منابع پایان نامه درمورد آسیبهای اجتماعی، مواد مخدر، جنس مخالف، آسیب اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

اوقات خوش زندگی را در خارج از محیط منزل سپری کرده و بیشتر اوقات فراغت و تفریح را با دوستان میگذرانند و در برابر همسر و فرزندان خود احساس مسئولیت نمیکنند. برخی از پدران، مدیریت خانواده را با تحکم، زورگویی و اعمال خشونت اشتباه گرفته
و رفتاری بسیار تند و خشن دارند. بدرفتاری بعضی از پدران چنان شدید است که کانون گرم خانوادگی
را به جهنمی سوزان برای زن و فرزندان تبدیل میکند. این قبیل پدران، چنان گرفتار خودخواهی و خشونت هستند که در برابر هیچ کس، گوش شنوا ندارند. مشاهده بین رفتاری از طرف فرزندان، درس خشونت، بدرفتاری، ناسازگاری و نهایتاً بزهکاری را به آنها میآموزد و در زندگی آینده آنها اثر میگذارد. وجود اضطراب و خفقان و خشونت در محیط خانه، فرزندان را نسبت به زندگی بی علاقه و بدبین ساخته و زمینه
را برای انحرافاتی از قبیل زورگویی، اعتیاد، فرار از خانه و دست زدن به اعمال منافی عفت فراهم میسازد. 85
خانوادهای از سلامت برخوردار است که علاوه بر پدر، مادر هم رفتاری مناسب داشته باشد. بدین معنی که هیچکدام از آنها، از وظایف خود نسبت به فرزندانش رو گردان نباشد . مادرانی که در خارج از منزل به کارهای اجتماعی مشغول بوده و به علت اشتغال به کار و خستگی جسمی ، حوصله رسیدگی به امورات طفل را فراموش کرده، در واقع، در زمان حیات خود، طفل را یتیم میسازند. اگر رابطه محکم بین و الدین و کودک وجود داشته باشد، موجبات بیشتری در انتقال سنن فرهنگی به کودک وجود خواهد داشت.
رابطه پر احساس مادر و فرزند نیز اگر بسیار محکم باشد، این خود، باعث آسانی کار اجتماعی کردن
میشود. وجود مادر در منزل موجب نثار محبت به فرزند میگردد و این خود کلید پیروزی فرزندان است
زیرا محبت لازمه مدیریت خانه است. محبت مادر، وجود کودک را گرم و شاداب و پر تحرک میسازد
و به او امیدواری میدهد و درس فداکاری میآموزد. محبت مادر منشأ احترام است و در پایه ریزی شخصیت و چگونگی رشد عواطف کودک بسیار اهمیت دارد. اطفالی که از مراقبت و نوازش مادر محروم و در پرورشگاهها و مؤسسات شبانه روزی نگه داری میشوند با این که از نظر جسمی طبق اصول بهداشتی و علمی از آنان مراقبت میشود ولی به علت محرومیت از نوازش و محبت که منجر به عدم ارضای روانی طفل شده
و تکامل عادی آنان دچار اختلال میگردد. زندگی در پرورشگاه و مؤسسه برای بسیاری از کودکان، در جامعه نوین ما، یعنی فقدان کامل کانون خانوادگی.
