منابع پایان نامه درمورد استقراض، تامین مالی، بورس اوراق بهادار، انتشار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مالي امکو آنها را به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام)، منابع بدهي (استقراض) و ديگر منابع. کاردلو آنها را به دو دسته منابع رسمي و غير رسمي تقسیم کرده اند. آميت به تأمين مالي از طريق سرمايه پرمخاطره در برابر تأمين مالي از طريق سرمايه (انتشار سهام) . (آقاجانی و همکاران، 1392). علاوه بر تقسيم بندي هاي مختلف از روش هاي تأمين منابع مالي، كارآمدي رو شهاي مختلف در مقايسه با هم نيز مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. رندوي و گوآل تأمين مالي از طريق منابع مالي شخصي در مقابل تأمين مالي از طريق سرمايه (سهام) را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که تأمين مالي به وسيله منابع مالي شخصي کارآتر است (Goel et al, 2013) کمپلو زياده روي در تأمين مالي SME ها از طريق بدهي (استقراض) را خطرناک توصيف کرده و اين افراط را سبب کاهش در فروش SME ها دانسته است (آقاجانی و همکاران، 1392) دريفيلد در جنوب شرق آسيا منابع مالي خارجي در مقابل منابع مالي شخصي را در تأمين مالي کارآفرينان مورد مقايسه قرار دادند و بازده آنها را قانونمند ندانسته و تصادفي اعلام نموده اند (Driffield et al,2013) براندر و ديگران تأمين مالي کارآفريني از طريق بانک (بدهي) را در برابر سرمايه پرمخاطره مورد سنجش قرار داده و اشاره كرده اند كه تأمين مالي از طريق بانک کارآمدتر از تأمين مالي سرمايه پرمخاطره مي باشد (آقاجانی و همکاران، 1392) شيراسو و ديگران تأمين مالي از طريق بانک (بدهي) و تأمين مالي از طريق سرمايه (انتشار سهام) را مورد ارزيابي قرار دادند و به اين نتيجه دست يافتند که اين دو شيوه تأمين مالي با چرخه هاي اقتصادي در ارتباط هستند (Brinckmann et al, 2011) . برادشاو و همکاران دريافتند که تأمين مالي خارجي بنگاه با بازگشت سرمايه ارتباط منفي دارد . وو، تأمين مالي شخصي و تأمين مالي از طريق سرمايه را مورد ارزيابي قرار داده و معتقد است که تأمين مالي از طريق منابع مالي شخصي کارآتر است . اولين و شايد ساده ترين روش تأمين منابع مالي مورد نياز كارآفرينان جهت راه اندازي و استمرار فعاليت كسب و كارهايشان منابع شخصي مي باشد. اين موضوعي است كه در تحقيقات مختلفي به آن اشاره شده است. ظاهراً كارآفرينان منافع خودكفايي و روش تأمين مالي شخصي را مشاهده نموده اند، به طوري كه رايج ترين منبع تأمين وجوه سرمايه اي كه براي كسب و كارهاي كوچك به كار مي رود، از محل صندوق شخصي كارآفرينان تأمين مي شود . پس از صرف وجوه شخصي، كارآفرين به دوستان و بستگان روي مي آورد. اين در حالي است كه در تحقيق حاضر نيز به اين روش تأمين منابع مالي تأكيد زيادي شده است و بيشتر مورد استفاده كارآفرينان بوده است. كارآفرينان مي توانند براي خود ظرفيت ايجاد سرمايه را به وجود آورند. اين روش تأمين مالي براي هر شركت كوچكي نيز در دسترس است . يك كسب و كار كوچك مي تواند توسط حساب های دریافتنی شرکت، استفاده از کارت های اعتباری، سود انباشته و اجاره به شرط تملکی (لیزینگ) منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند . اين منبع را مي توان يكي از کم هزينه ترين منابع تأمين مالي دانست كه براي تأمين نيازهاي بلندمدت و توسعه اي شركت به كار مي رود. برخي كارآفرينان از كارت هاي اعتباري شخصي استفاده مي كنند . در تحقيق حاضر نيز با تأكيد كمتري به اين روش تأمين منابع مالي اشاره شده و مورد استفاده كارآفرينان بوده است. تأمين مالي از طريق سرمايه (سهام) نيز يكي ديگر از روشهاي مورد استفاده كارآفرينان است. از اين طريق سرمايه گذار مالك شركت مي شود. در اين روش ضمن اينكه مخاطره تقسيم مي شود، درآمدهاي بالقوه آن نيز تقسيم مي گردد. (آقاجانی و همکاران، 1392)
