منابع پایان نامه درمورد اثرات ثابت، صنعت گردشگری، کسب و کار، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

که انگیزه تجارت را با افزایش دادن اندازه بازار داخلی و ارتقاء سطح فعالیت‌ اقتصادی در داخل، کاهش می‌دهند. این عقیده تا مدتی می‌تواند رابطه معکوس جریان‌های تجاری دو طرفه را با اندازه جمعیت توضیح دهد. چرا که کشورها با جمعیت بالاتر، گرایش بیشتری به داخل دارند، زیرا بهتر می‌توانند از مقیاس اقتصادی نشات گرفته از بازار داخلی خویش بهره برداری کنند و از آنجا که کشورهای با جمعیت تمایل به خود کفایی نیز دارند، اتکاء به بازارهای داخلی به دلیل افزایش اندازه بازار بیشتر شده و بنابراین درون گراتر میشوند و با کاهش واردات، حجم تجاری خود را کاهش میدهند. بنابراین علامت مورد انتظار باید منفی باشد.
همان طور که پریو70و برگستراند(1986) خاطر نشان کردند، تضادی در این استدلال وجود دارد. به گونهای که جمعیت بیشتر سبب صرفه جوییهای ناشی از مقیاس میشود که این مساله در صادرات بیشتر نمودار میشود. از طرفی در مورد خدمات و به خصوص خدمات گردشگری که به صورت انحصاری در جهان وجود دارد استدلال ذکر شده مناسب نمیباشد. تجارت این گونه خدمات با افزایش، جمعیت دارای توان خرید افزایش مییابد. میتوان انتظار داشت که افزایش جمعیت تجارت خدمات خاص را افزایش دهد و اثر مثبتی داشته باشد. لذا با توجه به تمامی مباحث مطرح شده در این بخش میتوان چنین نتیجه گرفت که علامت متغیر جمعیت نامعین خواهد بود.

