منابع پایان نامه درمورد ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد، نظام ارزی، معیارهای ارزیابی

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریت عملکرد بخشی از مدیریت منابع انسانی است که وظیفه آن ایجاد ارتباط بین مدیریت بوده ودر فرآیند ارزیابی عملکرد، ابتکارات و خلاقیتهای افراد را نیز در نظر دارد. مدیریت عملکرد دارای مفهوم پیچیده و مشکلی است که تبیین آن کار ساده ای نیست و لازم است از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد ابعاد چهارگانه مفهوم مدیریت عملکرد عبارتند از:

1- سیستم تجاری
2- فرهنگ و سبک رهبری
3- پیمان روان شناختی
4- باز خورد شخصی و فرآیند یادگیری

شکل2-2-3):ابعاد چهارگانه مدیریت عملکرد(سلطانی،1383،ص55)

در مدل مدیریت عملکرد بایستی ویژگیهای مثبت را مورد توجه قرار داد و برای جاری کردن آن در سازمان تلاش کرد. بر این اساس ، عوامل مثبت و منفی در مدیریت عملکرد در جدول زیر ذکر شده تا بهتر بتوان عوامل منفی را کم رنگ و از عوامل مثبت به عنوان چهارچوب هماهنگ استفاده کرد.

عوامل مثبت درمدیریت عملکرد

عوامل منفی در مدیریت عملکرد
1)آگاهی از آنچه از شما انتظار می رود
2)آگاهی از چگونگی کارکردن
3)داشتن اهداف وآرمانهای مناسب
4)مشارکت درتعیین اهداف وشاخص های عملکرد
5)فراهم شدن فرصت آزمون چیزهای تازه
6)قدردانی به واسطه داشتن استعدادها و مهارت ها
7)آگاهی ازنقش وسهم خود در یک تصویر وسیع در ارتباط بادیگران
8)آگاهی از تصمیماتی که میتوانید اتخاذواجراکنید
1)احساس یورش به هوش شما
2)بررسی دائمی که به بی اعتمادی منجر می شود
3)داشتن اهداف و آرمانهای غیرواقعی که به احساس شکست منجر می شود
4)ارزیابی شدن تحت قید و فشار و ناتوانی در بیان نظرات
5)مورد سوال واقع شدن استعدادها
6)محروم شدن از چشم اندازهای جامعتر و جدیدتر
7)حاشیه ای شدن افراد
8)کارخواستن ازشما و عدم عذرخواهی

جدول2-2-2: عوامل مثبت ومنفی مدیریت عملکرد(سلطانی،1383،ص56)

2-2-14) مراحل طراحي نظام ارزيابي عملکرد :
الف: مرحله تدوين سياست هاي مورد نظر نظام ارزيابي عملکرد
در این مرحله لازم است از مجاری مختلف سیاست ها و اهداف ارزیابی عملکرد بایستی منطبق بر چشم اندازهای سازمان باشد بنابراین لازم است بانک اطلاعاتی از سیاست ها، استراتژی ها، ارزش های سازمان تهیه و از تلفیق آنها سیاست ها و اهداف ارزیابی عملکرد تدوین شود. به طور کلی از مجاری زیر می توان اهداف ارزیابی عملکرد را استخراج نمود:
* بررسی نظرات سیاست گذاران سازمان
* مصاحبه با تیم مدیریت ارشد سازمان
* بررسی چشم انداز های تدوین شده سازمان
* مراجعه به برنامه استراتژیک سازمان
* استفاده از اساسنامه سازمان