فرشتگان كسب و كار آنهايي هستند كه سرمايه اوليه شركت هاي پر ريسك و در حال تأسیس را فراهم مي سازند. دو نوع اصلي از فرشتگان كسب و كار شركاي عمومي و محدود هستند. در تحقيق حاضر اين روش تأمين منابع مالي نيز به گونه اي وجود داشته و مورد استفاده كارآفرينان بوده است. از ديگر روش هاي تأمين مالي بدهي يا استقراض مي باشد که شامل وجوهي است كه مالكان كسب و كارهاي كوچك، استقراض كرده اند و بايد با بهره، آنرا بازپرداخت كنند. هزينه تأمين مالي از طريق استقراض اغلب پايين تر از تأمين مالي از طريق سهام می باشد. كارآفرينان دامنه گسترده اي از گزينه هاي اعتباري (وام) در اختيار دارند. منابع تأمين مالي از طريق بدهي، به كارگزاري ها، شركت هاي بيمه، اتحاديه هاي اعتباري، اوراق قرضه، قرضه هاي خصوصي، كمك هاي دولتي، مؤسسات وام و پس انداز، وام دهندگان به پشتوانه دارايي (وام رهني)، اعتبار تجاري، عرضه كنندگان تجهيزات، شركت هاي تأمين مالي تجاري، حساب هاي پرداختني و بانك هاي تجاري تقسیم می شوند (آقاجانی و همکاران، 1392) كمپلو معتقد است كه زیاده روي در تأمين مالي از طريق بدهي (استقراض) خطرناک است. در حالی که ميانه روي و اعتدال در استقراض امري پسنديده است (آقاجانی و همکاران، 1392) دريفيلد و ديگران معتقدند كه بازده بدهي هاي بلندمدت بيشتر از وام هاي كوتاه مدت است (Driffield et al, 2013)
از طرفی می توان این گون بیان کرد که از آن جا كه تامین مالی از طریق بدهی بر ريسك تأثيرگذار است، لذا مي توان نتيجه گرفت كه تامین مالی از طریق بدهی بر تصميمهاي سرمايه گذاران تأثير دارد . استون و ژيوسكي نشان دادند كه هر افزايش در سود قبل از كسر بهره در مورد شركتهايي كه در ساختار سرمايه ي خود از بدهي و اوراق قرضه ي بيشتري برخوردارند (تامین مالی از طریق بدهی بزرگتر ) در مقايسه با شركتهايي كه ديونشان كمتر است (تامین مالی از طریق بدهی كوچكتر ) تأثير كمتري بر روي قيمت سهام و تصميم هاي سرمايه گذاران دارد. درتحليل اين مسئله، آنها معتقدند شركتي كه داراي اهرم مالي بالايي در ساختار سرمايه ي خود مي باشد و در نتيجه ريسك بالايي دارد، بازار از آن نرخ بازده ي بالاتري را طلب مي كند و اين باعث كاهش واكنش بازار به سودهاي گزارش شده مي گردد . لذا از تمامي مباحث بيان شده مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه ميزان اتكاي شركت ها بر تأمين مالي از طريق بدهي اثر معكوسي بر واكنش بازار نسبت به سودهاي گزارش شده دارد. (کریم زاده و همکاران، 1392)
به طور کلی باید گفت که از جمله مسائل و موضوعاتی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند ساختار سرما یه می باشد. اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکل دهد، تا در نها ت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی) یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزاش ارزش بازار سهام شرکتها گردد، از دیرباز به عنوان یک مساله عمده و مهم مطرح بوده است. محیطی که شرکتها در آن فعالیت می کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار سرمایه نشان داده است ساختار بهینه سرمایه می تواند، توان رقابتی شرکت را در بازار افزاش دهد. همچنین افزاش توان رقابتی، موجب ورود جریانات نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می یابد (نظری پور و همکاران، 1391)
با توجه به موارد گفته شده باید به این نکته اذعان داشت که طرح های کارآفرینی از طریق تامین مالی به صورت استقراض از بانک ها امری طبیعی است و می توان گفت که کارآفرینان برای اجرای طرح خود نیاز به این نوع تامین مالی دارند. طبیعی است در این راستا با توجه به ریسک بالایی که در پژوهش های ذکر شده در ارتباط با تامین مالی از طریق بدهی، بیان شد، مدیران تلاش خواهند کرد که با بهره وری بیشتر در کارها از طریق افزایش کارایی و اثربخشی تا آنجا که می توانند این طرح های کارآفرینانه را به درستی انجام دهند زیرا تبعات اشتباه آن ها می تواند بار مالی بر شرکت ها اضافه کند و آن ها را به سمت استقراض بیشتر و افزایش ریسک سوق دهد.