به همین علت است که شادروان دکتر مهدی کینیا معتقد است که «مادر باید فقط مادر بماند تا جامعه بهشت را در زیر پای او احساس کند، هیچ خدمتی ضروریتر و حیاتیتر و مقدستر از خدمت مادری نیست. مادر باید تمام وقت مادر بماند. مادران نیمه وقت، آینده فرزندان خود را فدای درآمد ناچیز از خدمات عمومی مینمایند. هیچ درآمدی آینده سعادت بخش فرزندان ما را به جای محبت مستمر و مراقبت مادر تأمین
نمیکند. این خدمت و مراقبت تمام وقت مادران است که هرگز قابل ارزیابی نیست. 86به همین مناسبت،
از لحاظ جرم شناسی حضور مادر در کانون خانوادگی ابتدائیترین ضرورت به نظر میرسد» . درست است که خانواده یک نهاد اجتماعی است و کنش اجتماعی آن برای جامعه حائز اهمیت بسیار است و خانواده اولین وسیله انتقال میراث فرهنگی به کودکان که سازندگان فردای کشورند و آداب و رسوم، سنن، تشریفات، شعائر، اخلاق، قانون و مقررات اجتماعی همه، در خانواده از راه تلقین و تقلید و دادن الگوی صحیح به کودک آموخته میشودو نماینده روانی جامعه ، خانواده است که منش اجتماعی او را شکل میدهد، ولی اثبات این که حتماً زن خانهدار در انتقال این میراث اجتماعی نسبت به زن شاغل ، پیشی خواهد گرفت آسان نیست، زیرا مادری که شاغل است چون با نظم و مقررات اداری رو به روست، به ارزش زمان مقیدتر بوده و میتواند پابه پای مادر غیرشاغل خانه دار به تمام مسئولیتها جوابگو باشد. امروزه علوم تربیتی با شناخت کودک و خصوصیات او، افرادی را برای این کار تربیت نموده و مسلماً کسی که هم تجربه علمی و هم تجربه عملی داشته باشد، بهتر میتواند از یک کودک پرستاری کند تا مادری بدون تحصیلات عالی و دور مانده از اجتماعی که هیچ گونه تجربه گستردهای نه در زمینه علمی و نه در رشته عملی دارد. 87
بند دوم: فوت والدین
یکی از جهات متلاشی شدن خانواده، فوت پدر است که با توجه به نظام موجود، در غالب خانوادههای ایرانی بخصوص در سنین کودکی، اثرات نامطلوبی در وضع خانواده و فرزندان اناث آنان باقی میگذارد.
یتیم بی پدری که باید در خانواده ناپدری رشد کند و یا یتیم بی مادری که باید با زن پدر زندگی کند،
با دشواریهای بی شماری روبرو خواهد شد. هیچ زنی برای کودک یتیم، جای مادر او را نخواهد گرفت
و کمتر مردی میتواند برای یتیم بی پدری، نقش پدر را بر عهده گیرد. بررسی رفتار بسیاری از زن پدران
با کودکان یتیم شوهران خود نشان میدهد که صرف عنوان «نامادری» برای تغییر ماهیت عطوفت آمیز زن کافی باشد. تعداد نامادرانی که بر اثر حسادت یا عقدههای دیگر ، دست خود را به خون یتیمان بی گناه
و معصوم آلوده کرده و آنان را با فرو کردن سوزن در بدنشان و یا گرسنگی دادن و کتک زدنهای وحشیانه به دیار ابدی فرستادهاند، کم نیست. به طور کلی اگر بخواهیم مسائل مربوط به نامادریها را به صورت دقیق مورد توجه و بررسی قرار دهیم، ملاحظه خواهیم نمود که غالب مشکلات و گرفتاریها بین نامادریها
و اولاد ناتنی آنان از عوامل عاطفی و اقتصادی ناشی میشود.
فقدان پدر جدا از ایجاد مشکلات مالی، ضربات سختی به روح و روان کودک باقی میگذارد، مطالعات انجام شده بعد از جنگهای اول و دوم جهانی نشان داد، فرزندانی که پدر خود را در جنگ از دست
دادهاند، از نظر رشد جسمانی و منش، دچار اختلال بیشتری نسبت به فرزندانی که دارای پدر بودهاند
میباشند. بنابراین ، آنچه مسلم است، فوت پدر، شالوده خانواده را در هم میریزد، زیرا علاوه بر برهم ریختگی وضع اقتصادی، موجب محرومیت از حمایت و سرپرستی وی شده و طفل در اثر نبودن نفوذ پدر، دچار اختلالاتی در رشد سالم و عادی عواطف میشود.
