منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، اندازه شرکت، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

که نتواند به نحو مطلوب از آن بهره برداری نماید از قدرت بین المللی چندانی برخوردار نخواهد بود. در این تحقیق نیز با تأکید بر اهمیت صنایع برق و الکترونیک در توسعه اقتصادی کشور به ویژه استان مازندران، عوامل تأثیرگذار بر بقای شرکت های تازه وارد این صنایع مورد بررسی قرار گرفته شد.
هدف کلی این تحقیق پاسخ دادن به سؤالات زیر بوده است:
1- آیا اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟
2- آیا سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟
3- آیا درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟
4- آیا نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟
5- آیا شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟
6- آیا نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟
لذا برای پاسخگویی به این سؤالات، فرضیه های تحقیق در قالب 6 فرضیه تدوین شده و با استفاده از متدولوژی تجزیه وتحلیل داده های تاریخچه ای – رخدادی به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، از پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران استفاده شده است و پردازش و تحلیل با نرم افزار TDA انجام شده است.

5-3- بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های آماری ارائه شده در فصل 4 نشان دهنده ی آن است که از 6 فرضیه پژوهشی،4 فرضیه تأیید و 2 فرضیه دیگر رد شدند. در ادامه خروجی حاصل از مدل رگرسیونی کوکس آورده می شود و سپس به بررسی تطبیقی نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در گذشته می پردازیم.

جدول 5-1- برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox
Idx SN Org Des MT Variable Coeff Error C/Error Signif
———————————————————————–
1 1 0 1 A Size 0.0025 0.0017 1.4709 0.8587
2 1 0 1 A Capital 0.0000 0.0000 -0.5372 0.4089
3 1 0 1 A Innovation -14.3678 1095.8097 -0.0131 0.0105
4 1 0 1 A Entry -0.0866 0.0555 -1.5584 0.8809
5 1 0 1 A Capitalinten -0.0001 0.0000 -1.3736 0.8304
6 1 0 1 A Growth -0.0291 0.0284 -1.0236 0.6940

Log likelihood (starting values): -139.2301
Log likelihood (final estimates): -122.7252

مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

5-3-1- اندازه شرکت
در نتیجه آزمون فرض آماری، علامت مثبت در ضریب همبستگی برآورد شده نشان دهنده ی وجود رابطه منفی بین این متغیر و نرخ بقای شرکت ها می باشد. با توجه به ضریب معنی داری 85/0 رابطه منفی بین اندازه و نرخ بقاء تایید نمی شود و این نشان دهنده ی رابطه مثبت اندازه شرکت و نرخ بقای شرکت هاست. این نتایج با نتایج به دست آمده در تحقیقات هلمرز و راجرز (2010)، سفیز و مارسیلی (2006)، اسجوکویست و کریستی (2012)، هولمز و همکاران (2010)، کلاپر و پیچموند (2011)، هوین و همکاران (2008)، بگز و همکاران (2008)، مدهوشی و تاری (1389)، کاتو (2008) و محسن عرب نجف آبادی (1390) سازگار است.
5-3-2- سرمایه اولیه
ضریب همبستگی منفی برآورد شده نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین میزان سرمایه اولیه و نرخ بقای شرکت هاست. ضریب معنی داری این متغیر در نتایج حاصل از تحلیل حساسیت برابر 9987/0 بوده در نتیجه در سطح خطای 5% رابطه معنی دار بین سرمایه اولیه و نرخ بقاء مورد تأیید قرار گرفت. این رابطه (تأثیر مثبت بر نرخ بقا) با نتیجه به دست آمده در تحقیق آسپلوند و دیگران(2005) سازگار است. در حالیکه مدهوشی و تاری (1389) و فیض پور و موبد (1387) در نتایج خود به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه اولیه و بقا رابطه معنی داری وجود ندارد.
5-3-3- درجه نوآوری در صنعت
طبق جدول 4-6 فصل چهارم آماره T برای متغیر نوآوری منفی است، می توان نتیجه گرفت بین نوآوری و بقای شرکت رابطه مثبت وجود دارد. از آنجا که ضریب معنی داری محاسبه شده برای این متغیر برابر 0105/0 بوده، یعنی در سطح خطای 5% وجود رابطه معنی دار بین نوآوری و بقای شرکت ها پذیرفته نمی شود. درحالیکه نتایج حاصل از مقایسه توابع بر اساس درجه نوآوری در صنعت، تفاوت معنی داری را بین شرکت های نوآور و غیر نوآور نشان داده است. کازویوکی (2012)، جنسن و همکاران (2008) ثبت اختراع را به عنوان شاخص نوآوری در نظر گرفتند و دریافتند که رابطه منفی با بقا دارد، هلمرز و راجرز (2010) ثبت اختراع و علامت تجاری را به عنوان شاخص نوآوری در نظر گرفتند و دریافتند که ثبت اختراع با بقا رابطه منفی و علامت تجاری با بقا رابطه مثبت دارد. دکوماشو و همکاران (2011)، سفیز و مارسیلی (2006) به این نتیجه رسیدند که نوآوری تاثیر مثبت بر بقا دارد.