3- 4- روش تخمین الگو:
با توجه به این که الگوی جاذبه با داده‌های مقطعی در طی یک دوره زمانی تخمین زده می‌شود بنابراین باید از رویکرد داده‌های ترکیبی یا پانل دیتا استفاده نمود. به طورکلی داده‌های ترکیبی را به دو روش پولد یا پنل می‌توان تخمین زد. روش پنل دیتا، در حقیقت پولینگ کردن مشاهدات روی دادههای مقطعی در طول چندین دورهی زمانی است و استفاده از این روش نسبت به الگوهای مقطعی و ترکیبی(پولینگ) دارای دو منفعت عمده است؛ نخست آنکه، به محقق این امکان را داده است تا ارتباط میان متغیرها را در طول زمان در نظر گرفته و به بررسی آنها بپردازد. دوم، توانایی این روش در کنترل انفرادی مربوط به هر یک از جفت شرکای تجاری است که قابل مشاهده و اندازه گیری نیستند. باید توجه داشت زمانی که این اثرات با متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته مرتبط هستند، حذف آن منجر به پیدایش اریب در روشOLS خواهد شد.
داده‌های تابلویی روش مناسبتری نسبت به روش پولد برای تخمین الگوی جاذبه است (اکبری دهباغی، 1385). یکی از روش‌های غلبه بر ناهمگنی شرکای تجاری، در الگوی جاذبه استفاده از روش داده‌های تابلویی است که برای شرکای تجاری عرض از مبدا مشخص در نظر می‌گیرد. این روش در حقیقت ترکیب کردن مشاهدات روی داده‌های مقطعی در طی چندین دوره زمانی است.
در دادههاي تابلويي، واحدهاي مقطعي يکسان ( براي مثال، خانوار، بنگاه،کشور يا ايالت) طي زمان، بررسي و سنجش می‌شوند. دادههاي تابلويي داراي ابعاد فضائي (مکاني) و زماني‌اند و به حرکت واحدهاي مقطعي طي زمان اشاره مي‌کنند (گجراتی،2004).
روش پنل دیتا خود مشتمل بر سه نوع تخمین یعنی، تخمینهای بین گروه، تخمینهای درون گروه ( اثرات ثابت (FE)) و اثرات تصادفی (RE) است. تخمینهای بین گروه از اختلاف بین کشورها (صرف نظر میکند و به عبارتی این نوع تخمینها، رگرسیون روی میانگینهاست و معمولا برای تخمین ضرائب بلند مدت از این روش استفاده میشود (اگر71، 2000).
در روش اثرات ثابت (FE) فرض میشود که شیب معادله (3-7) برای همهی جفت کشورها یکسان است ولی برای هر واحد انفرادی (هر یک از جفت شرکای تجاری)، عرض از مبدا جداگانه ای وجود دارد که میتواند با متغیرهای توضیحی الگو همبستگی داشته و یا نداشته باشد.
در روش اثرات تصادفی(RE) که به روش اجزاء واریانس نیز معروف است، فرض میشود عرض از مبداها (α_ijها) دارای توزیع مشترکی با میانگین α و واریانس 〖σ^2〗_α بوده و بر خلاف روش اثرات ثابت (FE)، با متغیرهای توضیحی الگو ناهمبسته اند.
به طور کلی سه نوع متغیر حذف شده وجود دارد که خود را در عرض از مبداها (α_ijها) نشان میدهد:1-اثرات انفرادی که در طول زمان ثابتند ولی در بین واحدهای انفرادی تغییر میکنند. 2-متغیرهایی که در طول واحدهای انفرادی ثابتند ولی در طول زمان تغییر میکنند. 3-متغیرهایی که هم در طول زمان و هم در ارتباط با واحدهای انفرادی متغیرند.
در الگوهای اثرات ثابت (FE)،عواملی به عنوان اثرات انفرادی در نظر گرفته میشود که مخصوص واحدهای انفرادی بوده و در طول زمان ثابت هستند. به عبارت دیگر در عرض از مبدا این الگوها بر خلاف اثرات تصادفی(RE)، عامل زمان در نظر گرفته نمیشود بنابراین این در الگوهای اثرات ثابت نمیتوان متغیرهای ثابت در طول زمان را به طور جداگانه و به عنوان متغیرهای توضیحی وارد الگو کرد، چرا که با اثرات انفرادی (α_ijها) هم خطی پیدا خواهد کرد.
جهت تصمیمگیری در مورد بکارگیری روش اثرات ثابت و یا تصادفی باید توجه داشت که روش اثرات ثابت معمولا هنگامی کارایی دارد که کل جامعه آماری در نظر گرفته میشود. درصورتی که اگر از بین جامعه ی بزرگی نمونههایی به صورت تصادفی انخاب شود، روش اثرات تصادفی کاراتر خواهد بود (اگر،2000).

3-5-جامعه آماری:
3-5-1- محدوده ی مورد بررسی
برای جمعآوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز برای بررسی تجزیه وتحلیل اثرگذاری بحران مالی 2008 بر زیر بخش خدمات یعنی صنعت گردشگری از منابع اینترنتی چون بانک جهانی72، سازمان ملی تجارت خدمات73 و بانک مرکزی فدارل شیکاگو74 استفاده شده است. برای تخمین الگوی جاذبه، اطلاعات 8 کشور که شامل 7 شریک عمده تجاری ایران در زمینه گردشگری و ایران میباشد.، برای فاصله زمانی 2003-2010 جمع آوری شده است.

