منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، آزمون فرضیه، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

کوکس یک روش آماری است که برای تجزیه و تحلیل داده های بقا به رسمیت شناخته شده است (والترز84، 2009). در این تحقیق نیز برای آزمون فرضیه ها از مدل نیمه پارامتریک کوکس استفاده کرده ایم.

4-4- تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از مدل کوکس
جدول 4-4 نتایج حاصل از برآورد مدل کوکس می باشد:

جدول4-4- برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox
Variable

Coeff

Error

C/Error

Signif

A Size

0.0025

0.0017

1.4709

0.85870

A Capital

0.0000

0.0000

-0.5372

0.4089

A Innovation

-14.3678

1095.8097

-0.0131

0.0105

A Entry

-0.0866

0.0555

-1.5584

0.8809

A Capitalinten

-0.0001

0.0000

-1.3736

0.8304

A Growth

-0.0291

0.0284

-1.0236

0.6940

علامت ع در ستون سطح معنی داری نشان دهنده معنی دار بودن آزمون در سطح خطای 05/0 می باشد.
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

ستون دوم (Coeff) ضریب همبستگی و ستون ((Error خطای استاندارد نامیده می شوند. دو ستون آخر جدول فوق، آماره T (C/Error) و سطح معنی داری(Signif) را نشان می دهد. سطح معنی داری در TDA به این صورت است که این نرم افزار احتمال این را که پارامتر غیر از صفر باشد نشان می دهد. یعنی وقتی سطح معنی داری 5% را قبول می کنیم باید به مقادیر بزرگتر از 95% نگاه کنیم. براین اساس فرضیه های تحقیق بررسی می شوند.

4-4-1- آزمون فرضیه اول
«اندازه ی شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.»
برای آزمون این فرضیه باید فرض های آماری تدوین و مورد آزمون قرار گیرند. بدین منظور فرضیه های آماری قابل پژوهش بصورت زیر تدوین می شود:
H0: اندازه ی شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر ندارد.
H1: اندازه ی شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
با توجه به جدول 4-4 ضریب همبستگی برای متغیر اندازه مثبت است که این نشان دهنده رابطه مثبت اندازه با نرخ هازارد است، از آنجا که نرخ هازارد متمم نرخ بقا می باشد، علامت مثبت ضریب همبستگی نشان دهنده ی رابطه ی منفی اندازه و نرخ بقای شرکت می باشد. اما به منظور بررسی معنی دار بودن باید به ستون سطح معنی داری نگاه کنیم. ضریب معنی داری محاسبه شده برای این پارامتر برابر 8587/0 می باشد، از آنجا که باید به مقادیر بزرگتر از 95% نگاه کنیم، رابطه منفی بین اندازه ی شرکت و نرخ بقا تأیید نمی شود و این نشان دهنده ی رابطه مثبت بین اندازه و نرخ بقاست. لذا فرضیه اول پذیرفته می شود.

4-4-2- آزمون فرضیه دوم
«سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.»
H0: سرمایه اولیه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر ندارد.
H1: سرمایه اولیه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
ضریب همبستگی در جدول 4-4 برای متغیر سرمایه اولیه برابر با صفر می باشد در این صورت باید به آماره T که از تقسیم ضریب همبستگی بر خطای استاندارد بدست می آید، نگاه کرد، با توجه به اینکه آماره Tمنفی است می توان نتیجه گرفت که رابطه بین سرمایه اولیه و نرخ هازارد منفی است. به عبارت دیگر رابطه بین سرمایه اولیه و بقای شرکت مثبت است. از آنجا که ضریب معنی داری محاسبه شده برای این متغیر برابر 4089/0 بوده یعنی در سطح خطای 5% نمی توانیم وجود رابطه معنی دار بین سرمایه اولیه و بقای شرکت ها را بپذیریم. لذا فرضیه دوم رد می شود.

4-4-3- آزمون فرضیه سوم
«درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.»
H0: درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر ندارد.
H1: درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
طبق جدول 4-4 ضریب برآورد شده بین متغیر نوآوری و متغیر وابسته (بقا) منفی است، می توان نتیجه گرفت بین نوآوری و بقای شرکت رابطه مثبت وجود دارد. از طرفی ضریب معنی داری محاسبه شده برای این متغیر برابر 0105/0 بوده، یعنی در سطح خطای 5% نمی توانیم وجود رابطه معنی دار بین نوآوری و بقای شرکت ها را بپذیریم. لذا H0 پذیرفته می شود و فرضیه سوم رد می شود.

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم
«نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.»
H0: نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر ندارد.
H1: نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
از آنجا که ضریب همبستگی برای متغیر نرخ ورود به صنعت منفی است، می توان نتیجه گرفت بین نرخ ورود به صنعت و بقای شرکت رابطه مثبت وجود دارد. اما ضریب معنی داری محاسبه شده برای این متغیر برابر 8809/0 بوده، یعنی در سطح خطای 5% وجود رابطه معنی دار بین نرخ ورود به صنعت و بقای شرکت ها پذیرفته نمی شود. لذا H0 پذیرفته می شود، در نتیجه فرضیه چهارم نیز رد می شود.

