منابع پایان نامه درمورد اثرات ثابت، پایداری رشد سود، ضریب تعیین، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

حاکی از تنوع شرکت‌های انتخابی و در نتيجه قابليت تعميم نتايج نمونه به جامعه تحقيق می‌باشد.

4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اول
فرضیه اول: پایداری رشد سود شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
این فرضیه در خصوص بررسی وجود تاثیر میزان تمرکز صنعت بر پایداری رشد سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده و با استفاده از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
(4-3) EPSG_(i,t)=α_i+α_1 EPSG_(i,t-1)+α_2 HHI_(i,t)+ε_(i,t)

ابتدا مدل رشد سود و رشد جریان‌های نقدی برآورد و نتایج مربوط به تخمین مدل ارائه می شود و سپس با وارد کردن متغیر میزان تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت به مدل‌ها و مقایسه نتایج مدل‌ها قبل و بعد از ورود متغیر میزان تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت، فرضیه‌های پژوهش بررسی می‌گردد.
در این پژوهش با توجه به نوع مدل، اثرات ثابت مقطعی و زمانی آزمون میشود. جدول 4-2 و جدول 4-3 نتايج آزمون F براي تعيين مناسبت رگرسيون در رابطه با فرضيه را نشان ميدهد.
در داده‌های ترکیبی اثرات زمانی و مقطعی داده‌ها و همچنین اثرات همزمان آنها آزمون می‌شود. طبق مدل اثرات ثابت – زمانی برای هر یک از سال‌ها یک عرض از مبدا و طبق مدل اثرات ثابت – مقطعی برای هر یک از این شرکت‌ها یک عرض از مبدا ارائه می‌شود. حال برای این‌که ببینیم این عرض از مبدا‌ها از لحاظ آماری با هم تفاوت معنادار دارند یا خیر، آزمون چاو را به کار می‌گیریم.
بنابر این فرضیه H_0 و H_1 به صورت زیر مطرح می‌شود:
H_0: تمام عرض از مبداها با هم برابرند ↔ Pooled
:H_1 عرض از مبداها با هم تفاوت دارند ↔ مدل اثرات ثابت زمانی یا مقطعی یا هر دو
که مقادیر ثابت مدل (عرض از مبدا) در هر یک از حالت‌های فوق به شرح زیر می‌باشد:
Pooled ↔ α_0
Panel از نوع اثرات ثابت زمانی ↔ α_t
Panel از نوع اثرات ثابت مقطعی ↔ α_i
Panel از نوع اثرات ثابت زمانی و مقطعی ↔ α_(i,t)

با توجه به آماره آزمون چاو اگر احتمال مدل کوچکتر از 0.05 میباشد، فرضیه H_0 مبنی بر برابری عرض از مبداها رد شده و مدل اثرات ثابت ارجح است.
نتایج مربوط به اثرات ثابت مقطعی و زمانی در جداول 4-2و 4-3 ارائه شده است.

جدول 4-2: نتایج اثرات ثابت مقطعی
Redundant Fixed Effects Tests
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Cross-section F
6.369459
-119,478
0
Cross-section Chi-square
43.7622
119
0

جدول 4-3: نتایج اثرات ثابت زمانی
Redundant Fixed Effects Tests
Test period fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Period F
1.66772
-4,593
0.1564
Period Chi-square
6.800507
4
0.1468

با توجه به آماره آزمون چاو در مورد اثرات ثابت مقطعی احتمال آن کوچک‌تر از 0.05 و در مورد اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگتر از 0.05 میباشد، بنابر این فرضیه H_0 مبنی بر برابری عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی رد شده و مدل اثرات ثابت مقطعی ارجح است.
بعد از انجام آزمون چاو و انتخاب مدل اثرات ثابت مقطعی براي انتخاب روش آزمون داده‌ها از بين دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفي از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. نتایج مربوط به آزمون هاسمن در جدول 4-4 ارائه شده است.

جدول 4-4: نتایج آزمون هاسمن
Correlated Random Effects – Hausman Test
Test Cross-section random effects
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
Cross-section random
82.3319
1
0.00

با توجه به احتمال مربوط به آزمون که کوچک‌تر از 0.05 می‌باشد، بنابر این در سطح اطمینان 95 درصد اثرات تصادفی رد شده و اثرات ثابت پذیرفته می‌شود.

نتایج مربوط به آزمون مدل پایداری رشد سود در جدول 4-5 ارائه شده است.
جدول 4-5: تجزیه و تحلیل پایداری رشد سود
دوره برآورد: 1392- 1388
EPSG_(i,t)=α_i+α_1 EPSG_(i,t-1)+ε_(i,t)
ضریب تعیین تعدیل شده
0.229945
آماره F
6.154447
احتمال (Prob)
0
آماره دوربین- واتسون
2.09356
متغیرتوضیحی
ضریب
انحراف معیار
آماره t
احتمال
سطح اطمینان
EPSG_(i,t-1)
-0.19273
0.042009
-4.5877
0
%99
C
0.098599
0.04798
2.054991
0.0404
%95

با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می‌توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 99% معادله رگرسیون معنی‌دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین- واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده‌ها دارد.
ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل بیان‌کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (رشد سود دوره جاری) می‌باشد. مطابق با جدول 4-5 ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل تقریبا 0.23 می‌باشد. بنابر این به‌طور متوسط 23 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین می‌شود. با توجه به نتایج آزمون مدل و احتمال مربوط به متغیرها، متغیر رشد سود دوره پیشین (EPSG_(i,t-1)) دارای احتمال کمتر از 0.01 می‌باشد، بنابر این متغیر مذکور در سطح اطمینان 99% در مدل معنی‌دار می‌باشد، لذا با توجه به فرض اصلی این پژوهش طبق الگوی دچو و دیچو (معناداری و مخالف صفر بودن α_1) در نتیجه می‌توان گفت رشد سود شرکت پایدار می‌باشد.
حال برای بررسی نقش تمرکز صنعت بر پایداری رشد سود شرکت مدل با ورود متغیر تمرکز صنعت (HHI) مدل مجددا برآورد و نتایج مدل با مدل قبلی مقایسه می شود.
نتایج مربوط به اثرات ثابت مقطعی و زمانی در جداول 4-6 و 4-7 ارائه شده است.

جدول 4-6: نتایج اثرات ثابت مقطعی
Redundant Fixed Effects Tests
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Cross-section F
7.86321
-119,478
0
Cross-section Chi-square
45.2522
119
0

جدول 4-7: نتایج اثرات ثابت زمانی
Redundant Fixed Effects Tests
Test period fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Period F
1.5842
-4,593
0.1248
Period Chi-square
5.7807
4
0.2498

با توجه به آماره آزمون چاو در مورد اثرات ثابت مقطعی احتمال آن کوچک‌تر از 0.05 و در مورد اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگ‌تر از 0.05 میباشد، بنابر این فرضیه H_0 مبنی بر برابری عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی رد شده و مدل اثرات ثابت مقطعی ارجح است.
بعد از انجام آزمون چاو و انتخاب مدل اثرات ثابت مقطعی براي انتخاب روش آزمون داده‌ها از بين دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفي از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. نتایج مربوط به آزمون هاسمن در جدول 4-8 ارائه شده است.

جدول 4-8: نتایج آزمون هاسمن
Correlated Random Effects – Hausman Test
Test Cross-section random effects
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
Cross-section random
68.7814
1
0.001
با توجه به احتمال مربوط به آزمون که کوچک‌تر از 0.05 می‌باشد، بنابر این در سطح اطمینان 95 درصد اثرات تصادفی رد شده و اثرات ثابت پذیرفته می‌شود.
نتایج مربوط به آزمون مدل تاثیر تمرکز صنعت بر پایداری رشد سود در جدول 4-9 ارائه شده است.
جدول 4-9: تجزیه و تحلیل فرضیه اول
دوره برآورد: 1392- 1388
EPSG_(i,t)=α_i+α_1 EPSG_(i,t-1)+α_2 HHI_(i,t)+ε_(i,t) 
ضریب تعیین تعدیل شده
0.29175
آماره F
6.007124
احتمال (Prob)
0
آماره دوربین- واتسون
2.285379
متغیرتوضیحی
ضریب
انحراف معیار
آماره t
احتمال
سطح اطمینان
EPSG_(i,t-1)
-0.19703
0.039926
-4.93498
0
%99
HHI
0.002001
0.000984
2.03307
0.0426
%95
C
-2.94476
1.487305
-1.97993
0.0483
%95

