منابع پایان نامه درمورد اثرات ثابت، ضریب تعیین، انحراف معیار، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

اطمینان
EPSG_(i,t-1)
-0.21928
0.040924
-5.35819
0
%99
CI
-6.01737
0.801663
-7.5061
0
%99
C
1.737834
0.252808
6.874122
0
%99

با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می‌توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 99% معادله رگرسیون معنی‌دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین- واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده‌ها دارد.
ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل بیان‌کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (رشد سود دوره جاری) می‌باشد. مطابق با جدول 4-14 ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل تقریبا 0.35 می‌باشد. بنابر این به‌طور متوسط 35 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین می‌شود. با توجه به نتایج آزمون مدل و احتمال مربوط به متغیرها، متغیر رشد سود دوره پیشین (EPSG_(i,t-1)) و متغیر سرمایه‌بری شرکت (CI) دارای احتمال کمتر از 0.01 می‌باشد، بنابر این متغیرها در سطح اطمینان 99% در مدل معنی‌دار می‌باشند.
ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل قبل از ورود متغیر سرمایه‌بری (CI) 23 درصد و بعد از ورود متغیر سرمایه‌بری شرکت (CI) به 35 درصد افزایش یافته است.
حال برای بررسی تاثیر سرمایه‌بری (CI) بر پایداری رشد سود و معنادار بودن اختلاف در ضرايب تعيين تعديل‌شده از آزمون Z وونگ استفاده مي‌نماييم.

جدول 4-15: نتایج آزمون Z وونگ فرضیه دوم
گروه
ضریب تعیین تعدیل‌شده
آماره Z وونگ
احتمال
قبل از ورود متغیر سرمایه‌بری
0.23
7.825
0.002
بعد از ورود متغیر سرمایه‌بری
0.35

نتایج آزمون Z وونگ در جدول 4-15 نشان داده شده است؛ آماره آزمون در سطح اطمینان 99 درصد براي دو گروه معنادار می‌باشد، بنابر اين مي‌توان نتيجه گرفت اختلاف در ضرايب تعيين تعديل‌شده حاصل از برآورد مدل‌ها برای قبل و بعد از ورود متغیر سرمایه‌بری معنادار مي‌باشد، لذا می‌توان ادعا نمود سرمایه‌بری بر پایداری رشد سود تاثیرگذار است. بنابر این دومین فرضیه پژوهش نیز تایید می‌گردد.

4-2-3- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم
فرضیه سوم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
این فرضیه در خصوص بررسی وجود تاثیر میزان تمرکز صنعت بر پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده و با استفاده از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
(4-5) CFPG_(i,t)=α_i+α_1 CFPG_(i,t-1)+α_2 HHI_(i,t)+ε_(i,t)

نتایج مربوط به اثرات ثابت مقطعی و زمانی در جداول 4-16و 4-17 ارائه شده است.

جدول 4-16: نتایج اثرات ثابت مقطعی
Redundant Fixed Effects Tests
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Cross-section F
8.8137
-119,478
0
Cross-section Chi-square
47.7291
119
0

جدول 4-17: نتایج اثرات ثابت زمانی
Redundant Fixed Effects Tests
Test period fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Period F
1.5121
-4,593
0.1725
Period Chi-square
6.4792
4
0.3491

با توجه به آماره آزمون چاو در مورد اثرات ثابت مقطعی احتمال آن کوچک‌تر از 0.05 و در مورد اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگ‌تر از 0.05 میباشد، بنابر این فرضیه H_0 مبنی بر برابری عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی رد شده و مدل اثرات ثابت مقطعی ارجح است.
بعد از انجام آزمون چاو و انتخاب مدل اثرات ثابت مقطعی براي انتخاب روش آزمون داده‌ها از بين دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفي از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. نتایج مربوط به آزمون هاسمن در جدول 4-18 ارائه شده است.