2-5 بخش پنجم : پیشینه
2-5-1 پیشینه داخلی :
آقاجانی و همکاران (1392) در تحقیق خود به تبیین رو شهاي تأمين مالي طرح هاي کارآفرينانه مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران پرداختند. يافته ها نشان داده اند كه تمامي چهار روش تأمين مالي هر كدام با شدت و ضعف خاص خود مورد توجه كارآفرينان بوده اند. از اين نظر، روش سرمايه شخصي در اولويت اول و روشهاي استقراض، سهام و منابع داخلي در اولويت هاي بعدي بوده اند. به علاوه اينكه كارآفرينان مورد مطالعه، در مجموع آگاهي هاي كمتري از روش هاي مختلف و متنوع تأمين مالي دارند و تنها روشهايي را مورد توجه و تدقيق قرار داده اند كه در جامعه امروزين ما رايج و مصطلح بوده و همه به صورت عام مورد استفاده قرار مي دهند. در پايان نتيجه گيري شده كه لازم است نوآوري هايي در اين زمينه انجام شود و به ديگر روش هاي متنوع تأمين مالي نيز توجه شود. (آقاجانی و همکاران، 1392)
کریم زاده و همکاران (1392) به بررسي تأثير منبع تأمين مالي شركت و ميزان تمركز سهام داران آن بر واكنش بازار به سودهاي گزارش شده توسط شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در بررسي تأثيرگذاري منبع تأمين مالي، هدف پژوهش يافتن پاسخ براي اين سوال اساسي است كه آيا ميزان اتكاي شركت ها به تأمين مالي از طريق بدهي بر واكنش باز ار نسبت به سودهاي گزارش شده توسط آن ها تأثيرگذار است؟ هم چنين منظور از بررسي تأثيرگذاري تمركز سهامداران، بررسي نقش و تأثير مالكين نهادي بر واكنش بازار نسبت به سودهاي گزارش شده توسط شركت است. جهت انجام اين پژوهش، نمونه اي مشتمل بر 96 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره ي زماني 10 ساله (1380-1389) انتخاب و بررسي گرديد . در پژوهش حاضر، جهت بررسي تأثيرگذاري روش تأمين مالي و تمركز مالكيت شركت بر واكنش بازار به سودهاي گزارش شده، از روش اقتصاد سنجي داده هاي تابلويي استفاده گرديد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان داد كه منبع تأمين مالي بر واكنش بازار به سودهاي گزارش شده تأثيري معني دار دارد به طوري كه با افزايش ميزان اتكاي شركت به تأمين مالي از طريق بدهي واكنش بازار به سودهاي گزارش شده كاهش مي يابد. هم چنين نتايج نشان داد كه ميزان تمركز سهام داران بر واكنش بازار نسبت به سودهاي گزارش شده تأثيري معني دار دارد به طوري كه با افزايش تمركز سهام داران واكنش بازار به سودهاي گزارش شده شركت ها افزايش مي يابد. (کریم زاده و همکاران، 1392)
شیخ و همکاران (1392) در تحقیق خود این گونه بیان کردند که هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ تورم بر تأمین مالی از طریق بدهیهاي بانکی و انتشار سهام است. عوامل خرد و کلان زیادي تعدیل کننده تأمین مالی هستند که در این پژوهش، نرخ هزینه سرمایه، ریسک مالی، نسبت مالکانه و نرخ بازدهی کل به عنوان متغیرهاي تعدیل کننده در نظر گرفته شدهاند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش پیمایش- طولی است. جامعه آماري این پژوهش، شامل تمام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهاي 1381 تا 1386 است. به منظور تحلیل دادهها از رگرسیون ساده وچندگانه استفاده شده است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که نرخ تورم بر تأمین مالی از طریق بدهی بانکی، تأثیر بیشتري نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار سهام دارد. همچنین، مشاهده شد ریسک مالی داراي بیشترین تأثیر بر تأمین مالی از هر دو طریق و نیز نسبت مالکانه داراي کمترین تأثیر براي تأمین مالی از طریق بدهی و نرخ بازدهی کل داراي کمترین تأثیر براي تأمین مالی از طریق انتشار سهام است. (شیخ و همکاران، 1392)
امیری و محمدی خورزوقی (1391) در پژوهش خود به بررسی رابطه تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور نمونه اي متشکل از 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت سود در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدي است. براي آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون چند جمله اي درجه دوم به روش داده هاي تابلویی با اثرات ثابت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پوششی، کسب و کار، کارآفرینی Next Entries منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، دارایی ها، کیفیت سود، بورس اوراق بهادار تهران