ب: مرحله بررسي پيش نيازها و زمينه هاي فرهنگي

در این مرحله لازم است پیش نیازهای طراحی نظام ارزیابی عملکرد مورد بررسی کامل و همه جانبه قرار گیرد ازجمله پیش نیاز های قابل بررسی، نظام و ساختار سازمانی و شرح وظایف، تعهد مدیریتی و قالب های فرهنگی است که در این اثنا ضمن توجه به نقش همه عوامل، زمینه های فرهنگی نیازمند توجه ویژه است، هر نظام ارزیابی عملکرد بایستی هدف های کاملا روشنی داشته باشد و دقیقاً متناسب با فرهنگ و شرایط خاص آن سازمان و با مشارکت مدیران و کارکنان آن سازمان طراحی و اجرا شود.(خلیلی عراقی ، 1382، ص 36)

ابعاد فرهنگی و ارزش ها و باورهای هر سازمان دارای تأثیر روی نظام ارزیابی بوده و برای طراحی و اجرای موفق آن، هماهنگی بین ارزش ها و فرهنگ سازمانی که بر نظام ارزیابی عملکرد اثرگذارد است را می توان به شرح زیر نمود.
* هویت سازمانی
* تعهد گروهی
* ثبات نظام اجتماعی
* شکل دادن رفتار ها
یکی از ویژگی های نظام مطلوب مدیریت عملکرد این است که متناسب با نیاز های خاص سازمان بوده و با فرهنگ موجود سازگاری داشته باشد.(ابیلی ، 1382، ص24).

ج: مرحله انتخاب مدل

برای طراحی نظام ارزیابی عملکرد پس از تعیین اهداف و بررسی زیر ساختارهای سازمانی و فرهنگی بایستی مدل مناسب برای ارزیابی عملکرد انتخاب شود برای انتخاب مدل دو اقدام اساسی زیر ضرورت دارد:

1- تعيين معيار هاي انتخاب مدل که در اين زمينه معيار هاي سه گانه زير بايستي مورد توجه باشد:
* معیار علمی بودن مدل
* معیار بومی گرایی در مدل
* معیار همه جانبه گرایی در مدل

2- بررسي روش هاي مختلف ارزيابي عملکرد که در اين زمينه بايستي اقدام زير انجام شود:
* مطالعه روش های مختلف ارزیابی عملکرد
* بررسی شباهت ها و تفاوت ها
* بررسی نقاط قوت و ضعف روش ها
* انطباق روش های ارزیابی با شرایط سازمان
* تلفیق نقاط قدرت روش ها
* ساختن مدل مناسب ارزیابی عملکرد

د: مرحله طراحي و پياده سازي

برای طراحی نظام ارزیابی عملکرد لازم است ابتدا فرهنگ سازی مقدماتی صورت گیرد و کلیات نظام تدوین و مؤلفه ها و عوامل ارزیابی عملکرد مشخص شود مهمترین بخش طراحی، تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد است. استاندارد هایی که در قبال آنها یک فرد و یک روش ممکن است تحت بررسی و ارزیابی قرار گیرد معیار های ارزیابی گویند.(اردبیلی، 1391، ص42).

در ارزیابی عملکرد خروجی ها دارای اهمیت ویژه است و این خروجی ها دارای اهمیت ویژه است و این خروجی ها را ممکن است بتوان بر حسب اهداف یا استاندار ها به صورت کمی یا کیفی اندازه گیری نمود بین وسیله ها و اهداف، رفتار فرد وجود دارد که در واقع فرآیند تغییر وسیله ها را به هدف ها ایفا می نماید.( قرانی پور، 1382، ص36).

در مرحله طراحی از انتخاب و تدوین مؤلفه ها و معیار های ارزیابی عملکرد به عنوان قلب ارزیابی عملکرد می توان نام برد.بنابر این با توجه به اهمیت آن در صورتی که این عوامل نیز به خوبی انجام می شود یکی از شیوه های مناسب انتخاب و تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد این است که ارزیابی شوندگان یعنی کارکنان خودشان عوامل ارزیابی را انتخاب و اولویت بندی نمایند این امر در اثر بخشی فرآیند و نتایج ارزیابی عملکرد تأثیر فراوانی دارد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت عملکرد، بهبود عملکرد، استراتژی مدیریت، عملکرد سازمان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، نظم عمومی