منابع پایان نامه درمورد ابزار پژوهش، سطح معنادار، ارزش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

دروني ابزار اندازه گيري پرسشنامه با ضريب آلفاي کرونباخ اندازه‌گيري مي‌شود. در اين پژوهش پايايي پرسشنامه ارتباطات و عملکرد شغلي کارکنان داراي ضريب آلفاي کرونباخ (802/0r =)، و پرسشنامه عوامل فرهنگي داراي ضريب آلفاي کرونباخ (932/0r=) مي‌باشد، که نشان‌دهنده ثبات بالاي سوالات هر دو پرسشنامه پژوهش مي‌باشد.
3-11 روش تجزيه و تحليل داده‌ها
در اين پژوهش پس از گردآوري داده‌ها با استفاده از پرسشنامه، اين داده‌ها به کمک آمار توصيفي شامل درصد فراواني، درصد ميانگين، انحراف معيار و در قسمت آمار استنباطي، جهت اعتبار يابي و تعيين ميزان همبستگي و براي داده‌هايي با توزيع نرمال از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. لازم به ذکر است براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزارSPSS.20 و Ucinet.6 استفاده شده است و رگرسيون سلسله مراتبي نيز به منظور آزمون مدل به کار رفته است. همچنين از آزمون فريدمن به منظور رتبه‌بندي عوامل فرهنگي استفاده شده است.
3-12 ابزار نرم‌افزاري پژوهش
در اين پژوهش از دو نرم‌افزار Ucinet.6 و Spss.20 به منظور تحليل داده‌ها استفاده شده است. نرم‌افزار Ucinet.6، نرم‌افزاري است که در تحليل شبکه‌هاي اجتماعي به‌کار مي‌رود. روابط مستقيم و غيرمستقيم در شبکه‌هاي آنلاين و آفلاين کارکنان با استفاده از نرم‌افزار Ucinet. 6، محاسبه شده است. به اين صورت که پس از گردآوري داده‌هاي مربوط به روابط کارکنان، روابط مستقيم و غيرمستقيم آنلاين و روابط مستقيم و غيرمستقيم آفلاين هريک از کارکنان، جداگانه و به صورت روابط دوگانه (0=عدم وجودارتباط و 1= وجود ارتباط)، براساس تکرار ارتباط وارد نرم‎افزار شده و گراف هر يک از آنها ترسيم شده و با شمارش تعداد گره‌ها روابط مستقيم و غيرمستقيم در شبکه‌هاي آنلاين و آفلاين براي هريک از کارکنان محاسبه شده است و سپس با جمع ماتريسي کل روابط مستقيم و غيرمستقيم هر يک از کارکنان محاسبه شده است.
از روابط مرکزي که تعداد دفعاتي است که فرد توسط همکاران در ليست ارتباطي انتخاب مي‌شود براي محاسبه روابط مستقيم استفاده شده است. روابط مرکزي فرد به صورت زير محاسبه مي‌شود:
CD ( Pk ) = ?in a ( Pi , Pk )
جاييکه=1 a ( Pi , Pk ) باشد يک ارتباط وجود دارد در غير اين صورت ارتباطي وجود ندارد.
براي محاسبه تعداد روابط غير مستقيم فرد در شبکه ارتباطي از يک عامل وزني براساس تعداد گام‌ها استفاده مي‌شود. به اين صورت که فواصل با گام‌هاي کمتر وزن بيشتري تعلق مي‌گيرد. عامل وزني به صورت زير محاسبه مي‌شود:
1-[fi / (N+1)]
fi تعداد کل روابطي است که فرد در فاصله i دارد و N تعداد کل روابطي است که فرد مي‌تواند در هر فاصله‌اي (تعداد گام) داشته باشد.