5-3-4- نرخ ورود به صنعت
از آنجا که آماره T برای متغیر نرخ ورود به صنعت منفی است، می توان نتیجه گرفت بین نرخ ورود به صنعت و بقای شرکت رابطه مثبت وجود دارد. اما ضریب معنی داری محاسبه شده برای این متغیر برابر 8809/0 بوده، یعنی در سطح خطای 5% وجود رابطه معنی دار بین نرخ ورود به صنعت و بقای شرکت ها پذیرفته نمی شود. درحالیکه نتایج حاصل از تحلیل حساسیت با توجه به ضریب معنی داری بالای 95% آن، رابطه مثبت و معنی دار بین نرخ ورود به صنعت و نرخ بقا پذیرفته می شود. در حالیکه اغلب تحقیقات گذشته رابطه منفی بین نرخ ورود به صنعت و بقا را نشان داده اند. این نتیجه با نتایج تحقیقات فریچ و همکاران(2006)، کاتو (2008)، اسجوکویست و کریستی(2012)، مدهوشی و نصیری (1389) مغایرت دارد. دلیل مغایرت با نتایج گذشته به این خاطر است که تعداد شرکت های موجود در صنعت برق و الکترونیک استان مازندران بسیار کم است لذا هرچه نرخ ورود در این صنعت بیشتر باشد باعث افزایش فضای رقابتی می شود و شرکت ها برای بقای خود در بازار تلاش بیشتری خواهند کرد، لذا بر بقای شرکت ها مثبت خواهد گذاشت.

5-3-5- شدت سرمایه
با توجه به اینکه آماره T برای متغیر شدت سرمایه منفی است، نشان دهنده رابطه مثبت بین شدت سرمایه و بقای شرکت می باشد و ضریب معنی داری بالای 95/0 آن نیز این رابطه را تأیید می کند. در حالیکه نتایج تحقیقات فریچ و همکاران(2006) نشان می دهد شدت سرمایه بالا موجب کاهش بقا می شود و هلمرز و راجرز(2010)، مدهوشی و نصیری(1388) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شدت سرمایه ارتباط معنی داری با بقا ندارد.

5-3-6- نرخ رشد صنعت
آماره T برای متغیر نرخ رشد صنعت منفی است و این نشان دهنده رابطه مثبت بین نرخ رشد صنعت و بقای شرکت می باشد. ستون معنی داری 8304/0 نشان داده است که رابطه معنی داری میان متغیر نرخ رشد صنعت و نرخ بقای شرکت وجود ندارد. آلوارز و ورگارا (2012) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شرکت های کوچک و متوسط رشد فروش بالاتری نسبت به شرکت های بزرگتر دارند. نتایج تحقیقات بگز و همکاران(2008)، اسجوکویست وکریستی(2012)، محسن عرب نجف آبادی (1390) نشان داده است که بین رشد صنعت و بقا رابطه ی مثبتی وجود دارد.
نتایج حاصل از تحقیق در مورد نوع رابطه و معنی داری متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق به صورت جدول زیر نشان داده شده است:

جدول 5-2- نوع رابطه و معنی داری بین متغیرهای مستقل و بقاء

متغیرهای مستقل
اندازه شرکت
سرمایه اولیه
درجه نوآوری در صنعت
نرخ ورود به صنعت
شدت سرمایه
نرخ رشد صنعت