3-5-2- موقعیت اقتصادی کشورهای مورد بررسی:
همان طور که در قسمت قبل ذکر شد در این مطالعه 8 کشور مورد بررسی قرار میگیرد؛ که عبارتند از کانادا، ایران، فرانسه، ژاپن، روسیه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا. در ادامه شرایط اقتصادی و شاخصهای وضعیت گردشگری این کشورها بیان شده است. وضعیت گردشگری از طریق شاخصهای مختلفی بیان میشود از جمله شاخص سفر و گردشگری و شاخص رقابت گردشگری. شاخص سفر و گردشگری شامل دو بخش میشود. 1)شاخص صنعت گردشگری و سفر. 2)شاخص اقتصاد گردشگری و سفر. شاخص رقابت گردشگری شامل 4 بخش اصلی است: 1)شاخص رقابت گردشگری. 2) چهارچوب تنظیم گردشگری. 3) زیر بنا و محیط کسب و کار. 4) شاخص منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی گردشگری. همچنین گردشگری از طریق حجم ورود گردشگر و حجم تجارت ناشی از گردشگری از طریق نمودار بررسی شده است که در پیوست آمده است.
در جدول زیر خصوصیت اقتصادی (GDP) و خصوصیات گردشگری کشورهای مورد بررسی برای سال 2011 به طور خلاصه ذکر شده است.

جدول (3-1): خصوصیات اقتصادی، گردشگری کشورهای مورد بررسی در پژوهش.

اقتصادی
شاخص اقتصادی گردشگری و سفر
شاخصهای رقابتی گردشگری و سفر(1-7)
ردیف
کشورها
جمعیت(میلیون نفر)
GDP $
%رشدGDP
GDP صنعت T&T
اشتغال صنعت T&T
GDP اقتصاد75
T&T
اشتغال اقصاد T&T
شاخص رقابتی در T&T
چهارچوب تنظیم گردشگری
زیربنا و محیط کسب و کار
رقابت قیمت گذاری در T&T
1
ایران
6/75
4/482
2
5/11369
475
30342
1276
6/3
9/3
2/3
8/3
2
آلمان
5/86
4/3607
1/3
6/58273
723
160797
1944
4/5
6/5
3/5
3/5
3
ایتالیا
5/64
7/2198
4/0
9/70429
857
185261
2176
9/4
9/4
8/4
5
4
ژاپن
9/134
5.5866
-8/0
129817
1415
404286
4405
1/5
3/5
9/4
2/5
5
روسیه
1/147
4/1850
4/3
27071
981
110623
3933
4/2
4/2
2/4
4
6
بریتانیا
3/65
3/2431
8/0
5/56859
954
163360
2315
4/5
4/5
1/5
6/5
7
فرانسه
6/66
1/2778
7/1
103442
1156
257220
2781
3/5
6/5
2/5
2/5
8
کانادا
7/35
1739
4/2
18897
313
77804
924
3/5
3/5
2/5
4/5
منع:The Travel & Tourism Cometitiveness Report 2013