4-4-5- آزمون فرضیه پنجم
«شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.»
H0: شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر ندارد.
H1: شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
طبق جدول ضریب همبستگی ارائه شده برای متغیر شدت سرمایه منفی است، که نشان دهنده رابطه مثبت بین شدت سرمایه و بقای شرکت می باشد. از طرفی ستون معنی داری مقدار 8304/0 را برای این متغیر نشان می دهد، به عبارت دیگر میان متغیر شدت سرمایه و نرخ بقای شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه پنجم رد می شود.

4-4-6- آزمون فرضیه ششم
«نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.»
H0: نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر ندارد.
H1: نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
ضریب همبستگی متغیر نرخ رشد صنعت منفی است و این نشان دهنده رابطه مثبت بین نرخ رشد صنعت و بقای شرکت می باشد. ستون معنی داری نیز مقدار 8304/0 را برای این متغیر نشان می دهد، بنابراین رابطه معنی داری میان متغیر نرخ رشد صنعت و نرخ بقای شرکت وجود ندارد. لذا H0 پذیرفته می شود.

4-4-7- آزمون فرضیه ششم
همانطور که ذکر شد به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات در مورد شرکت های صادرکننده در صنعت مورد مطالعه، این متغیر حذف شده است.
4-5- تحلیل حساسیت
نتایج حاصل از رگرسیون کوکس رابطه مثبت بین سرمایه اولیه، نوآوری، شدت سرمایه و نرخ رشد صنعت را رد کرده است در حالی که از نظر تئوریکی محقق انتظار آن را نداشته است. به منظور بررسی بیشتر، هر یک از متغیرها را به صورت جداگانه و در غیاب سایر متغیرها وارد مدل کرده و نتایج به دست آمده به صورت زیر می باشد: نتایج حاصل از بررسی مجدد رگرسیون کوکس برای متغیرهای نوآوری و نرخ رشد صنعت، در غیاب سایر متغیر ها در جداول 4-5 و 4-6 نشان داده شده است، همانطور که ملاحظه می شود هیچ گونه تغییری نکردند و رابطه معنی داری بین این متغیرها و نرخ بقا بدست نیامد. درنتیجه فرضیه های سوم و ششم رد می شوند.

جدول 4-5- خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ رشد صنعت

Idx SN Org Des MT Variable Coeff Error C/Error Signif
———————————————————————–
1 1 0 1 A Growth -0.0104 0.0257 -0.4035 0.3135

Log likelihood (starting values): -139.2301
Log likelihood (final estimates): -139.1351

مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

جدول 4-6- خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نوآوری

Idx SN Org Des MT Variable Coeff Error C/Error Signif
—————————————————————-
1 1 0 1A Innovation -10.7631 112.1187 -0.0960 0.0765

Log likelihood (starting values): -139.2301
Log likelihood (final estimates): -135.0700

مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

اما در مورد متغیر سرمایه اولیه و شدت سرمایه نتایج تغییر کرده است. در بررسی مجدد، آماره T این متغیرها منفی بوده که نشان دهنده رابطه مثبت آن ها با نرخ بقا می باشد، و از طرف دیگر، ضریب معنی داری بالاتر از 95% این 2 متغیر، رابطه مثبت و معنی دار بین آن ها و بقا را تأیید می کند. لذا فرضیه های دوم و پنجم پذیرفته می شود. خروجی حاصل از برآورد این متغیرها در جداول زیر آورده شده است:

جدول 4-7- خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای شدت سرمایه

Idx SN Org Des MT Variable Coeff Error C/Error Signif
——————————————————————–
1 1 0 1 A Capitalinten -0.0001 0.0000 -3.2239 0.9987

Log likelihood (starting values): -139.2301
Log likelihood (final estimates): -127.6090

مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

جدول 4-8- خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای سرمایه اولیه

Idx SN Org Des MT Variable Coeff Error C/Error Signif
———————————————————————–
1 1 0 1 A Capital 0.0000 0.0000 -2.7538 0.9941

Log likelihood (starting values): -139.2301
Log likelihood (final estimates): -128.3611

مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

متغیر نرخ ورود به صنعت را نیز در غیاب سایر متغیر ها وارد مدل کرده و نتیجه به دست آمده از آن به صورت زیر می باشد:

جدول 4-9- خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ ورود به صنعت

Idx SN Org Des MT Variable Coeff Error C/Error Signif
——————————————————————–
1 1 0 1 A Entry -0.1619 0.0535 -3.0288 0.9975

Log likelihood (starting values): -139.2301
Log likelihood (final estimates): -133.8136

مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

همانطور که در جدول 4-9 مشاهده می شود بین متغیر نرخ ورود به صنعت و نرخ بقا رابطه مثبت وجود دارد و با توجه به ضریب معنی داری بالای 95% آن، رابطه معنی دار بین نرخ ورود به صنعت و نرخ بقا پذیرفته می شود، لذا فرضیه چهارم نیز پذیرفته می شود.

4-6- مقایسه توابع بقا
در تجزیه و تحلیل داده های تاریخی- رویدادی، مقایسه توابع بقا و بررسی تفاوت معنی دار بین آنها انجام می شود. برای این کار دو روش وجود دارد. در روش اول فاصله های اطمینان برای هر یک از توابع بقا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تحلیل داده، آزمون فرضیه، تحلیل بقا Next Entries منابع پایان نامه درمورد تحلیل های آماری، روابط بین الملل، کشورهای پیشرفته