منابع پایان نامه درمورد آموزش مهارت، مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

می گردد. در این تحقیق در مرحله اول تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می شود.
آمار استنباطی:
گام بعدی جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده ازتکنیک های آمار استنباطی می باشد.در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود. آنچه در این تحقیق جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه می باشد. در این پژوهش از نرم افزار SPSS19 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد.

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS19 و LISREL 8.53 انجام گردیده است.

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق
قبل از ورود به مرحله ی تجزیه و تحلیل اطلاعات ضروری می باشد که تمامی متغیرهای تحقیق توصیف شوند. در این راستا گزارشی توصیفی از متغیرهای تحقیق ارائه شده که این نوع اطلاعات در قالب جداول و نمودارهایی به شرح صفحات بعد نشان داده می شود.
• توصیف متغیر آموزش مهارت
جدول4-1) توصیف متغیر آموزش مهارت

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
آموزش مهارت
103
3/1
5/4
7835/2
78242/0
612/0
031/0-
714/0-

نمودار4-1) هیستوگرام متغیر آموزش مهارت
مطابق جدول و نمودار 4-1 میانگین امتیاز متغیر آموزش مهارت از نظر پاسخ دهندگان 7835/2 ، انحراف معیار 78242/0 و واریانس برابر 612/0 می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر آموزش مهارت از نظر پاسخ دهندگان معادل 3/1 و بیشترین امتیاز معادل 5/4 می باشد.

• توصیف متغیر اثربخشی

جدول4-2) توصیف متغیر اثربخشی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
اثربخشی
103
2/1
7/4
9165/2
80636/0
65/0
191/0
444/0-

نمودار4-2) هیستوگرام متغیر اثربخشی
مطابق جدول و نمودار 4-2 میانگین امتیاز متغیر اثربخشی از نظر پاسخ دهندگان 9165/2 ، انحراف معیار 80636/0 و واریانس برابر 65/0 می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر اثربخشی از نظر پاسخ دهندگان معادل 2/1 و بیشترین امتیاز معادل 7/4 می باشد

• توصیف متغیر فرایند مدیریت دانش

جدول4-3) توصیف متغیر فرایند مدیریت دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
فرایند مدیریت دانش
103
17/1
82/4
704/2
84323/0
711/0
061/0
755/0-

نمودار4-3) هیستوگرام متغیر فرایند مدیریت دانش
مطابق جدول و نمودار 4-3 میانگین امتیاز متغیر فرایند مدیریت دانش از نظر پاسخ دهندگان 704/2 ، انحراف معیار 84323/0 و واریانس برابر 711/0 می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر فرایند مدیریت دانش از نظر پاسخ دهندگان معادل 17/1 و بیشترین امتیاز معادل 82/4 می باشد.

• توصیف ابعاد فرایند مدیریت دانش

جدول4-4) توصیف ابعاد فرایند مدیریت دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وایانس
کسب دانش
103
1
8/4
6738/2
91007/0
828/0
تبدیل دانش
103
1
67/4
7961/2
89842/0
807/0
به کار گیری دانش
103
1
8/4
7262/2
8988/0
808/0
حفظ دانش
103
14/1
5/4
62/2
86909/0
755/0

نمودار4-4) نمودار راداری ابعاد فرایند مدیریت دانش
در جدول 4-4 ابعاد فرایند مدیریت دانش آورده شده است. با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که میانگین های به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) می باشند و بالاترین میانگین در بین ابعاد فرایند مدیریت دانش مربوط به متغیر تبدیل دانش می باشد.

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق
در این بخش بررسی می شود که متغیرهای تحقیق آیا از توزیع نرمال برخوردار می باشند؟ به این منظور با استفاده از آزمون كولموگروف- اسميرنف نرمال بودن متغیرهای تحقیق بررسی می شود.
جدول4-5) آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیرهای تحقیق
متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آماره آزمون
سطح معنیداری
آموزش مهارت
103
7835/2
78242/0
539/0
933/0
اثربخشی
103
9165/2
80636/0
672/0
758/0
فرایند مدیریت دانش
103
704/2
84323/0
904/0
387/0

با توجه به جدول 4-5 مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری به دست آمده برای آزمون کولموگروف- اسمیرنف متغیرهای تحقیق بیشتر از 05/0 می باشند بنابراین متغیرهای تحقیق در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار می باشد.
4-4) بررسی مدل تحقیق
در این بخش به بررسی مدل تحقیق پرداخته می شود. جدول زیر مشخص کننده علایم به کار رفته در مدل است:
جدول 4-6) علایم به کار رفته در مدل
متغیر
نشانگر در مدل
اثربخشی
EFFECT
آموزش مهارت
TRIN
فرایند مدیریت دانش
KN.P
کسب دانش
KN.P1
تبدیل دانش
KN.P2
به کار گیری دانش
KN.P3
حفظ دانش
KN.P4

4-4-1) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق
• متغیر اثربخشی سازمانی
o در حالت استاندارد:

نمودار 4-5) مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی در حالت استاندارد

o در حالت معنی داری:

نمودار 4-6) مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی در حالت اعداد معنی داری

بررسی شاخص های متغیر اثربخشی سازمانی ادراک شده:
با توجه به نمودارها مشاهده می شود که کلیه سوالات مربوط به متغیرها دارای ضرایب همبستگی معنی داری با متغیر های مکنون هستند چرا که میزان آماره تی بالاتر از 96/1 می باشد. در ادامه به بررسی شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی پرداخته می شود.

