منابع پایان نامه درمورد اثربخشی سازمانی، مدیریت دانش، جامعه آماری، فرهنگ سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

های آموزشی زمانی مفید خواهد بود و اثربخشی بالایی دارد که در راستای نیازهای واقعی سازمان باشد و وقتی آمو زش ها در راستای نیاز داخلی سازمان وکارکنان نباشد به جای اثربخشی اتلاف وقت است. براین اساس برای جهت دار و مفید ساختن آموزش ها نیاز به تعیین اثربخشی آموزش ها است که این امر کار خیلی دشواری است. براساس تحقیقات انجام شده در سازمان های ایرانی وقتی دوره آموزشی برگزار و انتقال یادگیری و دانش انجام می شود ولی دوره اثربخشی لازم را ندارد می بایست علت را در موارد زیر جستجو کرد.
-مشخص نبودن قابلیت خاص مورد انتظار بعد از گذراندن دوره توسط فراگیر.
-بی انگیزگی کارکنان جهت پیاده سازی مطالب آموخته شده.
-بی توجهی مدیران و سرپرستان قسمت ها به کارکنان آموزش دیده و به کار گیری آنها در محیط کار.
-عدم فرصت و مجال به فراگیران تا دوره آموزشی که گذرانده اند در محیط کار به کار گیرند و ارزش های خود را نشان دهند.
که می توان با سیستم ارزیابی عملکرد مناسب و فرصت دادن برای اشتباه و بکار بردن آموخته ها در محیط کار و انگیزه دادن به کارکنان اثربخشی دوره های آموزشی و همچنین بهره وری سازمانی را بالابرد (آگاه ، 1391)

2-4- بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4-1- تحقیقات داخلی:
-تحقیقی تحت عنوان” بررسی تأثیرات میان راهبرد، فرهنگ، ساختار، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش” توسط آقایی وهمکاران انجام شد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاکی از آن است که راهبرد سازمانی بر فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی برراهبرد سازمانی، ساختار سازمانی، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش، ساختارسازمانی بر اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش تأثیرگذار هستند. از طرف دیگر، اثربخشی سازمانی تأثیر پذیرترین و فرهنگ سازمانی تأثیرگذارترین متغیرها می باشند(آقایی وهمکاران، 1390).
-امینی وهادی نژاد تحقیقی تحت عنوان “سنجش اثربخشی سازمانی با رویکرد مدل سازی معدلات ساختاری” انجام دادند که نتایج تحقیق نشان داد که رضایت مشتری،با 5 مولفه رضایت از وضعیت ظاهری، تضمین، قابلیت اطمینان، همدلی وپاسخگویی و دستیابی به اهداف با 4 مولفه تحقق اهداف عملیاتی، اهداف ساختاری، اهداف پرسنلی واهداف اجتماعی ابعاد سازنده اثربخشی سازمانی در جامعه مورد مطالعه (بانک های دولتی دزفول)می باشد.( امینی وهادی نژاد،1391).
-نیک پور وهمکاران در تحقیقی تحت عنوان “بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کارکنان واثربخشی سازمانی در سازمان های دولتی ساتان کرمان” انجام دادند.نتایج نشان داد که بین سواد اطلاعاتی کارکنان وشاخص های آن یعنی تشخیص نیاز اطلاعاتی، مکان یابی اطلاعاتی، ارزیابی اطلاعات، استفاده موثر از اطلاعات واثربخشی سازمانی، رابطه معنی داری وجود دارد (نیک پور وهمکاران،1391).
-رضازاده وهمکاران در تحقیقی تحت عنوان”تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت برکارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک” انجام دادند. نتایج نشان داد که آموزش ها بر میزان یادگیری ، تغییر رفتار وکارایی آنها تاثیر مثبت دارد (رضازاده وهمکاران، 1390).
2-4-2- تحقیقات خارجی:
-در تحقیقی که در سال 2013و توسط عبدرحمان وهمکاران تحت عنوان”آموزش واثربخشی سازمانی با توجه به نقش مدیریت دانش”انجام یافت وچهارچوب اصلی تحقیق حاضر نیز است نتایج نشان داد که آموزش به تنهایی با اثر بخشی سازمانی رابطه مثبت دارد وباعث بهبود عملکرد سازمان می شود.همچنین کاربرد دانش وحفظ دانش سازمانی در تعامل با آموزش باعث بهبود اثربخشی سازمانی می شوند
(.(Abd Rahman and et.al., 2013
-وان ارده وهمکاران در تحقیق تحت عنوان “نقش تعدیل گر ابزار های آموزش در رابطه بین آموزش و اثربخشی در سازمان ها”به این نتیجه رسیدند که ابزار ها وشیوه های آموزشی برررابطه بین آموزش واثربخشی سازمانی تاثیر گذار هستند. اما این تحقیق مشخص کرد که تنوع در ابزار ها وشیوه های آموزش تاثیری بر رابطه آموزش واثربخشی ندارد (et al.,2008 Van Eerde).
-تحقیقی تحت عنوان “تاثیر ساختار، استراتژی و فرهنگ بر اثربخشی مدیریت دانش واثربخشی سازمانی ” توسط ژنگ وهمکاران در سال 2010انجام شد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر فاکتورهای ساختار ، فرهنگ و استراتژی به عنوان عواملی که در دو بعد اجتماعی و فنی مطرح هستند بر روی اثربخشی سازمانی و اثربخشی مدیریت دانش بود.نتایج حاکی از تاثیر مستقیم و غیرمستقیم ساختار، استراتژی و فرهنگ بر اثربخشی مدیریت دانش بر اثر بخشی سازمان ها بود(etal.,2010 Zheng).