3-12 جمع بندي
دستيابي به دانش با روش تحقيق آن علم تلقي مي‌شود. آنچه نظريه علمي را از ساير روش‌هاي کسب دانش متمايز مي‌کند به کار بردن روش علمي براي دستيابي به دانش است. در اين فصل متدولوژي پژوهش مورد بررسي قرار گرفت، نوع و روش پژوهش معرفي شد، جامعه آماري، نمونه آماري پژوهش مشخص شدند و متغير‌ها شناسايي و مدل پژوهش توسعه يافت. روش جمع‌آوري داده‌ها، ابزار گردآوري داده‌ها و پايايي و روايي پرسشنامه مشخص شده و ساختار پرسشنامه به منظور گردآوري داده‌ها تشريح شد. در پايان نيز روش‌هاي آماري به کار رفته در پژوهش شرح داده شد.
فصل چهارم- تجزيه و تحليل آماري

4-1 مقدمه
بايد توجه داشت که داده‌ها زماني ارزش اطلاعاتي ايجاد مي‌کنند که تجزيه و تحليل شوند، تجزيه و تحليل داده‌ها فرايندي چند مرحله‌اي است که طي آن داده‌ها از طريق ابزار فراهم گرديده، خلاصه و دسته‌بندي مي‌شوند و در نهايت پردازش مي‌گردند تا زمينه برقراري انواع تحليل‌ها و ارتباطات ميان اين داده‌ها را به منظور آزمون فرضيه‌ها فراهم آورند (خاکي، 1382)
در اين فصل داده‌هاي گردآوري شده از طريق پرسشنامه در دو بخش بررسي خواهند شد، ابتدا داده‌ها با استفاده از شاخص‌هاي آمار توصيفي شامل، ميانگين و انحراف معيار خلاصه و طبقه بندي گرديده است. در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطي متناسب، فرضيه‌هاي پژوهش مورد آزمون قرار مي‌گيرند.
4-2 تحليل آماري
4-2-1 روايي ابزار پژوهش
روايي ابزار پژوهش با تحليل عاملي اندازه‌گيري شده و قابليت اعتماد و اعتبار همگرا و واگراي مقياس‌ها بررسي شده است. هدف اصلي تحليل عاملي، مطالعه نظم و ساختار موجود در داده هاي چندمتغيره است و نشان مي‌دهد كه آيا داده‌هاي مور نظر براي تحليل عاملي مناسب هستند يا خير. نتايج تحليل مولفه‌هاي اصلي با چرخش اجزا نشان مي‌دهد که عامل‎هاي مربوطه (مهارت متکي به خود در امورکامپيوتري (خوداثربخشي کامپيوتري)، خصوصيات شخصيتي موثر بر کار (وجدان) و عملکرد شغلي) موثر هستند. جدول 4-1 شاخص KMO و آزمون بارتلت را نشان مي‎دهد که با توجه به مقدار آزمون بارتلت که برابر 802/0 است و مقدار آن بيشتر از 60/0 مي‌باشد و با توجه به سطح معناداري آن که کمتر از 05/0 مي‌باشد ابزار پژوهش از روايي لازم برخوردار مي‌باشد. جدول 4-2 ماتريس اجزا را نشان مي‌دهد که شامل بارهاي عاملي ( نمرات عاملي) هر يک از متغيرها در عامل‌هاي باقيمانده است.

جدول 4-1 شاخص KMO و آزمون بارتلت
KMO آزمون
.802
آزمون بارتلت
خي‌دو
749.577

درجه آزادي
91

سطح معناداري
.00

جدول 4-2 تحليل عاملي
3
2
1
عوامل

.064
-.006
.744
انجام وظيفه با استفاده از سيستم بدون دخالت ديگران
سوال 1 مهارت کامپيوتري
.060
.0151
.700
انجام وظيفه با استفاده از سيستم با کمک ديگران
سوال 2 مهارت کامپيوتري
.051
.010
.802
انجام وظيفه با استفاده از سيستم در زمان طولاني
سوال 3 مهارت کامپيوتري
-.046
.248
.787
انجام وظيفه با استفاده از سيستم با امکانات کمکي
سوال 4 مهارت کامپيوتري
.114
.700
.156
هميشه آماده
سوال1 وجدان کاري
-.027
.828
.032
توجه به جزئيات
سوال2 وجدان کاري
.085
.859
.050
برنامه‌ريزي و عمل برطبق آن
سوال3 وجدان کاري
.264
.530
-.328
هدر دادن زمان
سوال4 وجدان کاري
.306
.628
-.186
مشکل بودن انجام کار
سوال5 وجدان کاري
.869
-.009
.100
کميت کار
سوال1 عملکرد شغلي
.882
.060
.124
کيفيت کار
سوال2 عملکرد شغلي
.900
-.026
.091
شايستگي فني
سوال3 عملکرد شغلي
.896
-.003
.050
همکاري به عنوان عضوي از تيم
سوال4 عملکرد شغلي
.795
.021
.085
کمک به ديگران درصورتيکه وظيفه او نباشد
سوال5 عملکرد شغلي