جدول 4-7) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی ادراک شده
شاخص
RMSEA
GFI
IFI
CFI
NFI
NNFI
مقدار
071/0
85/0
92/0
92/0
87/0
89/0
حالت مطلوب
1/0≥&≥0
1≥&≥8/0
1≥&≥8/0
1≥&≥8/0
1≥&≥8/0
1≥&≥8/0

با توجه به جدول 4-7 مشاهده می شود شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر اثربخشی سازمانی در وضعیت مناسب قرار دارد.

• متغیر آموزش مهارت
o در حالت استاندارد:

نمودار 4-7) مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت در حالت استاندارد

o در حالت معنی داری:

نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت در حالت اعداد معنی داری

بررسی شاخص های متغیر آموزش مهارت:
با توجه به نمودارها مشاهده می شود که کلیه سوالات مربوط به متغیرها دارای ضرایب همبستگی معنی داری با متغیر های مکنون هستند چرا که میزان آماره تی بالاتر از 96/1 می باشد. در ادامه به بررسی شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت پرداخته می شود.

جدول 4-8) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت
شاخص
RMSEA
GFI
IFI
CFI
NFI
NNFI
مقدار
082/0
84/0
92/0
91/0
87/0
89/0
حالت مطلوب
1/0≥&≥0
1≥&≥8/0
1≥&≥8/0
1≥&≥8/0
1≥&≥8/0
1≥&≥8/0

با توجه به جدول 4-8 مشاهده می شود شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر آموزش مهارت در وضعیت مناسب قرار دارد.

• متغیر فرایند مدیریت دانش
o در حالت استاندارد:

نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش در حالت استاندارد

o در حالت معنی داری:

نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش در حالت اعداد معنی داری

بررسی شاخص های متغیر فرایند مدیریت دانش:
با توجه به نمودارها مشاهده می شود که کلیه سوالات مربوط به متغیرها دارای ضرایب همبستگی معنی داری با متغیر های مکنون هستند چرا که میزان آماره تی بالاتر از 96/1 می باشد. در ادامه به بررسی شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش پرداخته می شود.

جدول 4-9) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش
شاخص
RMSEA
GFI
IFI
CFI
NFI
NNFI
مقدار
078/0
84/0
95/0
95/0
91/0
93/0
حالت مطلوب
1/0≥&≥0
1≥&≥8/0
1≥&≥8/0
1≥&≥8/0
1≥&≥8/0
1≥&≥8/0

با توجه به جدول 4-9 مشاهده می شود شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر فرایند مدیریت دانش در وضعیت مناسب قرار دارد.

4-5) آزمون فرضیه های تحقیق
در این بخش بعد از بررسی مدل های اندازه گیری تحقیق به بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می شود.
فرضیه اول. بین آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد.

جدول4-10) آزمون ضریب همبستگی پیرسون بين آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی

تعداد
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
نتیجه
آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی
103
828/0
685/0
000/0
تایید فرضیه

با توجه به جدول 4-10 مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری به دست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بين آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی کمتر از 05/0 می باشد بنابراین با اطمینان 95 درصد این رابطه معنی دار می باشد؛ در نتیجه فرضیه اول تایید می شود و می توان گفت که بین آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد. شدت همبستگی بین دو متغیر آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی 8/82+ درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 685/0 می باشد که این نشان می دهد متغیر آموزش مهارت به میزان 5/68 درصد می تواند اثربخشی سازمانی را پیش بینی کند.
فرضیه دوم. فرایند مدیریت دانش رابطه بین آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی را تعدیل می کند.

جدول4-11) آزمون رگرسیون سلسله چند گانه بین رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی با توجه به فرایند مدیریت دانش

مقدار آر (R)
مربع آر (R Square)
سطح معنی داری مدل
تغییرات آر (R Square Change)
ضرایب بتا
سطح معنی داری ضریب بتا
آماره دوربین واتسون
مدل اول
آموزش مهارت
828/0
686/0
000/0
029/0
828/0
000/0
115/2
مدل دوم
آموزش مهارت
845/0
715/0
000/0

439/0
001/0

فرایند مدیریت دانش

425/0
002/0

با توجه به جدول 4-11 مشاهده می شود که در مرحله اول مدل اول شامل متغیرهای آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی می باشد که مقدار سطح معنی داری مدل بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد یعنی مدل رگرسیون خطی بدست آمده معنی دار بوده و می توان گفت که بین آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد که میزان ارتباط بین دو متغیر برابر 828/0 است. با ورود متغیر فرایند مدیریت دانش مدل دوم حاصل می شود؛ همانطور که ملاحظه می شود این مدل نیز معنی دار و خطی است؛ ورود متغیر فرایند مدیریت دانش در مدل باعث ایجاد تغییر در میزان ارتباط متغیرها می گردد به طوری که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد آموزش کارکنان، دوره های آموزش، دوره های آموزشی، منابع انسانی Next Entries منابع پایان نامه درمورد آموزش مهارت، اثربخشی سازمانی، مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش