منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، نقاط شهری، ویژگی های اجتماعی، نرخ بیکاری

دانلود پایان نامه ارشد

سالانه
سال
جمعیت
متوسط رشد سالانه (درصد)
آبان 1335..
835109

آبان 1345
1250090
12/4
آبان 1355
1596565
48/2
مهر 1365
2274763
60/3
آبان 1375
2602008
35/1
آبان 1385
2922432
16/1
آبان 1390
3073943
02/1
مأخذ: مرکز آمار ایران.

3-9-3-2 میزان روند باسوادی به تفکیک نقاط شهری و روستایی استان
یکی از ویژگی های اجتماعی استان که به نظر می‌‌رسد بر بسیاری از ویژگی های اجتماعی – جمعیتی دیگر در دهه های گذشته سایه افکنده و به بهبود شاخص های جمعیتی به ویژه در نقاط روستایی منجر شده این است که جمعیت این استان غالبا از میزان باسوادی بالنسبه بالاتری برخوردار بوده و خصوصا در نقاط شهری در رتبه بالایی قرار داشته است‌. استان مازندران با میزان باسوادی حدود 85 درصد در کل در مرتبه دهم قرار دارد. (سازمان مديريت و برنامه‌ریزی استان مازندران ، 44،1388)

جدول 3-5 تعداد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر ساکن در نقاط شهری و روستایی بر حسب جنس و شهرستان: آبان 1390
شهرستان
باسوادان ساکن در نقاط شهری
باسوادان ساکن در نقاط روستایی

مرد و زن
مرد
زن
مرد و زن
مرد
زن
کل استان‌
1399231
720493
678738
1029148
547361
481787
آمل
181739
93777
87962
110161
59204
50957
بابل
218390
111425
106965
164413
87776
76637
بابلسر
51910
26321
25589
46724
24760
21964
بهشهر
90326
46897
43429
31879
16817
15062
تنكابن
60566
30634
29932
65293
34179
31114
جویبار
24549
12817
11732
31200
16509
14691
چالوس
53020
27751
25269
45875
24368
21507
رامسر
42332
22128
20204
12291
6486
5805
ساري
254495
129892
124603
132607
69785
62822
سوادكوه
26301
13724
12577
24022
13701
10321
عباس آباد
21518
11357
10161
16621
8791
7830
فريدونكنار
28596
15175
13421
15866
8670
7196
قائمشهر
173534
88915
84619
89167
47475
41692
گلوگاه
15710
8319
7391
13979
7425
6554
محمودآباد
30759
16196
14563
43652
23677
19975
مياندورود
6843
3622
3221
34945
18478
16467
نكا
40767
21114
19653
43917
23134
20783
نور
39346
20310
19036
44410
23423
20987
نوشهر
38530
20119
18411
62126
32703
29423
مأخذ: مرکز آمار ایران

3-9-3-3 وضعيت فعاليت، اشتغال و بيكاري
بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ١٣٧٥، تعداد ٢٠٤٩٦٦٢ نفر معادل ٧٧/78 درصد از جمعیت استان در گروه سني ١٠ ساله و بيشتر قرار داشته اند كه از اين تعداد ٧١٤٧٩٩ نفر معادل ٨٧/34 درصد را جمعيت فعال و13/65 درصد درصد را جمعيت غير فعال تشكيل می‌دادند‌. جمعيت فعال استان در سال ١٣٨٠، معادل / 37 درصد برآورد شده است‌. از مجموع جمعيت فعال استان در سال1375، 646257 نفر معادل ٤١/90 درصد شاغل و 542، 68 نفر معادل 59/9درصد بيكار بوده اند‌. ميزان اشتغال و بيكاري درسال ١٣٨٠ به ترتيب 19/88 و8/11 درصد گزارش شده که نسبت به سالهای ميزان فعاليت و ميزان بيكاري بيشترشده است‌.(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران، 1383، 3) بررسی وضعیت نیروي انسانی و اشتغال استان نشان می‌‌دهد از کل جمعیت استان تنها 0/38 درصد در سال 1391 از نظر اقتصادي فعال بود ه اند که در مقایسه با سال قبل نیز 1/1 درصد کاهش داشته است. جمعیت فعال به تفکیک شاغل و بیکاران در جستجوي کار درنظر گرفته می‌‌شود. نرخ 3/90 درصد بوده و بقیه به عنوان بیکاران در جستجوي کار باقی مانده اند. نرخ بیکاري 7/9 درصدی استان در سال 1391 نسبت به نرخ بیکاری 2/10درصدی در سال 1390 حدود 5/0 درصد کاهش داشته است. (معاونت برنامه‌‌ریزی و اشتغال- دفتر برنامه‌‌ریزی و بودجه 91، 11،1392)

جدول3-6 وضعيت فعاليت نيروي انساني استان مازندران در سال 1385
جمعيت
استان مازندران
جمعيت ده ساله و بيش تر
2537213
جمعيت فعال
1015215
جمعيت شاغل
905044
جمعيت بيكار
110171
نرخ فعاليت
01/41
نرخ اشتغال
15/89
نرخ بيكاري
85/10
مآخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان مازندران، 1385

3-10 وضعيت اقتصادي استان
مازندران از نظر كشاورزي، باغداري، دامداري، شيلات، جنگلداري و صنايع و معادن وشعيت نسبتاً ممتازي داردد. بيش از 450 هزار هكتار از مساحت استان، زير كشت برنج، پنبه، گندم، جو، دانه¬هاي روغني (سويا)، مركبات و چاي قرار دارد. كشت برنج كه در فروردين و ارديبهشت آغاز می‌شود. از محصولات اصلي نواحي جلگه‌ای استان به شمار می‌رود. حدود نيمي از محصول مركبات كشور از مازندران تأمين می‌شود. فرآورده‌های اصلي باغ‌های استان، پرتقال، انار، كيوي، نارنج، ليمو و نارنگي است كه بخشي از آن صادر می‌شود. در اين استان پرورش دام شامل گاو، گوسفند، بز، گاوميش و انواع طيور به شكل سنتي و صنعتي رواج دارد. مراتع قشلاقي، ميان بند و ييلاقي آن از كانون‌های عمده رمه گرداني و زنبورداري است. در مازندران صنايع نساجي، غذايي، ساختماني و الكتريكي توسعه قابل توجهي يافته‌اند. گسترش صنايع وابسته به كشاورزي، جنگل و توليد مواد غذايي نيز زمينه‌های مناسبي دارند ولي از استقرار صنايع سنگين به ويژه صنايع آلوده كننده، به دليل حساسيت محيط، استقبال چنداني به عمل نيامده است. صنايع دستي استان شامل: قالي بافي، گليم بافي، حصيربافي، چادرشب و جوراب پشمي، نخ ريسي، پارچه بافي، نمدمالي، زيلو، جاجيم، سفالگري، سراميك و وسايل چوبي است كه مواد خام آن‌ها در محل تهيه می‌شود (سازمان مديريت و برنامه‌ریزی استان مازندران، 1384، 16).

3-11 آب و هوا
طبيعت استان مازندران تحت تأثير عرض جغرافيايي، ارتفاعات البرز، ارتفاع از سطح دريا، دوري و نزديكي به دريا، وزش بادهاي محلي و ناحيه اي، جا به جايي توده‌های هواي شمالي و غربي و پوشش متراكم جنگلي قرار دارد. به همين جهت و با وجود وسعت اندك (و خلاف تصور عموم كه آب و هواي استان را يكسره معتدل می‌دانند)، اين ناحيه از تنوع آب و هوايي ويژه برخوردار است. دو جريان بزرگ نقش تعيين كننده‌ای در آب و هواي استان ايفا می‌كنند. جريان هواي شمال و شمال شرقي كه از سيبري و قطب شمال به سوي جنوب و جنوب غربي پيش روي می‌كند و موجب سردي هوا، يخبندان و ريزش برف و باران می‌شود. اين هوا در تابستان به سوي شمال رانده می‌شود. ديگري جريان وزش بادهاي غربي است كه در زمستان از اقيانوس اطلس، درياي مديترانه و درياي سياه عبور می‌كند و پس از ورود به ايران، بارندگي‌های شديد و مداوم را سبب می‌شود. در ماه‌های تابستان قدرت باران زايي اين بادها كاهش می‌يابد و فقط رطوبت و هواي شرجي را افزايش می‌دهد و شرايط زيستي نامناسبي را پديد می‌آورد. علاوه بر بادها و جابه جايي توده‌های اصلي هوا، بادهاي محلي ديگري وجو دارد كه به طور محلي و فصلي در شرايط آب و هوايي استان مازندران موثر واقع می‌شوند. اقليم استان مازندران با توجه به دما و بارش، به سه نوع تقسيم می‌شوند كه عبارتند از (سازمان مديريت و برنامه‌ریزی مازندران، 1384، 7-6)

3-11-1 آب و هواي معتدل خزري:
اين نوع اقليم جلگه‌های غربي و مركزي استان تا كوهپايه‌های شمالي البرز را شامل می‌شود‌. در اين نواحي به دليل كمي فاصله كوهستان و دريا رطوبت تجمع می‌يابد كه بعنوان پيامد آن می‌توان بارش‌های قابل ملاحظه و دماي معتدل را ذكر كرد‌.ميانگين بارندگي ساليانه در نوار ساحلي استان برابر با 977 ميليمتر است. توزيع مكاني آن از غرب به شرق با كاهش همراه است در حاليكه توزيع زماني آن وضعيتي كمابيش منظم دارد ( حداكثر بارندگي در پائيز و حداقل آن در بهار اتفاق می‌افتد )‌.در بررسي پارامتر درجه حرارت نيز مشاهده می‌شود كه به دليل رطوبت نسبي بالا و زياد بودن تعداد روزهاي پوشيده از ابر، دماي هوا معتدل و دامنه دمايي محدود می‌باشد كه اين وضعيت منجر به تابستانهاي گرم و مرطوب و زمستانهاي معتدل با يخبندانهاي اتفاقي می‌گردد‌.