4-2-2 پايايي (قابليت اطمينان)
قابليت اطمينان سوالات پرسشنامه با آلفاي کرونباخ اندازه گيري شده و (801/0 =?)، که ميزان آن بالاي 50/0 است نشان مي‏دهد که سوالات پرسشنامه از پايايي بالايي برخوردار هستند. جدول 4-3 نتايج پردازش داده‌ها شامل تعداد داده‌هاي معتبر، داده‌هاي از دست رفته و تعداد کل داده‎ها را نشان مي‌دهد. و جدول 4-4 آلفاي کرونباخ کل سوالات پرسشنامه را نشان مي‌دهد.
جدول 4-3 خلاصه پردازش

تعداد
درصد
داده‌هاي معتبر
104
100.0
داده‌هاي خارج شده
0
.0
کل داده‌ها
104
100.0

جدول 4-4 پايايي ابزار پژوهش
آلفاي کرونباخ
تعداد داده‌ها
.801
14

جدول 4-5 آلفاي کرونباخ سوالات مرتبط با خوداثربخشي کامپيوتري، وجدان‌کاري و عملکرد شغلي را به تفکيک نشان مي‌دهد. با توجه به مقادي آلفاي کرونباخ که مقادير آن بيشتر از 50/0 مي‌باشد، سوالات مربوط به هريک از مولفه‌ها از پايايي لازم برخوردار مي‌باشند.
جدول 4-5 پايايي مولفه‌هاي اصلي پژوهش
آلفاي کرونباخ
تعداد داده‌ها

.774
4
خوداثربخشي کامپيوتري
.667
5
وجدان کاري
.930
5
عملکرد شغلي

4-3 آمار توصيفي
به منظور شناخت بهتر ماهيت جامعه‌ مورد مطالعه و آشنايي بيشتر با متغير‌هاي پژوهش، قبل از تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري، لازم است اين داده‌ها توصيف شود. آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش، شامل تعداد کل، ميانگين و انحراف معيار متغيرها در جدول 4-6 نشان داده شده است.

جدول 4-6 آمار توصيفي

جنس
مقام
سابقه
تجربه کامپيوتري
مستقيم
غير
مستقيم
مستقيم آفلاين
غيرمستقيم آفلاين
مستقيم آنلاين
غيرمستقيم آنلاين
مهارت کامپيوتري
وجدان کاري
عملکرد شغلي
داده‌هاي معتبر
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
داده‌هاي از دست رفته
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ميانگين
49.
3.38
13.09
14.79
4.91
10.62
4.28
8.87
3.51
6.87
5.89
4.42
5.69
انحراف معيار
.50
.88
6.44
4.78
2.79
7.38
2.59
74.6
2.64
6.68
1.13
78.
1.19

4-3-1 بررسي توصيفي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي
در اين بخش به منظور شناخت خصوصيات فردي و شغلي پاسخ‌دهندگان، به بررسي مهمترين ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نظير جنسيت، مقام، سابقه کاري و تجربه کامپيوتري پرداخته مي‌شود.
* توزيع کارکنان برحسب جنسيت
توزيع کارکنان برحسب جنسيت در جدول 4-7 به نمايش گذاشته شده است.

