منابع پایان نامه درمورد اعتیاد به مواد مخدر، مواد مخدر، تحلیل واریانس، ازدواج مجدد

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه مورد بررسی بر اساس فوت والدین

فوت والدین
فراوانی
درصد فراوانی
پدر
6
30%
مادر
2
10%
هیچکدام
12
60%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار5ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس فوت والدین

بین از دست دادن والدین و ارتکاب جرایم فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.
براي بررسي ميزان تبيين واريانس متغير وابسته يعني ارتکاب جرایم فرزندان توسط متغير مستقل از دست دادن یکی از والدین(به علت طلاق، فوت یا ازدواج مجدد پدر)، از رگرسيون و تحلیل واریانس ANOVA استفاده شد که نتایج این آزمون به شکل زیر است:

جدول7ـ آزمون رابطه ازدست دادن والدین و ارتکاب جرایم فرزندان

متغيرها
ارتکاب جرایم فرزندان

ضريب پيرسون
سطح معني‌داري
از دست دادن والدین
542/0
007/0
همانگونه كه در جدول 4-17 ملاحظه مي‌شود ضريب همبستگي پيرسون بین از دست دادن والدین
و ارتکاب جرایم فرزندان برابر 542/0و سطح معني‌داري آن برابر 007/0 شده است که کمتر از 05/0 است
لذا رابطه بین از دست دادن والدین و ارتکاب جرایم فرزندان معني‌دار است.
با توجه به مثبت بودن ضريب همبستگي پيرسون، مشخص مي‌شود که هر چه از دست دادن یکی از والدین(به علت طلاق، فوت یا ازدواج مجدد پدر)، افزايش پيدا کند، ارتکاب جرایم فرزندان بیشتر مي‌شود.

گفتار پنجم: آمار توصیفی و استنباطی میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس میزان گرایش به ارتباط با دوستان ناباب
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس میزان گرایش به ارتباط با دوستان ناباب نشان
می دهد:
جدول8ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس میزان گرایش به ارتباط با دوستان ناباب
میزان گرایش به ارتباط با دوستان ناباب
فراوانی
درصد فراوانی
خیلی کم
4
20%
کم
5
25%
متوسط
6
30%
زیاد
2
10%
خیلی زیاد
3
15%
جمع
20
100
نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار 6ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس میزان گرایش به ارتباط با دوستان ناباب

بین بزهکاری و میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد .
براي بررسي ميزان تبيين واريانس متغير وابسته يعني میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان توسط متغير مستقل طلاق والدین، از رگرسيون و تحلیل واریانس ANOVA استفاده شد که نتایج این آزمون به شکل زیر است:
جدول8ـ آزمون رابطه طلاق والدین و میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان

متغيرها
میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان

ضريب پيرسون
سطح معني‌داري
طلاق والدین
166/0
242/0
همانگونه كه در جدول بالا ملاحظه مي‌شود ضريب همبستگي پيرسون بین طلاق والدین و میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان برابر 162/0و سطح معني‌داري آن برابر 242/0 شده است که بزرگتر از 05/0 است لذا فرض تایید نمی گردد و رابطه بین طلاق والدین و میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان معني‌دار نیست.

گفتار ششم: آمار توصیفی منطقه زندگی
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس منطقه زندگی
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس منطقه زندگی نشان می دهد:
جدول 9ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس منطقه زندگی

منطقه زندگی
فراوانی
درصد فراوانی
حاشیه شهر
4
20%
روستا
5
25%
جنوب شهر
7
35%
شمال شهر
1
5%
مرکز شهر
3
15%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار 6ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس منطقه زندگی

مبحث دوم: ارزیابی نتایج آماری تاثیر اعتیاد در بزهکاری کودکان و نوجوانان
گفتار اول: آمار توصیفی اعتیاد والدین
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس اعتیاد والدین
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس اعتیاد والدین نشان می دهد:

جدول10ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس اعتیاد والدین

اعتیاد والدین
فراوانی
درصد فراوانی
پدر
6
30%
مادر
1
5%
هیچکدام
13
65%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار7ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس اعتیاد والدین

گفتار دوم: آمار توصیفی اعتیاد به مواد مخدر
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس اعتیاد به مواد مخدر
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس اعتیاد به مواد مخدر نشان می دهد:

جدول11ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر
فراوانی
درصد فراوانی
مصرف نکرده
15
75%
چندبارمصرف کرده
3
15%
هرویین
1
5%
قرص شیشه
1
5%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار 8ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس اعتیاد به مواد مخدر

گفتار سوم: آمار توصیفی نگرش نسبت به اعتیاد
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس نگرش نسبت به اعتیاد
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس نگرش نسبت به اعتیاد نشان می دهد:

جدول 12ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس نگرش نسبت به اعتیاد

نگرش نسبت به اعتیاد
فراوانی
درصد فراوانی
جرم
7
35%
بیماری
5
25%
کیف و حال
1
5%
بی نظر
7
35%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار9ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس نگرش نسبت به اعتیاد

گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی تاثیر اعتیاد والدین بر ارتکاب جرایم فرزندان
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس تاثیر اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس تاثیر اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان نشان می دهد:
جدول13ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس تاثیر اعتیاد والدین بر ارتکاب جرایم فرزندان

تاثیر اعتیاد بر ارتکاب جرم
فراوانی
درصد فراوانی
بی تاثیر
3
15%
کم
5
25%
زیاد
7
35%
خیلی زیاد
5
25%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار10ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس تاثیر اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان
بین اعتیاد والدین و ارتکاب جرایم فرزندان رابطه معناداری وجود دارد .
براي بررسي ميزان تبيين واريانس متغير وابسته يعني ارتکاب جرایم فرزندان توسط متغير مستقل اعتیاد والدین، از رگرسيون و تحلیل واریانس ANOVA استفاده شد که نتایج این آزمون به شکل زیر است:

جدول14ـ آزمون رابطه اعتیاد والدین و ارتکاب جرایم فرزندان

متغيرها
ارتکاب جرایم فرزندان

ضريب پيرسون
سطح معني‌داري
اعتیاد والدین
622/0
002/0

همانگونه كه در جدول 4-16 ملاحظه مي‌شود ضريب همبستگي پيرسون بین اعتیاد والدین و ارتکاب جرایم فرزندان برابر 622/0و سطح معني‌داري آن برابر 002/0 شده است که کمتر از 05/0 است لذا رابطه بین اعتیاد والدین و ارتکاب جرایم فرزندان معني‌دار است.
با توجه به مثبت بودن ضريب همبستگي پيرسون، مشخص مي‌شود که هر چه اعتیاد والدین افزايش
پيدا کند، ارتکاب جرایم فرزندان بیشتر مي‌شود.

گفتار پنجم: آمار توصیفی شغل پدر
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس شغل پدر
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس شغل پدر نشان می دهد:

جدول 15ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس شغل پدر
شغل پدر
فراوانی
درصد فراوانی
بیکار
2
10%
کارگر
8
40%
کشاورز
4
20%
کاسب
1
5%
آزاد
5
25%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

جدول 11ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس شغل پدر

گفتار ششم: آمار توصیفی میزان درآمد خانواده
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس میزان درآمد خانواده
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس میزان درآمد ماهیانه خانواده نشان می دهد:

جدول 16ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس میزان درآمد ماهیانه خانواده

درآمد خانواده
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 100هزار
5
25%
کمتر از 200هزار
5
25%
کمتر از 500هزار
4
20%
کمتر از 700هزار
3
15%
کمتر از یک میلیون
2
10%
بیش از یک میلیون
1
5%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار 12ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس میزان درآمد ماهیانه خانواده

گفتار هفتم: آمار توصیفی میزان تحصیلات
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس میزان تحصیلات
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس میزان تحصیلات نشان می دهد:

جدول 17ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس میزان تحصیلات

میزان تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
ابتدایی
6
30%
راهنمایی
6
30%
سال دوم دبیرستان
4
20%
دیپلم
4
20%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار 13ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس میزان تحصیلات

گفتار هشتم: آمار توصیفی میزان فرار از خانه
توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس میزان فرار از خانه
جدول زیر توزيع فراواني نمونه مورد بررسی را بر اساس میزان فرار از خانه نشان می دهد:

جدول 18ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس میزان فرار از خانه

میزان فرار از خانه
فراوانی
درصد فراوانی
اصلا
14
70%
یک بار
2
10%
دو بار
1
5%
سه بار
1
5%
چهار باروبیشتر
2
10%
جمع
20
100

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار14ـ توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس میزان فرار از خانه

مبحث سوم: خلاصه نتایج آماری
برای بررسی “تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان” نمونه آماری با حجم 20 نفر
از مددجویان “کانون اصلاح و تربیت مشهد” به تصادف انتخاب گردیدند که 85% مرد و 15%زن بودند و نتایج نشان می دهد که 15% آنان سنی بین 15 تا 17سال، 45% سنی بین 17 تا 20سال و 40% سنی بین 20 تا 25 سال داشتند و والدین 20% شان طلاق گرفته اند، حداقل یکی از والدین 40% شان فوت نموده و حداقل یکی
از والدین 35% شان معتاد بوده اند. بر اساس همین نتایج 30% این افراد از یک تا چهار بار فرار از خانه
داشتهاند و منطقه زندگی 20% حاشیه شهر، 35% جنوب شهر، 5% شمال شهر و 25% روستا بوده است، همچنین 55% شان تاثیر طلاق والدین بر ارتکاب جرایم فرزندان و 60% شان تاثیر اعتیاد والدین بر ارتکاب جرایم فرزندان را زیاد و خیلی زیاد دانسته اند.
در بررسی هر فرضیه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است که توسط نرم افزار spss
در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفته و نتایج نشان می دهد که رابطه بین طلاق والدین و ارتکاب جرایم فرزندان با ضريب همبستگي پيرسون 497/0و سطح

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان Next Entries منبع مقاله با موضوع مجمع البیان