منابع پایان نامه درمورد ارباب رجوع، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

هيچ كدام از مؤلفه ها مشاهده نشد.(عمادی فر – اعظم – 1388)
[ سعيد عدالتي، محمدصالح عدالتي، طرماحي تيرگر در مقاله “بررسي رابطه بين سبكهاي رهبري مديران و توانمندسازي كاركنان صنايع كوچك شهركهاي صنعتي استان كرمان ” به این نتیجه دست یافتند که:
مديران براي دستيابي به اهداف مورد نظر خود و نفوذ در رفتار كاركنان از سبك هاي رهبري خاصي استفاده مي كنند. به كارگيري هر يك ازسبك هاي رهبري ممكن است در افزايش يا كاهش ميزان توانمندي كاركنان موثر باشد. لذا مديران مي توانند با انتخاب يك شيوه مناسب و صحيح در اداره سازمان موجبات توانمند سازي كاركنان و پيشرفت سازمان را فراهم نمايند و بدين وسيله فعال بودن سازمان تضمين گردد. در اين پژوهش رابطه بين سبكهاي رهبري مديران (متغير مستقل) و توانمند سازي كاركنان (متغير وابسته) با در نظر گرفتن سن، جنسيت، ميزان تحصيلات (متغير مداخله گر) مورد بررسي قرار گرفته است. براي اجراي اين پژوهش، كليه شهركهاي صنعتي استان كرمان به عنوان جامعه آماري انتخاب گرديد. پس از تعيين نمونه آماريn=256 با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي از ابزار پرسشنامه (پرسشنامه سنجش سبك رهبري وپرسشنامه سنجش توانمندي كاركنان به همراه پرسشنامه سنجش متغيرهاي مداخله گر) براي جمع آوري داده هاي مورد نياز از نمونه آماري، اقدام شده است. داده هاي جمع آوري شده نيز با استفاده از نرم افزارهاي اكسل وSPSSمورد آزمون قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق و تحليل هاي آماري (توصيفي و استنباطي) حاكي از آن است كه بين سبكهاي رهبري مديران سازمان مورد مطالعه و ميزان توانمندي كاركنان شاغل رابطه معنا داري وجود دارد. به عبارت ديگر، تأييد فرضيه هاي فرعي تحقيق، بيانگر تأييد فرضيه اصلي تحقيق است. رابطه مورد بحث با در نظر گرفتن نتايج به دست آمده از هر يك از سبكهاي رهبري و ميزان توانمندي كاركنان در بين گونه هاي سني، جنسيتي و ميزان تحصيلات با يكديگر متفاوت است. بر اساس نتايج اين تحقيق ميزان توانمندي كاركنان در سبك رهبري كارمند مدار از همه بيشتر و در سبك رهبري وظيفه مدار از همه كمتر است.(عدالتی و دیگران ،1389)
حيدرنيا، (1385) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “بررسي تاثير استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع بر رضايت مشتريان در بخش خدمات ( جهاد كشاورزي گناباد) ” به نتایج زیر دست یافتند :
موضوع تحقيق بررسي تأثير استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع بر رضايت مشتريان در بخش خدمات مي باشد. اين تحقيق شامل يك فرضيه اصلي و 9 فرضيه فرعي است. فرضيه هاي تحقيق بدين شرح مي باشد : فرضيه اصلي: بين وجود سيستم مديريت كيفيت جامع و رضايت مشتريان در بخش خدمات رابطه معناداري وجود دارد. فرضيه هاي فرعي: 1. بين اعتماد محوري در ارائه خدمات و رضايت مشتري رابطه معناداري وجود دارد. 2. بين سرعت در ارائه خدمات و رضايت مشتري رابطه معناداري وجود دارد. 3. بين صحت در ارائه خدمات و رضايت مشتري رابطه معناداري وجود دارد. 4. بين شفافيت و اطلاع رساني درست به ارباب رجوع و رضايت مشتري رابطه معناداري وجود دارد. 5. بين زيبايي فضاي ارائه خدمات و رضايت مشتري رابطه معناداري وجود دارد. 6. بين پاسخگويي و رضايت مشتري رابطه معناداري وجود دارد. 7. بين توانمندسازي كاركنان و رضايت مشتري رابطه معناداري وجود دارد. 8. بين رعايت ملاحظات ارزشي و اعتقادي و رضايت مشتري رابطه معناداري وجود دارد. 9. بين انعطاف پذيري در ارائه خدمات و رضايت مشتري رابطه معناداري وجود دارد. در اين تحقيق 9 بعد از ابعاد مديريت كيفيت جامع مورد توجه قرار گرفت كه عبارتند از : اعتمادمحوري، سرعت در ارائه خدمات، صحت در ارائه خدمات، شفافيت و اطلاع رساني درست به ارباب رجوع، زيبايي فضاي ارائه خدمات، پاسخگويي، توانمندسازي كاركنان، رعايت ملاحظات ارزشي و اعتقادي و انعطاف پذيري در ارائه خدمات. روش انجام تحقيق به صورت ميداني و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق مشتريان جهادكشاو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد توانمندسازی، مدیریت کیفیت، رهبری تحول آفرین، آموزش عالی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان توانمند سازی، مهارت های ارتباطی، مدیریت مشارکتی، توانمندسازی