نوع رابطه
معنی داری
نوع رابطه
معنی داری
نوع رابطه
معنی داری
نوع رابطه
معنی داری
نوع رابطه
معنی داری
نوع رابطه
معنی داری
بقای شرکت های تازه وارد
_
_
+
+
+

+
+
+
+
+

5-4- ارائه پیشنهادات
بنگاه های صنعتی با ایجاد تولید در کشور، می توانند به متناسب شدن عرضه و تقاضای کل کمک کنند، ولی توجه به این نکته ضروری است که ایجاد شرکت های صنعتی به تنهایی کافی نیست، بلکه حفظ آن ها و شناخت عواملی که باعث توقف آن ها می شود نیز مهم است (عرب نجف آبادی، 1390). از طرفی صنعت الکترونیک نیز به عنوان صنعت مادر علاوه بر داشتن ارزش افزوده فراوان، از نظر محیط زیست بدون آلودگی است و کشورهای صنعتی جهان به همین دلیل در این زمینه سرمایه گذاری می کنند (اکبری، 1376).
لذا با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق، براي افزايش بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنعت برق و الکترونیک پيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي شود:

5-4-1- پیشنهادات حاصل از تحقیق
1. بکارگیری سیاست های حمایتی به منظور جذب بیشتر نیروی کار، با توجه با تأثیر مثبت اندازه بر بقای شرکت ها؛
2. متناسب سازي ضوابط و حجم اعتبارات بانکهاي تجاري با نيازها و شرايط واحدهاي تازه تأسیس؛
3. بکارگیری راهکارهایی برای تأسیس شرکت های جدید بیشتر و افزایش نرخ ورود به صنعت برق و الکترونیک؛
4. حمایت مالی شرکت ها در طول دوره ی حیات آن ها به منظور افزایش میزان سرمایه آن ها با توجه به بقای بیشتر شرکت های با سرمایه ی بالا.
5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
تحقيق حاضر به بررسی ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران پرداخته است. با اینکه به عوامل تأثير گذار بر تولد و مرگ شرکت ها و طول عمر آنها درآمریکا و اروپا توجه زيادي شده است ولي تاکنون تحقیقات منسجمی درباره عملکرد پس از تأسیس شرکت ها در ایران بخصوص استان مازندران و خصوصاٌ در صنعت برق و الکترونیک انجام نشده است و سابقه هیچ مطالعه ای در کشور در زمینه ی بقای شرکت های تازه وارد در صنعت برق و الکترونیک وجود نداشته، لذا پیشنهاداتی به صورت زیر مطرح می کنیم:
1- انجام تحقيقات دیگر با در نظر گرفتن تأثیر سایر متغیرهای مربوط به ویژگی های شرکت، صنعت، شاغلین صنعت، مخارج شرکت و اقتصاد کلان بر بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنعت برق و الکترونیک در استان مازندران، همچنین استان های دیگر؛
2- انجام این تحقیق در قلمرو مکانی دیگر و مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضر؛
3- مقایسه نتایج تحقیق در صنعت برق و الکترونیک با صنایع دیگر.

فهرست منابع
الف) منابع فارسی
1. ابراهیم زاده، فرزاد (1384). «برآورد ناپارامتری تابع بقا در داده های سانسور شده بازه ای و بریده از چپ و کاربرد آن در تعیین عوامل مؤثر بر بقای سرطان کولورکتال». دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پزشکی.
2. ادواری، محمد (1388). گزارش مقایسه سرانه اشتغال طرح های تعاونی و خصوصی از محل اعتبارات بنگاه های زود بازده کشور. تهران، نشریه تعاونی های تولیدی و خدماتی وزارت تعاون.
3. اصغری، مریم و عاملی، پریسا (1390). تست فرضیه پناهندگی آلودگی در منطقه اتحادیه اروپا ـ خلیج فارس. فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه انديشه،38-21.
4. اکبری، کرامت الله (1376). تعیین اولویت واحدهای صنعت الکترونیک در استان فارس. کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری. دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.
5. بسته نگار، مهرنوش (1384). توسعه سرمایه های انسانی در صنعت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تحلیل های آماری، روابط بین الملل، کشورهای پیشرفته Next Entries منابع پایان نامه درمورد مدل رگرسیون، مطالعه موردی، علوم انسانی