منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، تحلیل داده، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

نرخ انتقال وابسته به زمان بر مبناي مفروضات پارامتريک خاصي درباره توزيع طول عمرها استوار بوده و برآوردهاي صريح حداکثر احتمال81 را امکان پذير مي سازد. در اين مدل ها، زمان بطور نرمال به عنوان يک متغير پروکسي براي يک عامل علّي ناپيدا عمل مي کند که اندازه گيري مستقيم آن مشکل است.
در اکثر کاربردها مشکل اين است که نظريه هاي موجود در علوم اجتماعي، حداقل در آن سطحي که تاکنون توسعه يافته اند، به ندرت استدلال هاي قوي براي يک مدل پارامتريک خاص ارائه مي کنند. بنابراين استفاده از اين مدل ها بايد با حداکثر احتياط صورت گيرد. به نظر مي رسد برآورد ويژگي هاي مختلف مدل و مقايسه نتايج آنها يک استراتژي مناسب باشد. هرچند اين به يک مشکل ديگر منجر خواهد شد و آن اينکه مناسب بودن مدل هاي مختلف پارامتريک وابسته به زمان را فقط با روشها و ابزارهاي ابتکاري مي توان ارزيابي کرد. با اينکه اين تست هاي زيبايي برازش ممکن است اشاره کنند که چه نوع مدل هايي ممکن است برتر باشند، با اين حال آنها نمي توانند به عنوان يک تست قوي براي حمايت از يک مدل پارامتريک خاص عمل کنند. بنابراين يک استراتژي جالب جايگزين اين است که فقط تابعي براي تأثير متغيرهاي مستقل مشخص شود و شکل نرخ انتقال کنار گذاشته شود. چنين مدل هايي به مدل هاي نيمه پارامتريک معروفند.
مدل نيمه پارامتريکي که مورد استفاده قرار گرفته است مدل هازارد نسبي است که توسط کوکس82 (1972) پيشنهاد شده است. از زمانی که کوکس این مدل را ارائه کرده است نقش اساسی را در تحلیل بقاء ایفا کرده است. این مدل فرض می کند که میزان مخاطره حاصلضربی از تابع نامشخص از زمان مشترک برای همه ی واحدهای مطالعه در تابع پیوند معلوم از ترکیب خطی متغیرهای کمکی است. مدل کوکس یک مدل استوار است. بنابراین با وجود نامشخص بودن توزیع تابع خطر پایه، برآوردهای ضرایب رگرسیونی و سایر نتایج به دست آمده از این مدل بسیار نزدیک به مدل های پارامتری می باشد. بنابراین حتی زمانی که تابع خطر پایه در دست اما مشکوک است استفاده از رگرسیون کوکس منطقی و قابل اطمینان است (روشنی،1390). مدل کوکس بر اساس رویکرد مدلسازی برای تجزیه و تحلیل داده های بقا است. هدف از این مدل آن است که به طور همزمان اثرات متغیرهای متعدد بر بقا را بررسی کند. مدل کوکس یک روش آماری است که برای تجزیه و تحلیل داده های بقا به رسمیت شناخته شده است ( والترز، 2009).
اين مدل به صورت زير تعريف مي شود:

نرخ انتقال تابعي است از يک نرخ مبناي نامعين و يک اصطلاح دوم که مشخص کننده اثرات امکان پذير برداري از متغيرهاي مستقل83 در نرخ انتقال مي باشد.
بکارگيري مدل Cox در TDA بر مبناي فرمول زير مي باشد:

که در آن نرخ انتقال در زمان از وضعيت مبدأ به وضعيت مقصد مي باشد. نرخ مبناي نامعين براي همان انتقال بوده و يک بردار سطري از متغيرهاي مستقل است که براي انتقال از به مشخص شده است. برداري از ضرايب مربوطه مي باشد. متغيرهاي مستقل مي توانند مقادير وابسته به زمان داشته باشند.(بلاسفیلد و واور،2002).

3-8- مدل مفهومی و متغیرهای توضیحی

شکل3-1- مدل مفهومی تحقیق

متغیرهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند به صورت زیر تعریف می شوند:
1- اندازه شرکت: در بعضی مطالعات نقش اساسی در بقاء یا شکست یک بنگاه را اندازه اولیه بنگاه دانسته اند و نشان می دهد بین اندازه بنگاه و رشد یا شکست رابطه وجود دارد، در این تحقیق اندازه شرکت توسط تعداد کارکنان سنجیده می شود.
2- سرمایه اولیه: سرمایه اولیه لازم برای احداث یک بنگاه عامل تعیین کننده و مهم در خروج یک بنگاه می باشد. در این تحقیق، سرمایه اولیه به صورت سرمايه ثابت و سرمايه در گردش شرکت در زمان تأسيس و یا تأمین مالی از طریق وام تعريف ميشود.
3- درجه نوآوری در صنعت: نوآوری عامل مهمی در بقای سازمان ها در محیط پر رقابت کنونی می باشد و نقش مهمی در افزایش احتمالی حیات بنگاه ها دارد. از آنجا که نوآوری برای بنگاه های جوانتر تأثیر حیاتی تری دارد در این تحقیق نیز به عنوان یکی از متغیرهای مستقل بکار برده شد. این متغیر توسط تعداد محصولات جدیدی که به بازار عرضه می شود سنجیده می شود.
4- نرخ ورود به صنعت: برابر با تعداد پروانه های صادر شده در بازه زمانی مورد نظر و در صنعت مورد مطالعه می باشد، به عبارت دیگر زمان دریافت پروانه بهره برداری را تاریخ ورود هر شرکت به صنعت مورد مطالعه در نظر گرفته شده است.
5- شدت سرمایه: کمبود سرمایه یکی از عوامل اصلی گرفتار شدن بسیاری از کشورها در چرخه باطل فقر است. اگر دولتها نتوانند به گونهای مناسب به منابع مالی دسترسی یابند، فعالیّتهای اقتصادی آنها در راستای رشد وتوسعه با دشواری روبرو خواهد شد. شدت سرمایه گذاری در واقع یک مانع برای خروج بنگاه ها به شمار می رود و انتظار می رود رابطه منفی با خروج داشته باشد. شدت سرمایه در این تحقیق، میزان سرمایه شرکت های موجود در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران به ازای هریک از کارکنان آنها می باشد.
6- نرخ رشد صنعت: رشد یک صنعت بر عملكرد تك تك شركتهاي عضو آن صنعت تأثيرگذار است و برای بنگاه های بالقوه برای ورود فرصت های مناسبی را جهت ورود و فعالیت در صنعت فراهم می نمایند. در این تحقیق نرخ رشد صنعت به معنی میانگین نرخ رشد سالیانه صنعت می باشد که قرار بر این بود براساس نرخ رشد فروش اندازه گیری شود، با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به فروش شرکت ها، معیار سنجش آن را تغییر داده شد و بر اساس میزان رشد استخدام اندازه گیری شده است و از نسبت تفاوت میزان استخدام در سال جاری و سال پایه به استخدام سال جاری به دست می آید.
7- نوع شرکت: به صورت شرکت های تولیدی و تولیدی صادراتی تعریف می شود. از آنجا که در مورد شرکت های صادرکننده در صنعت مورد مطالعه اطلاعاتی در دسترس نبوده است مجبور به حذف این متغیر در تجزیه و تحلیل ها شده ایم.

متغیر وابسته، بقا می باشد که بر مبنای سال های فعالیت شرکت می باشد و به صورت فاصله بین سال های ورود به صنعت و خروج از آن تعریف می شود.

3-9- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شركت های موجود در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران است كه طی سال هاي 1360-1390 پروانه بهره برداري گرفته اند. اطلاعات مربوط به این شرکت ها از پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران استخراج شده است. تعداد کل شرکت هايي که در اين فاصله از وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران پروانه بهره برداري اخذ کرده اند، 137 شرکت بوده است که در پايان دوره مطالعه (اسفند 1390)، 130 شرکت هنوز فعال بوده و پروانه بهره برداری 30 شرکت باطل شده بود. جدول 3-1 ساختار پروانه های بهره برداری را نشان می دهد.

جدول 3-1- پروانه های بهره برداری در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در سال های 1390-1360
کل پروانه های بهره برداری صادره
ابطال پروانه های بهره برداری
شرکت های فعال در اسفند 1390
137
30
107
مأخذ: پایگاه داده اداره صنعت، معدن و تجارت استان مازندران- دی ماه 1391

از آنجا که نرم افزار TDA براي نمونه هاي با حجم بيشتر، بهتر عمل مي کند و با توجه به کوچک شدن تعداد شرکت ها و نمونه آماری و افزایش احتمال خطای آزمون، تجزیه و تحلیل بر روی کل شرکت های جامعه (137 شرکت) انجام شد.
3-10- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات
داده ها و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به دو طریق جمع آوری شده است. به منظور جمع آوری مطالب نظری از روش کتابخانه ای و از منابع و مآخذ منتشر شده در قالب کتب، مجلات، نشریات تخصصی و جستجوی اینترنتی استفاده شده است. در بخش دوم برای گردآوری داده ها از پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران استفاده گردید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
در این فصل داده های مربوط به 137 شرکت طی دوره زمانی 1360-1390 مورد پردازش قرار گرفته است تا زمینه تحلیل داده ها وبرقراری ارتباط بین متغیرها به منظور آزمون فرضیه های تحقیق فراهم شود. ابتدا ساختار مجموعه داده مورد استفاده و اطلاعات موجود در آن تبیین می شود. سپس با استفاده از مدل های توصیفی ناپارامتریک به بررسی و تحلیل مجموعه داده پرداخته می شود. آنگاه برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل نیمه پارامتریک رگرسیون کوکس استفاده خواهد شد.

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها
اطلاعات اولیه حاصل از نرم افزار TDA در مورد شرکت های موجود در مجموعه داده درجدول4-1 آمده است. در این جدول دو ردیف وجود دارد. ردیف اول نشان دهنده تعداد شرکت هایی است که در آنها تغییر وضعیت(انتقال) صورت نگرفته است؛ به عبارت دیگر این ردیف تعداد اپیزودهای سانسورشده را نشان می دهد. ردیف دوم نشان دهنده انتقال از وضعیت مبدأ (org) صفر به وضعیت مقصد (Des) یک می باشد. یعنی شرکت هایی که در آنها تغییر وضعیت صورت گرفته و از صنعت خارج شده اند. بنابراین از تعداد 137 شرکت موجود، 107 شرکت در زمان مشاهده فعال (سانسورشده) بوده و 30 شرکت از صنعت خارج شده اند.
Mean Duration نشان دهنده میانگین طول عمر شرکت ها است. این ستون برای شرکت هایی که همچنان فعال هستند، 227 ماه و برای شرکت های باطل شده 121 ماه می باشد.
TS Min نشان دهنده زودترین زمان آغاز و TF Max دیرترین زمان پایان بر حسب ماه می باشد. همانطور که در جدول 4-1 نشان داده شده است، دیرترین زمان پایان در گروه اول 482 ماه و در گروه دوم243 ماه می باشد.

جدول4-1- طبقه بندی مجموعه داده به شرکت های فعال و غیر فعال

SN Org Des Episodes Weighted Duration TS Min TF Max Excl
—————————————————————-
1 482.00 0.00 227.22 107.00 107 0 0 1
1 243.00 0.00 121.43 30.00 30 1 0 1
Sum 137 137.00
Number of episodes: 137

مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.

برای توصیف داده ها از روش های توصیفی ناپارامتریک استفاده شده است. برای این منظور از دو روش جدول عمر و برآوردکننده حدمحصول(کاپلان- مایر) استفاده می شود. روش جدول عمر نیازمند گروه بندی طول عمرها در فواصل زمانی می باشد. از آنجایی که این تحقیق به بررسی بقای شرکت های تازه وارد می پردازد،گروه بندی اپیزودها در فواصل زمانی 42 ماه مورد نیاز است. روش حد محصول بر مبنای محاسبه مجموعه ریسک در هر نقطه از زمان است که حداقل یک رویداد پیش آمده باشد. به این ترتیب اطلاعات موجود در اپیزودها به صورت کارا مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق هر دو روش مورد استفاده قرار گرفته اند و نتایج حاصل از هر دو روش با هم مقایسه شده اند.

4-2-1- تحلیل داده ها با روش کاپلان- مایر
خروجی حاصل از برآورد کننده حد محصول به صورت زیر می باشد که در جدول 4-2 آورده شده است:

جدول 4-2- خروجی حاصل از برآورد کننده حد محصول کاپلان-مایر
# SN 1. Transition: 0, 1 – Product-Limit Estimation

Number Number Exposed Surviv Std. Cum.
ID Index Time Events Censored to Risk Function Error Rate

0 0 0.00 0 0 137 1.00000 0.00000 0.00000
0 1 25.00 1 0

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تحلیل داده، تحلیل داده های تاریخی، داده های سانسور شده Next Entries منابع پایان نامه درمورد تحلیل داده، آزمون فرضیه، تحلیل بقا