با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می‌توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 99% معادله رگرسیون معنی‌دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین – واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده‌ها دارد.
ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل بیان‌کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (رشد سود دوره جاری) می‌باشد. مطابق با جدول 4-9 ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل تقریبا 0.29 می‌باشد. بنابر این به‌طور متوسط 29 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین می‌شود. با توجه به نتایج آزمون مدل و احتمال مربوط به متغیرها، متغیر رشد سود دوره پیشین (EPSG_(i,t-1)) دارای احتمال کمتر از 0.01 و متغیر تمرکز صنعت دارای احتمال کمتر از 0.05 می‌باشد، بنابر این متغیرها به‌ترتیب در سطح اطمینان 99% و 95% در مدل معنی‌دار می‌باشند.
ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل قبل از ورود متغیر تمرکز صنعت (HHI) 23 درصد و بعد از ورود متغیر تمرکز صنعت (HHI) به 29 درصد افزایش یافته است.
حال برای بررسی نقش تمرکز صنعت بر پایداری رشد سود و معنادار بودن اختلاف در ضرايب تعيين تعديل شده از آزمون Z وونگ استفاده مي‌نماييم.

جدول 4-10: نتایج آزمون Z وونگ فرضیه اول
گروه
ضریب تعیین تعدیل‌شده
آماره Z وونگ
احتمال
قبل از ورود متغیر تمرکز صنعت
0.23
4.459
0.042
بعد از ورود متغیر تمرکز صنعت
0.29

نتایج آزمون Z وونگ در جدول 4-10 نشان داده شده است؛ آماره آزمون در سطح اطمینان 95 درصد براي دو گروه معنادار مي‌باشد. بنابر اين مي‌توان نتيجه گرفت اختلاف در ضرايب تعيين تعديل‌شده حاصل از برآورد مدل‌ها برای قبل و بعد از ورود متغیر تمرکز صنعت معنادار مي‌باشد، لذا می‌توان ادعا نمود تمرکز صنعت بر پایداری رشد سود تاثیرگذار است. بنابر این اولین فرضیه پژوهش تایید می‌گردد.

4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم
فرضیه دوم: پایداری رشد سود شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.
این فرضیه در خصوص بررسی وجود تاثیر میزان سرمایه‌بری شرکت بر پایداری رشد سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده و با استفاده از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
(4-4) EPSG_(i,t)=α_i+α_1 EPSG_(i,t-1)+α_2 CI_(i,t)+ε_(i,t)

نتایج مربوط به اثرات ثابت مقطعی و زمانی در جداول 4-11و 4-12 ارائه شده است.

جدول 4-11: نتایج اثرات ثابت مقطعی
Redundant Fixed Effects Tests
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Cross-section F
6.9542
-119,478
0.001
Cross-section Chi-square
42.2592
119
0.0051

جدول 4-12: نتایج اثرات ثابت زمانی
Redundant Fixed Effects Tests
Test period fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Period F
1.4126
-4,593
0.2564
Period Chi-square
5.9542
4
0.5247

با توجه به آماره آزمون چاو در مورد اثرات ثابت مقطعی احتمال آن کوچک‌تر از 0.05 و در مورد اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگ‌تر از 0.05 میباشد، بنابر این فرضیه H_0 مبنی بر برابری عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی رد شده و مدل اثرات ثابت مقطعی ارجح است.
بعد از انجام آزمون چاو و انتخاب مدل اثرات ثابت مقطعی براي انتخاب روش آزمون داده‌ها از بين دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفي از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. نتایج مربوط به آزمون هاسمن در جدول 4-13 ارائه شده است.

جدول 4-13: نتایج آزمون هاسمن
Correlated Random Effects – Hausman Test
Test Cross-section random effects
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
Cross-section random
78.951
1
0.000

با توجه به احتمال مربوط به آزمون که کوچک‌تر از 0.05 می‌باشد، بنابر این در سطح اطمینان 95 درصد اثرات تصادفی رد شده و اثرات ثابت پذیرفته می‌شود.
نتایج مربوط به آزمون مدل در جدول 4-14 ارائه شده است.

جدول 4-14: تجزیه و تحلیل فرضیه دوم
دوره برآورد: 1392- 1388
EPSG_(i,t)=α_i+α_1 EPSG_(i,t-1)+α_2 CI_(i,t)+ε_(i,t)
ضریب تعیین تعدیل شده
0.347415
آماره F
5.861714
احتمال (Prob)
0
آماره دوربین- واتسون
2.1805
متغیرتوضیحی
ضریب
انحراف معیار
آماره t
احتمال
سطح

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ضریب تعیین، رگرسیون، ضریب همبستگی، متغیر مستقل Next Entries منابع پایان نامه درمورد پایداری رشد سود، آزمون فرضیه، ضریب تعیین، جریان‌های نقدی شرکت‌ها