جدول 4-18: نتایج آزمون هاسمن
Correlated Random Effects – Hausman Test
Test Cross-section random effects
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
Cross-section random
68.3489
1
0.0002

با توجه به احتمال مربوط به آزمون که کوچک‌تر از 0.05 می‌باشد، بنابر این در سطح اطمینان 95 درصد اثرات تصادفی رد شده و اثرات ثابت پذیرفته می‌شود.
نتایج مربوط به آزمون مدل پایداری رشد جریان‌های نقدی در جدول 4-19 ارائه شده است.
(4-6) CFPG_(i,t)=α_i+α_1 CFPG_(i,t-1)+ε_(i,t)

جدول 4-19: تجزیه و تحلیل پایداری رشد جریان‌های نقدی
دوره برآورد: 1392- 1388
CFPG_(i,t)=α_i+α_1 CFPG_(i,t-1)+ε_(i,t) 
ضریب تعیین تعدیل‌شده
0.256209
آماره F
9.506051
احتمال (Prob)
0
آماره دوربین- واتسون
2.03204
متغیرتوضیحی
ضریب
انحراف معیار
آماره t
احتمال
سطح اطمینان
CFPG_(i,t-1)
-0.19097
0.031242
-6.1127
0
%99
C
1.306204
0.045215
28.88856
0
%99

با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می‌توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 99% معادله رگرسیون معنی‌دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین- واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده‌ها دارد.
ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل بیان‌کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (رشد جریان‌های نقدی دوره جاری) می‌باشد. مطابق با جدول 4-19 ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل 0.25 می‌باشد، بنابر این به‌طور متوسط 25 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین می‌شود.
با توجه به نتایج آزمون مدل و احتمال مربوط به متغیرها، متغیر رشد جریان‌های نقدی دوره پیشین (CFPG_(i,t-1)) دارای احتمال کمتر از 0.01 می‌باشد، بنابر این متغیر مذکور در سطح اطمینان 99% در مدل معنی‌دار می‌باشند، لذا با توجه به فرض اصلی این پژوهش طبق الگوی دچو و دیچو (معناداری و مخالف صفر بودن α_1) در نتیجه می‌توان گفت رشد جریان‌های نقدی شرکت پایدار می‌باشد.
حال برای بررسی نقش تمرکز صنعت بر پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت مدل با ورود متغیر تمرکز صنعت (HHI) مدل مجددا برآورد و نتایج مدل با مدل قبلی مقایسه می‌شود.
نتایج مربوط به اثرات ثابت مقطعی و زمانی در جداول 4-20 و 4-21 ارائه شده است.

جدول 4-20: نتایج اثرات ثابت مقطعی
Redundant Fixed Effects Tests
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Cross-section F
5.81459
-119,478
0.005
Cross-section Chi-square
40.7943
119
0.012

جدول 4-21: نتایج اثرات ثابت زمانی
Redundant Fixed Effects Tests
Test period fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Period F
1.4892
-4,593
0.1891
Period Chi-square
6.1391
4
0.3895

با توجه به آماره آزمون چاو در مورد اثرات ثابت مقطعی احتمال آن کوچک‌تر از 0.05 و در مورد اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگ‌تر از 0.05 میباشد، بنابر این فرضیه H_0 مبنی بر برابری عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی رد شده و مدل اثرات ثابت مقطعی ارجح است.
بعد از انجام آزمون چاو و انتخاب مدل اثرات ثابت مقطعی براي انتخاب روش آزمون داده‌ها از بين دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفي از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. نتایج مربوط به آزمون هاسمن در جدول 4-22 ارائه شده است.

جدول 4-22: نتایج آزمون هاسمن
Correlated Random Effects – Hausman Test
Test Cross-section random effects
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
Cross-section random
78.3259
1
0.00

با توجه به احتمال مربوط به آزمون که کوچک‌تر از 0.05 می‌باشد، بنابر این در سطح اطمینان 95 درصد اثرات تصادفی رد شده و اثرات ثابت پذیرفته می‌شود.
نتایج مربوط به آزمون مدل تاثیر تمرکز صنعت بر پایداری رشد جریان‌های نقدی در جدول 4-23 ارائه شده است.

جدول 4-23: تجزیه و تحلیل فرضیه سوم
دوره برآورد: 1392- 1388
CFPG_(i,t)=α_i+α_1 CFPG_(i,t-1)+α_2 HHI_(i,t)+ε_(i,t)
ضریب تعیین تعدیل‌شده
0.251381
آماره F
8.470362
احتمال (Prob)
0
آماره دوربین- واتسون
2.001042
متغیرتوضیحی
ضریب
انحراف معیار
آماره t
احتمال
سطح اطمینان
CFPG_(i,t-1)
-0.17715
0.058874
-3.00893
0.0028
%99
HHI
-0.00278
0.00061
-4.55733
0
%99
C
5.511895
0.94838
5.811905
0
%99

با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می‌توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 99% معادله رگرسیون معنی‌دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین- واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده‌ها دارد.
ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل بیان‌کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (رشد جریان‌های نقدی دوره جاری) می‌باشد. مطابق با جدول 4-23 ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل تقریبا 0.25 می‌باشد. بنابر این به‌طور متوسط 25 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین می‌شود. با توجه به نتایج آزمون مدل و احتمال مربوط به متغیرها، متغیر رشد جریان‌های نقدی دوره پیشین (CFPG_(i,t-1)) و متغیر تمرکز صنعت دارای احتمال کمتر از 0.01 می‌باشد، بنابر این متغیرها در سطح اطمینان 99% در مدل معنی‌دار می‌باشند.
ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل قبل از ورود متغیر تمرکز صنعت (HHI) 25 درصد و بعد از ورود متغیر تمرکز صنعت (HHI) کماکان 25 درصد است و تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. لذا با توجه به ثابت بودن ضرایب تعیین تعدیل‌شده مدل‌ها می‌توان ادعا نمود که تمرکز صنعت بر پایداری رشد جریان‌های نقدی دوره تاثیرگذار نیست. بنابر این سومین فرضیه پژوهش تایید نمی‌گردد.

4-2-4- تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم
فرضیه چهارم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.
این فرضیه در خصوص بررسی وجود تاثیر میزان سرمایه‌بری شرکت بر پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده و با استفاده از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
(4-7) CFPG_(i,t)=α_i+α_1 CFPG_(i,t-1)+α_2 CI_(i,t)+ε_(i,t)

نتایج مربوط به اثرات ثابت مقطعی و زمانی در جداول 4-24 و 4-24 ارایه شده است.

جدول 4-24: نتایج اثرات ثابت مقطعی
Redundant Fixed Effects Tests
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Cross-section F
6.5954
-119,478
0
Cross-section Chi-square
43.6712
119
0

جدول 4-25: نتایج اثرات ثابت زمانی
Redundant Fixed Effects Tests
Test period fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Period F
2.1291
-4,593
0.0742
Period Chi-square
7.1492
4
0.1495

با توجه به آماره آزمون چاو در مورد اثرات ثابت مقطعی احتمال آن کوچک‌تر از 0.05 و در مورد اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگ‌تر از 0.05 میباشد، بنابر این فرضیه H_0 مبنی بر برابری عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی رد شده و مدل اثرات ثابت مقطعی ارجح است.
بعد از انجام آزمون چاو و انتخاب مدل اثرات ثابت مقطعی براي انتخاب روش آزمون داده‌ها از بين دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفي از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. نتایج مربوط به آزمون هاسمن در جدول 4-26 ارائه شده است.

جدول 4-26: نتایج آزمون هاسمن
Correlated Random Effects – Hausman Test
Test Cross-section random effects
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
Cross-section random
73.3319
1
0.00

با توجه به احتمال مربوط به آزمون که کوچک‌تر از 0.05 می‌باشد، بنابر این در سطح اطمینان 95 درصد اثرات تصادفی رد شده و اثرات ثابت پذیرفته می‌شود.

نتایج مربوط به آزمون مدل در جدول 4-27 ارائه شده است.

جدول 4-27: تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم
دوره برآورد: 1392- 1388
CFPG_(i,t)=α_i+α_1 CFPG_(i,t-1)+α_2 CI_(i,t)+ε_(i,t) 
ضریب تعیین تعدیل‌شده
0.255965
آماره F
9.450344
احتمال (Prob)
0
آماره دوربین- واتسون
2.044214
متغیرتوضیحی
ضریب
انحراف معیار
آماره t
احتمال
سطح

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ضریب تعیین، رگرسیون، ضریب همبستگی، متغیر مستقل Next Entries منابع پایان نامه درمورد پایداری رشد سود، آزمون فرضیه، ضریب تعیین، جریان‌های نقدی شرکت‌ها