وقتی طفل، فاقد بنیه مالی باشد و نتواند به زندگی عادی انسانی خود ادامه دهد و سرپرست دلسوز
و علاقهمندی هم نداشته باشد تا از نظر عاطفی، کمبودهای او را جبران کند و از طرفی ارگان و یا سازمانی هم وجود نداشته باشد تا کمبودها و نیازمندیهای او را برآورده کند، در این صورت امواج خروشان بدبختی، فلاکت، فشار ، رنج، ناراحتیهای زندگی و بالنتیجه فشار روحی سبب خواهد شد که او را به این فکر اندازد که چه کسی عامل بدبختی اوست؟ نتیجه همین افکار و اندیشههاست که اطفال خواه و ناخواه ، در مسیری قرار میگیرند که نابسامانیهای زندگی، روحیه آنان را سخت تحت تأثیر قرار داده و به تدریج در معرض بزهکاری قرار میگیرند. 88
افزایش خانوادههای تک والدینی، از پدیدههای اجتماعی عصر حاضر است. از مجموع مباحث، میتوان نتایج زیر را مطرح کرد:
1- کاهش درآمد خانواده : درآمد خانوادههایی که پدر فوت کرده، در مقایسه با زمانی که پدر در قید حیات بوده، کاهش یافته است. اولین تأثیر کاهش درآمد بر میزان تأمین نیازهای نوجوانان است. دادهها حاکی از وجود رابطه معنی دار میان میزان درآمد خانواده و میزان تأمین نیازهاست. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی تأمین نیازهای نوجوانان و تمامی آسیبهای اجتماعی مورد مطالعه، حاکی از آن است که میان این متغیر
و آسیبهای اجتماعی، همبستگی معکوس وجود دارد، بنابراین، فقدان پدر و تأثیر آن بر کاهش درآمد،
از عوامل بسیار مهم در سوق نوجوانان به سوی انواع آسیبهای اجتماعی است.
2- کاهش نظارت بر نوجوانان: با فوت پدر، ساختار خانواده دگرگون شده و به خانواده تک والدینی مبدل میشود. در خانوادههای فاقد پدر، کاستی در نظارت بر نوجوانان میتواند آنان را به بیرون از خانه
و پیوستن به دوستان و همسالان ناباب سوق میدهد و به انواع آسیبهای اجتماعی مبتلا سازد. دادههای حاصل از پژوهش حاکی از آنند که میزان تأثیرگذاری کنترل مادر بر فرزندان، ضعیف است و مادر نتوانسته است نقش کنترل و نظارت بر فرزندان را به خوبی ایفا نماید. این متغیر، با تمام آسیبهای اجتماعی مورد مطالعه همبستگی دارد. به این معنا که هر جا کنترل مادر بر فرزندان بالا بوده، میزان آسیبها یا انحرافات، کاهش یافته است. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که نوع رابطه مادر با فرزندان بسیار حائز اهمیت
و تأثیرگذار است.
3- ارتباط جنسی زودرس با جنس مخالف: دادهها حاکی از آن است که نوجوانان مورد مطالعه، رابطه جنسی
با جنس مخالف داشتهاند. البته میزان قابل توجهی از این نوجوانان، از هر دو جنس، با جنس مخالف ارتباط دوستی داشتهاند. از ویژگیهای این ارتباط، پایین بودن سن شروع به ارتباط در میان دختران است. ارتباط آنان، صرفاً در حد ارتباط تلفنی و دیدار در بیرون از خانه یا در خانه بوده است. ارتباط درصد بسیار اندکی
از دختران به ازدواج منتهی شده است.89
4- درامد حاصل از کارهای خلاف قانون : در این قسمت، دو متغیر خرید و فروش مواد مخدر و سرقت به بررسی نهاده شدهاند. دادهها نشان داده است که میزان خرید و فروش مواد مخدر صفر است و میزان سرقت
در میان نوجوانان مورد مطالعه بسیار پایین است. بنابراین، اگر چه درآمد خانوادهها کاهش یافته است، ارتکاب نوجوانان به کسب درآمد، از راه خلاف بسیار پایین است. میزان تأثیرگذاری کنترل مادر بر نوجوانان و عدم تأمین نیازهای نوجوانان از متغیرهای تأثیرگذار بر سرقت است. این متغیرها با سرقت، همبستگی معکوس دارند.
5- تصمیم به خودکشی: در مطالعه حاضر ، این آسیب اجتماعی ، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که میزان تصمیم به خودکشی در زمان حیات پدر، صفر بوده است. در کنار فقدان پدر، به عنوان عامل اصلی، متغیرهای میزان تأثیرگذاری کنترل مادر و تماس با بستگان و دوستان، از جمله
متغیرهایی است که با این آسیب اجتماعی رابطه عکس داشتهاند. پیوند با نزدیکان وحفظ ارتباط با آنان ،
میتواند از انزوای خانواده جلوگیری کرده و اعضای خانواده را تحت پوشش ارتباط خانوادگی قرار دهد
و از آسیب خودکشی مصون نگه دارد.
6- سیگار و مواد مخدر : کشیدن سیگار ، در میان آسیبهای مورد مطالعه، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. در حالی که استفاده از مواد مخدر در مرتبه پنجم است. در کنار فقدان پدر به عنوان عامل اصلی، میزان تأمین نیازهای نوجوانان و میزان تأثیرگذاری کنترل مادر بر آنان، از متغیرهایی هستند که با این متغیر همبستگی معکوس دارند به این معنا که نوجوانانی که نیازهای آنان، بیشتر تأمین میشود
و بیشتر به کنترلهای مادر جواب دادهاند، کمتر به سوی سیگار و مواد مخدر کشیده شدهاند.
7- تصمیم به ترک خانه : تصمیم به ترک خانه، به لحاظ میزان، دومین آسیب اجتماعی است . این در حالی است که اکثر این نوجوانان اظهار داشتهاند که در زمان حیات پدر اصلاً جرأت چنین کاری
را نداشتهاند. به جز فقدان پدر، چهار متغیر سن مادر، میزان تأثیرگذاری کنترل مادر بر نوجوانان، تماس با بستگان و دوستان و میزان تأمین نیازهای آنان نیز با این متغیر همبستگی دارند. متغیر سن همبستگی مثبت
و سه متغیر دیگر همبستگی منفی دارند. مشاهده میشود که نوع ارتباط مادر با فرزندان و کیفیت زندگی خانواده، بر میزان سوق نوجوانان خانوادههای فاقد پدر به سوی انواع جرایم، انحرافات و آسیبهای اجتماعی تأثیر دارد.
8- ترک تحصیل و آسیبهای اجتماعی : یکی دیگر از نتایج این مطالعه، وجود همبستگی میان ترک تحصیل و آسیبهایی است که نوجوانان مورد مطالعه به آنها مبتلا بودهاند. دادهها حاکی از آنند که این متغیر، با تمام آسیبهای اجتماعی مورد مطالعه، همبستگی مثبت دارد. بدین معنا که نوجوانان ترک تحصیل کرده بیشتر مرتکب سرقت، خودکشی، استفاده از مواد مخدر، کشیدن سیگار، ترک خانه و ارتباط با جنس مخالف شدهاند.
9- انزوای خانواده : بعد از فوت پدر ، ارتباط اعضای خانواده با بستگان و دوستان خانوادگی کاهش یافته است . این کاهش ارتباط،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ایفای نقش، ناسازگاری، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان Next Entries منابع پایان نامه درمورد احساس حقارت، آسیبهای اجتماعی، اختلالات رفتاری، کودکان و نوجوان