3-11-2 آب و هواي معتدل كوهستاني:
با افزايش تدريجي ارتفاع از اراضي جلگه‌ای به سوي دامنه‌های شمالي ارتفاعات البرز و فاصله از دريا، تغييرات خاصي در آب و هواي استان پديدار می‌گردد. در نوار ارتفاعي 1500 تا 3000 متر، شرايط آب و هوايي كوهستاني حاكم است كه از ويژگيهاي آن می‌توان كاهش ميزان بارندگي ساليانه وهمچنين كاهش متوسط درجه حرارت ماهانه را ذكر كرد‌. علاوه بر آن زمستانهاي سرد همراه با يخبندانهاي طولاني و تابستانهاي كوتاه نيز از ديگر مشخصات اين اقليم است‌.

3-11-3 آب و هواي سرد كوهستاني:
در نوار ارتفاعي بالاتر از 3000 متر كه شامل قلل كوهستانهاي دامنه شمالي البرز می‌شود، دماي هوا به شدت كاهش يافته و يخبندانهاي طولاني ايجاد می‌شود‌. در اين مناطق ريزش‌‌ها غالبا به صورت برف است كه در دوره طولاني سرد سال روي هم انباشته شده و تا اواسط دوره كوتاه گرم سال نيز دوام دارند‌. در همين مناطق و در قله كوههاي دماوند، علم كوه و تخته سليمان شرايط ايجاد يخچالهاي كوهستاني و انباشت دائمي برف فراهم شده است‌.(هواشناسی استان مازندران ، 1393)

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد ساري
عنوان پایان نامه :
نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه
پایدار استان مازندران
عنوان نقشه :
موقعیت استان مازندران در ایران
نام استاد راهنما :
دکتر عباس علیپور
نام استاد مشاور :
دکتر سعید شیرکوند
نام دانشجو :
سیده اعظم موسویان خطیر
تاریخ دفاع :
6/3/1394
نقشه شماره 3-6 موقعیت قرارگیری ایستگاه‌های هواشناسی
ماخذ: استانداری مازندران-معاونت برنامه‌ریزی (دفتر برنامه‌ریزی و بودجه)، 1387

3-12 بررسی اقليم استان مازندران
1- بر اساس طبقه بندي هانسن3 اين استان در مدار معتدله گرم قرار گرفته است‌.
2- به روش ضريب اعتدال4 اين استان بسيار معتدل و فوق معتدل است‌.(منظور از ضريب اعتدال بدست آوردن دوري يا نزديكي يك منطقه به منطقه معتدله است )
3- بر اساس طبقه بندي دومارتن5 نواحي غربي مازندران بسيار مرطوب، نواحي مركزي مازندران مرطوب و نواحي شرقي مازندران مديترانه‌ای و نواحي كوهستاني مازندران نيمه مرطوب می‌باشد‌.
4- بر اساس طبقه بندي دكتر كريمي، نواحي غربي و مركزي داراي اقليمي مرطوب با تابستان گرم و زمستان كمي سرد، نواحي شرقي نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتا سرد و نواحي كوهستاني مازندران داراي اقليم مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد می‌باشد.(اداره هواشناسی استان مازندران، 1393)

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد ساري
عنوان پایان نامه :
نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه
پایدار استان مازندران
عنوان نقشه :
موقعیت استان مازندران در ایران
نام استاد راهنما :
دکتر عباس علیپور
نام استاد مشاور :
دکتر سعید شیرکوند
نام دانشجو :
سیده اعظم موسویان خطیر
تاریخ دفاع :
6/3/1394

نقشه شماره 3-7 نقشه اقلیمی استان مازندران
ماخذ: دفتر فنی و عمرانی استانداری مازندران، 1391

3-13 ایستگاه‌های هواشناسی استان مازندران
* جمع كل ايستگاههاي هواشناسي استان مازندران 162 ايستگاه بوده و همچنين 15 ايستگاه استان در شبكه سوئچينگ كشور فعال می‌باشند، اولين ايستگاه هواشناسي استان مازندران در سال 1330 در بابلسر تاسيس گرديد.
از این تعداد 15 ايستگاه سينوپتيك به شرح ذیل می‌‌باشد:
الف) 5 ايستگاه سينوپتيك اصلي (ساري، بابلسر، گلوگاه، سياه بيشه، كياسر، بلده، كجور)
ب) 3 ايستگاه سينوپتيك فرودگاهي (رامسر، نوشهر، دشت ناز)
ج) 2 ايستگاه سينوپتيك كشاورزي (قراخيل قائمشهر، آمل)
د) 2 ايستگاه سينوپتيك تكميلي (آلاشت، پل سفيد)
ذ) 1 ايستگاه سينوپتيك دريايي (بندر اميرآباد)( اداره کل هواشناسی استان مازندران، 1393)

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد ساري
عنوان پایان نامه :
نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه
پایدار استان مازندران
عنوان نقشه :
موقعیت استان مازندران در ایران
نام استاد راهنما :
دکتر عباس علیپور
نام استاد مشاور :
دکتر سعید

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، استان گلستان، رشد جمعیت، پوشش گیاهی Next Entries منبع تحقیق درباره حقوق تجارت، سازمان جهانی تجارت، نفت و گاز، فرآورده های نفتی