شکل2-6)مدل تحقیق ژنگ وهمکاران در سال 2010
-تارنو42 و همکاران در سال 2007در تحقیقی تحت عنوان “بررسی رابطه آموزش و نتایج سازمانی ” مدل زیر را بررسی نمودند.

شکل2-7)مدل تحقیق تارنو و همکاران در سال 2007
نتایج بیانگر تاثیرآموزش بر سودآوری مالی سازمان بود. که این فرایند از طریق تاثیر گذاری بر انگیزش نگرش ورفتار کارکنان و از طریق بهبود عملکرد آنها حاصل می شود.

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه
تحقیق عبارت است از مجموعه ای ازفعالیت های منظم، منسجم و هدف مند که در پی دست یابی به یکی از خواسته ها (تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی) به صورت فردی یا گروهی صورت می گیرد (خاکی،1387). در طی فرایند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد. در این فصل از پایان نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرآیند تحقیق، یعنی روش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روش های نمونه گیری وحجم آن، هم چنین روش ها و ابزار مورد استفاده جهت گرد آوری اطلاعات و روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده پرداخته می شود. روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته می شود.
3-2) روش تحقیق
این تحقیق بر اساس طرح تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و براساس هدف، از نوع کاربردی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی می تواند شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه شود. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند (خاکی، 1387).
3-3) جامعه و نمونه ی آماری
در صدر برنامه ريزي هر مطالعه يا تحقيقي اين سوال که حجم نمونه چقدر بايد باشد قرار دارد. انتخاب نمونه بزرگتر از حد نياز موجب اتلاف منابع مي شود و انتخاب نمونه هاي خيلي کوچک منتج به نتايج غيرقابل اتکا مي شود(عادل آذر،1383) جامعه ی آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. هر بخشی از جامعه ی آماری را نمونه گویند و نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ی ویژگی های اصلی جامعه باشد. در تحقيق حاضر جامعه آماری عبارت از، شرکت های فعال تولیدی شهرک صنعتی رشت است. برای تعیین حجم نمونه در مرحله نخست، یک پیش آزمون با پخش 30 پرسشنامه در سطح جامعه آماری اقدام به تعیین نوع توزیع متغیر وابسته تحقیق(اثربخشی سازمانی ) پرداخته شد.

جدول3-1) آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیروابسته تحقیق در مرحله پیش آزمون
متغیر
تعداد
آماره آزمون
سطح معنی داری
اثربخشی
30
672/0
758/0

با توجه به جدول 3-1 مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری به دست آمده برای آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیراثربخشی بیشتر از 05/0 می باشد، بنابراین متغیروابسته تحقیق در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار است ولذا از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده می شود.
با توجه به آمار شرکت شهرک های صنعتی رشت، در حدود 200شرکت فعال در شهر صنعتی رشت موجود است و لذا با توجه زیر فرمول حجم نمونه تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است که روش نمونه گیری در این تحقیق غیراحتمالی دردسترس است.

n= حجم نمونه
= اندازة متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= میزان خطا
= واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
N= حجم جامعه

3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات
یکی از ابزارهای رایج برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مجموعه ای است از سؤالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جواب های خود را بر آن درج می کند. در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه طراحی شده به صورت جدول تفکیکی سوالات به شرح زیر است:

جدول(3-2)جدول تفکیکی سوالات پرسشنامه
متغیر
شماره سوالات
منبع
آموزش مهارت
17-10
(Waldeck and Leffakis, 2007)
فرایند مدیریت دانش
42-18
( Gold et al., 2001)
اثربخشی سازمانی
10-1
Abd Rahman et al.,2013))

3-5) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری و به کارگیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان لازم را نسبت به روا بودن به کارگیری ابزار مورد نظر و پایا بودن آن پیدا کند، در واقع روایی و پایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجشی از جمله پرسشنامه باید دارا باشد.
3-5-1) روایی
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. روایی با این سؤال در ارتباط است که آیا ما همان چیزی را که در نظر داریم، اندازه گیری می کنیم؟ (خاکی، 1387) .از آنجا که در تحقیق حاضر از پرسشنامه استاندارد وجهانی استفاده شده و به همین دلیل دارای روایی می باشند ولی جهت اطمینان بیشتر پرسشنامه توسط اساتید راهنما وکارشناسان صنعت بررسی وتائید شد. لذا روش مورد استفاده جهت بررسی روایی پرسشنامه روش روایی محتوی بوده است.
3-5-2) پایایی
پایایی عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد. در این پایان نامه برای تعیین پایایی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سؤالات از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ عمل شده که با استفاده نرم افزار SPSS برای مجموعه سؤالات مربوط به هر متغیر اقدام شد. فرمول محاسبه ضریب آلفای کرانباخ به شرح زیر است:

ra = ضریب پایایی کل آزمون
j = تعداد بخش های آزمون
= واریانس نمرات هر بخش از آزمون
= واریانس نمرات کل آزمون
جدول(3-3) مقدار آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق
متغیر
تعداد سوالات
میزان آلفا
1
آموزش مهارت
10
906/0
2
فرایند مدیریت دانش
23
897/0
3
اثربخشی سازمانی
10
919/0

3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
روش مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها در این تحقیق استفاده از شیوه های کمی می باشد.استفاده از روشهای آماری به دو شکل توصیفی واستنباطی انجام می گیرد .
تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار توصیفی:
به یک مجموعه از مفاهیم وروشهای بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یا در واقع ویژگی های مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد آموزش کارکنان، دوره های آموزش، دوره های آموزشی، منابع انسانی Next Entries منابع پایان نامه درمورد آموزش مهارت، اثربخشی سازمانی، مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش