منابع پایان نامه درمورد آموزش مهارت، اثربخشی سازمانی، مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد

میزان آن از 828/0 به 845/0 می رسد و همچنین میزان تغییرات ضریب تعیین در حدود 9/2 درصد می باشد. سطوح معنی داری ضرایب بتا در دو مدل بیانگر معنی دار بودن هر دو متغیر در مدل نهایی است. به این ترتیب می توان گفت که فرایند مدیریت دانش رابطه بین آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی را تعدیل می کند و فرضیه دوم تایید می شود. همچنین آماره دوربین واتسون برابر 115/2 می باشد، که بیان کننده عدم خود همبستگی بین پسماند های معادله برآورد شده می باشد.

4-6) بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی
در این بخش بررسی می شود که کدام بعد فرایند مدیریت دانش تاثیر بیشتری در رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی دارد.
جدول4-12) آزمون رگرسیون چندگانه بین رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی با توجه به ابعاد فرایند مدیریت دانش

مقدار آر (R)
مربع آر (R Square)
سطح معنی داری مدل
تغییرات آر (R Square Change)
ضرایب بتا
سطح معنی داری ضریب بتا
آماره دوربین واتسون
مدل اول
آموزش مهارت
828/0
686/0
000/0
044/0
828/0
000/0
085/2
مدل دوم
آموزش مهارت
854/0
729/0
000/0

357/0
013/0

کسب دانش

129/0
294/0

تبدیل دانش

41/0
009/0

به کار گیری دانش

387/0
041/0

حفظ دانش

1/0-
416/0

با توجه به نتایج فرضیه دوم تحقیق پی بردیم که فرایند مدیریت دانش رابطه بین آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی را تعدیل می کند و در واقع فرایند مدیریت دانش تاثیر گذار بر رابطه بین آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی می باشد. حال به بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر رابطه بین آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی می پردازیم. با توجه به جدول 4-12 مشاهده می شود که در هر دو مدل معنادار بوده در نتیجه ابعاد مدیریت دانش بر بر رابطه بین آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی تاثیر گذار می باشد. با توجه به مقدار بتاها در جدول فوق می توان نتیجه گرفت که بیشترین تاثیر بر رابطه بین آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی مربوط به متغیر های تبدیل دانش و به کار گیری دانش می باشد.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد آموزش مهارت، مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی Next Entries دانلود پایان نامه درباره انگیزه پیشرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، رضایت شغلی، رضایت شغل