شاخصهای اقتصادی ذکر شده در جدول فوق شاخههای شاخصهای کلیدی است که از شاخصهای توسعهی بانک جهانی استخراج شده است. GDP از چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول استخراج شده است. شاخصهای اقتصادی سفر و گردشگری، میزان فعالیتهای گذشته، حال و پیشبینی آیندهی بخش T&T (سفر و گردشگری) در اقتصاد است. این شاخصها در دو زیر بخش تقسیم میشود. بخش اول شامل دادههای انجمن جهانی سفر و گردشگری (WTTC) است که سالانه توسط تحقیقات ماهوارهای انجام و منتشر میشود. بخش دوم شامل دادههای میزان گردشگران بین المللی ورودی و درآمد هر کشور است که توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) طی سالهای 1996 تا 2011 اعلام شده است. شاخص اقتصادی گردشگری و سفر دارای شاخصهای دیگری غیر آنچه در جدول ذکر شده نیز است. مثلا شاخص تعداد گردشگران ورودی، که مهمترین منبع محاسبهی حجم گردشگری بین الملل است. شاخص GDP اقتصاد و صنعت گردشگری و سفر، با توجه به درآمد حاصل از جذب گردشگر به میلیون دلار بیان شده است که شامل همه هزینههای فرد خارجی در کشور میزبان است. از جمله هزینهی اسکان، خوراک، حمل و نقل، سرگرمی و خرید و غیره. در این محاسبه کسانی که شب را در کشور میزبان نمیماند نیز به حساب میآیند.
شاخصهای رقابت سفر و گردشگری، شامل شاخصهای است که اقدامات کشورها برای رقابت در صنعت و اقتصاد سفر و گردشگری را در بر میگیرد. اقدامات رقابتی به صورت برنامهریزی و تنظیم چهارچوب در شاخص تنظیم چهارچوب گردشگری، به صورت قوانین و برنامههای محیط زیستی در شاخص زیربنا ومحیط کسب و کار و شاخص رقابت قیمتگذاری با توجه به شاخص قیمت و ارز هر کشور نتظیم میشود. شاخصهای رقابتی دارای رتبهبندی است و از شماره یک تا هفت رتبه بندی میشود. براساس این رتبهها میتوان مزیت نسبی هر کشور را مشخص کرد. علاوه بر شاخصهای رقابتی که در جدول (3-2) ذکر شده است شاخصهای دیگری نیز وجود دارد که رتبهبندیهای متفاوتی دارند. مثلا شاخصی که مربوط رقابت در حمل و نقل هوایی است از یک تا 10 رتبهبندی شده است که در آن کشور آلمان با رتبه 7 دارای مزیت نسبی است.
با توجه به جدول (3-2) با وجود تفاوت در جمعیت و تولید ناخالص ملی کشورهای مورد بررسی، زیر بنای کسب و کار و رقابت قیمتگذاری در T&T در این کشورها مشابه یکدیگر است. چهارچوب تنظیم گردشگری در این هشت کشور به طور متوسط حدود 7/4 میباشد، در این بین فقط کشورهای ایران و روسیه از این حد کمتر هستند. به جز شاخصهای ذکر شده شاخصهای دیگری نیز وجود دارد که در پیوست به تفصیل بیان شده است. به طور کلی با وجود تفاوتهای که در شاخصهای اقتصادی کشورها مورد بررسی وجود دارد؛ این کشورها از نظر صنعت گردشگری و شاخصهای مربوط به آن در یک میانگین مشترک قرار دارند که به نظر میرسد بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و کل خدمات در این کشورها به شکل دادههای تابلویی مشکلی ایجاد نکند.

3-6-خلاصه و نتیجه گیری:
تلاش این فصل در جهت معرفی روش پژوهش بود، در این راستا با استناد به مطالعات پیشین الگوی جاذبه معرفی شد و در مورد مبانی نظری الگو توضیح داده شد. سپس پنل دیتا از نظر پایههای نظری و تئوریکی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به ویژگیهای مناسبی که روش داده‌های تابلویی برای تخمین الگوی جاذبه، در خود دارد و با توجه به مطالعات پیشین، داده‌های تابلویی به عنوان روش تخمین الگو معرفی شد. پس از آن به پردازش متغیرها، بیان جامعه آماری و وضعیت صنعت گردشگری و وضعیت اقتصادی کشورهای مورد بررسی در پژوهش پرداخته شده است. در پایان این فصل با خلاصه و نتیجه گیری به اتمام میرسد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل الگو

مقدمه:
هدف این فصل ارزیابی اثرگذاری بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در صنعت گردشگری و در کل بخش خدمات در ایران و عمده کشورهای شریک تجاری ایران طی سالهای 2003 -2010 در این صنعت است؛ که با استفاده از الگوی ارائه شده در فصل سوم صورت گرفته است. همان گونه که در فصل سوم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بحران مالی، تولید ملی، نرخ بهره، خدمات گردشگری Next Entries منابع پایان نامه درمورد درآمد سرانه، بحران مالی، خدمات گردشگری، اثرات ثابت