جدول 4-7 توزيع کارکنان برحسب جنسيت
جنسيت
زن
مرد
فراواني
51
53
درصد
04/49
96/50

براساس نتايج مندرج در جدول 4-7 تعداد 51 نفر (04/49 درصد) از پاسخ‌دهندگان زن و تعداد 53 نفر (96/50 درصد) از پاسخ‌دهندگان مرد بوده‌اند.
نمودار 4-1 توزيع کارکنان را بر حسب جنسيت نشان مي‌دهد.

نمودار 4-1- توزيع کارکنان بر حسب جنسيت

* توزيع کارکنان بر حسب مقام
توزيع کارکنان برحسب مقام در جدول 4-8 به نمايش گذاشته شده است.
جدول 4-8 توزيع کارکنان برحسب مقام
مقام
مدير ارشد
مدير مياني
مدير عملياتي
کارمند غير مديريتي
فراواني
3
19
17
65
درصد
88/2
27/18
35/16
50/62

براساس نتايج مندرج در جدول 4-8 تعداد 3 نفر ) 88/2 درصد) از پاسخ‌دهندگان مدير ارشد، 19 نفر (27/18 درصد) مدير مياني، 17 نفر (35/16 درصد) مدير عملياتي و تعداد 65 نفر (50/62 درصد) از پاسخ‌دهندگان کارمند غير مديريتي بوده‌اند.
نمودار 4-2 توزيع کارکنان را بر حسب مقام نشان مي‌دهد.

نمودار 4-2- توزيع کارکنان بر حسب مقام
* توزيع کارکنان بر حسب سابقه کاري
توزيع کارکنان برحسب سابقه کاري در جدول 4-9 به نمايش گذاشته شده است.
جدول 4-9 توزيع کارکنان برحسب سابقه کاري
سابقه کاري
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
فراواني
12
25
41
15
5
5
درصد
54/11
04/24
42/39
42/14
81/4
77/5

براساس نتايج مندرج در جدول 4-9 تعداد 12 نفر ) 11/54 درصد) از پاسخ‌دهندگان داراي سابقه کاري 1-5 سال، تعداد 25 نفر (04/24 درصد) 10-6 سال، 41 نفر (42/39 درصد) 11-15 سال، 15 نفر (42/14 درصد) 16-20 سال، 5 نفر (81/4 درصد) 21-25 سال و 6 نفر (77/5 درصد) 26-30 سال بوده‌اند.
نمودار 4-3 توزيع کارکنان را بر حسب سابقه کاري نشان مي‌دهد.

نمودار 4-3- توزيع کارکنان بر حسب سابقه کاري

* توزيع کارکنان بر حسب تجربه کامپيوتري
توزيع کارکنان برحسب تجربه کامپيوتري در جدول 4-10 به نمايش گذاشته شده است.

جدول 4-10 توزيع کارکنان برحسب تجربه کامپيوتري
تجربه کامپيوتري
1-5 سال
6-10 سال
11-15 سال
16-20 سال
21-25 سال
فراواني
2
19
44
30
9
درصد
92/1
27/18
31/42
85/28
65/8

براساس نتايج مندرج در جدول 4-10 تعداد 2 نفر ) 92/1 درصد) از پاسخ‌دهندگان داراي تجربه کامپيوتري 1-5 سال، 19 نفر (27/18 درصد) 6-10 سال، 44 نفر (31/42 درصد) 11-15 سال، 30 نفر (85/28درصد) 16-20 سال و تعداد 9 نفر (65/8 درصد) از پاسخ‌دهندگان داراي تجربه کامپيوتري 21-25 سال بوده‌اند.
نمودار 4-4 توزيع کارکنان را بر حسب تجربه کامپيوتري نشان مي‌دهد.

نمودار 4-4- توزيع کارکنان بر حسب تجربه کامپيوتري

4-4 آزمون همبستگي پيرسون
به منظور بررسي همبستگي متغيرهاي پژوهش از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج آزمون نشان مي‌دهد که از ميان ويژگي‌هاي جمعيت شناختي، وجدان‌کاري در سطح اطمينان (001/0) همبستگي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد انتقال اطلاعات، عملکرد کارکنان، انتقال دانش Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ابزار پژوهش، توسعه مدل، بهبود عملکرد