منابع پایان نامه درمورد اثرات ثابت، پایداری رشد سود، شاخص هرفیندال – هیرشمن، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………………….. 104
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق ……………………………………………………………………. 104
5-4-2- پیشنهادهای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………. 105
فهرست مطالب
عنوان صفحه

5-5- محدودیت‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 105

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 116

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

2-1- معیارهای تمرکز ……………………………………………………………………………………………………………… 40
2-2- مروری بر مطالعات مرتبط با سنجش میزان تمرکز در ایران …………………………………………………… 51
3-1- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 67
4-1- آمار توصیفی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………. 82
4-2- نتایج اثرات ثابت مقطعی ………………………………………………………………………………………………….. 84
4-3- نتایج اثرات ثابت زمانی ……………………………………………………………………………………………………. 84
4-4- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………… 84
4-5- تجزیه و تحلیل پایداری رشد سود ……………………………………………………………………………………. 85
4-6- نتایج اثرات ثابت مقطعی ………………………………………………………………………………………………….. 86
4-7- نتایج اثرات ثابت زمانی ……………………………………………………………………………………………………. 86
4-8- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………… 86
4-9- تجزیه و تحلیل فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………. 87
4-10- نتایج آزمون Z وونگ فرضیه اول ……………………………………………………………………………………. 88
4-11- نتایج اثرات ثابت مقطعی ……………………………………………………………………………………………….. 89
4-12- نتایج اثرات ثابت زمانی …………………………………………………………………………………………………. 89
4-13- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………. 89
4-14- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………….. 90
4-15- نتایج آزمون Z وونگ فرضیه دوم …………………………………………………………………………………… 91
4-16- نتایج اثرات ثابت مقطعی ……………………………………………………………………………………………….. 92
4-17- نتایج اثرات ثابت زمانی …………………………………………………………………………………………………. 92
4-18- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………. 92
4-19- تجزیه و تحلیل پایداری رشد جریان‌های نقدی ………………………………………………………………… 93
4-20- نتایج اثرات ثابت مقطعی ……………………………………………………………………………………………….. 94
4-21- نتایج اثرات ثابت زمانی …………………………………………………………………………………………………. 94
4-22- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………. 95
4-23- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………. 95
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

4-24- نتایج اثرات ثابت مقطعی ……………………………………………………………………………………………….. 96
4-25- نتایج اثرات ثابت زمانی …………………………………………………………………………………………………. 97
4-26- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………. 97
4-27- تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………. 98

فهرست شکل‌‌ها
عنوان صفحه

2-1- انواع روش‌های محاسبه استهلاک ……………………………………………………………………………………… 18

فهرست کلمات اختصاری
عنوان صفحه

ROI ………………………………………………………………………………………………………… نرخ بازده سرمایه‌گذاری
TA ……………………………………………………………………………………………………………………. نرخ بازده داخلی
HHI ………………………………………………………………………………………………… شاخص هرفیندال – هیرشمن
HTI ………………………………………………………………………………………………………….. شاخص هال – تایدمن
CCI ………………………………………………………………………………………………….. شاخص جامع تمرکز صنعتی
HKI ……………………………………………………………………………………………………………… شاخص هانا – کای
HHA ………………………………………………………………………………. شاخص هرفیندال – هیرشمن – آجیوبنبو
PPE …………………………………………………………………………. مجموع خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات
EPS ………………………………………………………………………………………………………………………. سود هر سهم
CFP …………………………………………………………………………………………………….. جریان‌های نقدی هر سهم
EPSG ……………………………………………………………………………………………………………. رشد سود هر سهم
CFPG ………………………………………………………………………………………………….. جریان‌های نقدی هر سهم

چکیده
این پژوهش عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی را بررسی می‌کند. هدف تحقیق بررسی ارتباط سطح تمرکز1 صنعت و سرمایه‌بری2 شرکت با پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی است. نمونه تحقیق که با استفاده از روش حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه تعیین گردید شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سال‌های 1388 تا 1392 می‌باشد. برای بررسی سطح تمرکز صنایع، 6 صنعت “خودرو و قطعات”، “سیمان، آهک، گچ”، “شیمیایی”، “غذایی به‌جز قند و شکر”، “فلزات اساسی” و “مواد دارویی” را با استفاده از شاخص هرفیندال – هیرشمن3 مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه میزان سرمایه‌بری شرکت‌ها نیز از نسبت مجموع خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات 4(PPE) تقسیم بر مجموع دارایی‌های آن شرکت استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که سطح تمرکز صنعت و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) شرکت بر پایداری رشد سود تاثیرگذار است، ولی بر پایداری رشد جریان‌های نقدی تاثیرگذار نیست.

واژه‌های کلیدی: پایداری5، رشد سود، جریان‌های نقدی، سطح تمرکز، سرمایه‌بری

1-1- مقدمه
در دنیای رقابتی امروز که تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان از یک‌سو و کمیابی و محدودیت منابع و امکانات از سوی دیگر وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی چاره‌ای جز تلاش و استفاده از استراتژی‌های مناسب جهت رشد پایدار ندارند و همین عامل مهم است که باعث حفظ بقا و ترقی آن‌ها می‌شود.
علاوه بر معیار رشد پایدار و مداوم، با توجه به نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سهامداران برای تصمیمات سرمایه‌گذاری و اعتبار دهی، ارائه اطلاعات حسابداری و گزارشات دارای بار مالی مثبت و پایدار نیز جزو موارد مهم و حیاتی می‌باشد.
با توجه به اهمیت مبحث رشد پایدار سود و جریان‌های نقدی برای بقا و پیشرفت موسسات مالی، در تحقیق حاضر به بررسی پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با توجه به دو مورد از ویژگی‌های صنعت شامل سطح تمرکز و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) پرداخته شده است.

1-2- بیا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد آزمون فرضیه، پایداری سود، کیفیت سود، روش‌شناسی Next Entries منابع پایان نامه درمورد پایداری سود، پایداری رشد سود، جریان‌های نقدی شرکت‌ها، کیفیت سود