهبودي سريع زخم ها ،خستگي زياد غير قابل توجيه.اما بايد بدانيد در بعضي موارد ديابت نوع دو هيچ علامتي ندارد. در اين گونه موارد افراد مبتلا ماهها يا حتي سالها بدون اينكه از بيماري خود مطلع باشند به زندگي ادامه مي دهند.ديابت آنقدر به تدريج پيش مي رود كه حتي گاهي اوقات علايم آن قابل شناسايي نيست.به همين دليل خيلي از مبتلايان به ديابت تا سالها از بيماري خود اطلاع ندارند. (همان منبع).

1.Diabet type 2 2.Pankeras 3.Ansolein
چه كساني به ديابت نوع دو مبتلا مي شوند:
عوامل خطر ابتلا به ديابت نوه دو شامل چاقي، كلسترول بالا، فشار خون بالا و عدم تحرك بدني كافي است.هم چنين مطالعات نشان داده اند كه خطر ابتلا به ديابت با افزايش سن افزايش مي يابد، به همين دليل به اين نوع از بيماري ديابت بزرگسالان نيز گفته مي شود.بر همين اساس افراد چاق بالاي 40 سال ريسك بالاتري براي ابتلا به ديابت نوع دو دارند.البته ظهور اين نوع ديابت در افراد جوان نيز در حال افزايش است.هم چنين افرادي كه در دوره بارداري به ديابت مبتلا مي شوند(اين شرايط ديابت بارداري ناميده مي شود)ممكن است بعدها به ديابت نوع دو دچار شوند.ديابت زودرس(ديابت پيشين يا پيش ديابت )يك بيماري است كه در آن سطح قند خون بالاتر از حد طبيعي است، اما جهت تشخيص ديابت اصلي به اندازه كافي زياد نيست.شيوع بيماري ديابت در كودكان و نوجوانان به دليل افزايش چاقي در دوران كودكي به سرعت در حال افزايش است (همان منبع).
درمان ديابت نوع دو:
ديابت نوع دو در مراحل اوليه با تغيير شيوه زندگي1 اعم از تغذيه سالم ،فعاليت بدني و نيز كنترل استرس قابل درمان خواهد بود.در افرادي كه از افزايش وزن شديد رنج مي برند حتي با كمتر از 10 درصد كاهش وزن، در خيلي از موارد كنترل قند خون اصلاح مي گردد.اگر با تغيير عادات نادرست زندگي قند خون شما اصلاح نشد، آن موقع ديابت اغلب با مصرف داروهاي خوراكي قابل درمان است زيرا كه بدن بسياري از افراد مبتلا تا حدي انسولين ترشح مي كند ولي نياز به داروهايي براي بهبود بهره برداري و يا افزايش ترشح انسولين مي باشد.قرص هاي مصرف براي كنترل ديابت حاوي انسولين نيستند .در عوض اين داروها مثل متفورمين ، سولفونيل2 اوره ها ، مهاركننده هاي آلفا گلوكوزيداز ها

1.Cheng life style
2.Solfonil

و…..باعث مي شوند تا انسولين ترشح شده در بدن موثرتر و كارآمدتر عمل كند.در مراحل پيشرفته در نهايت بعضي از افراد مبتلا ،با انسولين درمان مي شوند.انسولين مي تواند چند بار در روز تزريق شود يا با استفاده از پمپ استعمال گردد.هدف از انسولين درماني تقليد انسولين ترشح شده توسط پانكراس است.مصرف انسولين به اين معني نيست كه شما در كنترل گلوكز خون خود به عمل كرده ايد بلكه به
اين معني است كه بدن قادر به توليد انسولين كافي يا استفاده از آن در تبديل غذاي مصرفي نمي باشد.يكي از روشهاي كليدي در كنترل ديابت، كنترل دقيق گلوكز خون است تا مطمئن شويد كه مقادير قند خون نزديك به مقدار مطلوب است.بيماران بايد در مورد سطح هدف گلوكز خون با پزشك خود مشورت كنند.هم چنين سطح هموگلوبين A1C نيز بسيار مهم است.با حفظ قند خون در ميزان تعيين شده مي توانند از بسياري از مشكلات ناشي از ديابت پيشگيري نمايید. (همان منبع).
افراد ديابتي مستعد ابتلا به چه مشكلاتي هستند؟
خون در سراسر بدن انسان جاري است و زماني كه ميزان گلوكز موجود در خون بالا باشد، محيطي را كه ارگانهاي مختلف بدن در آن وظايف خود را انجام مي دهند، مختل مي سازد.در اين هنگام بدن انسان علايمي را ظاهر مي سازد تا نشان دهد كه اوضاع داخلي بدن مناسب نيست.این علایم ،همان علایمی هستند که افراد دیابتی تجربه می کنند.اگر این مشکل که تحت عوامل مختلف ایجاد می گردد،بدون درمان رها شود، سبب ايجاد مشكلاتي مثل حمله هاي قلبي،سكته،كوري،نارسايي كليه و بيماري رگهاي خوني مي گردد كه ممكن است سبب قطع عضو،آسيب هاي عصبي و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سبک زندگی، سبک شناختی، علوم اجتماعی، سبک شناسی Next Entries منابع پایان نامه درمورد دو قطبی، اختلال دو قطبی، سبک زندگی، افسردگی اساسی